Hopp til hovedinnholdet

Retningslinjer for tildeling og fordeling av treningstid i gymsaler og haller

Administrative regler

 1. Skedsmo Idrettsråd (SIR) er av Skedsmo kommune gitt oppgaven med å foreslå fordeling av treningstider til idrettslagene i de kommunale idrettshallene, svømmehallene og gymsalene etter klokka 1600/1700 og fram til klokka 22.00/23.00 på hverdager. Eksakt tilgjengelig tid meddeles SIR i forkant av fordelingen hvert år.  

  Skedsmo kommune v/park og idrettsavdelingen godkjenner den endelige fordelingen. 

 2. Ved tildeling av leie i henhold til ”gratisprinsippet” skal alle søknader fra lag og foreninger vurderes på lik linje, uansett hvilket forbund organisasjonen tilhører. Dette gjelder også for spesialanlegg for kulturformål. (Idrettshallene - jf. KS-sak 06.04.11.)

 3. Skedsmo kommune fordeler tid til andre søkergrupper dvs. andre enn idrettslag tilsluttet NIF.

 4. For å få tildelt treningstid må laget/klubben søke på eget søknadsskjema innen fastlagt søknadsfrist. Søknadsfrist er 1. april hvert år for flerbrukshaller, gymsaler og svømmeanlegg.

 5. Søknadsskjema finnes i Skedsmo kommunes skjemaportal.

 6. Søknadsberettigede må være hjemmehørende i Skedsmo kommune, eller ha en vesentlig del av sin aktivitet i Skedsmo.

 7. Treningstid tildeles normalt innenfor tidsrommet 20. august til 20. juni. Skedsmo Idrettsråd/Skedsmo kommune kan foreta en omfordeling av tildelte timer innenfor sesongen, dersom det skulle være behov for det. Eksempelvis kan dette være aktuelt når nye haller skal tas i bruk.

 8. For leie ved skolene skal det, etter tildeling, inngås egne avtaler med den enkelte skole. Dette innebærer at de som har fått tildeling ved skolene skal kontakte den enkelte skole for å inngå avtale om oppstart, avslutning, få reglement og annen relevant info fra skolen.

  Merk! Dette punktet tar ikke for seg egne avtaler et lag måtte ha med den enkelte skole på dager kultursektoren ikke disponerer til fordeling.

 9. Det arrangeres et ”fordelingsmøte” i mai hvert år etter at førstefordeling har vært til høring hos søkerne. Skedsmo Idrettsråd innkaller til dette møtet. Høringen organiseres slik at førstefordelingen legges ut på: www.skedsmo.kommune.no/treningstider

 10. Etter hovedfordeling, vil ledige timer gjennom året, og eventuelle søknader på disse administreres av Skedsmo kommune.

 11. Organisasjoner/lag/klubber som har fått tildelt treningstider skal uten opphør melde  fra til Skedsmo kommune, kultursektoren om de ikke skulle ha behov for tildelte  timer, slik at treningstidene kan omfordeles til andre søkere. Dette gjelder gjennom  hele året. Tilbakemelding om tid som ikke skal benyttes skal sendes: kultur@skedsmo.kommune.no

Tildelingsregler for gymsaler

 • Barn under 10 år skal i hovedsak trene i treningssalen i Skedsmohallen og i gymsaler. Større arrangementer for disse kan tildeles i hallene. 

 • I treningssalen og i gymsaler er det ikke krav til typiske inneidretter, men fotball tillates ikke i treningssalen i Skedsmohallen.

Tildelingsregler for haller

 • Idretter som har sin naturlige idrettslige aktivitet innendørs skal ha fortrinnsrett ved tildeling av treningstid i haller, forutsatt at disse er påmeldt i seriespill. Andre aktiviteter kan tildeles halltid som de prioriterte idretter ikke benytter. 
 • Det skal tilstrebes at lag/grupper som driver med lik idrett skal samles på samme kveld for å redusere behov for tid til opp/ned rigging. 
 • Tildeling av treningstimer i hallene til idrettslagene vektes i henhold til antall utøvere – jf. Idrettsregistreringen. Likevel skal et mindre lag (gruppe) så langt som det er mulig ha minst 1 time per uke. 
 • Elitelag som spiller serie skal ha minimum 2 timer trening per uke i hjemmehallen. 
 • Handikapidretten skal ha tildelt treningstid i hall/gymsal som er tilgjengelig og tilrettelagt for denne gruppen. 
 • Det skal i størst mulig grad tildeles tid i den hall som laget naturlig sokner til. Fordelingen skal sikre barn kortest mulig reisevei. 

Klageadgang

Eventuelle klager skal sendes Skedsmo kommune, Park- og idrettsavdelingen for vurdering. Klagen må være begrunnet.

Klagefrist: 10 dager etter «byttemøtet».