Hopp til hovedinnholdet

Barnevern

Barnevernet gir barn, unge og familier hjelp og støtte i vanskelige situasjoner.  

For å komme inn tidlig med hjelp, trenger barneverntjenesten at foreldre, barn eller ungdom selv tar kontakt og søker om hjelp ved behov eller bekymring.

Bekymringsmelding?

Privatpersoner og offentlige instanser kan ringe og melde fra til barneverntjenesten på telefon 66 93 25 70 når det er bekymring for om barn, ungdom eller familier har det vanskelig og kanskje trenger hjelp. Det er mulig å være anonym.

Når det er grunn til å tro at det er alvorlig omsorgssvikt plikter alle offentlig ansatte å melde fra til barneverntjenesten. Benytt skjema for bekymringsmelding.

Trenger du hjelp nå?

Barnevernvakten, Romerike Politikammer, yter øyeblikkelig hjelp til barn, ungdom og familier i krise når barnverntjenesten er stengt.

Gratis alarmtelefon for barn og unge har telefonnummer 116 111

Hva gjør barneverntjenesten?

 • Vi mottar og vurderer alle henvendelser til barnevernet
 • Vi driver forebyggende arbeid og oppfølging av barn og deres familier
 • Barne- og ungdomsbasen utfører hjelpetiltak for barn og deres familier.

 

I tillegg iverksetter vi tiltak når det er nødvendig

 • Barneverntjenesten vurderer og etablerer hjelpetiltak i hjemmet i samarbeid med foreldre.
 • Når hjelpetiltak i hjemmet ikke er tilstrekkelig for å hjelpe barnet, kan barnevernet overta omsorgen og sørge for en annen omsorgssituasjon.

 

Behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner

Behandlingstilbud til utøvere av vold i nære relasjoner

Tilbys av stiftelsen Alternativ til vold (ATV)

 

Besøkshjem

Mange barn trenger litt ekstra voksenkontakt, et utvidet nettverk og flere positive opplevelser i sin hverdag. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak i regi av barneverntjenesten, som skal bidra til å gi barn et ekstra pluss i hverdagen. Samtidig kan det også fungere som avlastning for foreldre som er i behov av det. Barnevernet ønsker seg fler besøkshjem.

Barneverntjenestens øvrige samarbeidspartnere

 • Les mer om fosterhjem på fosterhjem.no eller hos Norsk Fosterhjemsforening.
 • Les mer om institusjonsplasser hos Bufetat.
 • Fylkesnemnda bestemmer om barn skal plasseres i fosterhjem eller barnevernsinstitusjon. Barn over 15 år eller foreldre som har foreldreansvar, kan kreve at fylkesnemndas vedtak blir overprøvd av domstolene.
 • Fylkesmannen i Oslo og Akershus er klageinstans for enkeltvedtak som den kommunale barnevernstjenesten har fattet og fører tilsyn med barneverntjenesten i kommunen og Bufetat.

 

10 spørsmål og svar om å melde til barnevernet

Er du bekymret for et barn? Mange er i tvil om når det er riktig å melde fra til barnevernet. Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD) har utviklet spørsmål og svar som kan hjelpe deg som er bekymret for et barn.

 1. Når bør jeg melde fra til barnevernet?
  Er du bekymret for et barn, kanskje fordi du tror foreldrene ikke klarer å ta godt nok vare på barnet? Da bør du melde fra til barnevernet.
 2. Hvordan kan jeg vite om det er alvorlig nok?
  Er du bekymret, skal du melde fra uansett. Din melding kan være svært viktig for barnet det gjelder. Det er barnevernets oppgave å vurdere alvoret og om hjelp er nødvendig.
 3. Hvem skal jeg snakke med i barnevernet?
  Du kan ringe eller skrive et brev til barneverntjenesten. På kveldstid kan du kontakte barnevernsvakten for Romerike Politidistrikt på telefonnummer 64 84 25 75. – eller ringe gratis til den landsdekkende alarmtelefonen for barn og unge (tlf. nr. 116 111). Da blir din bekymring formidlet videre til barnevernet der barnet bor.
 4. Hva skjer når jeg melder en bekymring til barnevernet?
  Saksbehandleren skriver ned det du forteller. Innen én uke avgjør barnevernet om de skal sette i gang en undersøkelse eller om meldingen skal henlegges. En undersøkelse skal vanligvis ikke vare lenger enn tre måneder.
 5. Hva kan barnevernet gjøre for å hjelpe barn, unge og familier? 
  Barnevernet foreslår hjelpetiltak som vil gjøre situasjonen bedre for barnet. De fleste barna får hjelp hjemme hos foreldrene. Hjelpen kan eksempelvis være råd og veiledning, barnehageplass, støttekontakt, besøkshjem eller tilsyn i hjemmet. I enkelte saker får barnet plass i fosterhjem eller på institusjon.
 6. Må jeg alltid oppgi navnet mitt?
  Nei, du kan velge å være anonym. Barnevernet må informere familien om innholdet i meldingen. Foreldrene vil da ofte forstå hvem som har meldt fra.
 7. Får jeg beskjed dersom saken henlegges?
  Nei. Barnevernet har taushetsplikt. Annerledes er det for ansatte i for eksempel skole eller barnehage. De har krav på tilbakemelding om det settes i gang tiltak eller ikke.
 8. Tiden går og jeg er fortsatt bekymret: Bør jeg ringe én gang til?
  Ja. Du vil ikke få vite hva barnevernet har gjort siden sist du ringte. Om du fortsatt er bekymret, er det likevel viktig at du tar kontakt og forteller hvorfor.
 9. Kan jeg bli nødt til å vitne i retten eller fylkesnemnda?
  Du kan bli innkalt som vitne. Du har i så fall plikt til å møte og fortelle hvorfor du har vært bekymret.