Hopp til hovedinnholdet

Koordinerende enhet

Kontaktperson

Martina Svensson

Besøksadresse:

Husebyveien 18
2020 Skedsmokorset

Postadresse:

Postboks 313
2001 Lillestrøm

Hva er Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering?

Koordinerende enhet har ansvar for arbeidet med individuelle planer og for oppnevning og opplæring av koordinatorer i habiliterings- og rehabiliteringstjenesten i kommunen.


Koordinerende enhet kan kontaktes for råd og veiledning, eller hjelp til å få opprettet koordinator eller Individuell plan.

Hva er en koordinator?

En koordinator er en tjenesteyter eller et team av tjenesteytere med hovedansvar for koordinering og oppfølging av en pasient eller bruker som mottar flere langvarige habiliterings- eller rehabiliteringstjenester. 

Hvordan få koordinator?

Kommunen plikter å utnevne en koordinator når det er nødvendig. Ta kontakt med tjenesteyter eller Koordinerende enhet for spørsmål og veiledning.

Hva er individuell plan?

En individuell plan er et arbeidsverktøy som skal sikre at tjenestemottakere med behov for langvarige og koordinerte tjenester får et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud.

Hvordan få Individuell plan?

Kommunen plikter å utarbeide en Individuell plan når det er nødvendig. Ta kontakt med tjenesteyter eller Koordinerende enhet for spørsmål og veiledning. 

Bruk vårt skjema

Fyll ut vårt henvendelsesskjema for enkelt å melde behov for koordinator eller individuell plan.

  • For barn og unge under 18 år sendes skjemaet til Koordinerende enhet.
  • For deg over 18 år sendes skjemaet til Tjenestekontoret.

Informasjonsbrosjyre

Vi har laget en informasjonsbrosjyre - 18 År - Hva skjer da?, som du kan laste ned (pdf).

Denne inneholder informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune.

Pakkeforløp

Dersom fastlegen eller annen kommunal instans sender henvisning til spesialisthelsetjenesten, vil du noen ganger komme inn i et «pakkeforløp». Det er en standardisering av utredning og behandling, kommunikasjon med pasient/pårørende, ansvarsplassering og ikke minst tidsfrister.

Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til bruker. De skal sikre samhandling mellom bruker, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.

Pakkeforløp psykisk helse og rus

De tre første pakkeforløpene i 

psykisk helse og rus tas i bruk fra 1. januar 2019:

Koordinerende enhet

Martina Svensson
Telefon 905 65 469