Hopp til hovedinnholdet

Sykehjemsopphold

Vi tilbyr sykehjemsopphold til innbyggere med helseproblemer som krever heldøgns omsorg, legetilsyn og sykepleie ved institusjon. Det kan gis både tidsbegrenset opphold og langtidsopphold.

Besøksadresse
Avdeling for sykehjemstjenester
Jonas Liesgate 18
Lillestrøm

Postadresse
313
2001 Lillestrøm

Ta kontakt

Avdeling for sykehjemstjenester

Hvem kan søke langtidsopphold i institusjon?

 • Søker må bo i Skedsmo kommune.
 • Søker må ha behov for heldøgns omsorg, legetilsyn og sykepleie ved institusjon.
 • Helseproblemene må være så komplekse at tjenester i hjemmet ikke dekker søkers hjelpebehov.

 

Hvem kan søke korttidsopphold i institusjon?

 • Søker må bo i Skedsmo kommune.
 • Søker må ha behov for tidsbegrenset heldøgns omsorg, legetilsyn og sykepleie ved institusjon.
 • Helseproblemet må være så kompleks at tjenester i hjemmet ikke dekker søkers hjelpebehov.
 • Søker må ha behov for etterbehandling etter sykehusopphold.
 • Søker må ha behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå.
 • Søker må ha behov for opptrening til å mestre hverdagens gjøremål.

 

Korttidsopphold i institusjon med rehabiliteringstilbud

 • Søker må etter kommunens tverrfaglige vurdering være egnet til rehabilitering i institusjon på grunn av akutt funksjonssvikt etter operasjon, skade eller sykdom.
 • Søker må ha potensiale og motivasjon for rehabilitering.

 

Korttidsopphold i institusjon grunnet avlastningsbehov

 • Pårørende må yte omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid.
 • Den omsorgstrengende må bo i Skedsmo kommune.
 • Tjenester i hjemmet dekker ikke den omsorgstrengendes hjelpebehov.

 

Hvordan søke?

 •  Søknaden sendes til Tjenestekontoret. Søknaden skal fremmes av søkeren selv, men har rett til å la seg bistå av pårørende, fullmektig eller advokat.
 • Kontakt Tjenestekontoret på telefon 66 93 85 20 for spørsmål eller hjelp til å skrive søknad.

 

Pris

Kommunen kan kreve egenandel av beboeren. Egenandelen er fastsatt i forskrift.