Hopp til hovedinnholdet

Tverrsektorielle planer

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner

Handlingsplan mot vold i nære relasjoner (pdf) er et verktøy for å styrke og samordne den kommunale innsatsen mot vold i nære relasjoner. Målet er at alle hjem skal være en arena for trygghet og omsorg – fri for vold.


Planen inneholder: 

 • Definisjoner 

 • Forebygging 

 • Tverrsektorielt samarbeid 

 • Årsaker og konsekvenser av vold 

 • Sårbare grupper 

 • Formelle bestemmelser 

 • Tjenesteområdenes mål og tiltak 2018 – 2019 

 • Tjenester 

Plan for psykisk helse og rus

Plan for psykisk helse og rus (pdf) er en gjennomgang av tjenestetilbudene som Skedsmo kommune har innen psykisk helse- og rusarbeid, hvilke endringer som har skjedd i kommunen gjennom opptrappingsplanen for psykisk helse, og hvilke behov og utviklingsplaner som er aktuelle innen områdene psykisk helse- og rusarbeid. 

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan (pdf) gir en beskrivelse av kommunens boligsosiale tilbud til befolkningen, enten det er kommunale boliger med eller uten bemanning og bistand, økonomisk bostøtte eller startlån.

Digitaliseringsstrategi

Skedsmo kommune har nå utarbeidet en egen digitaliseringsstrategi (pdf). Vi skal være blant de fremste kommunene i Norge på elektronisk innbyggerdialog, digitale tjenester og effektiv forvaltning.


Digitalisering gir bedre tjenester og gode digitale tjenester er viktig for innbyggerne våre. De har høye forventninger til at innhold og tjenester presenteres på en brukervennlig og tilrettelagt måte. Våre tjenester må møte dette. 


KS etablerte våren 2012 KommIT (Program for IKT-utvikling i kommunesektoren). Bakgrunnen var nettopp erkjennelsen av at kommunesektoren trenger et sterkere samarbeid for å løse utfordringene knyttet til digitalisering. KS sin digitaliseringsstrategi har vært retningsgivende for vårt arbeid, samtidig som det har vært viktig for oss å beskrive våre egne utfordringer og mål.

 

Digitaliseringsstrategi 2014-2017 inneholder:

 • Tverrsektorielle områder
 • Digital dialog
 • Strategisk ledelse og IKT
 • Kompetanse
 • Arkiv og dokumenthåndtering
 • Personvern, taushetsplikt og informasjonssikkerhet
 • Arkitektur og standardisering
 • Sektorielle satsningsområder
 • Metodiske prinsipper for digital tjenesteutvikling
 • Brukerorientering
 • Måle effekt

 

Plan for integrering

Plan for integrering (pdf) har som hovedmål at innbyggere med innvandrerbakgrunn deltar i samfunnet på like premisser som den øvrige befolkningen innenfor arbeidsliv, utdanning, valgdeltakelse, fritidsaktiviteter med mer. Planen inneholder en aktivitetsplan som følges opp i samarbeid med IMDi.

Strategiplan mot fattigdom

Strategiplan mot fattigdom (pdf) gir et beskrivelse av kommunens tverrsektorielle innsats mot fattigdom. Strategiplanen er førende for all planlegging og tjenesteutførelse i kommunen med formål å opprettholde et tjenestetilbud som reduserer fattigdom i befolkningen.

Alkoholpolitisk plan

Alkoholpolitisk plan (pdf) gir en beskrivelse av kommunens tiltak for å løse utfordringer knyttet til alkoholbruk og kommunens salgs- og skjenkepolitikk.

Se også "alkoholpolitiske retningslinjer"  som angir føringer for bevillingspolitikken i inneværende bevillingsperiode.

 

Grøntplan

Grøntplan (pdf) er en ikke-juridisk bindende temaplan, som omfatter byggesonen i Skedsmo. Hensikten med planen er å ha et verktøy for å bevare og utvikle grønnstruktur i ulike planprosesser (for eksempel reguleringsplaner, kommuneplan).

Grøntplan inneholder bl.a: beskrivelser av eksisterende forhold og utfordringer i kommunens plansoner, 13 anbefalte retningslinjer, et plankart og et handlingsprogram. Grønnstruktur-definisjonen i Skedsmos grøntplan samsvarer med ny Plan og bygningsloven av 2009.

Plan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (pdf) er en tematisk plan innenfor idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Planen er ikke juridisk- eller økonomisk forpliktende, men ment som et styringsverktøy for politikken, administrasjonen og befolkningen i Skedsmo kommune for hvilke tiltak som skal gjennomføres neste 4-års periode.

Planen inneholder

 • Visjoner, mål, strategier og satsningsområder
  Planens hovedmål er at flest mulig av kommunens innbyggere innfrir Helsedirektoratets anbefalinger gjennom fysisk tilrettelegging av anlegg og arenaer for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.
 • Hvor fysisk aktive bør vi være i et folkehelseperspektiv?
  Anbefalinger fra Helsedirektoratet for både barn og unge, og voksne og eldre med økonomiske gevinster
 • Hvor aktive er vi?
  Vi trener mer enn før, men er samtidig mindre aktive ettersom hverdagsaktiviteten har gått ned.
 • Generelle utfordringer
  Planen gir innspill til nye arealer for fysisk aktivitet. I tillegg se på tiltak innenfor friluftsliv, arrangementer og gratis trening til alle.
 • Behovsvurdering av anleggsmasse
  En kartlegging av kommunens idrettsanlegg, og hvilke utbyggingsbehov Skedsmo har.
 • Prioriterte og uprioriterte anlegg i 4-års perioden
  Ut i fra behovet kartlagt i kapitel 6, så velger vi hvilke prosjekter som skal gjennomføres neste 4 årene etter hva som er realistisk innenfor kommunens budsjett.
 • Vedleggsdel
  Vedleggsdelen inneholder bakgrunnsmateriale til planen. Det er tilstandsrapport på kommunens eksiterende idrettsanlegg, resultatvurdering av forrige plan, de skriftlige innspillene som har kommet fra lag og foreninger, definisjoner, endringer som er gjort i høringsperioden, oversikt over antall medlemmer i idretten, nasjonale- og regionale mål og kartgrunnlag.

 

Planen ble vedtatt av kommunestyret 14.12.2016. 

 

Kulturminnevernplan

Kulturminnevernplan gir en samlet oversikt over de viktigste fysiske kulturminner i Skedsmo. Kulturminnene er klassifisert i 4 verneklasser etter bevaringsverdi. Formålet med kulturminnevernplanen er å øke bevisstheten blant kommunens innbyggere, eiere og brukere av kulturminner for hvilke ressurser kulturminnene i Skedsmo utgjør for lokalmiljøet. Planen er ikke juridisk bindende men skal være retningsgivende for kommunens arbeid med kulturminnene i plan- og byggesaker.

Internasjonal strategi

Internasjonalt arbeid skal gi en merverdi til arbeidet vårt og hjelpe oss til å levere bedre tjenester til kommunens innbyggere.

Strategien inneholder:

 • Valg av strategiske mål
 • Målgruppe
 • Strategiske verktøy for internasjonalt arbeid
 • Strategiske mål
  • Kultur, ungdom og utdanning
  • Kommunale tjenester
  • Levekår og folkehelse
  • Næringsutvikling
  • By- og stedsutvikling

De viktigste verktøy for å nå våre internasjonale mål er deltakelse i prosjekt, bruk av kommunens medlemskap i Osloregionens Europakontor, bruk av internasjonale nettverk og kompetanseheving. Strategien ble vedtatt av Kommunestyret 08.10 2014. 

Last ned strategien (pdf)

 

 

Handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter

Skedsmo kommune har utarbeidet en egen "Handlingsplan for bekjempelse av fremmede arter" i Skedsmo som gjelder for perioden 2017 – 2020. 
 
I Skedsmo er det valgt ut 7 fokusarter som er: 
 • Kjempebjørnekjeks
 • Kanadagullris
 • Kjempespringfrø
 • Hagelupin
 • Parkslirekne/Kjempeslirekne/Hybridslirekne
 • Russesvalerot
 • Brunskogsnegl
I planen presenteres fokusartene og det beskrives hvordan kommunen og andre kan jobbe for å begrense og bekjempe dem. Planen ble vedtatt av kommunestyret 5. april 2017
 

Temaplan for folkehelsearbeid

Planen synliggjør hvordan folkehelseperspektivet er en del av all kommunal virksomhet, og viser hvordan folkehelseperspektivet kan ivaretas i den enkelte sektor og virksomhet, i tverrsektorielle samarbeid og i overordnet strategisk arbeid.  

Last ned Temaplan for folkehelsearbeid

Planen inneholder:
 • Del 1: Folkehelsearbeid i Skedsmo kommune
  • Folkehelsebegrepet
  • Folkehelse – noen overordnede perspektiver
  • Folkehelsearbeid i Skedsmo kommune – status
  • Innsatsområder, strategier og tiltak
 • Del 2: Føringer og fakta
  • Overordnede føringer for kommunalt folkehelsearbeid
  • Levekår og helse i Skedsmo – hva vi vet

Energi - og klimahandlingsplan 2016-2020

Energi- og klimahandlingsplanen inneholder tre deler:

 1. Innledning 
 2. Utslippsstatus og mål 
 3. Handlingsplaner

Last ned hele rapporten (pdf)

Det overordnede målet til kommunen er at veksten i befolkningstall og næringsvirksomhet skal skje uten at energibruken og klimagassutslippene øker. Vi må forbruke mindre energi og generere mindre utslipp per person jo flere vi blir. Mot 2030 skal vi ha et betydelig lavere samlet utslipp enn vi har i dag. Les mer om hva vi jobber med på energi- og klimaområdet.

Parkeringsstrategi

Skedsmo kommune skal bidra med å nå nullvekstmålet ved å påvirke reisemiddelvalg, skape gode byrom ved å prioritere gode byfunksjoner fremfor parkering, og sikre god tilgjengelighet for prioriterte brukere.