Hopp til hovedinnholdet

Retningslinjer for utleie av kommunale eiendommer

Reglementet omfatter alle kommunale eiendommer (lokaler/anlegg). Dette er skoler, barnehager, fritidsklubber, idretts- og kulturanlegg, helseinstitusjoner, uteområder, parkeringsplasser m.m.

Unntak:
  • Nærings- og boligeiendommer som kommunen eier eller leier
  • Eiendommer/lokaler hvor kommunen har inngått drifts- og samarbeidsavtaler med andre
  • Arealer som er regulert til offentlig veigrunn

1. Hvem lokaler/anlegg kan leies ut til:

1.1 Utleie kan skje til lovlige åpne frivillige organisasjoner, grupper, institusjoner og til lovlig forretningsmessig virksomhet. Disse må ha et ansvarlig styre eller en leder som er ansvarlig for leien. Organisasjoner m.m. som driver sin aktivitet i Skedsmo skal prioriteres. Likeså skal utleie til aktiviteter for barn og unge prioriteres der det er aktuelt.
1.2 Det er ikke anledning til å leie ut til private arrangement som for eksempel bryllup, konfirmasjon, bursdag eller lignende.

2 Inngåelse av leieavtaler

2.1 Eiendommene kan leies ut for maksimum ett år/skoleår av gangen. Søknad må være skriftlig og innenfor eventuelt annonsert tidsfrist der det ønskes fast årlig leie. Ansvarlig leders navn, adresse og telefonnummer må oppgis.
2.2 Alle avtaler om leie skal være skriftlige. Dette gjelder også for enkeltutleie over et kortere tidsrom. Det må konkretiseres hvilke lokaler/anlegg, hvilket utstyr som skal leies ut og tidspunktet for leien. Eventuelle kostnader til leie, tilsyn og renhold, samt ansvar forbundet med leien, som forholdet til brannsikkerhet, rømningsplaner og eventuelle andre sikkerhetsmessige pålegg fra overordnet myndighet må fremgå av avtalen.
2.3 Sikkerhetsopplæringen må være dokumentert med underskrift fra ansvarlig leietaker.
2.4 Leietaker må vike ved spesielle arrangement i lokalet iverksatt av kommunen. (f. eks skolearrangement, valg, m.m. )

3 Utleietider
3.1 Som hovedregel leies kommunale eiendommer ut innenfor vedtatt åpningstid med vaktmester/ansatt tilsynsvakt til stede.
3.2 Utenom vanlig åpningstid kan leietaker gis adgang til driftsavtale eller utkvittering av nøkkel. Dette gjelder for eksempel lokaler som er stengt på grunn av
av manglende tilsynsordning. For enkelte kulturlokaler kan det inngås en egen årlig avtale om utkvittering av nøkkel (tillitsutleie).
3.3 Det enkelte hovedutvalg vedtar selv åpningstider for eiendommer som hører inn under egen sektor.
3.4 Tillitsutleie gjelder som hovedprinsipp ved utleie av skoler. Åpningstider her baseres på brukernes behov.

4 Utleiesatser
4.1 Leien er gratis i tilviste bygninger og på/i anlegg innenfor vedtatte åpningstider for organisasjoner og lag hjemmehørende i Skedsmo til aktiviteter for barn og unge t.o.m. 17 år. Leie innenfor ordningen med tillitsutleie er også gratis for de samme lag og organisasjoner. For spesialanlegg til kulturformål (Skedsmohallen, Tærudhallen og Skedsmo Ishall) er leien gratis til trening på hverdager for organisasjoner og lag fra Skedsmo med aktiviteter for barn og unge t.o.m. 17 år, - innenfor de til enhver tid vedtatte rammer for ”gratisprinsippet”.
4.2 For andre grupper og formål, betales leie etter de til enhver tid gjeldende satser vedtatt for det enkelte anlegg innenfor vedtatt åpningstid.
4.3 For utleie utover vedtatte åpningstider betales leie i samsvar med de til enhver tid vedtatte satser. I tillegg betales eventuelle ekstra kostnader forbundet med drift/tilsyn og renhold. For forretningsmessig virksomhet og utleie til utenbygdsbeboende betales full leie/markedspris.
4.4 Unntatt for leie er:
4.41 Arrangementer på egne eiendommer iverksatt og drevet av egen sektor og/eller sektorens organer.
4.42 Utleie og overnatting i forbindelse med nordisk vennskapsarbeid.
4.43 Arrangementer i 1. mai- og 17. mai-komiteens regi.
4.44 Voksenopplæringstiltak etter lov om voksenopplæring. (Lokaler tildeles på forhånd - etter søknad pr. semester.)

5 Leietakers ansvar
5.1 Leietaker er ansvarlig for at anlegget er ryddig og i samme stand på det tidspunkt det leveres tilbake, som da leietaker overtok det.
5.2 Leietaker kan pålegges ansvaret for tilsyn og renhold. Avgjørelse om dette tas for det enkelte anlegg. Dette skal ev. nedfelles i leieavtalen.
5.3 I prinsippet kan det avtales en ordning der lag/leietaker har tilsynsansvaret. Dette skal i tilfelle være nedfelt i en egen avtale der leietakers ansvar kommer klart fram. (Se pkt.2.2.)
5.4 Leietaker er ansvarlig for ro og orden og for at uvedkommende ikke er til stede på anlegget. Skader på bygninger og utstyr må meldes utleier uoppfordret. Kommunen kan iverksette reparasjoner for leietakers regning.
5.5 Leietaker er ansvarlig for egne aktiviteter.
5.6 Når det gjelder adgang til telefonapparater, må dette avtales på forhånd.
5.7 Sektorsjefen, eller den som er bemyndiget, avgjør saker der det oppstår tvil. Ankeinstans er sektorens hovedutvalg.
5.8 Leietaker som ikke overholder retningslinjene, kan nektes utleie.

6 Overnatting
6.1 I lokaler som kan være aktuelle for overnatting, må ordensregler og branninnstruks for det enkelte anlegg følges. Brannvesenet må varsles skriftlig av utleier hver gang overnatting skjer.
6.2 Når det gjelder overnatting i forbindelse med nordisk vennskapssamarbeid, må vertsforeningen selv sørge for godkjent tilsyn.

7 Kostnader til vakthold m.m.
7.1 Ved større arrangement kan leietaker pålegges å dekke ekstra kostnader forbundet med vakthold, tilsyn, renhold og istandsetting. Ordningen skal bygge på en egen avtale i hvert enkelt tilfelle.
8 Forsikringer
8.1 Kommunen sørger for forsikring av bygninger og utstyr som kommunen eier. Leietaker kan eventuelt bli pålagt å dekke kommunens egenandel. For øvrig må leietaker selv besørge egen forsikring.

9 Låsesystemer
9.1 Hvis leietakerne får utdelt nøkkel til anlegg, må de samtidig forplikte seg til å dekke kostnadene til sikring av bygget dersom nøkkelen kommer bort.

10 Utfyllende regler
10.1 I hver sektor skal det for alle eiendommer utarbeides utfyllende regler med de generelle retningslinjene som utgangspunkt.


Vedtatt av Kommunestyret 07.12.05 Iverksettelsesdato: 01.01.06