Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi

Teknisk sektor

Kontaktpersoner

Avdelingssjef Birger Marøy

Overingeniør Jan Erik Bøgeberg

Seniorrådgiver Tor Inge Guttelvik

Helse- og sosialsektoren

Kontaktpersoner

Kommuneoverlege Hedi Anne Birkeland

Overingeniør Hans Petter Buvik

Telefon 66938264

Politisk sekreteriat

Kontaktperson

Konsulent Irene Allison Støa

Status og tiltak

Kartlegging av mulig gassinnsig i ca. 160 boliger. Der det ble påvist deponigass har det blitt gjennomført tettetiltak

Status: Ferdig
Start: 2017
Slutt: 2017

Setningsmåling for eneboligene i randsonen

Status: Ferdig
Start: 2017
Slutt: 2017

Tetting for berørte boliger i Lillehaugen og Haugen borettslag

Status: Underveis
Start: April 2018
Slutt: Mai 2018

Plugging av grøftetrasse

Status: Planlagt
Start: Uke 21 2018
Slutt: Uke 22 2018


Reparasjon etter boreundersøkelser

Status: Planlagt
Start: Uke 21 2018
Slutt: Uke 23 2018


Utvidet boreundersøkelse

Status: Planlagt
Start: Uke 24 2018
Slutt: Uke 26 2018


Etablere nye gassbrønner

Status: Planlagt
Start: Sommer 2018


Overvannstiltak

Status: Planlagt
Start: Sommer 2018
Slutt: Vår 2019

Nye målinger skal gjennomføres for Haugen og Lillehaugen borettslag

Status: Planlagt
Start: Sommer 2018

Faglig utredning av mulighetene for å sanere deponiet

Status: Underveis
Start: Februar 2018
Slutt: Juni 2018

Hva skjer nå?

 • Analyseresultat fra parkeringsplassene Gasshuset og Lillehaugen er nå klare
 • I henhold til pålegget fra Fylkesmannen blir det utarbeidet et overvåkingsprogram som skal oversendes Fylkesmannen 1. juni.

  Programmet vil beskrive måleregimet både for gassmålinger i boliger, uteluft, kummer og ledninger, og setningsmålinger, sigevannsmålinger
  Denne vil tilgjengeliggjøres her den 1. juni.

  I løpet av vinter og vår 2018 har det blitt gjennomført flere målinger i en rekke boliger. I tillegg er det gjennomført målinger i forbindelse med tettetiltak inne i boliger.  

Hva

Brånåsdalen nedlagte avfallsanlegg var et kommunalt deponi i Skedsmo som var i drift fra 1970 til 1990. En naturlig prosess i denne typen deponier er at avfallet brytes ned over tid, med tilhørende dannelse av gass. Gassen kan avgi sterk lukt, være eksplosjonsfarlig og kan inneholde helsefarlige komponenter i større eller mindre grad. 

Handlingsplan

Handlingsplanen er et levende dokument som oppdateres etter hvert som tiltak gjennomføres, effekt registreres og eventuelt nye tiltak planlegges.

For å redusere potensielle helse- og miljøproblemer rundt Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi har kommunen utarbeidet en handlingsplan i samarbeid med Norconsult og Multiconsult. Handlingsplanen gir oversikt over tiltak som skal gjennomføres, og tiltak som er utført.

Handlingsplanen skal legge til rette for at tiltak som omhandler gass, setninger, sigevann, overvann/topptetting og undersøkelser av deponiinnhold blir gjennomført.  Som en del av handlingsplanen er det i tillegg utarbeidet overvåkningsplaner for gass, setning og sigevann, og det skal være en kontinuerlig driftsoppfølging for gassanlegget.

Om helserisiko

På oppdrag fra kommunen har:

 • Multiconsult foretatt målinger av deponigass og enkelte spesifikke flyktige organiske forbindelser (VOC) fra berørte boliger
 • Folkehelseinstituttet (FHI) foretatt en helserisikovurdering av resultatet fra disse målingene

Etter en helserisikovurdering skriver FHI følgende i sin konklusjon:

Verdiene som nå foreligger for benzen og VOC’er i inneluft i boliger ved tidligere Brånåsen avfallsdeponi, er lave og på nivå med det en normalt kan finne innendørs i privatboliger. Benzennivåene i disse boligene synes derfor først og fremst å stamme fra normale innendørskilder/aktiviteter, og ikke fra deponigassen. Verdiene som nå er målt ligger videre godt under nasjonale og internasjonale grenseverdier/retningslinjer for inneluft/uteluft, og ser ikke ut til å utgjøre noen helserisiko for beboerne som sådan.

Vurderingen er gitt med forbehold om at de oppgitte måleverdiene gir et representativt bilde av de faktiske eksponeringsforholdene i boligene.

Rapporten kan leses på Folkehelseinstituttets nettside.


Under vårløsningen i år, ble sigevann presset opp på deler av deponiarealet. Området er gjerdet inn og vil bli sanert.

Les hele analyserapporten om slam og overvann på deponiområdet (Multiconsult mai 2018 som (pdf)

Dokumenter helserisiko

Kontaktforum

Det er opprettet et kontaktforum etter initiativ fra ordfører.
Dette skal være en fast møteplass for informasjon og dialog mellom ordfører, rådmann og representanter for beboere ved det tidligere avfallsdeponiet. 

På møtene vil kommunen informere om utviklingen i saken, svare på spørsmål fra beboerrepresentantene og høre om beboernes opplevelse av situasjonen. I tillegg til ordfører og rådmann, stiller representanter fra teknisk sektor og helse- og sosialsektoren på disse møtene.

Kontaktforum hadde sitt første møte den 22. mars.
Referat fra møtene kan du lese her:

Politisk behandling

Saken er politisk behandlet for å finne et forsøk til løsning. Den har vært til behandling i:

Kommunestyrets vedtak:

 1. Hovedledningsanlegget for vann- og avløp i det berørte området legges om, slik at ingen hovedledninger går igjennom den nedlagte søppelfyllingen.
 2. Det etableres tiltak i randsonen mot boligbebyggelsen som bidrar til at deponigass fra den nedlagte søppelfyllingen dreneres bort fra bebyggelsen.
 3. Det skal kartlegges setningsskader i boliger i området. Eventuelle skader som følge av avfallsdeponiet utbedres og tiltak for å unngå denne type skader fremover skal iverksettes.
 4. Det skal foretas nye målinger av området og aktuelle boliger som kan være berørt. Målingene skal utføres av et uavhengig firma/organ som ikke har vært inne i saken tidligere.
 5. Prosjektering av tiltakene iverksettes umiddelbart.
 6. Rådmannen bes om å legge frem en sak i 2018 om tilleggsbevilgning til gjennomføring av tiltakene for omlegging av hovedledningsnettet, dreneringstiltak og eventuelle tiltak for utbedring og sikring av setningsskader mv. i området. I saken skal det også synliggjøres konsekvenser for beboere i området når planlagte tiltak iverksettes.
 7. Kommunestyret ber rådmannen fortløpende vurdere saken og orientere formannskapet og hovedutvalg for teknisk om den videre utviklingen av saken. Det legges til grunn at berørte innbyggere får fortløpende og god informasjon, og at det sikres god dialog om de vurderinger og tiltak som planlegges iverksatt samt fremdrift for det videre arbeidet.
  Det forutsettes at rådmannen sørger for at berørte innbyggere får tidlig informasjon om de tiltak som planlegges iverksatt i området.
 8. Dersom det i sakens anledning må vurderes innløsning av boliger i området, bes rådmannen komme tilbake med en sak for politisk avklaring. Det legges til grunn at rådmannen gjør en fortløpende vurdering av dette spørsmålet.
 9. Rådmannen bes gjennomgå sakens historikk og redegjøre hva som har skjedd i saken og hvorfor premissene for utbyggingstillatelse ikke er blitt fulgt opp. 
Les hele saksframlegget. 

Rapporter og vedlegg

Oppfølging fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FMOA) har det faglige overordnede ansvaret for å følge opp Skedsmo kommunes arbeid med tiltakene som iverksettes for å motvirke konsekvensene for beboerne i området. 

FMOA har kommet med ulike pålegg til Skedsmo kommune blant annet krav om utarbeidelse av en handlingsplan med tiltak.  

Pålegg fra Fylkesmannen

Økonomiske og juridiske forhold

Situasjonen for beboere i området rundt Brånåsdalen nedlagte avfallsdeponi gjør at det i mange tilfeller kan reises spørsmål om økonomiske og juridiske forhold. Informasjon som vi antar har allmenn interesse for beboerne og berører for eksempel erstatninger, innløsninger og tap av markedsverdi, vil vi publisere her fortløpende.

Skedsmo kommune har engasjert advokatfirmaet Kluge til å bistå oss i denne type saker/prosesser.  Der det reises økonomiske krav mot Skedsmo kommune vil disse ble behandlet/besvart av advokatfirmaet Kluge. 

Dersom man retter krav mot kommunen anbefaler vi at man selv skaffer seg juridisk bistand.
 

Tilbakemelding

Se området i kart

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.