Startlån

Startlån kan være en inngangsmulighet til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Les mer på:

Det er kommunen som tar imot og behandler søknader om startlån. Alle inntekter og utgifter må dokumenteres.

Det kan søkes om lån til en konkret bolig eller om forhåndsgodkjenning. 

Hvem kan få startlån?

 • økonomisk vanskeligstilte husstander 
 • barnefamilier
 • enslige forsørgere
 • personer med nedsatt funksjonsevne 

Hva kan startlånet brukes til?

 • kjøpe ny eller brukt bolig 
 • refinansiering av dyre lån for å opprettholde boforholdet – kun i særlige tilfeller
 • til utbedring 
 • til tilpasning ved nedsatt funksjonsevne 

Hva må til for å få lån?

 • Søkeren må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold. 
 • Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået på stedet der du skal bo
 • Boligen skal ligge i den kommunen som gir lån 

Hvor mye lån kan jeg få?

 • Det er kommunen som vurderer om søkeren får lån, og eventuelt hvor stort lån det blir Søknad
 • Det er en forutsetning at det er tilstrekkelig inntekt til å dekke utgiftene til lån og livsopphold, og eventuelt andre økonomiske utgifter 

Prøv også Husbankens låne- og livsoppholdskalkulator

Kontakt

Ta kontakt

Skedsmo kommune
Tone Wiker 66 93 85 77
Mona Hoff 66 93 85 78

På grunn av søknadsmengden i Skedsmo kommune, er det ikke kapasitet til å ha personlige samtaler med søkere. Søkere bes ta kontakt med saksbehandlere per telefon dersom de har spørsmål.

 

Kriterier

Det er visse kriterier som må oppfylles for å kunne søke om startlån. 

Det kan også være flere ting som har betydning og i noen tilfeller trenger vi ytterligere informasjon.
 

 • Bosatt i Skedsmo kommune:

  • Startlån kan kun gis til personer som allerede er bosatt i Skedsmo kommune.

 • Varig opphold i Norge:

  • Norsk/nordisk statsborger.

  • Eøs-borgere med varig oppholdstillatelse – etter 5 års opphold i Norge.

  • Andre utenlandske statsborgere permanent oppholdstillatelse. Midlertidig oppholdstillatelse er ikke det samme.

 • Fast inntekt:

  • Fast arbeid med fast lønn. Vikarer er ikke fast ansatte – selv om de har arbeidskontrakt.
   ”Faste” vikarer er som regel ansatte som tilkallingsvikarer med varierende lønn = ikke fast inntekt.

  • Varig uførepensjon eller alderspensjon. Ingen andre ytelser fra nav er varige – av de som regnes som inntekt

 • Behovsprøvd:

  • Alle må søke i banker og ta imot det de eventuelt får av lån der. Fri egenkapital skal benyttes før startlån. Får man 85 % lån i bank og har nok penger selv til resten, får man ikke startlån.

  • Har søker(e) god(e) inntekter(er), bør de selv kunne klare å spare opp en grei egenkapital relativt raskt.

  • Det fokuseres på de som er varig vanskeligstilte på boligmarkedet i forbindelse med startlån og eventuelt tilskudd til etablering. Dersom man er én eller to friske personer med arbeidsinntekt, vil man sannsynligvis ikke få et startlån. Det samme gjelder dersom man anses å være i stand til å ha arbeidsinntekt selv om man eventuelt midlertidig er uten arbeid.

 • Betalingsevne:

  • Søkere må ha god nok inntekt til å betale et lån. Ja, startlån skal være for økonomisk vanskeligstilte, men ikke så vanskeligstilte at man ikke har mulighet i det hele tatt til å betale et lån.

  • De som mottar sosialhjelp får ikke lån. Avdrag på lån regnes som formuesøkning – hvilket de ikke får godkjent som boutgift. Og vi innvilger i utgangspunktet ikke lån med avdragsfrihet. Man har heller ikke betalingsevne når man er avhengig av supplerende sosialhjelp.

 • Annen gjeld:

  •  Søkere bør ikke ha for mye annen gjeld. Dette går utover betalingsevnen. Ved mye forbruksgjeld, vil det få betydning for vår vurdering av betalingsevnen/-viljen. 


Vi er helt avhengige av å vite om søkere får banklån, hvor mye og hvor stor andel av kjøpesum banken er villig til å låne ut. Startlån kan gis til delfinansiering eller fullfinansiering ved kjøp av nøktern bolig – av og til sammen med tilskudd til etablering. Tilskudd er sterkt behovsprøvd. I særlige tilfeller kan startlån gis til toppfinansiering (egenkapital).

Før søknaden behandles

Før en søknad kan behandles, må vi ha følgende dokumentasjon:

 • Bekreftelse på faste inntekter ved kopi av lønnsslipper/utbetalinger fra NAV for de 3 siste månedene. Fast inntekt er kun fast lønn i fast arbeidsforhold med fast arbeidstid samt varig uføretrygd. Eksempler på inntekt som IKKE regnes med: arbeidsavklaringspenger, dagpenger, overgangsstønad, introduksjonsstønad, kvalifiseringsstønad.
 • Siste selvangivelse og skatteoppgjør. Selvstendig næringsdrivende må sende inn for de 3 siste årene. Dersom en har fått restskatt, må kvittering for at denne er innbetalt leveres.
 • Bekreftelse på all nåværende gjeld med saldo, terminbeløp og løpetid/ nedbetalingsplan. Ved kredittkortgjeld; kopi av siste faktura.
 • Bekreftelse på finansiering fra bank i form av lånetilsagn/-bevis slik at vi ser hvor mye/stor del banken tilbyr. Eventuelt avslag fra flere banker.
 • Bekreftelse på eventuell egenkapital – for eksempel kontoutskrift.
 • Kopi av legitimasjon. Dersom søker(e) ikke er nordisk(e) statsborgere må det leveres dokumentasjon på varig oppholdsrett/permanent oppholdsstillatelse.
 • Kopi av arbeidskontrakt dersom søker(e) har vært ansatt kortere enn 2-3 år.
 • Ved refinansiering eller kjøp av konkret bolig; kopi av verdivurdering/takst for den aktuelle boligen.
 • Kopi av skifteavtale dersom det er snakk om samlivsbrudd.
 • Kopi av medisinske opplysninger dersom dette er aktuelt.
 • I noen tilfeller trenger vi ytterligere informasjon. Dette avklares nærmere i hver sak.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?