Hopp til hovedinnholdet

Rådmannens oppsummering av budsjettforslaget

Forslaget til budsjett innebærer at tjenestenivået i store trekk videreføres på dagens nivå. I driftsbudsjettet er det gitt kompensasjon for pris- og lønnsvekst med 2,5%, som utgjør 63,1 mill. kroner. I tillegg er driftsbudsjettet styrket med 44,6 mill. kroner for å dekke økte utgifter som følge av flere innbyggere, endret befolkningssammen-setning og nye behov.

Samlet er styrkingene i utdanningssektoren 22,3 mill. kroner, i helse- og sosialsektoren 24,3 mill. kroner, teknisk sektor 0,2 mill. kroner og sentraladministrasjonen 1,4 mill. kroner. Kultursektoren har fått rammen redusert med 3,6 mill. Nedgangen skyldes bortfall av e-skatteprosjekt. Justeringer i e-skatteprosjekt sammen med endring av selvkostberegninger slår også negativt ut for totalrammen i teknisk sektor. Rådmannen har fulgt opp føringene fra staten for bruk av frie midler og disse midlene ligger inne i nevnte styrkinger. For 2018 foreslås å opprette 8,7 nye årsverk slik at samlet antall årsverk kommer opp i 3.307.

Netto driftsresultat i 2018 er -0,1%, mens det er 0,9% i 2019, 1,5% i 2020 og 2.0% i 2021. Med disse svake driftsresultatene, er det svært lite rom for å styrke budsjettene utover i perioden utover pris- og lønnskompensasjon og konsekvenser av økt drift og nye investeringer til skole, og to nye barnehager som ligger inne i budsjettet. Det innebærer igjen at deler av kostnader som følge av flere innbyggere eller kostnader som følge av kvalitetsøkinger utover det som er nevnt, må dekkes gjennom effektivi-seringer og/eller innsparinger i budsjettene disse årene.
Netto driftsresultat i rådmannens forslag til budsjett er som nevnt svakt, og ikke til-fredsstillende i forhold til den anbefaling som teknisk beregningsutvalg setter med 1,75% av sum driftsinntekter. Fylkesmannen i Oslo og Akershus mener tilsvarende driftsresultat bør være 3%, og begrunner det med at kommunene må forvente strammere rammer i årene fremover samtidig som det må forventes betydelige kost-nadsøkninger som følge av flere eldre. Rådmannen mener imidlertid det ikke er for-svarlig å budsjettere med strammere driftsrammer nå, og velger derfor å legge frem budsjettet med lavere netto driftsresultat enn det som er anbefalt. Det legges imidlertid inn som mål i budsjettet at det frem mot neste rullering skal arbeides for å forbedre netto driftsresultat til 1,75%.

I lys av de behov innenfor alle kommunens tjenesteområder samt ønske om kvalitets-øking innenfor flere tjenester, er vårt budsjettopplegg svært stramt. Det synliggjøres ved at det ikke er funnet midler til å utarbeide skisseprosjekt for Åsenhagen og Sten Tærud skoler slik kommunestyret har bedt om, og rådmannen har ikke funnet det for-svarlig å forplikte kommunen til årlig husleie og fellesutgifter i størrelsesorden 14 mill. kroner fra 2020 i Kvartal 1, der det har vært uttrykt ønske om å ha musikkskole, bibliotek og øvingshotell. Av utgiftene til Kvartal 1 er det funnet dekning for 9 mill. kroner og det står 5 mill. udekket i 2020.

Siden budsjettet ivaretar de viktige driftsfunksjonene, mener rådmannen det er et realistisk budsjett for 2018. Det er imidlertid flere risikoområder, som må følges nøye gjennom året, slik vi for øvrig er vant med fra tidligere budsjetter. Hvis forutset-ningene ikke slår til, må det iverksettes tiltak gjennom året for å avhjelpe situasjonen.
Anslaget for frie inntekter ligger noe høyere enn det staten har anslått (18 mill. kr høyere). Vi mener den generelt høye aktiviteten i arbeidslivet i vårt område, sammen med befolkningsveksten, gir grunnlag for å ligge noe høyere enn anbefalingene.

Blant utfordringene i driftsbudsjettet nevnes at vi i økende grad ser at mange innbyggere har store hjelpebehov, som gir organisasjonen både faglige og økonomiske utfordringer. I skole og barnehage strever mange barn psykisk, og det er behov for betydelig forebyggende psykisk helsearbeid. Mange barn har også språkvansker og problemer med å tilpasse seg i skolehverdagen. Antallet barn med særlig hjelpebehov som følge av sammensatte og kompliserte plager øker mer enn veksten i elevtallet.
For innbyggere i gruppen som er særlig ressurskrevende, bygges det opp omfattende hjelpetiltak rundt brukeren og utgiftene har økt mye de senere årene. 
Utgiftene dekkes av kommunen og staten etter bestemte fordelingsnøkler. Staten ønsker å begrense den sterke utgiftsveksten for disse brukerne og reduserer tilskuddsnivået hvert år, ofte med tilsvarende økte utgifter for kommunen. Antallet sosialhjelpsmottakere er økende, og er en trend vi hører om også i andre kommuner.

Antall eldre i kommunen øker, og medfører et bredt spekter av økte hjelpebehov.
Dreiningsprosjektet innenfor eldreomsorgen fortsetter, og følger i store trekk intensjonene, selv om fremdriften ligger litt etter planen. I 2018 reduseres ikke bevilgningen til hjemmebasert omsorg med 4,5 mill. kroner som forutsatt. Situasjonen tilsier at det ikke er forsvarlig å ta ned bevilgningene så mye som det var forutsatt fra 2018.
Antallet korttidsplasser er redusert med 15 plasser, men å ta antallet ned ytterligere med 7 plasser til målet om 30 korttidsplasser foreslås ikke gjennomført. For å dekke inn deler av disse kostnadene foreslås det å redusere antallet langtidsplasser med 11 plasser. Dette anses som forsvarlig med bakgrunn i den satsingen som ligger på hjemmebaserte tilbud.

Investeringsprosjektene følger i store trekk forrige HP. Investeringene i vann og avløp er redusert til halve nivået i 2018 fordi organisasjonen trenger ett år for å iverksette budsjetterte prosjekter fra tidligere år. Fra 2019 er man opp på normalt budsjettnivå igjen. Det er videre lagt inn en bevilgning til flomsikring på Leirsund. Oppstart av skolen i Sophie Radichs vei er skjøvet fra 2018 til 2019 og kapasiteten på skolen foreslås økt til 21 klasser, noe som øker investeringskostnadene med 100 mill. kroner til 400 mill. kroner totalt. I 2017 er det kjøpt et tilleggsareal til opprinnelig tomt for skolen, slik at tomten nå er tilstrekkelig for å bygge en moderne skole. Verdi av tomten kommer i tillegg til nevnte investeringskostnader. Barnehagekapasiteten er for liten både i Lillestrøm og på Strømmen. Det budsjetteres derfor med bygging av nybygging / utvidelse av barnehage i Lillestrøm (Volla barnehage) og på Strømmen (Sagelva barnehage). Det er overkapasitet i barnehagene på Skedsmokorset, og
Vestvollen barnehage foreslås nedlagt fra 1.8.2018. Kirkegaten 10 i Lillestrøm foreslås ferdigstilt til bruk som lokaler for ungdomsaktiviteter, og det bevilges 7,5 mill. kroner til ferdigstillelse i 2018. For å bidra til kunstprosjekter i kommunen bevilges det årlig 2,5 mill. kroner inkl. MVA.

Det er vedtatt at Skedsmo kommune skal slås sammen med Fet kommune og Sørum kommune til en ny kommune fra 1.1.2020. Budsjettet for selve sammenslåingsprosessen skal vedtas av en fellesnemnd, og er ikke en del av budsjettet i Skedsmo kommune. Fellesnemndas budsjett er så langt forutsatt finansiert av midler fra staten.  
 
Når fellesnemnda har mer oversikt over omfanget av arbeidet, vet vi sikkert om disse midlene er tilstrekkelige, eller om det må bevilges midler i tillegg fra kommunene. I dette budsjettet er det således ikke foreslått bevilgninger til fellesnemndas arbeid. Arbeidet med å forberede kommunesammenslåingen vil prege organisasjonen i 2018 og 2019 uten at det er lagt inn konkrete mål for arbeidet i dette budsjettet. Fra 2020 vil Skedsmo kommunens virksomhet og budsjett være smeltet sammen med budsjettene i de to andre kommunene til budsjettet for den nye kommunen.