Hopp til hovedinnholdet

Åpenhet

Det er viktig for demokratiet og rettsikkerheten til borgerne at Skedsmo kommune legger til rette for åpenhet og innsyn i den virksomhet kommunen bedriver.


Kommuneloven  slår fast at kommuner plikter å drive aktiv informasjon om sin virksomhet, og at forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale forvaltning. 


Partene i en sak som behandles i kommunen har rett til partsinnsyn i egen sak etter forvaltningsloven.


Alle har rett til innsyn i saksdokument, journaler og lignende register etter offentlighetsloven.


Kommunen har i noen tilfeller likevel plikt til å unnta opplysninger fra innsyn, og adgang til å unnta dokumenter fra innsyn.


I de tilfellene hvor kommunen kan unnta, men ikke plikter å gjøre dette, skal kommunen alltid vurdere om skal gis helt eller delvis innsyn. 


Du kan kreve innsyn skriftlig eller muntlig, og det må gjelde en bestemt sak eller saker av en bestemt art. Du kan kreve kopi på papir eller som elektronisk dokument.


Avgjørelser om innsyn kan påklages til fylkesmannen. Har du ikke fått svar på et krav om innsyn etter offentlighetsloven fem arbeidsdager etter at kommunen mottok kravet, regnes det som et avslag.


Du kan klage på et avslag om innsyn og klagefristen er på tre uker.

Postliste og innsyn i saker

All post som blir sendt Skedsmo kommune er i utgangspunktet offentlige dokumenter, noe som betyr at det vil være synlig igjennom postlisten vår.

Der finner du en oversikt over dokumenter kommet inn til og sendt ut fra Skedsmo kommune en gitt dato. Det er en forsinkelse på fem virkedager på det som vises i postlisten.

Postlisten inneholder imidlertid ikke korrespondanse som i all hovedsak inneholder taushetsbelagte opplysninger (for eksempel helsearkiver).

Du kan også be om innsyn i dokumenter som er beskrevet i postlisten, eller du kan be om dokumenter knyttet til en bestemt sak.

Etiske retningslinjer

Skedsmo kommunes etiske retningslinjer er et viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy etisk standard i kommunen. Ved å etterleve disse retningslinjene ønsker vi å legge grunnlaget for tillit fra innbyggerne.

Personvernerklæring

Personvernombud

Vi har et eget personvernombud, som skal øke intern bevissthet og kunnskap om personvern i kommunen. Ombudet skal på en uavhengig måte vurdere om reglene i personopplysningsloven blir overholdt og at vi behandler personopplysninger i tråd med regelverk og god praksis.