Hopp til hovedinnholdet

Frivillighetserklæring

Formål

Frivillighetserklæringen representerer Skedsmo kommunes frivillighetspolitikk, og inneholder grunnleggende prinsipper og overordnede målsettinger for kommunens samspill med frivillig sektor. Målet med erklæringen er å gi et fundament for et forutsigbart og konstruktivt samspill mellom partene.

Kommunen har valgt å dele frivillighetserklæringen inn i tre deler:

 1. Prinsipper for samspillet
 2. Rammer for samspillet
 3. Oppfølging av erklæringen 

 

1. Prinsipper for samspillet

Frivillig sektor anerkjennes som en selvstendig samfunnssektor på lik linje med de andre sektorene i samfunnet. Samarbeid og samhandling mellom kommunen og frivilligheten baseres på likeverdig partnerskap og gjensidig respekt for hverandres roller.

 

Frivillig sektor er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle som formidler og forvalter av demokratiske verdier i lokalsamfunnet. Samhandling krever ressurser og engasjement, og det må avsettes nødvendig tid til samspillet. Offentlig og frivillig sektor har ulike, men komplementære roller i samfunnet. Samarbeidet bygger på prinsippet om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester.  

 

Kommunen ønsker å legge til rette for en helhetlig frivillighetspolitikk på alle nivåer. Politikken skal gi grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. Utviklingen av frivillighetspolitikken skjer i dialog med frivilligheten og bærer preg av åpenhet, forutsigbarhet, tilgjengelighet og tillit.

2. Rammer for samspillet

2.1 Dialog

Det er frivilligheten som er ekspert på frivillig innsats, lokal mobilisering og engasjement. Kommunen vil legge til rette for å øke frivillig sektors medvirkning i samhandlingen med kommunen. Dette vil bidra til gjensidig læring og demokratiutvikling, bedre kvaliteten og gi bredere eierskap til politiske beslutninger. 

Virkemidler: Styrke dialogen mellom offentlig og frivillig sektor

 • Det etableres faste årlige møteplasser for dialog mellom politikerne i kommunen og hele bredden i sivilsamfunnet.
 • Det etableres strukturer som skaper en tettere dialog med frivillig sektor, og en mer enhetlig praksis for frivillig sektors involvering i politiske prosesser.
 • Det legges til rette for tilgjengelige og fruktbare medvirkningsprosesser i saker hvor frivillighetens ønsker og behov bør synliggjøres.  

 

2.2 Ressurser

Kommunene vil i framtida ikke klare å løse alle samfunnsoppgaver alene. Frivilligheten har lange tradisjoner, stor kapasitet og opererer på nesten alle samfunnsområder. Frivilligheten tilbyr fritidsaktiviteter for barn og unge, idrettslige- og kulturelle opplevelser, opplæring, beredskapstjenester, helse- og omsorgstjenester m.m. Frivillige organisasjoner har opparbeidet seg solid kunnskap, mye erfaring og høy tillit i befolkningen. Kommunen vil stimulere til at det skapes mer frivillig engasjement for å styrke de frivillige organisasjonens rolle, både som nærmiljøbygger, som en inkluderende kraft og som bidragsyter i å løse felles samfunnsutfordringer.

 

Virkemidler: 
Tilskuddsordninger 

 • Kommunen vil gjøre informasjon om tilskuddsordninger som gjelder frivillig sektor, lett tilgjengelig.
 • Kommunen vil arbeide for å styrke de generelle kommunale tilskuddsordningene. 

Kompetanse

 • Kommunen vil spre kunnskap og gode eksempler på samarbeid mellom organisasjonene og kommunen.
 • Kommunen vil spre kunnskap om hva forskning sier om frivillig sektor til organisasjonene.
 • Kommunen vil inkludere frivillige organisasjoner i relevante kommunale opplæringstilbud.
 • Kommunen vil i samarbeid med frivillige organisasjoner stimulere til å øke organisasjonenes kompetanse på markedsføring, rekrutteringsstrategier, styrearbeid, medlemspleie og økonomistyring.

Samarbeid om felles interesser i lokalsamfunnet

 • Kommunen vil legge til rette for at frivillige organisasjoner som ønsker å være en ressurs og bidra til å løse samfunnsoppgaver, kan inngå avtaler om samarbeid.
 • Kommunen vil legge til rette for at enkeltpersoner som ønsker å bidra, får være en ressurs i å løse samfunnsoppgaver. 

2.3 Forutsigbarhet

Det skal være enkelt å starte og drifte en frivillig organisasjon i Skedsmo. De frivillige organisasjonene er medlemsbaserte og all aktivitet, drift og økonomiforvaltning administreres som en hovedregel gjennom frivillig innsats i henhold til organisasjonens formål og vedtekter. Kommunen vil legge til rette for forutsigbarhet, og at organisasjonene bruker minst mulig ressurser på byråkrati og rapportering, slik at de får mer tid til sine kjerneaktiviteter.

Virkemidler:

Tilpassede lokaliteter

 • Kommunen vil arbeide for at frivillige organisasjoner får tilgang på
 • universelt utformede lokaliteter.
 • Gjeldende «Retningslinjer for utleie av kommunale eiendommer» gir grunnlag for kommunens tilrettelegging av lokaliteter for frivillige organisasjoner.   
 • Rullering av «Retningslinjer for utleie av kommunale eiendommer» skal gjennomføres i dialog med frivillige organisasjoner.
 • Kommunen vil så langt som mulig tilrettelegge for at lokalleie av kommunale eiendommer skal være forutsigbare og rettferdige.
 • Kommunen vil åpne for at de frivillige organisasjonene kan bruke lokaler i offentlige bygg, som skole og andre egnede lokaliteter til aktiviteter og møtevirksomhet. 

Samarbeidsavtaler med kommunen 

 • Kommunen vil inngå samarbeidsavtaler med frivillige organisasjoner for å få til et samarbeid om aktiviteter der dette er aktuelt.

Tilskuddsordninger 

 • Kommunen vil ta frivillige organisasjoner med på råd når nye tilskudd skal utvikles og eksisterende ordninger skal endres.
 • Kommunen vil tilpasse søknads- og rapporteringsfrister og utbetalinger til virksomheten i de frivillige organisasjonene.
 • Kommunen vil tilpasse krav til rapportering og kontrolltiltak til tilskuddenes størrelse.

Register over organisasjonene

 • Kommunen vil sammen med de frivillige organisasjonene bidra til et godt kontaktregister over organisasjonene i Skedsmo, bl.a. for å fremme god informasjonsflyt.

En dør inn

 • Kommunen vil ha en koordinerende rolle for å stimulere til økt samarbeid og kontakt med de frivillige organisasjonene og frivillig initiativ fra enkeltpersoner.
 • Kommunen vil arbeide for at det er enkelt for de frivillige organisasjonene å ta kontakt med og motta veiledning av kommunalt ansatte.

3. Oppfølging av erklæringen

Frivillighetserklæringen skal bidra til mer forutsigbarhet og langsiktighet i samspillet mellom kommunen og frivillig sektor.

Innholdet i frivillighetserklæringen skal følges opp gjennom: 

 • Å gjøre erklæringen kjent, operativ og virksom i alle kommunens sektorer og i politiske styrer og utvalg.
 • Å gjøre erklæringen kjent for ungdom gjennom Ungdomsrådet.
 • Utforming av nye planverk og rullering av eksisterende planverk.
 • Utformingen av kommunens årsbudsjettet og handlingsprogram
 • Gjennomføre en årlig konferanse mellom hele bredden av frivilligheten, kommunens politikere og administrasjonen for å drøfte relevante saker.
 • Å legge til rette for både formelle og uformelle møter mellom frivillig sektor og kommuneadministrasjonen.