Hopp til hovedinnholdet

Sammendrag av budsjettforslag for 2016

Omfanget av rådmannens forslag

Rådmannens budsjettforslag for 2016 har en driftsramme på 3,5 milliarder kroner. Samlet bemanning i kommunen foreslås økt med 45 årsverk til 3.071,5 årsverk, se vedlegg H).
Investeringsrammen er på 255 millioner kroner i 2016 og 726 millioner kroner i hele perioden inkl. MVA. For detaljerte investeringer vises det til vedlegg G i budsjettforslaget.

Alle inntekter disponeres til tjenester

Inntektene i budsjettet bygger på prognosene for vekst i innbyggertallet, samt statens anslag for inntekter som følge av dette.
I budsjettforslaget disponeres alle inntekter til tjenester. Det betyr at det ikke settes av midler til buffer eller egenkapital til investeringer (det overføres 10,2 mill. til kapitalregnskapet, det er midler til innskudd i pensjonsselskapet, fibernett og e-skattemidler til gangveier).
Netto driftsresultat er =0 (faktisk negativt med 3,9 mill. kroner) Det betyr at vi ikke setter av midler fra driftsbudsjettet til egenkapital til investeringer eller til netto avsetninger.
Driftsbalansen forbedrer seg noe utover i perioden og vi har 58 mill. kroner i udisponerte midler i driftsbudsjettet i tillegg til 8 mill. kroner til buffer lønnsavsetning i 2019. I tillegg kommer eiendomsskatteinntekter som politikerne selv bestemmer disponeringen av. Se felleskommentar tabell kap. 4.12.1.

Prioriteringer i budsjettet

Hvordan kommunens utvikling i prioritering mellom hovedformålene (sektorene), vises i kapittel 4.9 - rammeendringer. Kfr. sektorrammene som øker med 33 mill. inkl. e-skatt i 2016.
Hvordan kommunens frie inntekter fordeles mellom hovedformålene (sektorene) vises i kap. 3.2.
Inntektene fra e-skatt er budsjettert med 78,5 mill. kroner i 2016. Oversikt over budsjettert bruk av e-skatt finnes i avsnitt 4.11.2 i dokumentet. Rådmannen foreslår ikke bruk av e-skattemidler etter beslutning i kommunestyret. I 2016 er det udisponert e-skattemidler med ca. 54 mill. kroner og 33-54 hvert år utover i perioden.
Selve budsjettforslaget er stramt, men opprettholder stort sett tjenesteproduksjonen. Det er imidlertid noen reduksjoner (reduserer budsjettet i utdanning med 10 lærerstillinger, legger ned 2 avdelinger i Risløkka barnehage og reduserer med 7 stillinger i helse & sosialsektoren samt reduserer budsjettet med vel 2 mill. kroner til overtid i helse -og sosialsektoren).
Noen bevilgninger er det sterkt ønskelig å ha med i budsjettet (S6-listene), og det er til dels stor risiko på enkelte områder (så som inntektsanslag, eldreomsorg, NAV og flyktninger). Risikoelementene omtales nærmere nedenfor.

Viktige nye elementer i budsjettforslaget

 • Satsing på fortsatt utvikling av digitale løsninger og solide IT-systemer
 • 10 nye sykehjemsplasser
 • Midler til særlig ressurskrevende brukere
 • 18 nye årsverk til drift av Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter
 • Asak avlastningsbolig er etablert for 3 brukere, finansiert ved midler til kjøp av 3 eksterne plasser
 • Det er etablert stilling som frivillighetskoordinator i Kjerulfsgate
 • Det er lagt inn midler til 8 nye avlastningsplasser ved Asak avlastningssenter
 • Det er lagt inn midler til helårseffekt for jobbsenteret ved NAV
 • Lagt inn helårseffekt for moderasjonsordning i barnehager for familier med lav inntekt
 • Det er lagt inn bevilgning på 20 mill. kroner til Husebylåven
 • Budsjettet til Kirkelig Fellesråd er styrket og fra 2016 skal forvaltning av kirkene overføres til Skedsmo Kirkelige Fellesråd
 • Måsan aktivitetssenter åpner i Kjerulfsgate bo- og aktivitetssenter
 • Midler til å følge opp hovedplanene for vann, veilys, avløp, og vannmiljø
 • Det bygges ny avløpsledning med pumpestasjon fra Kjellerholen til NRA renseanlegg for 100 mill. kroner
 • Det bevilges 85 mill. kroner i perioden til ny infrastruktur på Solberg.

Viktig signal i dette budsjettet

Rådmannen signaliserer i dette budsjettet at den økonomiske budsjettsituasjonen vi er i, og som er et resultat av en utvikling vi har hatt noen år, ikke kan fortsette. Vi må skape mer robuste budsjetter ved å styrke bevilgningene til prioriterte oppgaver og vedlikehold, samt mer egenkapital til investeringer.
Det vises her til felleskommentaren kapittel 4.
Om enkelte risikoelementer i forslaget til budsjett
Skatteanslaget: Risikoen er knyttet til mulig økende arbeidsledighet og endringer i skattereglene. Staten understreker også usikkerheten, og vil komme tilbake til ny vurdering av kommunenes skatteinntekt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett. For Skedsmo spesielt, er vi usikre på om forventet merinntekt fra nye innbyggere vil oppfylles.

 • Eldreomsorg:
  Risikoen knytter seg særlig til kapasiteten for å håndtere pasienter som skrives ut fra A-hus og behovet for heldøgns omsorgsplasser. Se helse & sosial sitt budsjett pkt. S-4.1, underpunkt E1.
 • NAV:
  Risiko knytter seg til nivået på økonomisk sosialhjelp som følge av overgang fra arbeidsavklaringspenger, økte boutgifter og økende arbeidsledighet. Se helse & sosial sitt budsjett pkt. S-4.1, underpunkt E2.
 • Flyktninger: 
  Budsjettet bygger på at kostnader i forbindelse med hjelp til flyktninger dekkes fra staten. Budsjettet for flyktningeavdelingen er styrket med 6,5 mill. kroner og det er i dette lagt inn økt bemanning med 3 årsverk. Budsjettforslaget tar hensyn til anmodning om mottak som ligger til behandling i kommunestyret i november. Budsjettmessige konsekvenser av ny anmodning må behandles i egen sak. Risiko knytter seg til om staten vil dekke alle kostnader ved økt mottak av flyktninger.

Mer om de enkelte sektorene budsjetter finner du i felleskommentaren med sammendrag av sektorenes budsjettforslag i kap. 10.

Hele budsjettet