Hopp til hovedinnholdet

Ledsagerbevis

Kontaktperson:

Inger Kristin Nyholt, leder for tilrettelagt fritid.

Besøksadresse:

Jonas Liesgt 18
2000 Lillestrøm

Postadresse:

Postboks 313
2001 Lillestrøm

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Mennesker med nedsatt funksjonsevne kan søke om ledsagerbevis.

Ordningen gjør det mulig å ta med seg en ledsager gratis på offentlige kultur- og fritidsarrangementer, samt offentlig transport. Nedre aldersgrense er 8 år.

Merk deg følgende før du følger linken og søker på vegne av deg selv eller andre:

 • Løsningen benytter bank-id 
 • Ha klart passbilde/ansiktsbilde samt dokumentasjon fra lege eller offentlig helse- /sosialetat.
 • Dokumentasjonen er sensitive personopplysninger og må sendes per post sammen med referansenummeret på søknaden.
 • Har vi ikke mottatt bilde og dokumentasjon innen 14 dager, slettes søknaden uten nærmere varsel.

Retningslinjer fra bufdir:

 1. Formål
  Ordningen med ledsagerbevis skal være et virkemiddel for å forebygge isolasjon og derved bidra til økt livskvalitet for den funksjonshemmede. Det omfatter personer med funksjonshemming av normalt minst 2-3 års varighet. 
 2. Funksjonshemning
  Med funksjonshemning forstås et misforhold mellom individets forutsetninger og miljøets og samfunnets krav til funksjon på områder som er vesentlige for å etablere og opprettholde selvstendighet og sosialt liv.
 3. Ledsager
  Den funksjonshemmede velger selv hvem han/hun vil bruke som ledsager (hjelper) fra gang til gang. Ledsager bør være minst 16 år.
 4. Ledsagerbevis
  Et ledsagerbevis er et dokument i form av et plastkort som utstedes til den funksjonshemmede. Ledsagerbeviset skal gi ledsageren fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i uten bistand. Den funksjonshemmede selv betaler full pris (evt. honnørpris dersom dette er innvilget). Ledsagerbevis utstedes gratis, og nedre aldersgrense for søkere er normalt 8 år.
 5. Søknad
  Den funksjonshemmede søker bostedskommunen på fastsatt skjema om å få ledsagerbevis. Søknaden skal – for å komme i betraktning – vedlegges et passfoto og uttalelse fra enten primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat om den funksjonshemmedes behov for ledsager.
 6. Varighet
  Gyldighetsdato fremgår av beviset.
 7. Gyldighet
  Ledsagerbeviset gjelder i hele landet for adgang til de aktiviteter, bygninger, transportmidler m.v. som aksepterer ordningen. Beviset gir ikke fortrinn framfor det øvrige publikum.
 8. Klage
  Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis blir å anse som et enkeltvedtak. Dette vedtaket kan i henhold til Forvaltningsloven § 28, 2.ledd påklages til det kommunale klageorgan.