Hopp til hovedinnholdet

Tobakksalg

For å selge tobakk og tobakkssurrogater (for eksempel e-sigaretter) må man fra 1. januar 2018 være registrert i Tobakkssalgsregisteret.

Det er virksomheten som er juridisk ansvarlig for salgsstedet som er registreringspliktig. Dersom den juridiske enheten har flere salgssteder, skal hvert enkelt salgssted registreres.  

Registrering

Registreringsplikten gjelder både faste utsalgssteder og midlertidig salg (inntil 30 dager).

Registrering må skje senest 14 dager før salget starter, for å sikre at kommunen kan planlegge og føre tilsyn og selve registreringen gjøres via tobakkssalgsregisteret.

Tilsyn

Kommunen utfører 2 tilsyn pr. faste utsalgssted pr. år. Det føres tilsyn med  virksomhetens internkontroll og at tobakksskadelovens øvrige regelverk overholdes. Det er spesielt viktig at salgsstedet har rutiner for å forebygge salg av tobakksvarer og e-sigaretter til mindreårige.

Kravene til internkontroll er nærmere regulert i kapittel 4 i tobakkssalgsforskriften (lovdata.no).
 
 

Sanksjoner ved overtredelse av regelverket

Ved overtredelse av regelverket eller mangelfull internkontroll kan kommunen gi pålegg om retting innen en nærmere frist, evt. tvangsmulkt eller salgsforbud. 

Gebyr

Kommunen kan kreve et årlig gebyr fra faste utsalgssteder og for midlertidig salg. Skedsmo kommunestyret har bestemt at det skal innkreves gebyr iht. satser som fastsettes i tobakkssalgforskriften.

Gebyret reguleres årlig og utgjør pr. 01.01.19 4 580,- for faste utsalgssteder og 1 220,- for midlertidig salg.