Hopp til hovedinnholdet

Ny barnehagebehovsplan

Forslag til barnehagebehovsplan utarbeides

Status: Ferdig
Start: Høsten 2018
Slutt: Januar 2019

Forslaget legges fram for høring

Status: Underveis
Start: 15. januar 2019
Slutt: 15. mars 2019


Vedtak i Hovedutvalg for utdanning

Status: Planlagt
Start: 22. mai 2019
Slutt: 29. mai 2019

Vedtak i Formannskapet

Status: Planlagt
Start: 29. mai 2019
Slutt: 12. juni 2019

Vedtak i kommunestyret

Status: Planlagt
Start: 12. juni 2019
Slutt: 11. desember 2019

Om planen

Ny barnehagebehovsplan er lagt ut på høring. Planen analyserer befolkningsutviklingen 2019- 2029  og behovet for barnehageplasser i Skedsmo kommune.

Det forventes fortsatt vekst i befolkningen i årene framover, og behovet for utbygging av barnehager er  vurdert ut ifra hvor mange 0-5 åringer som sannsynligvis vil bo i de ulike områdene ut i fra prognosene.

Kommunestyret har vedtatt at 90 % av all framtidig boligutbygging skal skje i sentrumsområdene (Lillestrøm, Strømmen og Kjeller).

Hva er kartlagt?

Barnehagebehovsplanen omhandler 

 • Antall barnehageplasser i dag fordelt på kommunale, private-  og familiebarnehager per område
 • En beskrivelse av kommunale barnehager, inkludert tilstanden på byggningsmassen i dagens barnehager, basert på tilstandsanalyser gjort av kommunen i 2017.
 • Prognoser frem til 2029 som viser antatt antall barn i alderen 0-5 år bosatt i de ulike områdene i kommunen.
 • Kapasitet i de ulike barnehagene og hvordan kapasiteten samsvarer med det antall barn det er antatt at vil bo i området.
 • Planlagt nybygging.

Områdeinndeling

Det er lagt til grunn at  de aller fleste foreldre ønsker barnehageplass i
nærheten av hjemmet og nærmiljøet der barnet skal gå på skole.

Opptak til barnehagene skjer med hele kommunen som inntaksområde, og det vil ikke være en krets eller «opptakssone» for et område eller for den enkelte barnehage.

For et best mulig bilde er kommunen likevel delt inn i fire områder i analysearbeidet:
 • Skedsmokorset
 • Asak
 • Strømmen/Skjetten
 • Lillestrøm

Områdene tilsvarer skoleområdene slik de er beskrevet i Skolebehovsplan 2018-2028, med noen få unntak for områdene Kjeller, Volla og Sagdalen.

Mulige nye barnehager

Det er regulert tomter for tre åtte-avdelingsbarnehager i de tre boligprosjektene 
 • Norges Varemesse
 • Strandveien 
 • Strømmen verksted.

Oppgradering av eksisterende barnehager

 • Strømmen og Lillestrøm er nylig reahbilitert og utvidet. 
 • Rehabilitering og utvidelse av Volla og Sagelva barnehager i 2019.
 • Det foreslås å erstatte eldre barnehager som er sterkt preget av slitasje, som for eksempel Breidablikk og Uglebakken barnehage.

Ny vurdering i Lillestrøm kommune

Kommunesammenslåingen vil gi noen utfordringer. Endringer i skolekretser og skolestruktur vil særlig kunne få konsekvenser for barnehagene på Skedsmokorset. En avklaring vil først skje når skolebehovsplan og barnehagebehovsplan for Lillestrøm kommune er politisk behandlet.

Etablering av nye barnehager på Skedsmokorset og i Lillestrøm vil måtte ses i sammenheng med barnehagebehov i Sørum og Fet kommune, og er naturlig å se på ved utarbeidelse av skolebehovsplan og barnehagebehovsplan for Lillestrøm kommune.

Sende høringsuttalelse

Vi ber om innspill på høringsutkastet. Innspill kan sendes undertegnede. Frist for å sende inn uttalelser er fredag 15. mars 2019.

Når høringsfristen er ute utarbeides sak for politisk behandling. Endelig vedtak fattes av kommunestyret, etter behandling i hovedutvalg for utdanning og formannskapet.

Rådgiver

Paal Christian Kvestad
Telefon 66938348

Les høringsutkastet