Hopp til hovedinnholdet

Etiske retningslinjer

Kommunens ansatte og folkevalgte forvalter og prioriterer bruken av offentlige midler og samfunnets ressurser ved de beslutninger kommunen treffer. Vi har avgjørelsesmyndighet i mange viktige saker som gjelder kommunens innbyggere og det enkelte menneske.  En etisk forsvarlig opptreden er derfor en nødvendig forutsetning for omverdenens tillit til Skedsmo kommune. 


Særlig viktig er det at ansatte og folkevalgte ved utøvelse av skjønn vurderer alle relevante hensyn, gir en likeverdig behandling og unngår at utenforliggende og usaklige hensyn påvirker beslutningsprosessen. 

 

Disse grunnleggende verdier skal prege den virksomheten vi driver, og gjelder for alle som arbeider i kommunen:

 • Effektivitet, kvalitet og serviceinnstilling
 • Vilje til endring og utvikling
 • Lojalitet og ansvarsbevissthet


Alle ansatte har et eget ansvar for å etterleve Skedsmo kommunes grunnleggende verdier, som ligger til grunn for og gjenspeiles i kommunens etiske retningslinjer. Samfunnets etiske normer påvirker utformingen av lover og annet regelverk, og flere områder som nevnes nedenfor er regulert i lovverket.

Hensynet til innbyggerne

Ansatte og folkevalgte i Skedsmo kommune skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkeltes etiske holdninger.

Hensynet til kommunens omdømme

Den enkelte ansatte og de folkevalgte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte, slik at det ikke skader kommunens omdømme.


Ansatte, folkevalgte og tillitsvalgte skal opptre med respekt overfor hverandre og respektere hverandres roller og myndighet, slik at kommunens omdømme ikke svekkes.

Lojalitet

Ansatte og folkevalgte plikter lojalt og overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet.  Dette innebærer også at de ansatte skal forholde seg lojalt til vedtak som er truffet, og etterkomme pålegg fra overordnede.

Varsling

Kommunen skal ha et arbeidsmiljø hvor det er legitimt at ansatte tar opp kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte.  Alle ledere har et særlig ansvar for å beskytte arbeidstakere som avdekker og rapporterer slike forhold.  For øvrig vises det til arbeidsmiljøloven §§ 2-4, 2-5 og 3-6.

Åpenhet

Offentlighet og en åpen diskusjon er en forutsetning for et velfungerende demokrati.  Det skal derfor være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med kommunens virksomhet og få innsikt i hvordan kommunen skjøtter sine oppgaver.

Ytringsfrihet

Ansatte, så vel som andre, har rett til å ytre seg kritisk om kommunens virksomhet.


Arbeidsgiver bestemmer, i kraft av styringsretten, hvem som skal uttale seg på kommunens vegne i en sak.


Ansatte som uttaler seg om kommunens virksomhet på egne vegne skal alltid understreke at uttalelsene står for deres egen regning.  All informasjon ansatte i slike sammenhenger gir om kommunens tjenester og lignende skal være korrekt og pålitelig.

Taushetsplikt

Ansatte og folkevalgte i kommunen har taushetsplikt i henhold til reglene i forvaltningsloven § 13.  I tillegg har enkelte yrkesmessig taushetsplikt i henhold til særlov.

Habilitet/upartiskhet

Ansatte og folkevalgte skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres upartiskhet.


Ansatte og folkevalgte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. 


Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en ansatt har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behandlingen av, dvs. at det kan stilles spørsmål om habilitet, skal dette tas opp med overordnete.


Det skal utvises særlig forsiktighet ved innkjøp, slik at mistanke om korrupsjon unngås.

Interessekonflikter kan for eksempel være knyttet til:

 • Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt overfor kommunens virksomhet
 • Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger
 • Ekstraverv/bierverv, styreverv eller annet lønnet arbeid som er uforenelige med kommunens interesser, eller er egnet til å svekke tilliten til kommunen
 • Engasjement i interesseorganisasjon eller annen virksomhet som berører forhold som den enkelte arbeider med i kommunen
 • Familiære eller andre nære forbindelser
 • Ansatte i Skedsmo kommune, som også er politisk valgte, skal utøve spesiell varsomhet med politikkutøvelse innenfor samme fagområde som en ivaretar som ansatt

 

Mottak av gaver og andre fordeler

 • Ansatte skal unngå personlige fordeler som kan påvirke, eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelse eller vedtak. Dette gjelder uansett ikke gaver av ubetydelig verdi som for eksempel reklamemateriell, blomster, konfekt og lignende.  For helsepersonell er adgangen til å motta gaver, provisjoner, tjenester og andre ytelser også regulert i egen forskrift 
 • Ved tilbud om gaver mv. som har et omfang som går ut over det som er nevnt i ovenstående strekpunkt, skal nærmeste overordnede kontaktes. Finner man i samråd med overordnede ikke å kunne beholde gaven, skal denne returneres med et brev som redegjør for kommunens regler om dette
 • Moderate former for gjestfrihet og representasjon hører med i samarbeidsforhold og informasjonsutveksling.  Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at den påvirker beslutningsprosessen, eller kan gi grunnlag for å tro det
 • Reise- og oppholdsutgifter som påløper i forbindelse med deltakelse i faglige arrangementer og lignende, skal dekkes av kommunen.  Unntak fra dette prinsippet kan bare skje etter særskilt vurdering av overordnete.
 • Ansatte må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg eller andre en uberettiget fordel. Dette gjelder også i tilfeller hvor disse fordelene ikke vil påvirke deres tjenestehandlinger
 • Kommunens brevhode og logo skal aldri brukes i privat korrespondanse
 • Bruk av kommunens maskiner, biler eller annet utstyr skal skje i samsvar med kommunens rutiner

Diskriminering og mobbing

Skedsmo kommune tar avstand fra enhver form for diskriminering og mobbing og skal ha en bevisst holdning til dette.  Det forventes at alle ansatte/folkevalgte bidrar til å virkeliggjøre denne holdningen.  Det er forbudt å kjøpe seksuelle tjenester for ansatte og folkevalgte som er på tjenestereiser eller oppdrag for kommunen.  Arbeidet mot diskriminering bygger på arbeidsmiljølovens regler om dette.

Oppfølgning/lederansvar

Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig atferd og legge til rette for dette.  Disse etiske retningslinjene skal gjennomgås en gang hvert år på personalmøter i den enkelte sektor og som et ledd i prøvetidsoppfølgningen av nye medarbeidere.  Alle ledere har ansvar for å bringe brudd på retningslinjene videre i linjeledelsen og bidra til at det ikke utvikler seg en uheldig kultur.

Kontaktpersoner

Rådmannen og organisasjons- og personalsjefen er kontaktpersoner for de ansatte i spørsmål som gjelder disse retningslinjene. Ordfører er kontaktperson for de folkevalgte.


De etiske retningslinjene ble vedtatt av kommunestyret 10. oktober 2007, sak 07/90, og er gjeldende fra 1. november 2007.