Ledsagerbevis

Kontaktperson:

Inger Kristin Nyholt, leder for tilrettelagt fritid.

Besøksadresse:

Jonas Liesgt 18
2000 Lillestrøm

Postadresse:

Postboks 313
2001 Lillestrøm

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Mennesker med nedsatt funksjonsevne kan søke om ledsagerbevis.

Ordningen gjør det mulig å ta med seg en ledsager gratis på offentlige kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlig transport. Nedre aldersgrense er 8 år.

Merk deg følgende før du følger linken og søker på vegne av deg selv eller andre:

 • Løsningen benytter bank-id 
 • Ha klart passbilde/ansiktsbilde samt dokumentasjon fra lege eller offentlig helse- /sosialetat.
 • Dokumentasjonen er sensitive personopplysninger og må sendes per post sammen med referansenummeret på søknaden.
 • Har vi ikke mottatt bilde og dokumentasjon innen 14 dager, slettes søknaden uten nærmere varsel.

Retningslinjer fra bufdir:

 1. Formål
  Ordningen med ledsagerbevis skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Det omfatter personer med funksjonshemming av normalt minst 2-3 års varighet. 
 2. Funksjonshemning
  Med funksjonshemning forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for å etablere og opprettholde selvstendighet og sosialt liv.
 3. Ledsager
  Den funksjonshemmede velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager (hjelper) fra gang til gang. Ledsager bør være minst 16 år.
 4. Ledsagerbevis
  Et ledsagerbevis er et dokument i form av et plastkort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi ledsageren fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i uten bistand. Den funksjonshemmede selv betaler full pris (evt. honnørpris dersom dette er innvilget). Ledsagerbevis utstedes gratis, og nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.
 5. Søknad
  Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema om å få ledsagerbevis. Søknaden skal – for å komme i betraktning – vedlegges et passfoto og uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager.
 6. Varighet
  Gyldighetsdato fremgår av beviset.
 7. Gyldighet
  Ledsagerbeviset gjelder i hele landet for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen. Beviset gir ikke fortrinn framfor det øvrige publikum.
 8. Klage
  Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2.ledd påklages til det kommunale klageorgan.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.