Hopp til hovedinnholdet

Aktive Skjetten

Treffpunkt - Prosjektkontor utenfor Skjettensenteret

Status: Ferdig
Start: Høsten 2017
Slutt: Høsten 2020


Stier på kryss og tvers

Status: Underveis
Start: Våren 2018


Et lysende eksempel: Etablering av trygg og vakker belysning

Status: Planlagt
Start: Vår/sommer 2019


Aktiv - ute: Treningspark

Status: Underveis
Start: April 2019
Slutt: Mai 2019


Skjetten event - arrangementer for alle på Skjetten

Status: Underveis
Start: April 2019
Slutt: Desember 2019


Handlingsplan og budsjett 2020

Status: Planlagt
Start: August 2019
Slutt: Oktober 2019

Områdesatsing på Skjetten 2017-2020

Hva

Områdesatsingen på Skjetten skal bidra til å utvikle og synliggjøre de ressursene som finnes på Skjetten og styrke samarbeid mellom aktørene i området. Den foreliggende planen er utviklet gjennom en bredt anlagt prosess og vil tjene som styringsredskap for den fireårige satsingen. Mål og strategier vil ligge fast, mens handlingsplanen rulleres årlig.

Målet med satsingen er å øke områdets attraktivitet gjennom å etablere møteplasser og skape aktivitet i lokalmiljøet. Tiltak som utløser innsats både fra innbyggerne og det lokale næringslivet vil prioriteres, og man vil fokusere på aktiviteter der mange kan delta og som bygger nettverk, fellesskap og stolthet. 
 

Hvor

Prosjektet har et innsatsområde med en geografisk avgrensning slik det er tegnet på bildet. Innsatsområdet består av to hovedområder: Skjettenbyen og Gamle Skjetten. Mellom disse områdene ligger Skjettensenteret, Gjellerås skole og Stav skole. På vestsiden av Bråteveien ligger Melbyjordet.
Områdesatsingen på Skjetten
}
Dette området er inkludert i innsatsområdet for satsingen fordi det her er avsatt et område til idrettsanlegg.
Det er områder utenfor denne avgrensningen som er en del av Skjetten og som er viktige for beboerne på Skjetten, derfor vil ikke en slik avgrensning være absolutt.

Hvem

Oppdragsgiver er Skedsmo kommune ved kommunestyret og prosjekteier er Skedsmo kommune ved rådmannen. Team Skjetten er områdesatsingens styre med det totale prosjektansvaret. Styret er satt sammen av en representant fra Fellesorganet Skjettenbyen, en representant fra Skjetten sportsklubb AIL, en representant fra Pakistansk kulturforening, to ungdomsrepresentanter, og tre representanter fra Skedsmo kommune, hvorav en rektor fra skolene i området.

Områdesatsingen har ansatt prosjektleder/programkoordinator som er operativt ansvarlig for gjennomføringen og sekretær for styret. For hvert av prosjektene etableres egne prosjektgrupper med bred representasjon fra innbyggerne i området, og det oppnevnes egne delprosjektledere. Prosjektleder for områdeutviklingen er Elin Seim.

Når

Områdesatsingen skal gå fra 2017 til 2020. Mål og strategier skal i utgangspunktet ligge fast, mens handlingsplanen rulleres årlig.  

Kontakt prosjektansvarlig

Prosjektleder

Elin Seim