Hopp til hovedinnholdet

Nye skolegrenser

Alternativer for nye skolegrenser utarbeides

Status: Ferdig
Start: Høsten 2017
Slutt: 15. januar 2018

Alternativene legges ut til høring

Status: Ferdig
Start: 19. januar 2018
Slutt: 23. mars 2018


Politisk behandling i hovedutvalg for utdanning

Status: Ferdig
Start: 23. mai 2018


Politisk behandling i formannskapet

Status: Ferdig
Start: 30. mai 2018


Politisk behandling i kommunestyret

Status: Ferdig
Start: 13. juni 2018


Endringene trer i kraft

Status: Planlagt
Start: Skolestart 2021

Hva

Skoleadministrasjonen har siden høsten 2017 sett på nye skolegrenser for Skedsmo kommune. 

Høringsrunden er nå avslutta og saken er oppe til politisk behandling. Den var først oppe i hovedutvalg for utdanning 23. mai. Deretter behandlet formannskapet saken 30. mai. 13. juni skal den opp i kommunestyret for endelig behandling.

Skolebehovsplanen 2018-2028 ble endelig vedtatt i kommunestyret 13. juni.    
Bakgrunnen for dette er at vi i mange år har hatt en sterk befolkningsvekst, og særlig gjelder dette Strømmen og Lillestrøm. 

Kommunestyret har vedtatt 
at det skal bygges en ny ungdomsskole i Lillestrøm. Byggingen starter i 2019, og skolen er planlagt å stå klar for inntak av elever høsten 2021. Kjellervolla blir samtidig barneskole, og Lillestrøm får dermed 3 barneskoler. Dette påvirker skolestrukturen både i Lillestrøm og store deler av kommunen for øvrig og gjør at den må endres.

Hvor

Etter å ha jobbet med ulike modeller har prosjektgruppa landet på to forslag til endring av skolestruktur. Les en oppsummering av de to forslagene. Forslagene ble sendt ut på høring. 

Det kom inn 77 høringsinnspill til saken, hvorav 65 kom fra privatpersoner. Halvparten av disse kom fra Holt-Vestvollen hvor mange føler det urimelig at elevene skal flyttes tilbake til Sten-Tærud etter å ha blitt flytta til Kjeller i 2010. Også beboerne øst for Kirkeveien ønsker tilhørighet til Kjeller, mens de som bor nord for Nitteberg hage ønsker tilhørighet til Sten-Tærud. Rådmannen tar disse ønskene til følge i sitt forslag.

Det har også kommet innspill fra boligområdet Blåveisstien/Floraveien. Der er foreldrene kritiske til at boligområdet splittes mellom Kjellervolla og Vigernes. Dette ser rådmannen at kan være en uheldig deling og foreslår derfor at elever fra grunnkretsene 0402, 0403 og 0405 får skoletilhørighet til Kjellervolla. 

En oppsummering av rådmannens forslag.

Hvem

Skedsmo kommune, ved utdanningssektoren, har kommet fram til et forslag til skolebehovsplan som nå er vedtatt i kommunestyret. 

Når

Skolebehovsplanen var klar i januar, og ble lagt ut til høring, slik at alle får mulighet til å komme med innspill. Høringsfristen var 23. mars 2018.
 
Nå som høringsperioden er over vil alle innspill og høringsuttalelser bli gjennomgått før planen legges fram til politisk behandling i hovedutvalg for utdanning 23. mai 2018. Den vil deretter bli behandlet i formannskapet før den endelige behandlingen i kommunestyret 13. juni 2018.

Endringene i skolegrensene trer i hovedsak i kraft høsten 2021, når den nye skolen står klar til bruk. Allerede til skolestart høsten 2018 kan det være aktuelt at elever i Brånås-området, som i dag sokner til Kjeller skole, nå blir endel av Tæruddalen skole.

Slik bestemmes skoletilhørighet ved innføring av de nye skolegrensene (forutsatt at det er kapasitet på den enkelte skole):

  • Elever med skolestart 1. trinn 2021/2022 begynner i sin nye skolekrets.
  • Elever med skolestart 1. trinn 2020/2021 (1 år før innfasing av nye skolekretser) begynner i sin nye skolekrets. (unntatt Kjellervolla)
  • Elever med skolestart 1. trinn 2019/2020 (2 år før innfasing av nye skolekretser) velger skole, men begynner på skole etter ny skoletilhørighet til 3. trinn. 
  • Elever som har 1 og 2 år igjen på mellom- og ungdomstrinnet fortsetter på skolen de i dag tilhører.
  • Utover dette må berørte elever bytte skole etter ny skoletilhørighet.

Skolebyttesøknader vil fortsatt kunne behandles med romslighet, i den grad det ikke går utover andre elevers rett til å gå på sin nærskole.

Vedlegg

Kontaktinformasjon

Ved spørsmål, ta kontakt med oss
Paal Christian Kvestad paakves@skedsmo.kommune.no

Hvordan finne skoletilhørighet

Skriv inn adressen til barnet i søkefeltet, så får du opp hvilken skole barnet hører til i dag (nåværende skolekrets).
Hvis barnet har delt bosted er det den folkeregistrerte adressen som avgjør skoletilhørighet.