Forslag til nye skolegrenser

Forslag 1

Lillestrøm

Her dannes det nye skolegrenser. Kjellervolla går fra å være ungdomsskole til å bli en barneskole, mens det kommer en ny ungdomsskole i Sophie Radichs vei.

Volla skole (1-7):

Skolekretsen til Volla avgrenses av Rælingen og toglinjen i sør. Grensen følger toglinjen fra Rælingsbrua vestover og går opp fra toglinjen inn i Landstads gate. Grensen følger deretter Landstads gate til rundkjøring i krysset Parkalléen og Alexander Kiellands gate, hvor så den følger Alexander Kiellands gate et kvartal. Fra Alexander Kiellands gate følger grensen Gjerdrumsgata vestover og inn i Bjerkealleen. Videre går den inn i Badeveien og går i vest over Nitelva før Nebbursvollen friluftsbad. På vestsiden av Nitelva innbefatter den nye skolekretsen deler av Skjærva og nedre Sagdalen. Grensen følger toglinjen i fra Rælingsbrua og til området ved krysset Niels Høghs vei/Statsråd Ihlens vei.

Vigernes skole (1-7)

Den nye skolekretsen til Vigernes avgrenses av toglinjen fra Rælingsbrua og opp til Landstads gate. Den følger Landstads gate til rundkjøring i krysset Parkalléen og Alexander Kiellands gate. Grensen følger videre Alexander Kiellands gate fram til Fetveien. Videre nordover til Villvinveien, avgrenses i øst av Leira og i sør av Nitelva/Rælingen.

Kjellervolla skole (1-7)

Barneskolekretsen til Kjellervolla avgrenses av skolekretsgrensen til Volla i sør, og Vigernes i øst. Skolekretsen avgrenses av Nitelva i vest, og følger Fetveien østover i nord frem til Kirkeveien, og innbefatter hele Kjeller flyplass. Området nord for Fetveien mellom Kirkeveien og Villvinveien inngår også i skolekretsen. I nordøst er kretsen avgrenset av Villvinveien og Floraveien ned til Fetveien, og følger Fetveien til Alexander Kiellands gate.
 
Ny skole i Sophie Radichs vei (8-10): Ungdomsskolekretsen til ny ungdomsskole i Lillestrøm består av barneskolekretsene til Volla, Vigernes og Kjellervolla.

Skedsmokorset

Sten Tærud (1-10)

Sten-Tæruds skolekrets avgrenses av de nye foreslåtte skolekretsene til Kjeller, Kjellervolla og Vigernes i sør. Østlig grense mot Asak er uendret. I vest går skolekretsen langs E6 fra Brånåsparken til motorveibrua ved Skedsmovollen, etter at grunnkrets 0601 «Husebyjordet», foreslås overført til Brånås.

Brånås

Skolekretsen til Brånås grenser til Nittedal kommune i vest, og avgrenses av Nitelva i sør, Tuterud er med i skolekretsen, men ellers avgrenses skolekretsen av E6 i øst fram Kirkeveien. Haugenlia (grunnkrets 0613) og Huseby- og Lundjordet (grunnkrets 0601) er inkludert i skolekretsen. I nordøst følger skolekretsen Kirkeveien fra motorveibrua til kryss
 
Kirkeveien/Trondheimsveien (rundkjøring Skedsmokorset), følger vestover langs Trondheimsveien til Solbergveien og fram til Midtskogveien. Grensen følger Midtskogveien til Åsbakken, går nordover langs Korsfjellet fram til kraftlinja, og følger denne vestover ned til Tæruddalen. Boligfeltet i Tæruddalen (grunnkrets 0606) er inkludert i skolekretsen, likeledes grunnkretsen 0611 sør for Solbergveien. Grunnkretsen langs Solbergveien som grenser mot Nittedal (grunnkrets 0608) er inkludert i skolekretsen (flyttet fra Åsenhagen).
 
Hele Brånås barneskolekrets vil ha Tæruddalen som ungdomsskole.

Vardeåsen skole (1-4)

Skolekretsen er uendret i forhold til dagens grenser, med unntak av at grunnkrets 0501 er overført til Asak. Skolegrensen i sørøst går etter langs E6 fra motorveibrua ved Skedsmovollen til Bøler/Berger. Som i dag vil elevene fra 5. trinn gå på Åsenhagen skole.

Åsenhagen skole (1-7)

Åsenhagens vestlige grense går mot Brånås` nye skolegrense langs Korsfjellet, Tæruddalen og Solbergveien, slik det er beskrevet under Brånås skole. I sør går grensen i Trondheimsveien fra Solbergveien til Lurudveien og nordover mot Gjerdrum kommune. I dette området vil elever som bor i Korsfjellet nærmest Gjerdrumsveien (grunnkrets 0602, 0604, 0605) Korshagen og Åsenhagen (avgrenset mot industri- og boligfelt under Vardeåsen i øst) og Myrersletta frem til Gjerdrums grense i nord, sogne til Åsenhagen skole fra 1.-7. trinn.

Tæruddalen skole (8-10)

Barneskolekretsene til Brånås, og Åsenhagen (Vardeåsen) har Tæruddalen som ungdomsskole.

Skjetten

Her skal det i tillegg utredes ny barneskole i Skjærva-området.

Gjelleråsen skole (1-7)

Ingen endringer.

Skjetten skole (1-7)

Grensen til Skjetten barneskolekrets følger toglinja fra Lørenskog i sør til der toglinjen krysser Sagelva i nord. Skolegrensen følger så elva ned til Skjettenveien. Grensen går så i Skjettenveien inn i Villaveien, videre inn i Nedre Ryens vei, og gjør en sving østover til Skjærvaveien nordover og avgrenses av Nitelva i øst. Skolekretsen omfatter som før Lahaugmoen og Hellerud helt opp til Nitelva. Nitelva er grense i øst opp til nedsiden av Solvangen. Videre avgrenses skolekretsen mot Gjellerås, som i dag, i Nordbyveien, i Skjettenveien og Øvre Ryens vei.

Stav skole (8-10)

Ingen endringer i forhold til dagens skolekrets, bortsett fra at grunnkretsene i Skjærva-området 0904 og 0905 ikke lenger vil ha Stav som ungdomsskole. Elever fra disse grunnkretsene vil ha den nye skolen i Sophie Radichs vei som ungdomsskole.

Strømmen

Sagdalen skole (1-7)

Etter at området nord for jernbanelinja ned til Nitelva (grunnkrets 0809) er foreslått overført til Volla, følger nå barneskolekretsen toglinja fra kommunens grense mot Lørenskog til grensen mot Rælingen.

Bråtejordet skole (8-10)

Ingen endringer i forhold til dagens skolekrets bortsett fra at grunnkrets 0809 ikke lenger vil ha Bråtejordet som ungdomsskole (eller Sagdalen som barneskole).

Kjeller

Kjeller skole (1-10)

Skolekretsen til Kjeller avgrenses i sørøst i veikryss (rundkjøring) Kirkeveien/Fetveien.
Skolekretsgrensen følger Fetveien og Nitelva vestover til brua ved Kjellerholen.
I vest går skolegrensen fra Kjellerholen i Trondheimsveien forbi Nylendlia (slalombakken) og fram til Tatersvingen ca. 100 m før avkjøring til Brånåsparken (næringsområde).
Østover og mot nord følger skolegrensen gangveien som krysser lensmann Klevs vei og stopper litt sør for Toppen barnehage. Herfra går grensen i østlig retning frem til Holtveien. Skolegrensen følger så Holtveien noen hundre meter sørover, og drar seg østover nord for Dompa og Kjellerhaugen fram til gangveien øst for Kjellerhaugen.
Skolegrensen følger bekkefaret/gangveien nordover i jordkanten utenom boligfeltet i Prost Stabels vei, og videre et lite stykke østenfor Prost Pettersens vei.
Skolegrensen går så østover i dalsøkk til Riisalléen og følger så Riisalleén sørover til gangvei over til Kirkeveien.
Østlig grense for skolekretsen går fra dette nordlige punktet i Kirkeveien ned til Fetveien.

Asak

Asak skole (1-10)

Dagens grenser videreføres, bortsett fra at grunnkrets 0501 foreslås innlemmet i skolekretsen. Dette medfører at skolekretsens grense i vest er E6 (fra motorveibrua ved Skedsmovollen til Bøler/Berger)

Forslag 2

Forslag 2 er identisk med forslag 1 med ett unntak. Tæruddalen skole er ungdomsskole for hele Skedsmokorset.

Dette innebærer at Sten-Tærud omgjøres fra en 1-10 skole til en barneskole for 1.-7. trinn. Elevene på Sten-Tærud får dermed Tæruddalen som ungdomsskole.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?