Hopp til hovedinnholdet

Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi

Organisering av arbeidet

Arbeidet er organisert som et prosjekt som styres av en styringsgruppe med rådmannen som leder av styringsgruppen.

Prosjektgruppen er organisert med en prosjektleder.

Prosjektleder Lars Gundersen

Henvendelser til prosjektet postmottak@skedsmo.kommune.no

Teknisk sektor

Kontaktpersoner

Avdelingssjef Birger Marøy

Overingeniør Jan Erik Bøgeberg

Seniorrådgiver Tor Inge Guttelvik

Helse- og sosialsektoren

Kontaktperson

Overingeniør Hans Petter Buvik

Telefon 66938264

Politisk sekretariat

Kontaktperson

Konsulent Irene Allison Støa

Status og tiltak

Kartlegging av mulig gassinnsig i ca. 160 boliger. Der det ble påvist deponigass har det blitt gjennomført tettetiltak

Status: Ferdig
Start: 2017
Slutt: 2017

Setningsmåling for eneboligene i randsonen

Status: Ferdig
Start: 2017
Slutt: 2017

Reparasjon etter boreundersøkelser

Status: Ferdig
Start: Uke 21 2018
Slutt: Uke 25 2018


Utvidet boreundersøkelse

Status: Ferdig
Start: Uke 24 2018
Slutt: Uke 26 2018


Nye målinger skal gjennomføres for Haugen og Lillehaugen borettslag

Status: Ferdig
Start: Sommer 2018

Tetting for berørte boliger i Lillehaugen og Haugen borettslag

Status: Underveis
Start: August 2018
Slutt: November 2018

Gravearbeider

Status: Underveis
Start: 29. mai 2018
Slutt: November 2018


Faglig utredning av mulighetene for å sanere deponiet

Status: Underveis
Start: Februar 2018
Slutt: Desember 2018

Nye målinger av uavhengig firma

Status: Underveis
Start: Medio august 2018
Slutt: 15. november 2018

Flere boreundersøkelser

Status: Underveis
Start: Uke 40
Slutt: Uke 45

Kartlegging av setninger

Status: Underveis
Start: Oktober 2018
Slutt: Desember 2018

Etablere nye gassbrønner

Status: Planlagt
Start: 1. kvartal 2019


Overvannstiltak

Status: Planlagt
Start: 1. kvartal 2019
Slutt: Høst 2019

Hva skjer nå?

 • SINTEF MOLABS rapport  
  Sintef Molab har nå ferdigstilt sin endelige rapport der resultater av metangassmålingene framkommer.  Sintef Molab vil presentere og kommentere sin rapport i et informasjonsmøte som arrangeres torsdag 15. november 2018 kl 1800 i kommunestyresalen, Skedsmo rådhus.
  Invitasjon blir også sendt til de som har hatt målinger via SMS.

 • Kommunestyrets vedtak om innløsning 07.11.18 
  Kommunestyret vedtok enstemmig i gårdagens møte å innløse 22 boenheter.  Alle leiligheten i Lillehaugen borettslag og 4 leiligheter i Haugen borettslag. 
  Se saksutredning og protokoll.

 • Gravearbeider
  NB! Miljødirektoratet har i brev av 08.11.18 opphevet sin beslutning slik at gravearbeidene kan startes igjen.
  Les direktoratets brev. 
  Når gravearbeid (kum) ved Lillehaugen er ferdig, vil vi starte plugging i strekning  C (se kart i pdf) ved gangveien fra Lensmann Ole Oppens vei der den kommer ut på gangveien langs deponikanten.  Det skal også etableres en plugg ved enden av stien som går fra gangveien til rundkjøringene i Lensmann Klevs vei.
 • Undersøkelsene av sigevann og overvann - videre oppfølging 
  Det har i den seinere tid vært flere oppslag om resultatene av prøvetaking av overvann og sigevann ved deponiet.  Skedsmo kommune har i dag hatt et møte med Norconsult der vi har gjennomgått resultater og avtalt utvidet prøvetaking i uke 43.  Rapport med vurdering av resultatene vil bli publisert på nettsiden. 
 • Boring etter yttergrenser
  Boring etter yttergrenser
  Norconsult har gjennomført de siste boringene for kartlegging av deponiets yttergrense. Last ned rapporten (pdf). 

Hva

Brånåsdalen nedlagte avfallsanlegg var et kommunalt deponi i Skedsmo som var i drift fra 1970 til 1990. En naturlig prosess i denne typen deponier er at avfallet brytes ned over tid, med tilhørende dannelse av gass. Gassen kan avgi sterk lukt, være eksplosjonsfarlig og kan inneholde helsefarlige komponenter i større eller mindre grad. 

Handlingsplan

Handlingsplanen er et levende dokument som oppdateres etter hvert som tiltak gjennomføres, effekt registreres og eventuelt nye tiltak planlegges.

For å redusere potensielle helse- og miljøproblemer rundt Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi har kommunen utarbeidet en handlingsplan i samarbeid med Norconsult og Multiconsult. Handlingsplanen gir oversikt over tiltak som skal gjennomføres, og tiltak som er utført.

Handlingsplanen skal legge til rette for at tiltak som omhandler gass, setninger, sigevann, overvann/topptetting og undersøkelser av deponiinnhold blir gjennomført.  Som en del av handlingsplanen er det i tillegg utarbeidet overvåkningsplaner for gass, setning og sigevann, og det skal være en kontinuerlig driftsoppfølging for gassanlegget.

Om helse

Det er ingen tvil om at den situasjonen beboerne på Brånåsen nå opplever med  langvarig usikkerhet  på grunn av gassfunn  i egen bolig  og funn i utearealene  en stor  belasting for mange.

Vi tar bekymringene fra beboerne om helseplager ved å bo i området på største alvor. Kommunelegen har iverksatt flere tiltak og følger utviklingen nøye. Alle familier og beboere i det berørte området har fått tilbud om samtale med kommunelegen.  Kommunelegen har i etterkant av dette vært i kontakt med enkelte familier og har tett kontakt med relevante fastleger.  

Kommunen dekker utgifter som beboere på området skulle ha når de besøker fastlegen. Dette gjøres ved å sende kvitteringene fra legebesøket til kommunen. 

På oppdrag fra kommunen har:

 • Multiconsult foretatt målinger av deponigass og enkelte spesifikke flyktige organiske forbindelser (VOC) fra berørte boliger
 • Folkehelseinstituttet (FHI) foretatt en helserisikovurdering av resultatet fra disse målingene både inne i husene og på uteområder

Etter en helserisikovurdering skriver FHI følgende i sin konklusjon:

«Verdiene som nå foreligger for benzen og VOC’er i inneluft i boliger ved tidligere Brånåsen avfallsdeponi, er lave og på nivå med det en normalt kan finne innendørs i privatboliger. Benzennivåene i disse boligene synes derfor først og fremst å stamme fra normale innendørskilder/aktiviteter, og ikke fra deponigassen. Verdiene som nå er målt ligger videre godt under nasjonale og internasjonale grenseverdier/retningslinjer for inneluft/uteluft, og ser ikke ut til å utgjøre noen helserisiko for beboerne som sådan.»


Kommunen vil intensivere måleprogrammet og fortløpende redegjøre for resultatene fra disse. Kommunen vil fortsette å ha tett kontakt med Folkehelseinstituttet for å vurdere utviklingen i saken. 

Folkehelseinstituttets konklusjoner om arsen-funnet

 • Arsen er et naturlig grunnstoff, som alle blir eksponert for. Blant annet er det arsen i drikkevannet vårt, fisk vi spiser, luft og jord. Mesteparten av den arsenen vi eksponeres for kommer gjennom mat og drikke.
 • De avstengte områdene på Holt Vestvollen har større forekomster av arsen enn normalt. Hudkontakt med vann, jord eller vekster eller støveksponering innenfor de avstengte områdene er imidlertid ikke forbundet med noen helsefare.
 • Folkehelseinstituttet har vurdert resultatene av arsen-prøvene foretatt av Multiconsult nylig. Innenfor de avstengte områdene er det funnet 64 mg arsen pr kg i jernslam og 28 mg pr kg i oljeslam. Folkehelseinstituttet anbefaler at jordmassene i områder med over 20 mg per kilo dekkes til eller fjernes. 

Dersom barn skulle komme til å spise av disse massene vil det kunne gi en uakseptabel tilleggsbelastning. Kommunen vil sørge for at den infiserte overflatejorden blir skiftet ut i tråd med råd fra Folkehelseinstituttet.

Vurderingen er gitt med forbehold om at de oppgitte måleverdiene gir et representativt bilde av de faktiske eksponeringsforholdene i boligene.

Rapporten kan leses på Folkehelseinstituttets nettside.


Under vårløsningen i år, ble sigevann presset opp på deler av deponiarealet. Området er gjerdet inn og vil bli sanert.

Les hele analyserapporten om slam og overvann på deponiområdet (Multiconsult mai 2018 som (pdf)

 

Dokumenter helserisiko

Kontaktforum

Det er opprettet et kontaktforum etter initiativ fra ordfører.
Dette skal være en fast møteplass for informasjon og dialog mellom ordfører, rådmann og representanter for beboere ved det tidligere avfallsdeponiet. 

På møtene vil kommunen informere om utviklingen i saken, svare på spørsmål fra beboerrepresentantene og høre om beboernes opplevelse av situasjonen. I tillegg til ordfører og rådmann, stiller representanter fra teknisk sektor og helse- og sosialsektoren på disse møtene.

Kontaktforum hadde sitt første møte den 22. mars.
Referat fra møtene kan du lese her:

 

Politisk behandling

Saken er politisk behandlet for å finne et forsøk til løsning. Den har vært til behandling i:

Kommunestyrets vedtak:

 1. Hovedledningsanlegget for vann- og avløp i det berørte området legges om, slik at ingen hovedledninger går igjennom den nedlagte søppelfyllingen.
 2. Det etableres tiltak i randsonen mot boligbebyggelsen som bidrar til at deponigass fra den nedlagte søppelfyllingen dreneres bort fra bebyggelsen.
 3. Det skal kartlegges setningsskader i boliger i området. Eventuelle skader som følge av avfallsdeponiet utbedres og tiltak for å unngå denne type skader fremover skal iverksettes.
 4. Det skal foretas nye målinger av området og aktuelle boliger som kan være berørt. Målingene skal utføres av et uavhengig firma/organ som ikke har vært inne i saken tidligere.
 5. Prosjektering av tiltakene iverksettes umiddelbart.
 6. Rådmannen bes om å legge frem en sak i 2018 om tilleggsbevilgning til gjennomføring av tiltakene for omlegging av hovedledningsnettet, dreneringstiltak og eventuelle tiltak for utbedring og sikring av setningsskader mv. i området. I saken skal det også synliggjøres konsekvenser for beboere i området når planlagte tiltak iverksettes.
 7. Kommunestyret ber rådmannen fortløpende vurdere saken og orientere formannskapet og hovedutvalg for teknisk om den videre utviklingen av saken. Det legges til grunn at berørte innbyggere får fortløpende og god informasjon, og at det sikres god dialog om de vurderinger og tiltak som planlegges iverksatt samt fremdrift for det videre arbeidet.
  Det forutsettes at rådmannen sørger for at berørte innbyggere får tidlig informasjon om de tiltak som planlegges iverksatt i området.
 8. Dersom det i sakens anledning må vurderes innløsning av boliger i området, bes rådmannen komme tilbake med en sak for politisk avklaring. Det legges til grunn at rådmannen gjør en fortløpende vurdering av dette spørsmålet.
 9. Rådmannen bes gjennomgå sakens historikk og redegjøre hva som har skjedd i saken og hvorfor premissene for utbyggingstillatelse ikke er blitt fulgt opp. 
Les hele saksframlegget. 

Rapporter og vedlegg

Oppfølging fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) har det faglige overordnede ansvaret for å følge opp Skedsmo kommunes arbeid med tiltakene som iverksettes for å motvirke konsekvensene for beboerne i området. 

FMOA har kommet med ulike pålegg til Skedsmo kommune blant annet krav om utarbeidelse av en handlingsplan med tiltak.

Overvåkingsprogrammet er oversendt Fylkesmannen. Dette går på overvåkning av gassmålinger i boliger, kummer og ledninger, setningsmålinger, sigevann og overvann.
Les mer om programmet og last ned overvåkningsprogrammet utarbeidet av Multiconsult. 

Pålegg fra Fylkesmannen

Økonomiske og juridiske forhold

Situasjonen for beboere i området rundt Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi gjør at det i mange tilfeller kan reises spørsmål om økonomiske og juridiske forhold. Informasjon som vi antar har allmenn interesse for beboerne og berører for eksempel erstatninger, innløsninger og tap av markedsverdi, vil vi publisere her fortløpende.

Skedsmo kommune har engasjert advokatfirmaet Kluge til å bistå oss i denne type saker/prosesser.  Der det reises økonomiske krav mot Skedsmo kommune vil disse ble behandlet/besvart av advokatfirmaet Kluge. 

Dersom man retter krav mot kommunen anbefaler vi at man selv skaffer seg juridisk bistand.
 

Tilbakemelding

Se området i kart