Hopp til hovedinnholdet

Budsjettforslag for 2019

Rådmannens budsjettforslag for 2019 og handlingsprogram (HP) 2019-2022. Forslaget vil bli behandlet politisk i november og desember.

Dette er det siste budsjettet for Skedsmo kommune før Lillestrøm kommune etableres fra 1. januar 2020.

Rådmannen har lagt spesielt vekt på å sikre kommunens økonomi og styring det siste driftsåret ved at budsjettrammene for 2019 skal være moderate når det gjelder økning i drift og investeringer. Budsjettforslaget preges derfor ikke av mange nye forslag, men er mer fokusert på å føre videre driften i 2018 til 2019. Dette for at Skedsmo kommune skal kunne «avleveres» til Lillestrøm kommune i 2020 med en sunn og ordnet økonomisk og driftsmessig posisjon

Samlet foreslår rådmannen at det i 2019 skal brukes i overkant av kr 4,1 milliarder til drift av kommunens tjenester, noe som medfører at kommunen i 2019 blir bemannet med 3.368 årsverk, en økning på 38 årsverk, som følge av innbyggervekst.

I forslaget er sektorene i driften styrket med 44 mill. kroner som i all hovedsak brukes til å håndtere økt antall brukere av kommunale tjenester.

Til investeringer er det foreslått satt av 1,954 milliarder kroner i fireårsperioden. De største nye investeringene inkl. MVA. som foreslås i 2019 er:

  • Rehabilitering og ombygging av Sten-Tærud skole med 201,250 mill. i 2019-2021,
  • Rehabilitering/ utvidelse av Tæruddalen skole med 68,750 mill. i 2019-2020,
  • Rehabilitering av Volla skole med 253,750 mill. i 2020-2022.

Endelig budsjettvedtak gjøres av Skedsmo kommunestyre den 12. desember 2018.

Budsjettforslaget skal behandles politisk i følgende politiske organ:

  • Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 15. november
  • Eldrerådet 16. november
  • De 4 hovedutvalgene 21. november
  • Formannskapet 28. november
  • Kommunestyret 12. desember

Budsjettet i deler