Hopp til hovedinnholdet

Retningslinjer for tilskudd og stipend

1. Generelt

1.1 Målsetting
Det er Skedsmo kommunes målsetting å være en kulturkommune. Gjennom ulike typer virkemidler ønsker kommunen å tilrettelegge for varierte kulturtilbud og opplevelser som kan aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger.


Gjennom ulike økonomiske støtteordninger på kulturområdet ønsker kommunen å bidra til aktiviteter som stimulerer skaper glede, personlig utfoldelse og mellommenneskelig kontakt, som igjen fører til at kommunens befolkning opplever Skedsmo som en god kommune å bo og leve i.


1.2 Målgrupper
Kommunalt tilskudd til kulturarbeid kan gis til åpne frivillige organisasjoner, institusjoner, grupper og enkeltpersoner som driver kulturarbeid i vid forstand til beste for allmenheten. Organisasjoner som mottar støtte må være demokratisk oppbygd med åpne muligheter for medlemskap. Som hovedregel gis ikke støtte til arrangementer og aktiviteter utenom kommunen. Unntak fra dette kan gjøres der det er snakk om representasjon av kommunen i en bestemt sammenheng.


Tilskudd til regionale organisasjoner vurderes etter antall medlemmer og aktivitet i Skedsmo. Organisasjoner som defineres som regionale avklares på regionmøter mellom kommunene på Romerike.


1.3 Avgrensninger
Det gis ikke tilskudd til lands- og fylkesorganisasjoner.


Organisasjoner innenfor helse- og sosialområdet/sykdomsorienterte foreninger omfattes ikke av denne tilskuddsordningen. Skolens fritidsaktiviteter som er organisert i skolens regi med skolens elever og personell som ledere forutsettes finansieret av skolen. Etableres egne samarbeidsprosjekter/arrangementer, som kommer allmenheten til gode, vil imidlertid disse kunne støttes over kulturbudsjettet.


Unntatt fra ordningen er også organisasjoner som primært har som oppgave å ivareta medlemmenes yrkes-, økonomiske  eller andre egeninteresser, politiske partier og rent kommersielle tiltak.


Som hovedregel gis ikke driftsstøtte til organisasjoner med et medlemstall under 15 betalende medlemmer.


Støtte til kulturarrangementer i kommersielle utesteder o.l. kan bare gis dersom det står en frivillig organisasjon eller andre arrangører, jfr. punkt 1.2, bak arrangementet som er uavhengig av driften forøvrig.


1.4 Medlemsdefinisjon
Med medlem i denne sammenheng menes en person som er oppført i organisasjonens medlemsregister og har betalt kontingent. Organisasjoner som søker driftstilskudd må ha et oversiktlig og pliktig og kontrollerbart system for innbetaling av kontingent (medlemsregister).


1.5 Søknadsregler
Søknader som sendes inn på vegne av foreninger skal alltid være undertegnet av enten leder, nestleder, sekretær eller kasserer. Søknader som ikke blir innsendt innenfor de søknadsfrister som gjelder eller er ufullstendige kan ikke påregnes å bli behandlet og vil bli returnert.


Generelt for alle tilskuddsordningene er at en forutsetning for bevilgninger til et omsøkt tiltak alltid vil være avhengig av at det er avsatt midler til formålet innenfor budsjettet.


Søknader om tilskudd sendes Skedsmo kommune, kultursektoren, pb. 313, 2001 Lillestrøm.

2. Tilskuddsordninger

2.1 Driftstilskudd til lokale organisasjoner (administrasjonstilskudd)
Organisasjoner som tilfredsstiller kravene gitt i punkt 1.2 kan søke om driftstilskudd. Det er utarbeidet et elektronisk søknadsskjema som er tilgjengelig i perioden rundt søknadsfristen.


Driftstilskuddet består av to elementer, et aktivitetstilskudd og et grunntilskudd.


Grunntilskuddet består av et basistilskudd som gis som et fast kronebeløp til alle godkjente organisasjoner. I tillegg gis et medlemstilskudd for hvert medlem under 20 år


Grunntilskuddet er ment å dekke organisasjonens vanlige drifts- og administrasjonsutgifter.
Velforeninger og andre foreninger i kulturområdets ytterkant gis ikke tilskudd knyttet til medlemstall.


Aktivitetstilskuddet gis til organisasjoner med utgangspunkt i organisasjonens aktivitetsnivå og medlemstall. Som aktivitet menes her både møter, øvelse, trening o.a. kulturelle aktiviteter i tråd med organisasjonens formål. Utgifter i forbindelse med anskaffelse og bruk av utstyr og inventar, husleie/anleggsleie. Vedlikehold og drift av eget anlegg vil være en del av beregningsgrunnlaget for tilskuddets størrelse. Generelle kulturpolitiske vurderinger/prioriteringer vil også kunne være faktorer det legges vekt på.


Nødvendig dokumentasjon/vedlegg til søknaden:

 • årsmelding med aktivitetsoversikt fra siste driftsår
 • revidert regnskap fra siste driftsår
 • medlemsoversikt og kontigentsatser pr 31.12
 • budsjett og evntuell handlingsplan for søkereåret

Dersom organisasjonene har et fellesorgan i Skedsmo (for eksempel Skedsmo musikkråd og Skedsmo idrettsråd), kan dette organet få en samlet sum til fordeling og innstille på et tilskuddsbeløp til sine medlemsforeninger. Kriterier for fordeling av tilskudd til medlemslagene må imidlertid være i overenstemmelse med kommunens regelverk på området.


Nystartede foreninger er ikke berettiget administrasjonstilskudd. Disse kan søke om et oppstartingstilskudd. For tiden er oppstartingstilskuddet 
på kr 1500.


Søknadsfrist for administrasjonstilskuddet er : 1. april


2.2 Arrangementsstilskudd
Målgrupper nevnt i § 1.2 kan søke om tilskudd til kulturarrangementer/tiltak som avholdes i Skedsmo kommune. Det må søkes med elektronisk søknadsskjema. Eksempler på støtteberettigede tiltak er konserter, utstillinger, teaterforestillinger og andre kunst og kultur-formidlingstiltak. Tilskuddet gis ordinært som en underskuddsgaranti begrenset oppad til en bestemt sum og utbetales etterskuddsvis mot framlegging av rapport/regnskap som skal være kulturkontoret i hende senest 6 uker etter at arrangementet/tiltaket er avholdt. Dersom fristen ikke overholdes kan støtten inndras. Arrangementer som er ungdomsrettet og er rusfrie skal prioriteres.


Så langt det er praktisk mulig skal det i markedsføring/annonsering for arrangementene fremgå at det støttes av Skedsmo kommune, kultursektoren.


For at et arrangement skal motta støtte er det også krav om at arrangøren godkjenner ledsagerbevis for funksjonshemmede.


Søknadsfrist: Fortløpende, men senest 2 uker før arrangementet avholdes.


2.3 Tilskudd til andre formål (prosjekt/produksjonsstøtte)
Søknad om tilskudd til kulturformål utover det som er nevnt i retningslinjene vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle. Her brukes elektronisk søknadsskjema for arrangementstilskudd. Eksempler på dette kan være:

 • produksjon av konserter/teateroppsetninger
 • støtte til funksjonshemmede
 • støtte til innvandrertiltak
 • støtte til foreningers deltagelse i skolefritidsordningen
 • informasjonskampanjer/publikasjoner
 • kulturminneverntiltak
 • støtte til idrettstiltak
 • støtte til natur- og friluftstiltak
 • prosjektrettede aktiviteter

Organisasjoner kan ikke påregne større kommunale tilskudd til store arrangementer/nasjonale mesterskap med mindre søknad om dette foreligger i god tid før utvalget behandler kommende års budsjett.


Søknadsfrist: Fortløpende, men før oppstart av arrangementet/tiltaket.


2.4 Kulturpris/kunstnerstipend
Hovedutvalg for kultur behandler og foretar utdeling av pris og stipendier på vegne av Skedsmo kommune.


Kulturprisen kan tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Skedsmo.


Under ellers like vilkår foretrekkes en kandidat som er bosatt i kommunen eller en organisasjon som har sitt virke i kommunen.


Kunstnerstipend kan tildeles aktive kunstnere eller ungdom som har valgt kunstnerbanen for kunstnerisk videreutdanning og utvikling.


Søkere må legge frem plan for disponering av stipendet. Innen ett år etter tildelingen skal stipendiaten sende skriftlig innberetning om bruken av stipendet til hovedutvalg for kultur.


Regler for pris og stipend skal hvert år kunngjøres offentlig. Forslag på kulturpris og søknad om kunstnerstipend skal sendes Hovedutvalg for kultur innen en fastsatt søknadsfrist.


Hovedutvalgets medlemmer har en selvstendig rett til å foreslå kandidater til kulturprisen enten det foreligger forslag på andre kvalifiserte kandidater eller ikke.


Hovedutvalg for kultur bestemmer selv størrelsen på pris og stipendbeløp, eventuelt også om det skal gis en annen form for oppmerksomhet til mottakeren av kulturprisen.


Dersom hovedutvalget det enkelte år ikke finner frem til verdige kandidater til kulturpris og/eller det ikke melder seg kvalifiserte søkere til kunstnerstipendene kan utdeling av pris og stipend utgå.


Søknadsfrist: 1. mai hvert år


2.5 Tilskudd til løyper, løypepreparering/prepareringsutstyr samt grunnleie
Det gis et fast, likt tilskudd til barmarkspreparering og løypepreparering til de lag som selv har lysløyper. Skedsmo kommune refunderer for leie av grunn til lysløyper.


I tillegg til ovenstående kan det søkes om tilskudd til klargjøring av lys og trimløyper. Klubber med driftsoppgaver i denne type anlegg kan søke om støtte.


Søknadsfrist: Fortløpende


Det kan søkes om tilskudd til nyinnkjøp av prepareringsutstyr. Det gis ikke noe fast beløp.


2.6 Tilskudd til opparbeiding av private lekeplasser og grøntarealer innenfor boligbebyggelsen
Ordningen skal være en oppmuntring og støtte til beboergrupper, velforeninger, borettslag m.m. og skal utløse lokale ressurser. Det er en forutsetning at det skal være en andel av egenfinansiering, og at tiltakene skal ha en sosial effekt, bl.a. ved at deler av tiltaket må utføres på dugnad. Videre er det et krav at anlegget skal være åpent for allmen bruk.


2.7 Tilskudd til grøntarealer og lekeplasser i nye boområder
Ordningen gjelder for utvalgte, nye boområder, hvor det har vært en større utbygging.


Ordningen skal være en oppmuntring og støtte til beboergrupper, velforeninger, borettslag m.m. og skal utløse lokale ressurser. Det er en forutsetning at det skal være en andel av egenfinansiering, og at tiltakene skal ha en sosial effekt, bl.a. ved at deler av tiltaket må utføres på dugnad. Videre er det et krav at anlegget skal være åpent for allmen bruk.


Søknadsfrist: 1. april


2.8 Tilskudd til drift av kulturlokaler
Organisasjoner som eier/driver kulturlokaler som stilles til rådighet for allmenheten kan søke om driftstilskudd. Søknaden vil bli vurdert enkeltvis ut fra behov, størrelse på budsjetter og generelle kulturpolitiske prioriteringer.


2.9 Diverse
Stat og Fylkeskommune har etablert ulike støtteordninger på kultursektoren. Bl.a. tilskudd til anlegg for områder for idrett og friluftsliv, tilskudd til kulturbygg, tilskudd til naturforvaltningstiltak, tilskudd til kulturverntiltak m.m. Oversikt og informasjon om de ulike støtteordningene fås ved henvendelse til kulturkontoret.

3. Kontroll

Hovedutvalg for kultur forbeholder seg retten til å foreta kontroll for å påse at bevilgede midler nyttes i samsvar med forutsetningene. Misbruk av tilskudd som er gitt etter disse retningslinjene kan føre til at en organisasjon mister rettigheter til tilskudd for ett eller flere år.


Vedrørende mislighold av mottatt statstilskudd er det egne regler for disse.