Hopp til hovedinnholdet

Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (heretter BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med store funksjonsnedsettelser. Og som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse.

En BPA-ordning gir deg større frihet til å organisere tjenestene du mottar. Du (eller noen som står deg nær) er arbeidsleder og du styrer ordningen selv.

Hvordan fungerer en BPA-ordning?

Når du får hjelpen din som BPA, vil du (eller noen som står deg nær) få rollen som arbeidsleder. Det betyr at innenfor den tiden som du har fått tildelt til praktisk og personlig bistand, kan du i prinsippet styre:
 • Hvem du vil ha som assistent
 • Hva assistenten kan gjøre
 • Hvor og til hvilke tider du skal motta assistanse

Hvem har rett på BPA?

For å ha rett på BPA, må du være:

 • under 67 år
 • ha behov for tjenester ut over 2 år
 • ha behov for tjenester i minst 25 timer per uke

For søker under 18 år, må en av foresatte kunne fungere som arbeidsleder. Retten omfatter også avlastningstiltak for foreldre med hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne jfr. helse- og omsorgstjenesteloven.

Du har ikke rett til å få din hjelp organisert som BPA når hjelpen du får krever at det er flere enn én tjenesteyter til stede.

BPA om natten innvilges kun dersom har behov for kontinuerlig tilsyn.

Hvilke tjenester kan organiseres som BPA?

 • hjelp til alminnelig egenomsorg og personlig stell
 • nødvendig hjelp til rengjøring, gjøremål i hjemmet og andre husholdsoppgaver o støttekontakt / bistand til fritidsaktiviteter
 • nødvendig trening

For personer under 18 år innvilges ikke BPA til praktisk hjelp i hjemmet da dette følger av omsorgsplikten hos foresatte.

Jeg fyller ikke rettigheten, kan jeg fortsatt få BPA?

Hvis du ikke fyller rettigheten til å få BPA kan du likevel få det dersom kommunen vurderer at det er mest hensiktsmessig. 

Ta kontakt med Tjenestekontoret.

Hvordan søke?

For deg som er under 18 år søker man via Tilrettelagte tjenester for barn og bruker skjemaet for barn og ungdom.

I søknaden bør du spesifisere hva du trenger hjelp til gjennom uken. 

 

For deg som er over 18 år, så søker man via Tjenestekontoret og bruker søknadsskjema for voksne.

I søknaden bør du spesifisere hva du trenger hjelp til gjennom uken. 

 

Søknadsprosessen

Hva skjer etter at jeg har søkt om BPA?

Når Tilrettelagte tjenester for barn/Tjenestekontoret har mottatt søknaden din, vil vi fordele den til en saksbehandler og prioritere når den skal behandles. Du vil bli kontaktet av saksbehandler og det blir avtalt et hjemmebesøk.

På hjemmebesøket vil saksbehandler stille deg en del spørsmål for å finne ut hva du har behov for av hjelp og hvor mange timer du har behov for. Du vil også få informasjon om helse- og omsorgstjenestene som kommunen tilbyr.

 

Hva skjer når jeg får vedtak om BPA?

Når du har innvilget BPA (vedtak), så må du velge hvilken leverandør du ønsker å bruke, og gi beskjed til Tilrettelagte tjenester for barn/Tjenestekontoret om dette.

Vi sender deretter en bekreftelse til leverandøren, som igjen vil sende deg avtalen i posten som du, leverandøren og kommunen skal signere. Avtalen trer i kraft når den er signert av alle parter.

Du må sette deg inn i standardkontrakten vi har med de ulike leverandørene.

Hva koster BPA?

BPA er gratis for personer under 18 år. 
For personer over 18 år skjer betaling etter kommunens satser for egenbetaling.
 

Prisliste egenbetaling for hjemmehjelp 2019

 
InntektTimepris kr.Maks. pris pr. mnd.
Under 2G (0 - 187.268) 70 210
2-3G (187 268 - 280 902) 216 541
3-4G (280 902 - 374 536) 227 1 133
4-5G (374 536 - 468 170) 308 1 538
Over 5G (468 170 og over) 489 2 137

Kan jeg få dekket utgifter til BPA-ordningen min?

Det er opp til leverandøren hvilke ordninger de velger å ha i forhold til dekking av eventuelle utgifter du har som arbeidsleder. Skedsmo kommune dekker ikke utgifter til arbeidsleder ut over det som ligger i avtalen. 

Arbeidsleder

Hva betyr det å være arbeidsleder?

Å være arbeidsleder innebærer at du har ansvaret for den daglige driften av ordningen. Dette kan for noen oppleves som litt krevende, men du vil få god veiledning og opplæring av den du velger som arbeidsgiver/leverandør.

Arbeidsleders oppgaver:

 • sørge for assistanse til riktig tid
 • rekruttere, ansette og lære opp assistenter
 • utøve daglig ledelse overfor assistentene
 • sørge for at gjeldende lover og regler følges overfor assistenter
 • ha prøvetidssamtaler, medarbeidersamtaler og personalmøter med assistentene
 • kontrollere timelister, disponere og beregne lønnsmidler/timebruk og driftsmidler
 • lage stillingsbeskrivelser og arbeids- og ferieplaner
 • håndtere egenmeldinger, sykemeldinger og permisjoner
 • håndtere eventuelle konflikter i arbeidsmiljøet
 • skaffe vikarer
 • delta på kurs i arbeidsledelse

Du må også passe på at arbeidsmiljøet er godt og i tråd med reglene om helse, miljø og sikkerhet. Dette kan bety at assistentene skal ha opplæring om og bruk av riktig løfteteknikk, at de ikke blir utsatt for urimelig fysisk tungt og farefullt arbeid, at du må bruke forflytningshjelpemidler og at du skal sørge for et godt psykososialt arbeidsmiljø.

Jeg kan ikke være arbeidsleder selv, hvem kan da være arbeidsleder?

Hvis du ikke kan være arbeidsleder eller trenger hjelp til dette, kan en annen person få denne rollen. Det bør være noen som står deg nær og som kjenner deg og dine behov. Dette for å sikre at din brukermedvirkning blir ivaretatt på best mulig måte, samtidig som at ordningen blir driftet godt. For barn under 18 år vil en av foreldrene typisk være arbeidsleder.

Får jeg opplæring i rollen som arbeidsleder?

Alle som skal være arbeidsleder i en BPA-ordning skal ha opplæring og kurs i arbeidsledelse først. Det er din leverandør i ordningen som har ansvaret for å gi deg nødvendig opplæring og veiledning både før ordningen starter og underveis. 

Assistenter

Hvem kan jeg ansette som assistenter?

Du kan i utgangspunktet bestemme hvem du ønsker å ansette som assistent, men hvis du og leverandør er uenig, har leverandør det siste ordet.

Familiemedlemmer eller andre som står deg nær skal ikke ansettes som assistenter. Hvis du ikke får tak i vikarer kan du bruke nærstående som tilkallingsassistent i enkelttilfeller. For personer under 18 år, kan ikke foreldrene brukes som tilkallingsassistent.

Hvordan er jeg og mine assistenter forsikret?

Assistentene er forsikret gjennom sin arbeidsgiver (leverandør), vi anbefaler at du som arbeidsleder sjekker forsikring for dine assistenter og deg selv før utreise. 

Leverandører

Hva gjør leverandøren i en BPA-ordning?

Leverandøren skal ha det overordnede arbeidsgiveransvaret for assistentene. Det betyr at de skal hjelpe til med ansettelser / oppsigelser, har ansvar for at arbeidsmiljøloven følges og betaler ut lønn til assistentene. De har ansvar for at du får nødvendig opplæring og veiledning, samt kurs til dine assistenter. 

Hvordan velge leverandør?

Vi har fritt brukervalg, det er opp til deg som bruker å velge den leverandør du tenker oppfyller ditt behov best (vi gjør oppmerksom på at vi ikke har vurdert kvaliteten på tjenesten leverandørene gir).

Du kan velge mellom de leverandørene vi har avtale med og kan når som helst skifte leverandør, men du må forholde deg til oppsigelsesfristene i kontrakten. 

Du kan velge mellom en av disse 13 leverandørene:

Bytte av leverandør

Du kan når som helst bytte leverandør, men husk å sørge for at oppsigelsesfristens utløp faller på samme dato som arbeidslederes nye kontrakt med ny leverandør trer i kraft.

Det er 3 måneders oppsigelse fra den 1. i hver måned.

Ved bytte av leverandør må du gi din saksbehandler beskjed samt legge ved bekreftelse på mottatt oppsigelse fra leverandør og hvilken leverandør du ønsker i stedet.

Vi sender et bekreftelsesbrev til ny leverandør. Den nye leverandøren vil sende deg en ny avtale som du, leverandøren og kommunen skal signere.
Leverandørene og du må selv sørge for en smidig overgang mellom leverandørene.

Endring, oppsigelse og sykdom

Jeg ønsker å avslutte BPA-ordningen min. Hva gjør jeg?

Du må varsle oss samt sende oppsigelse til leverandør om du ønsker å avslutte BPA-ordningen din. Dersom du fortsatt skal bo i Skedsmo kommune vil vi vurdere alternative tjenester sammen med deg. 

Ved endret behov

Hvis ditt hjelpebehov har blitt mindre, forplikter du deg til å melde ifra om dette til kommunen.

Hvis du har fått økt hjelpebehov må du søke om mer BPA timer til kommunen og det må fattes et nytt vedtak før du, før du kan øke ditt timeantall.

Jeg skal flytte ut av kommunen, kan jeg fortsatt ha BPA?

Hvis du skal flytte ut av kommunen, må du søke om tjenester i den kommunen du skal flytte til. Din saksbehandler kan hjelpe deg med dette, husk å si i fra i god tid og senest innen tre måneder før du skal flytte.

Jeg skal på institusjon eller jeg har blitt akuttinnlagt på sykehus, hva må jeg gjøre da?

Du skal varsle kommunen og leverandøren din senest tre uker før et planlagt heldøgns opphold i institusjon. Hvis du blir akuttinnlagt, må du varsle så raskt som mulig.

Du kan få beholde noe av assistansetimene som er satt av til formål og aktiviteter som institusjonen ikke dekker. 

Reiser og forsikring

Kan jeg ta med meg assistentene på reise?

Du har mulighet til å disponere timene dine slik at du kan reise bort. Dette må avklares med leverandør og dine assistenter i god tid før avreise. 

Hvordan er jeg og mine assistenter forsikret?

Assistentene er forsikret gjennom sin arbeidsgiver (leverandør), vi anbefaler at du som arbeidsleder sjekker forsikring for dine assistenter og deg selv før utreise. 

Hva gjør du hvis du oppholder deg over lengre tid utenfor kommunen?

Hvis du oppholder deg i lengre tid utenfor kommunen (over fire uker), skal vi ha beskjed om dette.

Klage

Du har rett til å klage på vedtaket innen fire uker. I klagen må det fremgå hva du klager på og opplysninger som kan ha betydning for klagebehandling.

Klagen sendes til Tilrettelagte tjenester for barn/Tjenestekontoret, som først vurderer klagen, dersom denne ikke tas til følge, sender vi den til Fylkesmannen i Oslo og Akershus for avgjørelse.

Hva forventer vi av deg?

Vi forventer at du varsler oss:

 • ved endring av hjelpebehov
 • ved endring av nære pårørendes omsorgsbyrd
 • ved endring av sivil status
 • ved flytting til annen kommune
 • ved andre ting som påvirker behovet for hjelp

Kontakt

Hvis du fortsatt lurer på noe om BPA ta kontakt med oss enten via telefon eller epost.

Hvis du trenger veiledning eller har spørsmål om din eksisterende BPA-ordning, kan du også kontakte leverandøren din.

 

Tilrettelagte tjenester for barn

For søkere under 18 år:

Tjenestekontoret

Søkere over 18 år

Postadresse:
Pb 313
2001 Lillestrøm