Hopp til hovedinnholdet

Alkoholpolitiske retningslinjer

Samlet oversikt over Skedsmo kommunes alkoholpolitiske retningslinjer (pdf)for de neste 4 årene. Retningslinjene oppdateres ved lovendring, forskriftsendring eller politiske vedtak.

1. Bakgrunn

Alkoholloven § 1-7 d bestemmer at kommunen skal utarbeide en alkoholpolitisk handlingsplan. En alkoholpolitisk handlingsplan skal angi de alkoholpolitiske mål kommunen legger til grunn for sin alkoholpolitikk, samt de virkemidlene som skal tas i bruk for å nå målene. I tillegg til alkoholloven, sentrale og lokale forskrifter og retningslinjer, er planen et sentralt styringsdokument for kommunens alkoholpolitikk de neste 4 årene.

Evaluering, drøftinger og forslag til tiltak er presentert i sak.nr. 15083/2015. Vedtatt av kommunestyret den 13.01.2016

2. Målsettinger

2.1 Nasjonale og lokale føringer

Skedsmo kommune skal være en av landets mest attraktive bosteds- og etableringskommuner, og ønsker å være en pådriver for næringsutviklingen i regionen. Samtidig har kommunen et særskilt ansvar for å ivareta et folkehelseperspektiv innenfor det alkoholpolitiske feltet.

Alkohollovens formålsparagraf er formulert i § 1-1: «Regulering av innførsel og omsetning av alkoholholdig drikk etter denne lov har som mål å begrense i størst mulig utstrekning de samfunnsmessige og individuelle skader som alkoholbruk kan innebære. Som ledd i dette sikter loven på å begrense forbruket av alkoholholdige drikkevarer».

Folkehelseloven § 4 bestemmer at kommunen skal fremme befolkningens helse og bidra til å forebygge sykdom, skade eller lidelse, og bidra til å beskytte befolkningen mot faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen. Kommunen skal videre iverksette nødvendige tiltak for å møte kommunens folkehelseutfordringer, som tiltak knyttet til skader og alkoholbruk, jf. § 7.

2.2 Målsetting for alkoholpolitisk handlingsplan

Skedsmo kommunes målsettinger for alkoholpolitikken er følgende:

 1. Lokale alkoholpolitiske retningslinjer skal være forutsigbare og tydelige.
 2. Forebyggende tiltak skal ha fokus i samarbeid med eksterne samarbeidspartnere og mellom ulike sektorer i kommunen.
 3. Sentrumsområdene skal tilby varierte serveringstilbud og oppleves trygt og trivelig for innbyggerne.
 4. Rusfrie arenaer skal opprettholdes og utvikles – særlig i forbindelse med idrettsarrangementer og arrangementer rettet mot barn og unge.

For kommende planperiode er hovedmålene konkretisert i følgende delmål/tiltak:

Hovedmål 1: Lokale alkoholpolitiske retningslinjer skal være forutsigbare og tydelige

 • Alkoholpolitiske retningslinjer gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider
 • Skedsmo kommune skal aktivt bidra til å gi ansatte i bransjen god informasjon om regelverk og retningslinjer gjennom informasjonsmøter, deltakelse på bransjemøter og ved generell veiledning.

Hovedmål 2: Forebyggende arbeid skal prioriteres i sektorene, i samarbeid mellom sektorene, og med eksterne samarbeidspartnere

 • Skedsmo kommune skal gjennom skolen, fritidsarenaene og i helsesektoren bidra til å øke barn og unges kunnskaper og refleksjon rundt rusmiddelbruk.
 • Skedsmo kommune skal samarbeide med lokalt politi om forebyggende tiltak mot vold og ordensproblematikk. Dette innebærer bla. informasjons utveksling, deltakelse på «Politiets dag» og felles planlegging av større arrangement i kommunen.

Hovedmål 3: Sentrumsområdene skal tilby varierte serveringstilbud og oppleves trygt og trivelig for innbyggerne

 • Skedsmo kommune skal videreføre programmet «Ansvarlig Alkoholhåndtering». Dette innebærer at kommunen skal delta i «Prosjekt Trivelig Uteliv», avholde årlige informasjonsmøter for bransjen, arrangere «Ansvarlig Vertskapskurs» i samarbeid med lokalt politi, samt arbeide med å forbedre kvaliteten på skjenkekontrollene.

Hovedmål 4:Rusfrie arenaer skal opprettholdes og utvikles – særlig i forbindelse med idrettsarrangementer og arrangementer rettet mot barn og unge.

 • Det skal videreføres og utvikles rusfrie fritidstilbud for barn og unge.
 • Kommunen skal ikke innvilge skjenkebevilling for enkeltanledninger til rene idrettsarrangementer eller til arrangementer rettet mot barn og unge jf. retningslinjer for innvilgelse av bevilling. Kommunen skal være restriktiv med å innvilge skjenkebevillinger til familiearrangementer.

 

3. Retningslinjer for innvilgelse av salgs- og skjenkebevillinger i Skedsmo

Del I Alminnelige bestemmelser

§ 1 Prinsipper for vurderinger av søknader om salgs- og skjenkebevillinger

Søknader om salgs- eller skjenkebevilling skal avgjøres i tråd med alkoholloven og bestemmelser gitt i medhold av denne. Søknadene skal i tillegg vurderes i lys av vedtatte prinsipper og målsettinger fastsatt i Skedsmo kommunes alkoholpolitiske plan.4

§ 2 Definisjoner

Med alkoholholdig drikk gruppe 1 menes drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Med alkoholdig drikk gruppe 2 menes drikk som inneholder over 4,7 og mindre enn 22 volumprosent alkohol. Med alkoholholdig drikk gruppe 3 menes drikk som inneholder mellom 22 og 60 volumprosent alkohol.

§ 3 Bevillingsperioden

Det kan gis alminnelig salgs- og skjenkebevilling for inntil 4 år av gangen. Nytt kommunestyre kan beslutte at alle eller noen bevillinger skal løpe uten fornyelse hvert 4. år. Salgs- og skjenkebevilling kan også gis for en tidsbegrenset periode, for en bestemt del av året, eller for enkeltanledning.

Del II Skjenkebevilling

§ 4 Innvilgelse av alminnelig skjenkerett for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3

a) Skjenkerett for alkoholholdig drikk gruppe 1, 2 og 3 kan innvilges til overnattingssted, restaurant, pub, bar, diskotek, kafé, og bistro etter en konkret vurdering av følgende momenter:

 • Stedets driftsprofil vurdert opp mot kommunens alkoholpolitiske målsettinger
 • Stedets beliggenhet - særlig sett i forhold til nærhet til private boligområder, offentlige institusjoner, barnehage, lekeplass, idrettsanlegg, trafikkpreget område, militær avdeling og tilliggende virksomheter
 • Stedets målgruppe 

b) Skjenkerett for alkoholholdig drikke gruppe 3 innvilges ikke til virksomheter som etter en konkret vurdering fremstår som et typisk ungdomssted. I vurderingen skal det legges særlig vekt på om stedet har en aldersgrense lavere enn 20 år.

c) Skjenkeareal skal som hovedregel fysisk avgrenses med gjerder eller annet som omslutter hele skjenkearealet.

§ 5 Innvilgelse av utendørs skjenkerett

a) Utendørs skjenkerett for alkoholholdig drikk gruppe 1 til 3 kan gis i tilknytning til etlokale eller en virksomhet som er innvilget skjenkebevilling, etter en konkretvurdering av følgende momenter:• Ro- og ordensmessige hensyn

 • Trafikk, tilgjengelighet og hensyn til fri ferdsel
 • Foreliggende retningslinjer fra kommune eller annen grunneier når det gjelder utforming og størrelse på serveringsområdet

b) Ved utendørs skjenkerett forutsettes det inngått leieavtale med grunneier/utleierom bruksrett.

c) Skjenketiden utendørs kan begrenses dersom ro- og ordensmessige hensynog/eller hensyn til omliggende naboer tilsier dette.

§ 6 Innvilgelse av skjenkerett i tilknytning til messe- og andre flerbruksområder

a) Skjenkerett for alkoholholdig drikk gruppe 1 til 3 kan innvilges for innendørsog/eller utendørs skjenking etter en konkret vurdering basert på de momenter som er gitt i § 4 og § 5. Følgende tilleggsmomenter skal i særlig grad vektlegges i vurderingen:

 • Det innvilges ikke skjenkebevilling til serveringstilbud som fremstår som snackbar, gatekjøkken, kiosk eller lignende

b) Følgende føringer gjelder for de ulike typer messer/arrangement:

 • Det kan gis utvidet skjenkebevilling for avgrensede serveringsområder som settes opp for anledningen for å øke serveringskapasiteten
 • Ved publikumsmesser som har tema mat/drikke kan det gis skjenkebevilling til stands innenfor et avgrenset område med adgangskontroll og aldersgrense over 18 år
 • Ved lukkede fag/bransjemesser kan det gis utvidet skjenkebevilling fra stands, både i og etter messens åpningstid når skjenkingen i hovedsak har et sosialt formål
 • Ved skjenking fra stands kan ikke leverandører/merker promoteres, og det må tilbys et rimelig utvalg fra ulike leverandører/merker. Unntak fra dette gjelder skjenking på stands til lukkede fag/bransjemesser for alkoholnæringen og til skjenking innenfor et avgrenset område med 18 års aldersgrense til publikumsmesser med tema mat/drikke

c) Ved skjenking på messer gis som hovedregel bevilling til én bevillingshaver somhar ansvar for skjenkingen på hele området. Ved arrangementer etter messensåpningstid kan bevilling gis til én eller flere bevillingshavere dersom kontrollhensyntilsier det.

d) En innvilget skjenkebevilling kan ikke benyttes der det gjennomføresidretts arrangementer, uansett om arrangementet foregår innendørs eller utendørs.e) En innvilget skjenkebevilling kan ikke benyttes der det gjennomføresarrangementer som har barn og ungdom som typisk hovedmålgruppe.

§ 7 Innvilgelse av begrenset skjenkerett – skjenking til sluttet selskap

Begrenset skjenkerett for alkoholholdig drikk gruppe 1 til 3 kan innvilges til restaurant og cateringvirksomhet med egne selskapslokaler for skjenking til sluttede selskaper. Slik begrenset skjenkerett kan gis i kombinasjon med en alminnelig skjenkebevilling, i de tilfeller hvor virksomheten anvender en eller flere bestemte lokaler for skjenking til sluttede selskaper. I helhetsvurderingen av om skjenkerett skal gis, legges det vekt på de momenter som er gitt i §§ 4-5.6

§ 8 Innvilgelse av skjenkebevilling for alkoholholdig drikke gruppe 1-3 –enkeltanledninger

a) Skjenkerett for alkoholholdig drikk gruppe 1 til 3 kan innvilges for innendørsog/eller utendørs skjenking til enkeltanledning jf. alkoholloven §1-6, ambulerende bevilling til sluttet selskap jf. § 4-5, eller til utvidelse av alminnelig skjenkebevilling for enkeltanledning jf. § 4-2, etter en konkret vurdering basert på de momenter som er gitt i §§ 4-5. Følgende tilleggsmomenter skal i særlig grad vektlegges i vurderingen:

 • Arrangementets art – fastsatt program
 • Beliggenhet
 • Målgruppe
 • Ro- og ordensmessige forhold

b) Skjenketiden kan utvides for enkeltanledning, jfr. alkoholloven § 4-4, men ikke utover skjenketid som er fastsatt i lokal forskrift.

c) Det gis ikke skjenkebevilling til enkeltanledninger for idrettsarrangementer eller til arrangementer som har barn og ungdom som typisk hovedmålgruppe.

§ 9 Virksomheter som ikke innvilges skjenkebevilling

Følgende virksomheter innvilges ikke alminnelig skjenkebevilling:

a) Bensinstasjon eller serveringssted i nær tilknytning til bensinstasjon.
b) Serveringstilbud med en driftsprofil som hele eller deler av døgnet fremstår somsnackbar, gatekjøkken, kiosk eller lignende.
c) Idrettshaller og klubbhus i tilknytning til idrettsanlegg.
d) Frisørsalonger, SPA, og andre steder som primært selger andre type varer eller tjenester.

Bevilling til pkt. c) og d) kan likevel gis for enkeltanledning til særskilte enkeltstående arrangementer etter en konkret vurdering av momenter gitt i § 8.

§ 10 Vilkår knyttet til skjenkebevillinger

Det kan med hjemmel i alkoholloven § 4-3 stilles vilkår knyttet til skjenkebevillinger.

Følgende vilkår kan i særlig grad vurderes i tilknytning til vedtak fattet etter §§ 4 - 8:

a) Dersom bevillingshavers lokaler blir benyttet til særskilt arrangement som har et slikt omfang og en slik karakter at det kan medføre ro - og ordensmessige problemer, skal bevillingshaver påse at melding om arrangementet sendes til Romerike politidistrikt.

b) Virksomheten skal stille godkjente ordens vakter i samsvar med krav fra politiet.

c) Det forutsettes at lokalene/arealet er godkjent av andre offentlige myndigheter og/eller grunneier mht. den planlagte bruken.

d) Ved større arrangement kan det stilles vilkår om bruk av vakthold og utarbeiding av risikoanalyse før bevilling gis, og det forutsettes at godkjenning fra brannvesen og politi er innhentet før bevillingen kan benyttes.7

e) Ved åpne enkeltarrangement rettet mot en ung målgruppe kan det settes vilkår om aldersgrense for inngang.

f) Oppstilling av gevinstautomater tillates ikke inne i eller i tilknytning til skjenkelokalet.

g) Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen ved pub eller serveringssted med åpningstid etter kl. 24.00 må innen 2 år fra innvilget vedtak ha deltatt på kurset «Ansvarlig Vertskap» i regi av kommunen. Kursdeltakelsen omfatter nettkurs utarbeidet av Helsedirektoratet og kommunale tilleggskurs i konflikthåndtering og lokal bevillingspolitikk. Kommunen kan etter en konkret vurdering også pålegge andre virksomheter og andre personer som har vesentlig innflytelse ved virksomheten å delta på kurset «Ansvarlig Vertskap».

h) Styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen ved serveringssteder som ikke er pub eller med åpningstid frem til kl. 24.00, må innen 2 år fra innvilget vedtak ha deltatt på kurset «Ansvarlig Vertskap» i regi av kommunen. Kursdeltakelsen omfatter nettkurs utarbeidet av Helsedirektoratet. Kommunen kan etter en konkret vurdering pålegge også andre personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten å delta på kurset «Ansvarlig Vertskap».

§ 11 Bevillingsgebyr

Bevillingsgebyr fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Minstegebyret utgjør kr. 4800,- pr. 01.01.16. Gebyret for ambulerende skjenkebevilling utgjør kr. 340,- pr. 01.01.16. Satsene reguleres årlig i statlig forskrift. For skjenkebevilling til enkeltarrangementer er Rådmannen delegert myndighet til å regulere gebyret etter arrangementets art.

Del III Salgsbevilling

§ 12 Innvilgelse av salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 og 2

a) Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan innvilges til dagligvareforretninger, nettbutikker, bryggerier og øl- og brusutsalg etter en konkret vurdering av følgende momenter:

 • Stedets driftsprofil vurdert opp mot kommunens alkoholpolitiske målsettinger
 • Stedets beliggenhet, særlig sett i forhold til nærhet til private boligområder, offentlige institusjoner, barnehage, lekeplass, idrettsanlegg, trafikkpreget område, militær avdeling og tilliggende virksomheter.
 • Dagligvareutvalg i dagligvareforretninger

b) Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 kan innvilges til AS Vinmonopolet etter en konkret vurdering av følgende momenter:

 • Kommunens alkoholpolitiske målsettinger
 • Beliggenhet, trafikk- og ordensmessige forhold og lokalmiljøet for øvrig8

§ 13 Innvilgelse av salgsbevilling for enkeltanledning

a) Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 kan innvilges for salg til enkeltanledning etter en konkret vurdering basert på de momenter som er gitt i § 12 a). Følgende tilleggsmomenter skal i særlig grad vektlegges i vurderingen:

 • Arrangementets art – fastsatt program
 • Beliggenhet
 • Målgruppe
 • Ro- og ordensmessige forhold
 • Vareutvalgb) Salg av alkoholholdig drikk for en enkelt anledning skal kunne knyttes direkte opp til en på forhånd definert begivenhet og må ikke være i strid med reklameforbudet.c) Salgstiden fastsettes ut fra en vurdering av momenter i § 13 a), men ikke utover salgstiden som er fastsatt i lokal forskrift.

§ 14 Virksomhet som ikke innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1

 Salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 gis ikke til virksomheter som tilbyr take-away eller som omfattes av serveringslovens krav om serveringsbevilling.

§ 15 Vilkår knyttet til salgsbevillinger

Det kan med hjemmel i alkoholloven § 3-2 stilles vilkår for bevillingen. Følgende vilkår kan i særlig grad vurderes i tilknytning til vedtak fattet etter §§ 12-13:

a) Det forutsettes at lokalene/arealet er godkjent andre offentlige myndigheter og/eller grunneier mht. den planlagte bruken.
b) Oppstilling av gevinstautomater tillates ikke inne i eller i tilknytning til salgslokalet.
c) Salgsstedet skal ha god informasjon om aldersgrenser, legitimasjonsplikt og salgstider, samt en plassering der alkoholfri og alkoholholdig drikk ikke kan forveksles.
d) Ved nettsalg skal kontroll av legitimasjon og tidspunkt for utlevering av alkoholholdig drikk dokumenteres.

§ 16 Bevillingsgebyr

Bevillingsgebyr fastsettes for ett kalenderår om gangen for hver enkelt bevilling på grunnlag av forventet omsatt mengde alkoholholdig drikk. Minstegebyret utgjør kr. 1540,- pr. 01.01.16. Satsen reguleres årlig i statlig forskrift.

Del IV Formelle krav til søknaden

§ 17 Krav til søknader om salgs- og skjenkebevillinger

a) For at søknad om alminnelig salgs- eller skjenkebevilling kan ferdigbehandles skal følgende vedlegges:

 • Plantegning over salgs- eller skjenkeareal, innendørs og evt. utendørs
 • Firmaattest
 • Utskrift fra aksjeeierbok (ikke ved enkeltpersonsforetak)
 • Adkomstdokumenter som viser at søkende virksomhet har adkomst til lokalene/utearealene - leiekontrakt, grunneiers tillatelse eller skjøte
 • Bekreftelse som viser at stedet er godkjent for drift av serveringssted iht. gjeldende reguleringsbestemmelser - kopi av brukstillatelse/ferdigattest fra bygningsmyndighetene
 • Dokumentasjon på beståtte kunnskapsprøver om alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Bekreftelse på at styrer og stedfortreder er ansatt på stedet eller arbeider i virksomheten i kraft av sin eierstilling

b) For søknad om skjenkebevillinger skal det i tillegg vedlegges:

 • Konseptbeskrivelse – herunder type virksomhet, meny, målgruppe
 • Beskrivelse av organisering knyttet til overholdelse av alkohollovens bestemmelser; herunder evt. aldersgrense og/eller planer for vaktholdc) For søknad om salgs- eller skjenkebevilling for enkeltanledning skal følgende vedlegges:
 • Konseptbeskrivelse – type arrangement, program, målgruppe
 • Beskrivelse av organisering knyttet til overholdelse av alkohollovens bestemmelser; herunder rutiner for overholdelse av aldersbestemmelsene, aldersgrense og planer for vakthold
 • Tegning over plassering av salgs- og skjenkeareal ved utendørs arrangement
 • Ved større arrangement:o Kopi av søknad eller godkjenning fra brannvesen, politi og/eller grunneier

Del V Ikrafttredelse

Retningslinjene gjøres gjeldende fra og med det tidspunkt vedtak er fattet av kommunestyret.

4. Saksbehandling

4.1 Delegasjonsmyndighet

Følgende saker fremmes til politisk behandling for avgjørelse:

 • Beslutning om alle eller noen skjenke- og salgsbevillinger skal løpe uten fornyelse for ny bevillingsperiode
 • Søknad om fornyelse av salgs- og skjenkebevillinger for kommende 4 års periode
 • Søknader som innebærer utvidelse av skjenkekapasiteten i kommunen, dvs. nye søknader, eller ved utvidelse av eksisterende skjenkelokale
 • Andre tvilssaker, for eksempel saker som gjelder nye driftskonsepter
 • Avslag på søknader som ikke er begrunnet i manglende oppfyllelse av vandel

Rådmannen er delegert fullmakt til å:

 • Behandle saker vedrørende overdragelse av salgs- og skjenkebevillinger der konseptet videreføres
 • Behandle søknader til nye steder hvor det tidligere har vært tilknyttet tilsvarende bevilling
 • Ilegge administrative advarsler og inndra salgs- og skjenkebevillinger ved overtredelser
 • Gi avslag i saker hvor vandel ikke kan godkjennes
 • Avgjøre søknader om dispensasjon fra åpningstidene for serveringssteder for enkeltanledninger
 • Fastsette bevillingsgebyr som er lavere enn minstesatsen for skjenkebevilling til mindre enkelt arrangementer hvor skjenkingen utgjør en underordnet del av arrangementet

 

4.2 Krav til søknaden

Søknad om salgs- eller skjenkebevilling søkes på Skedsmo kommunes hjemmesider. § 17 i retningslinjer for innvilgelse av salgs- og skjenkebevillinger angir hvilke vedlegg som skal følge søknaden.

4.3 Saksbehandlingstid

Søknad om salg- eller skjenkebevilling for enkeltanledning behandles normalt innen 14 dager.

Ved søknad om alminnelig salgs- eller skjenkebevilling innhenter kommunen vandelsuttalelse fra andre offentlige myndigheter. For saker som avgjøres av Rådmannen er normal saksbehandlingstid rundt 5-6 uker, dersom det ikke kommer merknader vedrørende vandel. For saker som skal fremmes til politisk behandling for avgjørelse kan det forventes en saksbehandlingstid på inntil 3 måneder.

4.4 Drift i overgangsperioden

Ny eier kan drive på tidligere eiers bevilling i en overgangsperiode på tre måneder, evt. 4 måneder dersom kommunen gir tillatelse. Retten til å drive på alkohollovens overgangsordning i § 1-10 forutsetter at det er søkt om ny salgs- eller skjenkebevilling innen 30 dager etter overdragelse.

4.5 Klageadgang

Vedtak om salgs- og skjenkebevilling kan med hjemmel i alkoholloven § 1-16 påklages til Fylkesmannen. Klagefrist er etter forvaltningsloven 3 uker etter at virksomheten har mottatt underretning om vedtak. En klage må være skriftlig, undertegnet, nevne det vedtak det klages over samt den endring som ønskes. Klagen sendes til sektorkontoret for helse og sosial. Kommunen har anledning til å revurdere sine vedtak, men dersom dette ikke skjer sendes klagesakene over til Fylkesmannen som rette klageinstans.

5. Åpnings- og skjenketider

Åpnings- og skjenketider for serveringssteder er regulert i lokal forskrift.

5.1 Åpningstider for serveringssteder som ikke skjenker alkohol

§ 1 Alminnelig åpningstid for serveringssteder uten skjenkerett til alkoholholdig drikke

Serveringssteder uten skjenkerett til alkoholholdig drikke, og som er underlagt lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 3, jf. § 2, kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.30.

§ 2 Unntak for serveringssteder i Lillestrøm sentrum

Serveringssteder med beliggenhet eller oppstilling i Lillestrøm sentrum kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 02.00.Følgende områder i Lillestrøm sentrum omfattes:Områdene som er avgrenset av Brogata fra Nitelva og Brandvoldgata opp til Parkalleen, Parkalleen til Solheimsgata, Landstadsgate til jernbanen. Området fortsetter deretter langs jernbanelinjen til Jernbanegata, Jernbanegata ned til Nitelva. Hele Storgata opp til RV 22.

§ 3 Andre bestemmelser

Serveringssteder som har bevilling for uteservering må avslutte uteserveringen kl. 24.00. Ingen serveringssteder med uteservering tillates å spille musikk etter kl. 23.00.I tilknytning til serveringsvirksomhet inne på bensinstasjoner, kan kommunen ut fra en konkret vurdering gi tillatelse til utvidet åpningstid eller til døgnåpen serveringsdrift. Tillatelsen kan straks tilbakekalles dersom ro- og ordensmessige forhold tilsier dette.

5.2 Åpningstider og skjenketider for serveringssteder som skjenker alkohol

Åpnings- og skjenketider for serveringssteder som skjenker alkoholholdig drikke er regulert i lokal forskrift.

§ 1 Åpningstid

a) Serveringssteder som er underlagt bevillingsplikt etter lov om serveringsvirksomhet § 3, jf. § 2, og som er innvilget skjenkebevilling, kan holde åpent fra kl. 06.00 til kl. 03.30.

b) Serveringssteder med uteservering som er innvilget skjenkebevilling, kan holde uteserveringen åpen fra kl. 06.00 til kl. 02.30

c) Ingen serveringssteder med uteservering tillates å spille utendørs musikk etter kl. 23.00.

§ 2 Skjenketid

a) I tilknytning til innendørs servering kan skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 06.00 til kl. 03.00.

b) I tilknytning til utendørs servering kan skjenking av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent eller mer skje fra kl. 13.00 til kl. 02.00. Skjenking av annen alkoholholdig drikk kan skje fra kl. 06.00 til kl. 02.00.

6. Salgtider for alkoholholdig drikke gruppe 1

Salgstider for alkoholholdig drikke gruppe 1 er regulert i lokal forskrift.

§ 1 Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1

Følgende salgstider gjelder:

a) Hverdager: kl. 08.00-20.00

b) Dager før søn- og helligdager: kl. 08.00-18.00

c) Dagen før Kristi Himmelfartsdag: kl. 08.00-20.00

d) Nyttårsaften: kl. 08.00-18.00

 

e) Påske-, pinse- og julaften: kl. 08.00-16.00 

Salg og utlevering skal ikke skje på søndager, helligdager, 1. mai og 17. mai. 

7. Ansvarlig alkoholhåndtering

Skedsmo kommune skal videreføre arbeidet med «Ansvarlig alkoholhåndtering» i regi av Helsedirektoratet. «Ansvarlig alkoholhåndtering» innebærer at Skedsmo kommune skal:

 • Delta i samarbeidsprosjekt med bransje og politi i «Trivelig Uteliv Romerike»
 • Aktivt bidra med veiledning og informasjon om regelverk til bevillingshavere gjennom allmøter og «Ansvarlig Vertskaps kurs»
 • Arbeide med å forbedre kvaliteten på skjenkekontrollene

Det er krav til at styrer og stedfortreder for skjenkebevillingen innen 2 år fra vedtak skal ha deltatt på «Ansvarlig Vertskaps kurs», jf. retningslinjene § 10 - vilkår knyttet til skjenkebevillinger.

8. Kontroller

8.1 Salgs- og skjenkekontroller

Kommunen er tillagt kontroll med de kommunale salgs- og skjenkebevillingene. Skedsmo kommune har engasjert privat kontrollselskap til å foreta kontrollene.

Med utgangspunkt i alkohollovens bestemmelser skal kontrollene være rettet mot de forhold som vurderes hensiktsmessige etter en vurdering av lokale forhold. Kontrollene i Skedsmo omfatter særlig aldersgrensebestemmelsene og at det ikke selges eller skjenkes til personer som er åpenbart påvirket av rusmidler.

Stedene skal kontrolleres så ofte som behovet tilsier, men minimum én kontroll pr. sted pr. år, og i snitt tre ganger så mange kontroller som antall salgs- og skjenkesteder.

Kontrollene kan foretas anonymt eller åpent. Etter utført kontroll skal kontrolløren alltid presentere seg for stedets ansvarshavende og muntlig redegjøre for sitt inntrykk på stedet.

Dersom det avdekkes brudd ved kontrollen, vil salgs- eller skjenkestedet innen én uke motta kopi av tilleggs rapporten, med anledning til å uttale seg innen to uker.

I tillegg til instruks i avtale med kontrollselskapet, gir veileder i salgs- og skjenkekontroll (IS-2038) føringer for hvordan kontrollselskapet skal utføre kontrollene.

8.2 Internkontroll

Internkontroll handler om salgs- eller skjenkestedets interne styring og egen kontroll av den daglige salgs- eller skjenkevirksomheten.

Internkontrollen innebærer at de ansvarlige for virksomheten skal:

 1. Ha oversikt over bevillingsvedtak, relevant lovverk og lokale retningslinjer
 2. Sørge for at de ansatte har kunnskaper og kompetanse til å overholde kravene til virksomheten
 3. Ha oversikt over hvordan virksomheten er organisert og hvordan ansvar og oppgaver er fordelt
 4. Ha rutiner som sikrer overholdelse av regelverket
 5. Ha rutiner som forebygger, avdekker og retter opp avvik
 6. Foreta systematisk gjennomgang av internkontrollen.

«Guide for god internkontroll etter alkoholloven» angir grunnleggende krav til utarbeiding av et internkontrollsystem. Guiden er publisert på Helsedirektoratets hjemmeside. 

Internkontroll alkohol inngår i oppdraget til skjenkekontrollørene. Internkontroller er alltid åpne, og skal som hovedregel avtales på forhånd og utføres på dagtid.

9. Sanksjonsreglement

9.1 Reaksjonsformer

Reaksjonsform og nivå fastsettes etter en vurdering av følgende momenter:

 • type overtredelse
 • overtredelsens grovhet
 • om bevillingshaver kan klandres for overtredelsen
 • hva som er gjort for å rette opp i forholdet
 • tidligere praktisering av bevillingen

Alt etter overtredelsens alvorlighet kan følgende reaksjoner bli aktuelt:

 • samtale/veiledning i regelverk
 • brev med oppklaring av regelverk
 • advarsel i form av prikktildeling
 • inndragning av bevilling

9.2 Prikkbelastningsordningen

Fra 01.01.16 gjelder ny nasjonal prikkbelastningsordning for alle kommuner. 

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) kapittel 10 (Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger) angir bestemmelsene. 

Hovedhensynet bak innføring av ordningen er å forebygge fremtidige overtredelser av alkohollovens bestemmelser ved å gi mulighet for et trinnvist oppbygd advarselssystem via prikktildeling.

Det er videre et ønske om å gi tydelige signaler tilbevillingshavere om hvilke bestemmelser i alkoholloven som lovgiver anser som mest alvorlige å bryte.