Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

Tilrettelagte tjenester for barn

Søkere under 18 år

Tjenestekontoret

Søkere over 18 år

Postadresse:
Pb 313
2001 Lillestrøm

Hva er BPA?

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer med store funksjonsnedsettelser. Og som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet.

Brukeren har rollen som arbeidsleder og påtar seg ansvar for organisering og innhold i forhold til sine behov. Målet er å bidra til at brukeren får et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonsnedsettelse.

En BPA-ordning gir deg større frihet til å organisere tjenestene du mottar. Du (eller noen som står deg nær) er arbeidsleder og du styrer ordningen selv. 
 

Hvem kan søke?

Under 18 år: 


 • Foresatte som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Hjelpen skal bidra til å avlaste nære pårørende fra omfattende og særlig tyngende omsorgsoppgaver, og sikre tilfredsstillende omsorg når de har fri. 
 • Foresatte må ha evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av sine personlige assistenter.
 • Foresatte må ha evne og vilje til å planlegge barnets hverdag og fungere som arbeidsleder.
 • Søker må være hjemmeboende i kommunen.

Over 18 år: 

 • Hjelpebehovet må være omfattende og være av varig karakter.
 • Søker må være helt avhengig av praktisk hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.
 • Søker eller pårørende må ha evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av sine personlige assistenter.
 • Søker eller pårørende må ha evne og vilje til å planlegge søkers hverdag og fungere som arbeidsleder.
 • Søker må være hjemmeboende i kommunen.

Hvordan beregnes BPA

Beregning av antall timer BPA tar utgangspunkt i ditt hjelpebehov i løpet av døgnet. Dermed kan du selv innenfor rammen av vedtaket avgjøre hva assistentens oppgaver skal være, og til hvilke tider assistansen skal ytes. Hjelpebehov som krever sykepleiefaglig kompetanse tas ikke med i utmålingen.

Hva kan assistenter hjelpe deg med?

Personer over 18 år får dekket sitt behov for praktisk hjelp til blant annet:  
 • Personlig hygiene
 • Matlaging
 • Innkjøp
 • Klesvask
 • Rengjøring
 • Å besøke lege
 • Å komme seg til fritidsaktiviteter o.l.
For personer under 18 år innvilges ikke BPA til praktisk hjelp i hjemmet da dette følger av omsorgsplikten hos foreldre og foresatte. 
 

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi tar en grundig vurdering om BPA er en riktig tjeneste for brukeren. 
 • Vi har gjennomført tjenestekonsesjon og brukeren har flere private leverandører den selv kan velge imellom.
 • Vi har foretatt en kvalifisering og gjennomfører tilsyn av de private aktørene.
 

Hva forventer vi av deg?

At du eller dine nære pårørende tar ansvar for å fungere som arbeidsleder. Dette innebærer:
 • Rekruttering av assistenter
 • Veiledning og opplæring av assistenter
 • Planlegging av hverdagen (arbeidsplan)
 • Overholde arbeidstidsbestemmelser
 • Overholde krav om HMS (Helse, miljø og sikkerhet)
 
Vi forventer også at du varsler oss ved endring av:
 • Hjelpebehov
 • Nære pårørendes omsorgsbyrde
 • Sivil status
 • Flytting til annen kommune
 • eller andre ting som påvirker behovet for hjelp
 

Hva koster det å ha BPA?

BPA er gratis for personer under 18 år. 
For personer over 18 år skjer betaling etter kommunens satser for egenbetaling.
 

Du er innvilget BPA, hva gjør du da?

Du må sette deg inn i standardkontrakten kommunen har med de ulike leverandørene. Kommunen har fritt brukervalg og du må foreta deg et valg av en mellom en av disse leverandørene:
a) [kommer når avklart]
b)
 
Kommunen er ikke arbeidsgiver i denne ordningen.
 

Jeg har bestemt meg for leverandør, hva gjør jeg da?

Du fyller ut vedlagte skjema og sender til den leverandør du valgt.
Denne leverandøren blir arbeidsgiver for aktuelle assistenter, og sørger for at brukeren – som normalt er arbeidsleder – får nødvendig opplæring til å være dette, samt å bistå med rekruttering av assistenter.
 

Bytte av leverandør

Du kan når som helst bytte leverandør, men husk å sørge for at oppsigelsesfristens utløp faller på samme dato som arbeidslederes nye kontrakt med ny leverandør trer i kraft. 
 
Det er 3 måneders oppsigelse fra den 1. i hver måned.
Ved bytte av leverandør må du gi din saksbehandler beskjed samt legge ved bekreftelse på mottatt oppsigelse fra leverandør og hvilken leverandør du ønsker i stedet. 

Vi sender et bekreftelsesbrev til ny leverandør. Den nye leverandøren vil sende deg en ny avtale som du, leverandøren og kommunen skal signere.
Leverandørene og du må selv sørge for en smidig overgang mellom leverandørene.
 

Mitt hjelpebehov har endret seg, hva gjør jeg da?

Hvis ditt hjelpebehov har blitt mindre, forplikter du deg til å melde ifra om dette til kommunen.
Hvis du har fått økt hjelpebehov må du søke om mer BPA timer til kommunen og det må fattes et nytt vedtak før du, før du kan øke ditt timeantall.
 

Fant du det du lette etter?