Hopp til hovedinnholdet

Priser og gebyrer 2018

Alle betalingssatsene gjelder fra 01.01. 2018. 

Årsbudsjett for 2018 ble vedtatt i kommunestyret 13. desember 2017. 

Utdanningssektoren

Barnehager

 1. Foreldrebetalingen skal ikke være høyere enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt, begrenset opp til maksgrensen for foreldrebetaling. Maksimalgrensen for foreldrebetaling fra 1. januar 2018: 2.910,- per måned.
 2. Satsene for deltidstilbud inndeles i fem betalingsintervaller knyttet til oppholdstid, pluss 10 %.
 3. 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke. Per 1. august 2017 er inntektsgrensen satt til 450.000 kroner, men er i Statsbudsjettet foreslått økt til 462.000 kroner fra 1. august 2018.
 4. Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 og øvrige. Søskenmoderasjon gis for både høyeste og laveste sats.
 5. Private barnehager gis tilsvarende moderasjonsordninger (søskenmoderasjon og ordning for familier med lav betalingsevne) som kommunale barnehager

Priser barnehage

Pristabell for barnehage
Oppholdstid per ukeVanlig sats inntekt over 500 500
5 dager per uke 2 910
4 dager per uke 2 561
2 dager i uke 1 og 3 dager i uke 2 2 049

Skolefritidsordninger (SFO)

Satsene for opphold i SFO har økt med 2,5 %. Satsene følger av tabellene under.  Det gis ingen søskenmoderasjon.

Priser SFO gjeldende fra 1. januar 2018

Priser SFO gjeldende fra 1. januar 2018
Antall dager per ukeHøy sats kr./mnd.Lav sats kr./mnd.
5 dager 3 341 1 605
4 dager 2 695 1 576
3 dager 2 055 1 542
2 dager 1 422 803
1 dag 786 592
50 % * 1 672 802

Kostpenger er inkludert i satsene. 


(*) * 50 % plass betyr annenhver uke, eller to uker på og to uker av, innenfor en måned.
Alle med inntekt over 3,5G (G = grunnbeløpet i folketrygden)  betaler høyeste sats. 

Musikk- og kulturskolen

Sats pr. barn pr. år er økt med 2,5 %. Satsene for Musikk- og kulturskolen følger av tabellen under. Det gis ingen søskenmoderasjon.

Priser 2018:

 • Instrumental-, drama og kunstundervisning: 3.995,-
 • Aktivitetsgrupper: 2.090,-
 • Skolekorps: 2.920
 • Dans: 2.945,-
 • Kurs for voksne (2,5 timer): 1.940,-

Betalingselever, Skedsmo voksenopplæring

 Prisene gjelder fra 01.01. 2018 for betalingselever på  Skedsmo voksenopplæringssenter

Dersom du ikke har rett til gratis norskundervisning kan du delta som betalingselev. 
Prisestimat:

 • Norskkurs på dagtid 12 timer i uka for ett semester (6 måneder): 14 016
 • Norskkurs på kveldstid 6 timer i uka for ett semester (6 måneder): 8 472
 • Nettbasert norskkurs 5 timer i uka : 1 615 kr per måned

Enkelttimer: 

 • Dagtid: 73 kr per time
 • Kveldstid: 89 kr per time

Helse- og sosialsektoren

Egenbetaling for helse- og sosialtjenester 2018

Hjemmehjelp

Timeprisen for hjemmehjelp / praktisk bistand beregnes ut fra husstandens inntekt og hvor mange timer hjelp du får. Grunnlaget for betalingen er Folketrygdens grunnbeløp (G), som pr. 1/5-2017 er kr 93.634, - 

Prisliste egenbetaling for hjemmehjelp 2018

 
InntektTimepris kr.Maks. pris pr. mnd.
Under 2G (0 - 187.268) 68 205
2-3G (187 268 - 280 902) 211 528
3-4G (280 902 - 374 536) 221 1 105
4-5G (374 536 - 468 170) 300 1 500
Over 5G (468 170 og over) 417 2 085

Trygghetsalarm

Høy sats: kr 5.040,-/ 420,- Lav sats: kr 2.460,- / 205,-

Trygghetsalarm prises etter husstandens samlede inntekt. 

 • Lav sats er for de med inntekt under 2G
 • Egenbetaling for trygghetsalarm og hjemmehjelp skal ikke overstige den lave satsen for de med inntekt under 2G

Andre tjenester

Prisliste andre tjenester (helse og sosial)
TjenestePris
Mat fra Sentralkjøkken – tilkjørt Kr 77 per porsjon
Frokost, lunch og kveldsmat i omsorgsboliger Kr 24 per måltid per dag
Døgnopphold i institusjon jfr. forskrift Kr 160 per døgn
Betaling for dagopphold i institusjon Kr 80 per døgn
Dagsenter Kr 142 per dag
Utkjøring av tekniske hjelpemidler Kr 170 per utkjøring
Utleie av bassenger Kr 584 per time

Kultursektoren

Utleie av kommunale eiendommer

Utleiepriser pr time hvis annet ikke er oppgitt.

 • Kategori A = Innenbygds leietakere. Kun registrerte lag i Skedsmo
 • Kategori B = Andre innenbygds leietakere
 • Kategori C =  Arrangement / kamper og utenbygds leietakere

Skedsmohallen, Tærudhallene, Skjettenhallen og Skedsmo ishall

Prisliste leie av haller
Eiendom/lokaler/anlegg Kategori A Kategori B Kategori C
Pr. bane (en håndballbaneenhet) 195 250 495
Styrke/aerobic – Skedsmohallen 155 165 310
Styrkerom i TærudhallenAktivitetsrom 1 i Tærudhallen 125 135 260
Treningssalen i SkedsmohallenAktivitetsrom 2 i Tærudhallen 145 165 300
Løpebanen i Tærudhallen 125 145 220
Kafeteriaen i Skedsmohallen 0 750 750
Prisen gjelder ved møter etc. Ved større arrangement/ salg - pris etter avtale.
Definerte møterom 0 280 300
For lag og organisasjoner.
Større arrangement Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale
Timepris i ishallen 845 865 905
Innenbygds skoler/SFO leier gratis på dagtid i ishallen. Gratis leie kan ikke fortrenge betalt leie.

Kommunale utendørs idrettsanlegg (gjelder ikke kunstgressbaner)

Prisliste kommunale utendørs idrettsanlegg
 Kategori AKategori BKategori C
Trening + kamper i aldersbestemte klasser 0 690
Trening voksne 0 380
11’er kamper – voksne pr. kamp 350 370 790
7’er kamper voksne/bedrift pr. kamp 250 310 475
Arrangement/turneringer barn og unge t.o.m. 19 år 0 370 370
Pris etter avtale ved større arrangement.
Arrangement/turneringer voksne over 19 år 220 260 390
Pris etter avtale ved større arrangement.
Romerike Friidrettsstadion Lillestrøm Idrettspark Se under 390 400
Gratis for friidrettslag og skoler i Rælingen, Skedsmo og Lørenskog. Bruk av utstyr avtales direkte med driftsstyret.
Kun garderober 75 95 105
Ved spesielt store arrangementer/utleie Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale

Bad

Priser Nebbursvollen fritidsbad 2018

Barn under 3 år i følge med voksne: Gratis
Barn 3- 15 år, alderspensjonister, honnør,funksjonshemmede og militære: 62,-
Voksne: 124,-
Kjøp av saldokort (klippekort): 20,-
Påfyll saldokort (klippekort): Minimum kr 360,-
Bruk av saldokort (klippekort) Barn 3-15 år / honnør 36,-Voksen 72,-
Sesongkort: Barn 820,-Voksne 1640,-Morgenbader 820,-
Kveldsutleie: Minimumspris per time 1 050,- per time.
Vannsklie (dagskort) kr 75,-
Vannsklie (per tur) Kr 10,-

Regionkontor Landbruk

Konsulentbistand på ikke lovpålagte tjenester koster 870,-  per time.

De tjenester som Regionkontor Landbruk (RKL) yter til kommunenes innbyggere er i dag prislagt kun på fradelings- og konsesjonssaker (jf gebyrforskriften til konsesjonsloven). Øvrige saker innen miljøvern til eksempel bakkeplaneringssaker (hjemlet i miljøvernloven), saker hjemlet i skogloven, og saksbehandling av økonomiske søknader til Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling, har ikke landbrukskontoret anledning til å ta betaling for.

Ridetimer

Ridetimepriser på Sørum fritidsgård:
 • Barn fra Skedsmo 125,-
 • Barn fra andre kommuner 205,-
 • Voksne 205,-

 

Tilrettelagt fritid

Egenandel aktivitetstilbud/fritidstilbud for 2018 er 36,-

Gravferd

Gravferdshandlinger

Prisliste gravferdshandlinger
Begravelser/kremasjoner:
Innenbygdsboende:  
Leie av Stalsberghagen - store kapell (200 sitteplasser) 1.615
Leie av Stalsberghagen - lille kapell (50 sitteplasser) 1.020
Utenbygdsboende:  
Leie av Stalsberghagen - store kapell (200 sitteplasser) 2.265
Leie av Stalsberghagen - lille kapell (50 sitteplasser) 1.455
Kremasjonsavgift  4.910
Nedsettelse av urne 1.040 + mva
Forsendelse av urne 540
 
Festeavgifter:  
Festefornyelse 5 år 1550,- per grav
Innenbygdsboende:  
Enkel grav (Årlig) 155
Dobbel grav (Årlig) 310
Festeavgift for urnegraver 155
Festeavgift navnet minnelund / Skedsmo  - Feste for 20 år  14.000
Utenbysboende:  
Engangsavgift for nytt urnegravsted - For opprettelse av gravsted 6.250
Festeavgift pr år (Årlig) 310
Minnelund (Engangs) 2.500
Nedsettelse av urne   1.040 + mva
 
Andre tjenester:  
Opprydding etter seremoni 860 + mva
Planting, stell, vanning og høstrydding pr år (juni - sept) 968 + mva
Vanning pr år (juni - sept) 432 + mva
Høstplanting (september) 192 + mva
Oppretting, flytting av monument, bolting 1500 - 2500 + mva
Opptining av gravminne for montering 424 + mva
Omlegging av urne 480 + mva
Innhenting av monument 328 + mva
Det gis ikke ny kistegrav til utenbygdsboende. Etter søknad til Skedsmo kirkelig fellesråd  kan det innvilges urnegrav på Skedsmo kirkegård etter gjeldende priser.

Teknisk sektor

Vann, kloakk, renovasjon og feiing

Prisliste gebyrer vann og kloakk
Vann og kloakk Pris inkl mva.
Kubikkpris vann 17,23
Kubikkpris avløp 23,41
Fastledd vann
Fastledd vann lav sats 488
Fastledd vann normal sats 8 850
Fastledd vann kombi 24 584
Fastledd avløp
Fastledd avløp lav sats 624
Fastledd avløp normal sats 11 233
Fastledd avløp kombi 31 202
Ved erstatning av målere  betales innkjøpspris (selvkost).
Renovasjon: Pris inkl mva.
Beholdere/containere:   
140 l 3 073
140 l sommertømming 1 658
240 l 5 272
240 l sommertømming 2 404
Tillegg henteavstand 540
360 liter 7 907
660 liter 14 496
2,5 m³ 54 915
4 m³ 87 863
6 m³ 131 795
8 m³ 175 726
10 m3 219 658
Avfallsbrønn / -sug (pr. 5 boenheter) 12 810
Ekstrasekk 50

Feie/tilsynsgebyr:

Prisliste feiing
 

Pris inkl mva

T 670 inntil 3 etg.

473

T 672 dobl.innt 3 etg.

700

T 675 Fyrhuspipe, stor

1 400

T 676 Fabrikkpipe

3 968

Avgiftsreduksjon for gasspeiser

50%

Priseksempel kommunale gebyrer:

Årsgebyr vann og avløp - måleravlest forbruk, registrert forbruk 150 m3, fastledd lav sats, avfallsdunk 140 l, pipe inntil 3 etg.

Priseksempel vannmåler
  Antall   Pris   Sum
Fastledd vann lav sats 1 x 488 = 488
Forbruk vann, m³ 150 x 17,23 = 2 584,50
Fastledd avløp lav sats 1 x 624 = 624
Forbruk avløp, m³ 150 x 23,4 = 3 510
Renovasjon 140 l 1 x 3 072 = 3 072
Feie/tilsynsgebyr inntil 3.etg 1 x 473 = 473
Sum å betale 10 751,50

Årsgebyr vann og avløp - stipulert forbruk BRA 120 m2, to boenheter, fastledd lav sats, avfallsdunk 140 l, ingen pipeløp

Priseksempel
  Antall   Pris   Sum
Forbruk vann (omregningsfaktor 1,5 tilsier forbruk på 180 m³) 180 x 17,23 = 3 101,40
Fastledd avløp lav sats 2 x 623,75 = 1 247,50
Forbruk avløp (omregningsfaktor 1,5 tilsier forbruk på 180 m³) 180 x 23,41 = 4 212,00
Renovasjon 140 l 1 x 3 072,50 = 3 072,50
Feie/tilsynsgebyr inntil 3.etg 1 x 472,50 = 472,50
Fastledd vann lav sats 2 x 487,50 = 982,00
Sum å betale 13 080,90

Tilknytningsgebyr for vann og avløp:

Tilknytningsgebyr vann og avløp
Tilknytningsgebyr vann: Pris inkl mva
0 – 100m² 364
101-1000m² 182
Over 1001 m² 73
Tilknytningsgebyr avløp: Pris inkl mva
0-100 m² 364
101-1000 m² 182
Over 1001 m² 73

Priseksempler tilknytningsgebyr: 

Tilknytningsgebyr for ny bolig med bruksareal (BRA) 250 m²

Priseksempel tilknytningsgebyr
  Antall   Pris   Sum
Vann: 0- 100 m² 100 x 364 = 36 375
101 - 1000 m² 150 x 182 = 27 188
1001 m² og over 0 x 72,5 = 0
Avløp: 0 - 100 m² 100 x 364 = 36 375
101 - 1000 m² 150 x 182 = 27 188
1001 m² og over 0 x 72,5 = 0
Sum å betale 127 126

Tilknytningsgebyr for tilbygg. 

Gammel bolig bruksareal (BRA) 120 m² tilbygg BRA 50 m².

Tilknytningsgebyr for tilbygg
  Antall   Pris   Sum
Vann: 0- 100 m² 0 x 364 = 0
101 - 1000 m² 50 x 182 = 9 063  
1001 m² og over 0 x 72 = 0
Avløp: 0 - 100 m² 0 x 364 = 0
101 - 1000 m² 50 x 182 = 9 063
1001 m² og over 0 x 72 = 0
Sum å betale 18 126

Slamtømming

Prisliste slamtømming
Slamtømming Pris inkl mva
2 m³ 2 695,00
3 m³ 2 907,50
4 m³ 3 570,00
5 m³ 4 227,50
6 m³ 4 875,00
7 m³ 5 547,50
8 m³ 6 190,00
9 m³ 6 870,00
10 m³ 7 515,00
11 m³ 8 172,50
12 m³ 8 845,00
16 m³ 11 700,00
Gråvann Pris inkl mva
3 m³ 975,00
4 m³ 1 202,50
5 m³ 1 407,50
6 m³ 1 635,00
7 m³ 1 862,50
8 m³ 2 070,00
Tett tank Pris inkl mva
Pr. m3 797,50
 • Slam:Tømmes 1 gang i året
 • Gråvann:Tømming hvert 3 år.
 • Tett tank:Tømming etter behov (minst 1 gang i året)

Uteservering

Pris for leie av areal til uteservering: 690,00 pr. m2 (ikke mva-pliktig)

Rigg og drift

Pris for leie av areal til rigg og drift

 • Innenfor LSK-triangelet 269,- pr. m² (ikke mva-pliktig)
 • Utenfor LSK-triangelet 188,- pr. m² (ikke mva-pliktig)

Frikjøp av P-plass

Avgift for frikjøp av parkeringsplasser

 • pr. parkeringsplass:  250 000,- (ikke mva-pliktig)
 • pr. sykkelparkeringsplass: 30 000,- (ikke mva-pliktig)

Graving i vei

Gebyr for arbeidsvarsling og graving i kommunal vei

 • Gebyr for arbeidsvarsling: 1 000,- (ikke mva-pliktig)
 • Gebyr for graving i kommunal vei: 4 300,- (ikke mva-pliktig)

Kart

Priser for kartprodukter

Prisliste kartprodukter
Produkter og leveranser Pris inkl mva
Følgende produkter faktureres etter pris pr uttak: 1 250,-
Reguleringsplandata på vektorformat. Kommuneplan på vektorformat. Vann- og avløpsdata på vektorformat.
Følgende produkter faktureres etter Statens Kartverks Priskalkulator: FKB-data på vektorformat og ortofoto Beregnes (priskalkulator)
Følgende produkter faktureres etter timepris: 1 130,-
Papirkart og pdf-filer av eksisterende kartdata Øvrige kartdata på vektorformat (ikke FKB) Utarbeidelse av temakart og annet kartarbeid
Situasjonskart: Pris (ikke mva-pliktig)
Komplett situasjonskart basert på kartkontrollert kartbase med tilhørende opplysninger (grunnkart påført vann- og avløpsnettet, matrikkelinformasjon, nabolister påført hjemmelshaverinformasjon, samt arealplankart med arealplanbestemmelser). 2 560,-
Forenklet situasjonskart (gjelder kun ved rekvisisjon av oppmåling og eierseksjonering) 0

Oppmålingsgebyr

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16):

Oppretting av matrikkelenhet ved oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet ved oppmålingsforretning
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris (ikke mva. pliktig)
areal fra 0 – 2000 m² 22 930,-
areal fra 2001 skal beregnes etter medgått tid, minstegebyr er for tiden 3500,- 1 130,-/time
Ved oppretting av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning: 
For 1 enheter 0 %
For 2-4 enheter (rabatt per enhet) 50 %
For 5-10 enheter (rabatt per enhet) 60 %
For ytterligere utearealer (rabatt per enhet) 70 %
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn = gebyr som for oppretting av grunneiendom  

Oppretting av anleggseiendom

Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom. For volumeiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:
  Pris (ikke mva. pliktig)
volum fra 0 – 2000 m³ 3 310,-
volum fra 2001 m³ - økning per påbegynt 1000 m3 1 310,-
Ved komplekse konstruksjoner i anleggseiendom beregnes gebyret for opprettelse/arealoverføring etter medgått tid. 1 130,-/ time

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Prisliste oppmåling av uteareal på eierseksjon
 Pris (ikke mva.-pliktig)
Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon 12 540,-
Ved oppmåling av flere utearealer på samme eiendom gjelder følgende rabattordning:
For 1.-2. uteareal: 0 %
For 3.-4. utearealer (rabatt per uteareal): 50 %
For 5-10 utearealer (rabatt per uteareal): 60 %
For ytterligere utearealer (rabatt per uteareal): 70 %

Klarlegging av eksisterende grense

Prisliste klarlegging av eksisterende grense
Grensen er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  Pris (ikke mva.-pliktig)
For inntil 2 punkter 6 420,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 1 070,-
Grensen er ikke tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter 8 560,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 2 140,-

Klarlegging av rettigheter

 
  Pris (ikke mva. pliktig)
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, pr time 1 130,-

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
 Pris (ikke mva. pliktig)
Grunnbeløp for 1. enhet 3 960,-
Deretter pr. enhet 1 090,-
I tillegg kommer ordinært gebyr for oppmåling av matrikkelenhet, uteareal eller anleggseiendom. Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves hele gebyret betalt inn forskuddsvis.  

Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka

For oppmålingsforretning som kan gjennomføres uten oppmøte i marka betales 65% av gebyrsatsen for tilsvarende forretninger med oppmøte (opprette grunneiendom og festegrunn, oppmåling av uteareal til eierseksjon, opprette anleggseiendom).

Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Pris (ikke mva-pliktig)
Gjelder ved grensejustering mellom 2 eiendommer. For overskytende eiendommer betales et tillegg på 50 % pr. eiendom. Der grensene ikke er klarlagt ifm. grensejustering, betales i tillegg gebyr for klarlegging av grense.  9 860,-
Anleggseiendom Gebyr som for grensejustering av grunneiendom. For volum-eiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:
volum fra 0 – 250 m³ 1 290,-
volum fra 251 – 1000 m³ 2 570,-
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggs-eiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

Arealoverføring

Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  Pris (ikke mva-pliktig)
areal fra 0 – 500 m² 12 560,-
areal fra 501 – 2000 m² 22 930,-
areal fra 2001 – 25 000 m², beregnes etter medgått tid 1 130,-/ time
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Der grensene ikke er klarlagt ifm. arealoverføring, betales i tillegg gebyr for klarlegging av grense. For overføring av arealer til og fra offentlig vei- og jernbanegrunn større enn 500 m², gjelder gebyr ovenfor.
Anleggseiendom Gebyr som for arealoverføring av grunneiendom. For volumeiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:
volum fra 0 – 250 m³ 1 610,-
volum fra 251 – 500 m³ 3 210,-
volum fra 501 m³ – økning per påbegynt 500 m3. 1 280,-

Oppmåling - fellesbestemmelser

 
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering. Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene.  
Urimelig gebyr. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen fastsette et passende gebyr.  
Betalingstidspunkt. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis. Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning skal hele gebyret betales inn forskuddsvis.  
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.  
Utstedelse av matrikkelbrev Pris (ikke mva. pliktig)
Matrikkelbrev inntil 10 sider  175,-
Matrikkelbrev over 10 sider  350,-
Endring i maksimalsatsene for matrikkelbrev reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen  
Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid Pris (ikke mva. pliktig)
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av medgått tid.  Minstegebyret er 3.500 kr.  1 110,-
Tinglysningsgebyr (kommer i tillegg) Pris (ikke mva. pliktig)
Tinglysningsgebyr (betales iht statens regulativ) 525,-
Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6.mars 1970 til skatteinspektørene  

Byggesaksbehandling

Gebyr for byggesaksbehandling

Mottas komplett søknad samlet i en innsending reduseres gebyret med 10 %. Hvis søker ikke har greid å komplettere søknaden på tross av ett mangelbrev fra Bygningsmyndigheten hvor manglene er angitt, slik at mangelbrev nr. 2 må skrives, tillegges gebyret kr. 1660.
Bolig  
1. boenhet 27 660,-
For 2. boenhet t.o.m. 10 boenhet i samme bygg: pr. boenhet 12 330,-
For 11. boenhet t.o.m. 30. boenhet i samme bygg: pr. boenhet 9 850,-
For 31. boenhet og flere boenheter i samme bygg: pr. boenhet 4 920,-
   
Tilbygg, påbygg, underbygging, boliggarasje og uthus på boligeiendom
Tilbygg, påbygg eller underbygging som gir ny boenhet til bolig, pr boenhet 18 490,-
Tilbygg, påbygg eller underbygging mindre enn 50 m² som ikke gir ny boenhet til bolig 9 120,-
Tilbygg, påbygg eller underbygging større enn 50 m² som ikke gir ny boenhet til bolig 14 790,-
Frittliggende boliggarasje eller uthus til og med 50 m² 9 240,-
Frittliggende boliggarasje eller uthus over 50 m² 14 790,-
Garasjeanlegg utført som bygninger større enn 70 m², på terreng: 14 790,-
Parkeringskjeller: 14 790,-
For garasjeanlegg og parkeringskjeller tilleggsgebyr pr. parkeringsplass f.o.m. 3. parkeringsplass. 1 190,-
Alle andre typer byggFor bygg med flere bruksformål (f. eks. næring + bolig) beregnes gebyr etter bestemmelsene om boligdelen + næringsdelenNybygg, utvidelser i intervallene:
0 – 50 m² 18 490,-
mellom 51 – 100 m² 30 810,-
mellom 101 – 300 m² 36 980,-
mellom 301 – 500 m² 61 730,-
mellom 501 – 800 m² 86 260,-
mellom 801 – 1000 m² 110 900,-
For BRA over 1000 m² betales tillegg et gebyr pr. påbegynt 400 m² 6 000,-
Spesielle bygg, skilt og dispensasjoner
Stadionanlegg (eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, se satsene for næringsbygg)  86 260,-
Skilt og reklame:  
Per søknad som omfatter inntil 3 skilt 3 710,-
Per søknad som omfatter inntil 5 skilt 4 920,-
Per søknad som omfatter inntil 10 skilt 8 630,-
Per søknad som omfatter mer enn 10 skilt 18 490,-
Samlet skiltplan for større bygg 12 340,-
Dispensasjoner som krever regionale myndigheters uttalelser per forhold 8 630,-
Dispensasjoner– som avklares uten regionale myndigheters uttalelser pr. forhold 6 170,-
Driftsbygninger i landbruket Nybygg, endringsarbeider og tilbygg/påbygg til og med 1000 m².Over 1000 m² nyttes gebyrer som for næringsbygg. 17 260,-
Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner, anlegg
Kiosker, brakker, telt og lignende t.o.m. 50 m² 8 630,-
Kiosker, brakker, telt og lignende over 50 m² 17 260,-
Boligbrakker, paviljonger til skolebruk, barnehagebruk etc. 36 980,-
Mindre konstruksjoner og anlegg: 4 920,-
• Anlegg, flytting, utvidelse av privat vei eller parkeringsplass 
• Søknadspliktig endring av terreng, areal mindre enn 100 m²
 • Innhengning eller støyskjerm under 10 m lengde 
• Støttemur under 10 m lengde 
• Trappeheis og løfteplattform 
• Oljetanker og fyringsanlegg 
• Pipe (ny) eller pipe (rehabilitering) i bolighus / småhus 
• Flytebrygger under 10 m lengde 
• For alle andre mindre bygg og konstruksjoner og anlegg - eksempelvis tak over inngangsparti, små tilbygg for inngang/trapp 
• Ikke overbygde terrasser inntil 50 m² 
• Ved tiltak som i utgangspunktet er unntatt byggesaksbehandling (§ 20-5), men som allikevel skal godkjennes pga. avstandsbestemmelsene benyttes faktor 0,5 (dokkestuer, uthus, levegg) 
• Takoverbygg 
• Trapper i kjellernedgang
Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse Nyoppføring og nyanlegg eller søknadspliktig endring, ombygging og fornyelse av følgende konstruksjoner og anlegg: Utendørs svømmebasseng Lagertanker Broer Master Offentlig veianlegg pr. påbegynt 300 m lengde Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann, og rørledning for avfall og fjernvarme, pr. påbegynt 300 m tracèlengde Kai, molo, brygge og flytebrygge over 10 m lengde Utendørs lagring og produksjonsvirksomhet Åpne anlegg for idrett og lek Ballbinge Private ledningsanlegg uansett lengde Andre konstruksjoner som ikke kan betegnes som bygning på næringseiendom Fyringsanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heis, rulletrapp og rullebånd Midlertidig deponering av masse Støttemur og innhegning over 10 m lengde Utendørsplan og/ eller revisjon av samme som kan behandles administrativt Parkeringsplasser på terreng med mer enn 10 plasser Andre bygningstekniske installasjoner 8 630,-
Større konstruksjoner og anlegg Masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid:
Som berører areal over 100 m² og opptil 500 m² 14 790,-
Mellom 500 m² t.o.m. 2000 m² 38 140,-
Mellom 2000 m² t.o.m. 3000 m² 43 130,-
For arealer over 3000 m² betales et tillegg pr. påbegynt 200 m² 3 710,-
Tribuner og idrettsbaner og andre anlegg for idrett og lek som ikke er nevnt som spesielle bygg(Dersom tribunen har rom for næringsvirksomhet betales gebyr for næringsarealene i tillegg). 14 360,-
Tuneller og underjordiske haller, lokk og konstruksjoner over vei eller vann 14 790,-
Behandling av utomhusplan som sak i teknisk hovedutvalg/politisk utvalg 26 470,-
Bruksendring, endring, hovedombygging og riving Bruksendring og hovedombygging : 50% av satsene for tilsvarende areal i nybygg Riving : 25% av satsene for tilsvarende nybygg
Oppdeling av bolig/leilighet pr ny leilighet 11 600,-
Sammenføyning av bruksareal 4 920,-
Bruksendring med varighet inntil 6 mnd. 4 920,-
Ny etasjeplan i eksisterende bygning: 50 % av satsene for tilsvarende nybygg  
Fasadeendring for bygning per søknad for åpen småhusbebyggelse 4 920,-
Fasadeendring for bygning per søknad for større bygg 9 850,-
Endring av bygningstekniske installasjoner 3 710,-
Endring av ansvarsrett 3 640,-
Revidert tegninger som krever ny behandling, småhusbebyggelse 4 830,-
Revidert tegninger som krever ny behandling, næringbygg og boligblokker 8 430,-
Trinnvis igangsetting og midlertidig brukstillatelse
Trinnvis igangsettingstillatelse per igangsetting 8 630,-
Midlertidig brukstillatelse som ikke krever befaring per bruksenhet 4 920,-
Midlertidig brukstillatelse som krever befaring per bruksenhet 8 630,-
Maksimalbeløp midlertidig brukstillatelse i større prosjekter som ikke krever befaring. 36 060,-
Maksimalbeløp midlertidig brukstillatelse i større prosjekter som krever befaring. 48 090,-
Driftstillatelse heis = ferdigattest 0,-
Foretaksgodkjenning og ansvarsrett (Byggesaksforskriften Kap. 9, § 9-1,2 og § 6-8)
For personlig ansvarsrett for selvbygger 2 490,-
Godkjenning av ansvarsrett 3 940,-
Opplysning: Godkjenning av ansvarsrett gjelder pr foretak i den konkrete saken.  
 
Tilleggsgebyr for ulovlige tiltak og igangsatte tiltak uten godkjennelse For tiltak som påbegynnes eller utføres uten at rammetillatelse eller igangsettingstillatelse foreligger ilegges •    50 % tillegg regnet av det samlede gebyret inkl. foretaksgodkjenning og ansvarsrett dersom tiltaket blir godkjent •    Gebyr etter avslagsreglene med 50 % tillegg hvis tiltaket blir avslått
Forhåndskonferanse med påfølgende referat: For store utbyggingsprosjekter 4 410,-
Forhåndskonferanse med påfølgende referat: For de øvrige byggeprosjekter 2 210,-

Eierseksjonering

Gebyr eierseksjonering

Endres iht rettsgebyret og tinglysningsgebyret

Pris (ikke mva-pliktig)

Saker uten befaring (nybygg) 3 rettsgebyr + tinglysing

3 672,-

Saker med befaring (eksisterende bygg) 5 rettsgebyr + tinglysing

5 770,-

Rettsgebyr

1 049,-

Tinglysningsgebyr kommer i tillegg, og videresendes til Statens Kartverk

525,-

Deling av eiendom

Prisliste, deling av eiendom
  Inkl. mva
Behandlingsgebyr for opprettelse av ny grunneiendom/festegrunn, pr. eiendom. Behandlingsgebyr pr. areal for arealoverføringer. 16 210,-
For delesaker som ikke godkjennes betales 50 % av ordinært gebyr.

Gebyret for fradeling er stykkpris pr. eiendom som oppstår ved deling eller opprettelse av festegrunn, også ved samtidig fradeling/feste av flere tomter fra samme eiendom. Kommunens ordinære gebyrer etter matrikkelloven, som for oppmålingsforretning, kommer i tillegg.

Plan- og reguleringsgebyr

Reguleringsplaner
Reguleringsplaner Pris (ikke mva-pliktig)
Gebyr for planområdets areal  
Grunnbeløp (50% av grunnbeløp kan kreves betalt etter avholdt oppstartsmøte) 159 650,-
Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrunsformålet (definert i kommuneplanen) opptil 20.000 m2 15,-
Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrumsformålet for arealer utover 20.000 m2 1,-
Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) opp til 20.000 m² 10,-
Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) utover 20.000 m² 1,-
Gebyr for bebyggelsens areal
Tillegg pr m² T-BRA 0 – 10.000 m² innenfor sentrumsformålet 26,-
Tillegg pr m² T-BRA 10.000 – 20.000 m² innenfor sentrumsformålet 21,-
Tillegg pr m² T-BRA for areal utover 20.000 m² innenfor sentrumsformålet 5,-
Tillegg pr m² T-BRA 0 – 10.000 m² 21,-
Tillegg pr m² T-BRA 10.000 – 20.000 m² 15,-
Tillegg pr m² T-BRA for areal utover 20.000 m² 1,-
Tilleggsgebyr for nødvending endring og konvertering av private digitale planforslag beregnes på grunnlag av medgått tid.  Timepris 1 130,-
Mindre endring av reguleringsplan, jf pbl § 12-14
Små endringer av formålsgrense, eller endringer som inngår i behandling av delesak, og som varsles og høres sammen med slik sak 20 600,-
Øvrige mindre endringer som behandles som selvstendig sak med egen varsling og høring eksternt  56 650,-
Ny behandling av planforslag
Prosent av gebyret som for ny plan dersom ny begrenset høring og ny behandling i hovedutvalg for tekniske tjenester. 25 %
Prosent av gebyret som for ny plan dersom endringen medfører nytt offentlig ettersyn. 50 %
Konsekvensutredninger, jf pbl § 4-2
Der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og der det oppstår utredningsplikt for vedlegg II-tiltak, skal det for behandling av konsekvens-utredninger betales et gebyr i prosent av gebyret for planområdets areal. 50 %
Refusjonssaker, jf pbl §§ 18-1 – 18-12
For refusjonssaker i prosent av godkjent kostnadsoverslag. Minstegebyret er kr 30 900,- for vei- eller ledningsanlegg og kr 51 500,- for vei- og ledningsanlegg. Minstegebyret betales når tilsendt dokumentasjon aksepteres som fyllest-gjørende for å starte anlegget, jfr. pbl § 18-8. Dersom refusjonsenheten deles, påvirker ikke dette minstegebyret. Endelig gebyr skal ikke overstige kr 221 450,- og betales når vedtak etter pbl § 18-9 fattes. Tidligere betalt gebyr kommer til fradrag i endelig gebyr. For refusjonssaker som ikke fullføres kan det kreves betalt halvt gebyr. 3 %
Avslag  
For innsendte planforslag som forkastes ved politisk behandling (førstegangsbehandling av plan eller mindre endring av reguleringsplan i hovedutvalg for tekniske tjenester), reduseres gebyret med en prosentsats. 50 %
Redusert gebyr
Dersom gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid planmyndigheten har hatt med saken, kan kommunen fastsette passende gebyr  

Behandling av plan- og delesaker etter § 33 -1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling

Faktura

Du kan motta fakturaene fra Skedsmo kommune på følgende måter:

 1. I nettbanken som eFaktura, avtalegiro eller en kombinasjon av eFaktura med avtalegiro.
 2. I VIPPS
 3. I Digipost
 4. Papirfaktura sendt pr. post
Fakturaene blir sendt ut i nevnte rekkefølge avhengig av hvilken distribusjonskanal (1.-3.) du har opprettet.
Har du ikke eFaktura/avtalegiro, VIPPS eller Digipost sendes papirfaktura.
 
Kontaktinformasjon for faktura står på den enkelte fakturaen.