Hopp til hovedinnholdet

Priser og gebyrer 2019

Alle betalingssatsene gjelder fra 01.01. 2019. 

Årsbudsjett for 2019 ble vedtatt i kommunestyret 12. desember 2018

Utdanningssektoren

Barnehager

 1. Foreldrebetalingen skal ikke være høyere enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt, begrenset opp til maksgrensen for foreldrebetaling. Maksimalgrensen for foreldrebetaling fra 1. august 2019 er  3.040,- per måned.
 2. Satsene for deltidstilbud inndeles i fem betalingsintervaller knyttet til oppholdstid, pluss 10 %.
 3. 2-, 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke. Fra august 2019 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn   548 500 kroner per år.
 4. Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 og øvrige. Søskenmoderasjon gis for både høyeste og laveste sats.
 5. Private barnehager gis tilsvarende moderasjonsordninger (søskenmoderasjon og ordning for familier med lav betalingsevne) som kommunale barnehager.

Priser i barnehagen fra 1.8. 2019

Pristabell for barnehage
Oppholdstid per ukePris per måned
5 dager per uke 3 040
4 dager per uke 2 675
2 dager i uke 1 og 3 dager i uke 2 2 140

Skolefritidsordninger (SFO)

Satsene for opphold i SFO har økt med 2,5 %. Satsene følger av tabellene under.  Det gis ingen søskenmoderasjon.

Priser i SFO gjeldende fra 1. januar 2019

Priser i SFO gjeldende fra 1. januar 2019
  Antall dager per uke Høy sats kr./mnd. Lav sats kr./mnd.
  5 dager 3 424 1 645
  4 dager  2 763 1 616
  3 dager 2 107 1 581
  2 dager 1 458   824
  1 dag   805   606
  50% 1 714   822

Kostpenger er inkludert i satsene. 

 50 % plass betyr annenhver uke, eller to uker på og to uker av, innenfor en måned.
Alle med inntekt over 4G (G = grunnbeløpet i folketrygden)  betaler høyeste sats. 

Musikk- og kulturskolen

Sats pr. barn pr. år er økt med 2,5 %. Satsene for Musikk- og kulturskolen følger av tabellen under. Det gis ingen søskenmoderasjon.

Priser 2019:

 • Instrumental-, drama og kunstundervisning: 4. 095,-
 • Musikkgrupper: 2. 142,-
 • Skolekorps: 2. 993
 • Dans: 4. 095,-
 • Kurs for voksne (2,5 timer): 1. 989,-

Skedsmo voksenopplæringssenter

Satsene for betalingselever på Skedsmo voksenopplæringssenter økes med 2,5%
For betalingselever/salg av timer til andre kommuner (norskopplæring) gjelder følgende satser fra 01.01. 2019:
 • Dagtid 75 kroner per time
 • Kveldstid 91 kroner per time
 • Nettkurs 1 655 kroner per måned

Helse- og sosialsektoren

Egenbetaling for helse- og sosialtjenester 2019

Hjemmehjelp

Timeprisen for hjemmehjelp / praktisk bistand beregnes ut fra husstandens inntekt og hvor mange timer hjelp du får. Grunnlaget for betalingen er Folketrygdens grunnbeløp (G), som pr. 1/5-2018 er kr 96.883, - 

Prisliste egenbetaling for hjemmehjelp 2019

 
InntektTimepris kr.Maks. pris pr. mnd.
Under 2G (0 - 187.268) 70 210
2-3G (187 268 - 280 902) 216 541
3-4G (280 902 - 374 536) 227 1 133
4-5G (374 536 - 468 170) 308 1 538
Over 5G (468 170 og over) 489 2 137

Trygghetsalarm

Hva koster trygghetsalarm?

Høy sats: kr 5.172,-/ 431,- Lav sats: kr 2.520,- / 210,-

Trygghetsalarm prises etter husstandens samlede inntekt. 

 • Lav sats er for de med inntekt under 2G
 • Egenbetaling for trygghetsalarm og hjemmehjelp skal ikke overstige den lave satsen for de med inntekt under 2G

Andre tjenester

Prisliste andre tjenester (helse og sosial)
TjenestePris
Mat fra Sentralkjøkken – tilkjørt Kr 79 per porsjon
Frokost, lunch og kveldsmat i omsorgsboliger Kr 25 per måltid per dag
Døgnopphold i institusjon jfr. forskrift Kr 165 per døgn
Betaling for dagopphold i institusjon Kr 85 per døgn
Dagsenter Kr 146 per dag
Utkjøring av tekniske hjelpemidler Kr 174 per utkjøring
Utleie av bassenger Kr 599 per time

Kultursektoren

Utleie av kommunale eiendommer

Utleiepriser pr time hvis annet ikke er oppgitt.

 • Kategori A = Innenbygds leietakere. Kun registrerte lag i Skedsmo
 • Kategori B = Andre innenbygds leietakere
 • Kategori C =  Arrangement / kamper og utenbygds leietakere

Skedsmohallen, Tærudhallene, Skjettenhallen og Skedsmo ishall

Prisliste leie av haller
Eiendom/lokaler/anlegg Kategori A Kategori B Kategori C
Pr. bane (en håndballbaneenhet) 200 257 508
Styrke/aerobic – Skedsmohallen 159 170 318
Styrkerom i TærudhallenAktivitetsrom 1 i Tærudhallen 129 139 267
Treningssalen i SkedsmohallenAktivitetsrom 2 i Tærudhallen 149 170 308
Løpebanen i Tærudhallen 129 149 226
Kafeteriaen i Skedsmohallen 0 769 769
Prisen gjelder ved møter etc. Ved større arrangement/ salg - pris etter avtale.
Definerte møterom 0 287 308
For lag og organisasjoner.
Større arrangement Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale
Timepris i ishallen 867 887 928
Innenbygds skoler/SFO leier gratis på dagtid i ishallen. Gratis leie kan ikke fortrenge betalt leie.

Kommunale utendørs idrettsanlegg (gjelder ikke kunstgressbaner)

Prisliste kommunale utendørs idrettsanlegg
 Kategori AKategori BKategori C
Trening + kamper i aldersbestemte klasser 0 708
Trening voksne 0 390
11’er kamper – voksne pr. kamp 359 380 810
7’er kamper voksne/bedrift pr. kamp 257 318 487
Arrangement/turneringer barn og unge t.o.m. 19 år 0 380 380
Pris etter avtale ved større arrangement.
Arrangement/turneringer voksne over 19 år 226 267 400
Pris etter avtale ved større arrangement.
Romerike Friidrettsstadion Lillestrøm Idrettspark Se under 400 410
Gratis for friidrettslag og skoler i Rælingen, Skedsmo og Lørenskog. Bruk av utstyr avtales direkte med driftsstyret.
Kun garderober 77 98 108
Ved spesielt store arrangementer/utleie Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale

Bad

Priser Nebbursvollen fritidsbad 2019

Barn under 3 år i følge med voksne: Gratis
Barn 3- 15 år, alderspensjonister, honnør,funksjonshemmede og militære: 62,-
Voksne: 124,-
Kjøp av saldokort (klippekort): 20,-
Påfyll saldokort (klippekort): Minimum kr 360,-
Bruk av saldokort (klippekort) Barn 3-15 år / honnør 36,-Voksen 72,-
Sesongkort: Barn 820,-Voksne 1640,-Morgenbader 820,-
Kveldsutleie: Minimumspris per time 1 100,- per time.
Vannsklie (dagskort) kr 75,-
Vannsklie (per tur) Kr 10,-

Regionkontor Landbruk

Konsulentbistand på ikke lovpålagte tjenester koster 890,-  per time.

De tjenester som Regionkontor Landbruk (RKL) yter til kommunenes innbyggere er i dag prislagt kun på fradelings- og konsesjonssaker (jf gebyrforskriften til konsesjonsloven). Øvrige saker innen miljøvern til eksempel bakkeplaneringssaker (hjemlet i miljøvernloven), saker hjemlet i skogloven, og saksbehandling av økonomiske søknader til Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling, har ikke landbrukskontoret anledning til å ta betaling for.

Ridetimer

Ridetimepriser på Sørum fritidsgård:
 • Barn fra Skedsmo 130,-
 • Barn fra andre kommuner 210,-
 • Voksne 210,-

 

Tilrettelagt fritid

Egenandel aktivitetstilbud/fritidstilbud for 2018 er 36,-

Gravferd

Gravferdshandlinger

Prisliste gravferdshandlinger
Begravelser/kremasjoner:
Innenbygdsboende: 
Leie av Stalsberghagen - store kapell (200 sitteplasser) 1.670
Leie av Stalsberghagen - lille kapell (50 sitteplasser) 1.060
Utenbygdsboende: 
Leie av Stalsberghagen - store kapell (200 sitteplasser) 2.340
Leie av Stalsberghagen - lille kapell (50 sitteplasser) 1.500
Kremasjonsavgift  5.200
Nedsettelse av urne 1.340
Forsendelse av urne 540
Kremasjonsavgift samarbeidskommunene Lørenskog/Rælingen/Skedsmo  3 300
Begraving i Skedsmo, seremoni annet sted  4 250
Begraving annet sted, seremoni i Skedsmo  3 480
 
Festeavgifter:  
Innenbygdsboende: 
Enkel grav (Årlig) 160
Dobbel grav (Årlig) 320
Utenbysboende: 
Engangsavgift for nytt urnegravsted - For opprettelse av gravsted 6.440
Festeavgift per år (20 år) 6.400
Minnelund (Engangs) 2.580
Nedsettelse av urne  1.340
Utenbygds festeavgift  (Per grav per 5 år)  16600
 
Andre tjenester: 
Sommerplanter m/vanning per år (juni - september)  1.250
Vanning pr år (juni - september)  560
Høstlyng (september)  250
Montering plantekasse med jord  1.550
Bytting av jord i plantekasse  260
Oppretting, flytting av monument, bolting  1.925 - 3.205
Opptining av gravminne montering  550
Omlegging av urne  620
Navnet minnelund Skedsmo (Navneplate og beplantning 20 år)  14.420
Innhenting av monument  430
Forsendelse av urne  560
Opprydding etter seremoni  1.110
Overtid kirkegårdsbetjening  620

Teknisk sektor

Vann, kloakk, renovasjon og feiing

Prisliste gebyrer vann og kloakk
Vann og kloakk Pris inkl mva.
Kubikkpris vann 17,23
Kubikkpris avløp 30,51
 
Fastledd vann lav sats 488
Fastledd vann normal sats 8 850
Fastledd vann kombi 24 584
 
Fastledd avløp lav sats 750
Fastledd avløp normal sats 13 498
Fastledd avløp kombi 37 493
Ved erstatning av målere  betales innkjøpspris (selvkost).
Renovasjon: Pris inkl mva.
   
140 l 4 289
140 l sommertømming 2 313
240 l 7 359
240 l sommertømming 3 356
Tillegg henteavstand 754
360 liter 11 038
660 liter 20 236
2,5 m³ 76 661
4 m³ 122 656
6 m³ 183 985
8 m³ 245 314
10 m3 306 641
Avfallsbrønn / -sug (pr. 5 boenheter) 17 884
Ekstrasekk 50

Feie/tilsynsgebyr:

Prisliste feiing
  Pris inkl mva
T 670 inntil 3 etg. 473 
T 672 dobl.innt 3 etg. 700
T 675 Fyrhuspipe, stor 1 400
T 676 Fabrikkpipe 3 968
Avgiftsreduksjon for gasspeiser 50%

Priseksempel kommunale gebyrer:

Årsgebyr vann og avløp - måleravlest forbruk, registrert forbruk 150 m3, fastledd lav sats, avfallsdunk 140 l, pipe inntil 3 etg.

Priseksempel vannmåler
  Antall   Pris   Sum
Fastledd vann lav sats 1 x 488 = 488
Forbruk vann, m³ 150 x 17,23 = 2 584,50
Fastledd avløp lav sats 1 x 750 = 750
Forbruk avløp, m³ 150 x 30,51 = 4 576,50
Renovasjon 140 l 1 x 4 289 = 4 289
Feie/tilsynsgebyr inntil 3.etg 1 x 473 = 473
Sum å betale 13 161

Årsgebyr vann og avløp - stipulert forbruk BRA 120 m2, to boenheter, fastledd lav sats, avfallsdunk 140 l, ingen pipeløp

Priseksempel
  Antall   Pris   Sum
Forbruk vann (omregningsfaktor 1,5 tilsier forbruk på 180 m³) 180 x 17,23 = 3 101
Fastledd avløp lav sats 2 x 750 = 1 500
Forbruk avløp (omregningsfaktor 1,5 tilsier forbruk på 180 m³) 180 x 30,51 = 5 492
Renovasjon 140 l 1 x 4 289 = 4 289
Feie/tilsynsgebyr inntil 3.etg 1 x 473 = 473
Fastledd vann lav sats 2 x 488 = 976,00
Sum å betale 15 831

Tilknytningsgebyr for vann og avløp:

Priser 

Engangsavgift for tilknytning vann og avløp

Engangsavgift for tilknytning vann Pris inkl mva
0 – 100 m² 372,5 kr/m²
101-1000 m² 186 kr/m²
Over 1001 m² 74 kr/m²
Engangsavgift for tilknytning av avløp Pris inkl mva
0-100 m² 372,5 kr/m²
101-1000 m² 186 kr/m²
Over 1001 m² 74 kr/m²

Priseksempler tilknytningsgebyr: 

Tilknytningsgebyr for ny bolig med bruksareal (BRA) 250 m²


Eksempel 
Tilknytningsgebyr for bolig med grunnflate 120 m²
I eksemplet er bruksarealet (BRA) beregnet til 250 m² 
  Antall   Pris   Sum
Vann: 0 - 100 m² 100 x 372,5 = 37 250
101 - 1000 m² 150 x 186 = 27 900
1001 m² og over 0 x 74 = 0
Avløp: 0 - 100 m² 100 x 372,5 = 37 250
101 - 1000 m² 150 x 186 = 27 900
1001 m² og over 0 x 74 = 0
Sum å betale 129 526

Tilknytningsgebyr for tilbygg. 

Gammel bolig bruksareal (BRA) 120 m² tilbygg BRA 50 m².

Tilknytningsgebyr for tilbygg
  Antall   Pris   Sum
Vann: 0- 100 m² 0 x 372,5 = 0
101 - 1000 m² 50 x 186 = 9 300
1001 m² og over 0 x 74 = 0
Avløp: 0 - 100 m² 0 x 372,5 = 0
101 - 1000 m² 50 x 186 = 9 300
1001 m² og over 0 x 74 = 0
Sum å betale 18 600

Slamtømming

Prisliste slamtømming
Slamtømming Pris inkl mva
2 m³ 2 763
3 m³ 2 980
4 m³ 3 659
5 m³ 4 334
6 m³ 4 997
7 m³ 5 687
8 m³ 6 345
9 m³ 7 042
10 m³ 7 703
11 m³ 8 377
12 m³ 9 067
16 m³ 11 993
Gråvann Pris inkl mva
3 m³ 1 000
4 m³ 1 233
5 m³ 1 443
6 m³ 1 677
7 m³ 1 909
8 m³ 2 122
Tett tank Pris inkl mva
Pr. m3 818
 • Slam:Tømmes 1 gang i året
 • Gråvann:Tømming hvert 3 år.
 • Tett tank:Tømming etter behov (minst 1 gang i året)

Uteservering

Pris for leie av areal til uteservering: 690,00 pr. m2 (ikke mva-pliktig)

Rigg og drift

Pris for leie av areal til rigg og drift

 • Innenfor LSK-triangelet 276,- pr. m² (ikke mva-pliktig)
 • Utenfor LSK-triangelet 193,- pr. m² (ikke mva-pliktig)

Frikjøp av P-plass

Avgift for frikjøp av parkeringsplasser

 • pr. parkeringsplass:  250 000,- (ikke mva-pliktig)
 • pr. sykkelparkeringsplass: 30 000,- (ikke mva-pliktig)

Graving i vei

Gebyr for arbeidsvarsling og graving i kommunal vei

 • Gebyr for arbeidsvarsling: 1 100,- (ikke mva-pliktig)
 • Gebyr for graving i kommunal vei: 4 400,- (ikke mva-pliktig)

Kart

Priser for kartprodukter

Prisliste kartprodukter
Produkter og leveranser Pris inkl mva
Følgende produkter faktureres etter pris pr uttak: 1 450,-
Reguleringsplandata på vektorformat. Kommuneplan på vektorformat. Vann- og avløpsdata på vektorformat.
Følgende produkter faktureres etter Statens Kartverks Priskalkulator: FKB-data på vektorformat og ortofoto Beregnes (priskalkulator)
Følgende produkter faktureres etter timepris: 1 450,-
Papirkart og pdf-filer av eksisterende kartdata Øvrige kartdata på vektorformat (ikke FKB) Utarbeidelse av temakart og annet kartarbeid
Situasjonskart: Pris (ikke mva-pliktig)
Komplett situasjonskart basert på kartkontrollert kartbase med tilhørende opplysninger (grunnkart påført vann- og avløpsnettet, matrikkelinformasjon, nabolister påført hjemmelshaverinformasjon, samt arealplankart med arealplanbestemmelser). 2 780,-
Forenklet situasjonskart (gjelder kun ved rekvisisjon av oppmåling og eierseksjonering) 0

Oppmålingsgebyr

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16):

Oppretting av matrikkelenhet ved oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet ved oppmålingsforretning
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris (ikke mva. pliktig)
areal fra 0 – 2000 m² 24 000,-
areal fra 2001 skal beregnes etter medgått tid, minstegebyr er for tiden 3500,- 1 160,-/time
Ved oppretting av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning: 
For 1 enheter 0 %
For 2-4 enheter (rabatt per enhet) 50 %
For 5-10 enheter (rabatt per enhet) 60 %
For ytterligere utearealer (rabatt per enhet) 70 %
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn = gebyr som for oppretting av grunneiendom  

Oppretting av anleggseiendom

Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom. For volumeiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:
  Pris (ikke mva. pliktig)
volum fra 0 – 2000 m³ 3 400,-
volum fra 2001 m³ - økning per påbegynt 1000 m3 1 350,-
Ved komplekse konstruksjoner i anleggseiendom beregnes gebyret for opprettelse/arealoverføring etter medgått tid. 1 160,-/ time

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Prisliste oppmåling av uteareal på eierseksjon
 Pris (ikke mva.-pliktig)
Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon 13 000,-
Ved oppmåling av flere utearealer på samme eiendom gjelder følgende rabattordning:
For 1.-2. uteareal: 0 %
For 3.-4. utearealer (rabatt per uteareal): 50 %
For 5-10 utearealer (rabatt per uteareal): 60 %
For ytterligere utearealer (rabatt per uteareal): 70 %

Klarlegging av eksisterende grense

Prisliste klarlegging av eksisterende grense
Grensen er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  Pris (ikke mva.-pliktig)
For inntil 2 punkter 6 210,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 1 035,-
Grensen er ikke tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter 8 300,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 2 000-

Klarlegging av rettigheter

 
  Pris (ikke mva. pliktig)
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, pr time 1 160,-

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
 Pris (ikke mva. pliktig)
Grunnbeløp for 1. enhet 4 000,-
Deretter pr. enhet 1 100,-
I tillegg kommer ordinært gebyr for oppmåling av matrikkelenhet, uteareal eller anleggseiendom. Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves hele gebyret betalt inn forskuddsvis.  

Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka

For oppmålingsforretning som kan gjennomføres uten oppmøte i marka betales 65% av gebyrsatsen for tilsvarende forretninger med oppmøte (opprette grunneiendom og festegrunn, oppmåling av uteareal til eierseksjon, opprette anleggseiendom).

Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Pris (ikke mva-pliktig)
Gjelder ved grensejustering mellom 2 eiendommer. For overskytende eiendommer betales et tillegg på 50 % pr. eiendom. Der grensene ikke er klarlagt ifm. grensejustering, betales i tillegg gebyr for klarlegging av grense.  10 100,-
Anleggseiendom Gebyr som for grensejustering av grunneiendom. For volum-eiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:
volum fra 0 – 250 m³ 1 330,-
volum fra 251 – 1000 m³ 2 640,-
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggs-eiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

Arealoverføring

Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  Pris (ikke mva-pliktig)
areal fra 0 – 500 m² 12 900,-
areal fra 501 – 2000 m² 23 500,-
areal fra 2001 – 25 000 m², beregnes etter medgått tid 1 160,-/ time
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Der grensene ikke er klarlagt ifm. arealoverføring, betales i tillegg gebyr for klarlegging av grense. For overføring av arealer til og fra offentlig vei- og jernbanegrunn større enn 500 m², gjelder gebyr ovenfor.
Anleggseiendom Gebyr som for arealoverføring av grunneiendom. For volumeiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:
volum fra 0 – 250 m³ 1 660,-
volum fra 251 – 500 m³ 3 300,-
volum fra 501 m³ – økning per påbegynt 500 m3. 1 320,-

Oppmåling - fellesbestemmelser

 
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering. Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene.  
Urimelig gebyr. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen fastsette et passende gebyr.  
Betalingstidspunkt. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis. Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning skal hele gebyret betales inn forskuddsvis.  
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.  
Utstedelse av matrikkelbrev Pris (ikke mva. pliktig)
Matrikkelbrev inntil 10 sider  175,-
Matrikkelbrev over 10 sider  350,-
Endring i maksimalsatsene for matrikkelbrev reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen  
Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid Pris (ikke mva. pliktig)
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av medgått tid.  Minstegebyret er 3.500 kr.  1 160,-
Tinglysningsgebyr (kommer i tillegg) Pris (ikke mva. pliktig)
Tinglysningsgebyr (betales iht statens regulativ) 525,-
Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6.mars 1970 til skatteinspektørene  

Byggesaksbehandling

Gebyr for byggesaksbehandling

Mottas komplett søknad samlet i en innsending reduseres gebyret med 10 %. Hvis søker ikke har greid å komplettere søknaden på tross av ett mangelbrev fra Bygningsmyndigheten hvor manglene er angitt, slik at mangelbrev nr. 2 må skrives, tillegges gebyret kr. 1 740.
Bolig  
1. boenhet 29 040,-
For 2. boenhet t.o.m. 10 boenhet i samme bygg: pr. boenhet 12 950,-
For 11. boenhet t.o.m. 30. boenhet i samme bygg: pr. boenhet 10 340,-
For 31. boenhet og flere boenheter i samme bygg: pr. boenhet 5 170,-
   
Tilbygg, påbygg, underbygging, boliggarasje og uthus på boligeiendom
Tilbygg, påbygg eller underbygging som gir ny boenhet til bolig, pr boenhet 19 410,-
Tilbygg, påbygg eller underbygging mindre enn 50 m² som ikke gir ny boenhet til bolig 9 580,-
Tilbygg, påbygg eller underbygging større enn 50 m² som ikke gir ny boenhet til bolig 15 530,-
Frittliggende boliggarasje eller uthus til og med 50 m² 9 700,-
Frittliggende boliggarasje eller uthus over 50 m² 15 530,-
Garasjeanlegg utført som bygninger større enn 70 m², på terreng: 15 530,-
Parkeringskjeller: 15 530,-
For garasjeanlegg og parkeringskjeller tilleggsgebyr pr. parkeringsplass f.o.m. 3. parkeringsplass. 1 250,-
Alle andre typer bygg For bygg med flere bruksformål (f. eks. næring + bolig) beregnes gebyr etter bestemmelsene om boligdelen + næringsdelen Nybygg, utvidelser i intervallene:
0 – 50 m² 19 410,-
mellom 51 – 100 m² 32 350,-
mellom 101 – 300 m² 38 830,-
mellom 301 – 500 m² 64 820,-
mellom 501 – 800 m² 90 570,-
mellom 801 – 1000 m² 116 450,-
For BRA over 1000 m² betales tillegg et gebyr pr. påbegynt 400 m² 6 300,-
Spesielle bygg, skilt og dispensasjoner
Stadionanlegg (eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, se satsene for næringsbygg)  90 570,-
Skilt og reklame:  
Per søknad som omfatter inntil 3 skilt 3 900,-
Per søknad som omfatter inntil 5 skilt 5 170,-
Per søknad som omfatter inntil 10 skilt 9 060,-
Per søknad som omfatter mer enn 10 skilt 19 410,-
Samlet skiltplan for større bygg 12 960,-
Dispensasjoner som krever regionale myndigheters uttalelser per forhold 9 060,-
Dispensasjoner– som avklares uten regionale myndigheters uttalelser pr. forhold 6 480,-
Driftsbygninger i landbruket Nybygg, endringsarbeider og tilbygg/påbygg til og med 1000 m².Over 1000 m² nyttes gebyrer som for næringsbygg. 18 120,-
Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner, anlegg
Kiosker, brakker, telt og lignende t.o.m. 50 m² 9 060,-
Kiosker, brakker, telt og lignende over 50 m² 18 120,-
Boligbrakker, paviljonger til skolebruk, barnehagebruk etc. 38 830,-
Mindre konstruksjoner og anlegg: 5 170,-
• Anlegg, flytting, utvidelse av privat vei eller parkeringsplass 
• Søknadspliktig endring av terreng, areal mindre enn 100 m²
 • Innhengning eller støyskjerm under 10 m lengde 
• Støttemur under 10 m lengde 
• Trappeheis og løfteplattform 
• Oljetanker og fyringsanlegg 
• Pipe (ny) eller pipe (rehabilitering) i bolighus / småhus 
• Flytebrygger under 10 m lengde 
• For alle andre mindre bygg og konstruksjoner og anlegg - eksempelvis tak over inngangsparti, små tilbygg for inngang/trapp 
• Ikke overbygde terrasser inntil 50 m² 
• Ved tiltak som i utgangspunktet er unntatt byggesaksbehandling (§ 20-5), men som allikevel skal godkjennes pga. avstandsbestemmelsene benyttes faktor 0,5 (dokkestuer, uthus, levegg) 
• Takoverbygg 
• Trapper i kjellernedgang
Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse Nyoppføring og nyanlegg eller søknadspliktig endring, ombygging og fornyelse av følgende konstruksjoner og anlegg: Utendørs svømmebasseng Lagertanker Broer Master Offentlig veianlegg pr. påbegynt 300 m lengde Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann, og rørledning for avfall og fjernvarme, pr. påbegynt 300 m tracèlengde Kai, molo, brygge og flytebrygge over 10 m lengde Utendørs lagring og produksjonsvirksomhet Åpne anlegg for idrett og lek Ballbinge Private ledningsanlegg uansett lengde Andre konstruksjoner som ikke kan betegnes som bygning på næringseiendom Fyringsanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, sprinkleranlegg, anlegg for brannalarm, heis, rulletrapp og rullebånd Midlertidig deponering av masse Støttemur og innhegning over 10 m lengde Utendørsplan og/ eller revisjon av samme som kan behandles administrativt Parkeringsplasser på terreng med mer enn 10 plasser Andre bygningstekniske installasjoner 9 060,-
Større konstruksjoner og anlegg Masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid:
Som berører areal over 100 m² og opptil 500 m² 15 530,-
Mellom 500 m² t.o.m. 2000 m² 40 050,-
Mellom 2000 m² t.o.m. 3000 m² 45 290,-
For arealer over 3000 m² betales et tillegg pr. påbegynt 200 m² 3 900,-
Tribuner og idrettsbaner og andre anlegg for idrett og lek som ikke er nevnt som spesielle bygg(Dersom tribunen har rom for næringsvirksomhet betales gebyr for næringsarealene i tillegg). 15 080,-
Tuneller og underjordiske haller, lokk og konstruksjoner over vei eller vann 15 530,-
Behandling av utomhusplan som sak i teknisk hovedutvalg/politisk utvalg 27 790,-
Bruksendring, endring, hovedombygging og riving Bruksendring og hovedombygging : 50% av satsene for tilsvarende areal i nybygg Riving : 25% av satsene for tilsvarende nybygg
Oppdeling av bolig/leilighet pr ny leilighet 12 180,-
Sammenføyning av bruksareal 5 170,-
Bruksendring med varighet inntil 6 mnd. 5 170,-
Ny etasjeplan i eksisterende bygning: 50 % av satsene for tilsvarende nybygg  
Fasadeendring for bygning per søknad for åpen småhusbebyggelse 5 170,-
Fasadeendring for bygning per søknad for større bygg 10 340,-
Endring av bygningstekniske installasjoner 3 900,-
Endring av ansvarsrett 3 820,-
Revidert tegninger som krever ny behandling, småhusbebyggelse 5 070,-
Revidert tegninger som krever ny behandling, næringbygg og boligblokker 8 850,-
Trinnvis igangsetting og midlertidig brukstillatelse
Trinnvis igangsettingstillatelse per igangsetting 9 060,-
Midlertidig brukstillatelse som ikke krever befaring per bruksenhet 5 170,-
Midlertidig brukstillatelse som krever befaring per bruksenhet 9 060,-
Maksimalbeløp midlertidig brukstillatelse i større prosjekter som ikke krever befaring. 37 860,-
Maksimalbeløp midlertidig brukstillatelse i større prosjekter som krever befaring. 50 490,-
Driftstillatelse heis = ferdigattest 0,-
Foretaksgodkjenning og ansvarsrett (Byggesaksforskriften Kap. 9, § 9-1,2 og § 6-8)
For personlig ansvarsrett for selvbygger 2 610,-
Godkjenning av ansvarsrett (foretak uten sentral godkjenning) 4 140,-
Opplysning: Godkjenning av ansvarsrett gjelder pr foretak i den konkrete saken.  
 
Tilleggsgebyr for ulovlige tiltak og igangsatte tiltak uten godkjennelse For tiltak som påbegynnes eller utføres uten at rammetillatelse eller igangsettingstillatelse foreligger ilegges •    50 % tillegg regnet av det samlede gebyret inkl. foretaksgodkjenning og ansvarsrett dersom tiltaket blir godkjent •    Gebyr etter avslagsreglene med 50 % tillegg hvis tiltaket blir avslått
Forhåndskonferanse med påfølgende referat: For store utbyggingsprosjekter 4 630,-
Forhåndskonferanse med påfølgende referat: For de øvrige byggeprosjekter 2 320,-

Eierseksjonering

Gebyr eierseksjonering
Endres iht rettsgebyret og tinglysningsgebyret Pris (ikke mva-pliktig)
Saker uten befaring (nybygg) 3 rettsgebyr + tinglysing 3 975,-
Saker med befaring (eksisterende bygg) 5 rettsgebyr + tinglysing 6 275,-
Rettsgebyr 1 150,-
Tinglysningsgebyr kommer i tillegg, og videresendes til Statens Kartverk 525,-

Deling av eiendom

Prisliste, deling av eiendom
  Inkl. mva
Behandlingsgebyr for opprettelse av ny grunneiendom/festegrunn, pr. eiendom. Behandlingsgebyr pr. areal for arealoverføringer. 17 020,-
For delesaker som ikke godkjennes betales 50 % av ordinært gebyr.

Gebyret for fradeling er stykkpris pr. eiendom som oppstår ved deling eller opprettelse av festegrunn, også ved samtidig fradeling/feste av flere tomter fra samme eiendom. Kommunens ordinære gebyrer etter matrikkelloven, som for oppmålingsforretning, kommer i tillegg.

Plan- og reguleringsgebyr

Reguleringsplaner
Reguleringsplaner Pris (ikke mva-pliktig)
Gebyr for planområdets areal  
Grunnbeløp (50% av grunnbeløp kan kreves betalt etter avholdt oppstartsmøte) 160 000,-
Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrunsformålet (definert i kommuneplanen) opptil 20.000 m2 15,-
Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrumsformålet for arealer utover 20.000 m2 1,-
Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) opp til 20.000 m² 10,-
Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) utover 20.000 m² 1,-
Gebyr for bebyggelsens areal
Tillegg pr m² T-BRA 0 – 10.000 m² innenfor sentrumsformålet 26,-
Tillegg pr m² T-BRA 10.000 – 20.000 m² innenfor sentrumsformålet 21,-
Tillegg pr m² T-BRA for areal utover 20.000 m² innenfor sentrumsformålet 5,-
Tillegg pr m² T-BRA 0 – 10.000 m² 21,-
Tillegg pr m² T-BRA 10.000 – 20.000 m² 15,-
Tillegg pr m² T-BRA for areal utover 20.000 m² 1,-
Tilleggsgebyr for nødvending endring og konvertering av private digitale planforslag beregnes på grunnlag av medgått tid.  Timepris 1 160,-
Mindre endring av reguleringsplan, jf pbl § 12-14
Små endringer av formålsgrense, eller endringer som inngår i behandling av delesak, og som varsles og høres sammen med slik sak 21 000,-
Øvrige mindre endringer som behandles som selvstendig sak med egen varsling og høring eksternt  57 000,-
Ny behandling av planforslag
Prosent av gebyret som for ny plan dersom ny begrenset høring og ny behandling i hovedutvalg for tekniske tjenester. 25 %
Prosent av gebyret som for ny plan dersom endringen medfører nytt offentlig ettersyn. 50 %
Konsekvensutredninger, jf pbl § 4-2
Der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og der det oppstår utredningsplikt for vedlegg II-tiltak, skal det for behandling av konsekvens-utredninger betales et gebyr i prosent av gebyret for planområdets areal. 50 %
Refusjonssaker, jf pbl §§ 18-1 – 18-12
For refusjonssaker i prosent av godkjent kostnadsoverslag. Minstegebyret er kr 31 000,- for vei- eller ledningsanlegg og kr 52 000,- for vei- og ledningsanlegg. Minstegebyret betales når tilsendt dokumentasjon aksepteres som fyllest-gjørende for å starte anlegget, jfr. pbl § 18-8. Dersom refusjonsenheten deles, påvirker ikke dette minstegebyret. Endelig gebyr skal ikke overstige kr 222 000,- og betales når vedtak etter pbl § 18-9 fattes. Tidligere betalt gebyr kommer til fradrag i endelig gebyr. For refusjonssaker som ikke fullføres kan det kreves betalt halvt gebyr. 3 %
Avslag  
For innsendte planforslag som forkastes ved politisk behandling (førstegangsbehandling av plan eller mindre endring av reguleringsplan i hovedutvalg for tekniske tjenester), reduseres gebyret med en prosentsats. 50 %
Redusert gebyr
Dersom gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid planmyndigheten har hatt med saken, kan kommunen fastsette passende gebyr  

Behandling av plan- og delesaker etter § 33 -1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling

Faktura

Du kan motta fakturaene fra Skedsmo kommune på følgende måter:

 1. I nettbanken som eFaktura, avtalegiro eller en kombinasjon av eFaktura med avtalegiro.
 2. I VIPPS
 3. I Digipost
 4. Papirfaktura sendt pr. post
Fakturaene blir sendt ut i nevnte rekkefølge avhengig av hvilken distribusjonskanal (1.-3.) du har opprettet.
Har du ikke eFaktura/avtalegiro, VIPPS eller Digipost sendes papirfaktura.
 
Kontaktinformasjon for faktura står på den enkelte fakturaen.