Hopp til hovedinnholdet

Veiledning til arrangører ved større arrangementer

Planlegger du et større arrangement eller ønsker å leie kommunal grunn eller eiendom, følger det her informasjon om hvor du kan søke tillatelser, og hvilke krav som stilles til deg som arrangør.  

Dette kan gjelde:

 • Kulturelle arrangementer, konserter, opptredener
 • Leie av torgplass, parkområder, grøntarealer, gate/vei og kommunale bygg

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har laget en veileder som gir råd ved  planlegging av større arrangementer

«Veileder for sikkerhet ved store arrangementer»

Leie av grunn

Kommunal grunn/lokale

Leie av Torvet i Lillestrøm

Søknad rettes til Solsiden senterforening v/Helene Løbach Rebne, på telefon: 93 00 58 50
 

Leie av kommunale kulturarenaer

For eksempel: Nebbursvollen, Idrettshaller, Rådhusparken

Henvendelser og søknad rettes til Skedsmo kommune v/Kultursektoren: kultur@skedsmo.kommune.no eller telefon: 66 93 80 00

Leie/bruk av offentlig gate/vei

For eksempel Storgata i Lillestrøm.

Søknad og spørsmål for kommunale veier rettes til Skedsmo kommune v/kommunalteknisk avdeling: ekspedts@skedsmo.kommune.no eller telefon: 66 93 84 00.

Søknadsfrist: i god tid – avhengig av arrangementets art/størrelse

Privat grunn/lokale

Ved bruk av privat grunn må man ha tillatelse fra grunneier.

Offentlige instanser

Ved større arrangement, må det søkes om godkjenning hos både politi og brannvesen. 

Politiet

Større arrangement av selskapelig art, allment tilgjengelige arrangementer eller arrangementer på offentlig sted krever søknad/melding til politiet.

Søknad/melding skal være skriftlig og inneholde opplysninger om arrangementets:

 • formål
 • omfang
 • ansvarlig arrangør
 • tidspunkt
 • avviklingssted
 • og de ordenstiltak arrangøren vil sette i verk


Skriftlig søknad til Politiet på Romerike på e-post: post.romerike@politiet.no eller post til
Romerike politidistrikt
Postboks 354, 2001 Lillestrøm

Frist for søknad/melding: i god tid - avhengig av arrangementets art og størrelse.

Brannvesenet

Søknadsplikt ved større arrangementer og arrangementer med økt risikohttp://nrbr.no/skjema/skjema-for-meldingsoknad-om-store-arrangementer-og-arrangementer-med-okt-risiko/

Merk at søknaden krever egen risikovurdering.

Ved spørsmål: kontakt Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) på post@nrbr.no.

Søknadsfrist: minimum 4 uker før arrangementet

Se også:
Brannsikring og forholdsregler ved store arrangementer.

Skjenkebevilling

Skal det skjenkes alkohol må det søkes skjenkebevilling. Godkjenning av søknaden forutsetter gyldig leieavtale, samt politiets og brannvesenets godkjennelse. 

Følgende må vedlegges søknaden:

 • Konseptbeskrivelse – musikk, målgruppe
 • Tegning over ønsket skjenkeareal
 • Planer for vakthold
 • Aldersgrense

Søk skjenkebevilling for enkeltarrangement

Har du allerede bevilling? Søk utvidet skjenkebevilling

Søknadsfrist: i god tid - avhengig av arrangementets art/størrelse

Se også:

Salg av mat

Midlertidig matsalg som ikke er av privat karakter må meldes til Mattilsynet på meldeskjema

Unntak:
Skoler og lag som selger pølser og kaker på 17. mai, loppemarkeder og lignende.

Se også «Trygg mat på messer og festivaler» for råd i forhold til mathygiene.

Støy og musikk

Arrangør er ansvarlig for å ivareta gjestenes og omgivelsenes rettigheter for å hindre hørselsskader og helseplager knyttet til støy.

Aktuelle tiltak:  

 • Nabovarsel i god tid
 • Plassere støykilder bort fra bebyggelse
 • Gi informasjon om risiko for hørselsskade – på billetter eller egne oppslag
 • Tilby egnet hørselvern til publikum
 • Etablere lydnivåkontroll
 • Etablere tydelig merkede stillesoner med lavere lydnivå

Ved større musikkarrangementer med fare for overskridelse av anbefalte grenseverdier er det meldeplikt til kommunen og krav om etablering av internkontroll med kontinuerlig registrering av lydforhold.

Råd/spørsmål knyttet til musikk/støy ved arrangementer rettes til Skedsmo kommune ved forebyggende helsemyndighet på e-post: postmottak@skedsmo.kommune.no eller tlf. 66 93 80 00.

Det er politiet som gir tillatelse for når det kan spilles musikk utendørs.

Se også:
«Musikkanlegg og helse» - veileder til arrangører og kommuner.

Avfallshåndtering og sanitærforhold

Større arrangementer krever utvidet sanitærkapasitet og plan for avfallshåndtering og må dimensjoneres etter antall besøkende, type arrangement og varighet på arrangementet.

Plan for dette må følge søknaden til grunneier.

Se «Veileder for sikkerhet ved store arrangementer» for råd om planlegging av sanitærforhold og avfallshåndtering.

Arrangementsstøtte

Ved større arrangementer kan man søke om arrangementsstøtte.

 

Søknadsfrist: minimum 3 måneder før arrangementet