Priser og gebyrer 2017

Alle betalingssatsene gjelder fra 01.01. 2017. 

Årsbudsjett for 2017 ble vedtatt i kommunestyret 14. desember 2016. 

Utdanningssektoren

Barnehager

 1. Foreldrebetalingen skal ikke være høyere enn seks prosent av husholdningens samlede inntekt, begrenset opp til maksgrensen for foreldrebetaling. Maksimalgrensen for foreldrebetaling fra 1. januar 2017: 2.730,- per måned.
 2. Satsene for deltidstilbud inndeles i fem betalingsintervaller knyttet til oppholdstid, pluss 10 %.
 3. 3-, 4- og 5-åringer som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til 20 timer gratis kjernetid per uke. Per 1. januar 2017 er inntektsgrensen satt til 417.000 kroner, men er i Statsbudsjettet foreslått økt til 428.000 kroner fra 1. august.
 4. Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 og øvrige. Søskenmoderasjon gis for både høyeste og laveste sats.
 5. Private barnehager gis tilsvarende moderasjonsordninger (søskenmoderasjon og ordning for familier med lav betalingsevne) som kommunale barnehager.

Priser barnehage

Pristabell for barnehage
Oppholdstid per ukeVanlig sats inntekt over 500 500
5 dager per uke 2 730
4 dager per uke 2 402
2 dager i uke 1 og 3 dager i uke 2 1 922

Skolefritidsordninger (SFO)

Satsene for opphold i SFO har økt med 2 %. Satsene følger av tabellene under.  Det gis ingen søskenmoderasjon.

Priser SFO gjeldende fra 1. januar 2017

Priser SFO gjeldende fra 1. januar 2017
Antall dager per ukeHøy sats kr./mnd.Lav sats kr./mnd.
5 dager 3 260 1 566
4 dager 2 629 1 537
3 dager 2 005 1 504
2 dager 1 387 783
1 dag 767 578
50 % * 1 631 782

Kostpenger er inkludert i satsene. 


(*) * 50 % plass betyr annenhver uke, eller to uker på og to uker av, innenfor en måned.
Alle med inntekt over 3,5G (G = grunnbeløpet i folketrygden)  betaler høyeste sats. 

Musikk- og kulturskolen

Sats pr. barn pr. år er økt med 2 %. Satsene for Musikk- og kulturskolen følger av tabellen under. Det gis ingen søskenmoderasjon.

Priser 2017:

 • Instrumental-, drama og kunstundervisning: 3.900,-
 • Aktivitetsgrupper: 2.040,-
 • Skolekorps: 2.850
 • Gitarkurs ett semester: 3.900,-
 • Kurs for voksne (2,5 timer): 1.900,-

Voksenopplæring (Skedsmo voksenopplæringssenter)

Følgende priser gjelder fra 01.01. 2017

 • Dagtid: 71 kr/time
 • Kveldstid: 87 kr/time
 • Nettkurs: 1.576 per måned.

Helse- og sosialsektoren

Egenbetaling for helse- og sosialtjenester 2017

Hjemmehjelp

Timeprisen for hjemmehjelp / praktisk bistand beregnes ut fra husstandens inntekt og hvor mange timer hjelp du får. Grunnlaget for betalingen er Folketrygdens grunnbeløp (G), som pr. dato er kr 92.576, -

Prisliste egenbetaling for hjemmehjelp 2017
InntektTimepris kr.Maks. pris pr. mnd.
Under 2G (0 – 185.152) 67 200
2-3G (185 152 – 277 728) 206 515
3-4G (277 728 – 370 304) 216 1 080
4-5G (370 304 – 462 880) 293 1 465
Over 5G (462 880 og over) 407 2 035

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm prises etter husstandens samlede inntekt. 


Høy sats: kr 4.920,-/ 410,- Lav sats: kr 2.400,- / 200,-


Lav sats er for de med inntekt under 2G
(Egenbetaling for trygghetsalarm og hjemmehjelp skal ikke overstige den lave satsen for de med inntekt under 2G).

Andre tjenester

Prisliste andre tjenester (helse og sosial)
TjenestePris
Mat fra Sentralkjøkken – tilkjørt Kr 75 pr porsjon
Frokost, lunch og kveldsmat i omsorgsboliger Kr 23 pr måltid pr dag
Døgnopphold i institusjon jfr. forskrift Kr 155 pr døgn
Betaling for dagopphold i institusjon Kr 80 pr døgn
Dagsenter Kr 138 pr dag
Utkjøring av tekniske hjelpemidler Kr 166 pr utkjøring
Utleie av bassenger Kr 569 pr time

Kultursektoren

Utleie av kommunale eiendommer

Utleiepriser pr time hvis annet ikke er oppgitt.

 • Kategori A = Innenbygds leietakere. Kun registrerte lag i Skedsmo
 • Kategori B = Andre innenbygds leietakere
 • Kategori C =  Arrangement / kamper og utenbygds leietakere

Skedsmohallen, Tærudhallene, Skjettenhallen og Skedsmo ishall

Prisliste leie av haller
Eiendom/lokaler/anlegg Kategori A Kategori B Kategori C
Pr. bane (en håndballbaneenhet) 190 240 480
Styrke/aerobic – Skedsmohallen 150 160 300
Styrkerom i Tærudhallen
Aktivitetsrom 1 i Tærudhallen
120 130 250
Treningssalen i Skedsmohallen
Aktivitetsrom 2 i Tærudhallen
140 160 290
Løpebanen i Tærudhallen 120 140 210
Kafeteriaen i Skedsmohallen 0 730 730
Prisen gjelder ved møter etc. Ved større arrangement/ salg - pris etter avtale.
Definerte møterom 0 270 290
For lag og organisasjoner.
Større arrangement Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale
Timepris i ishallen 820 840 880
Innenbygds skoler/SFO leier gratis på dagtid i ishallen. Gratis leie kan ikke fortrenge betalt leie.

Kommunale utendørs idrettsanlegg (gjelder ikke kunstgressbaner)

Prisliste kommunale utendørs idrettsanlegg
 Kategori AKategori BKategori C
Trening + kamper i aldersbestemte klasser 0 670
Trening voksne 0 370
11’er kamper – voksne pr. kamp 340 360 770
7’er kamper voksne/bedrift pr. kamp 240 300 460
Arrangement/turneringer b/u t.o.m. 19 år 0 360 360
Pris etter avtale ved større arrangement.
Arrangement/turneringer voksne over 19 år 210 250 380
Pris etter avtale ved større arrangement.
Romerike Friidrettsstadion Lillestrøm Idrettspark Se under 380 390
Gratis for friidr.lag og skoler i Rælingen, Skedsmo og Lørenskog. Bruk av utstyr avtales direkte med driftsstyret.
Kun garderober 70 90 100
Ved spesielt store arrangementer/utleie Pris etter avtale Pris etter avtale Pris etter avtale

Bad

Priser Nebbursvollen fritidsbad 2017

Barn under 3 år i følge med voksne:

Gratis

Barn 3- 15 år, alderspensjonister, honnør,
funksjonshemmede og militære:

60,-

Voksne:

120,-

Kjøp av saldokort (klippekort):

20,-

Påfyll saldokort (klippekort):

Minimum kr 350,-

Bruk av saldokort (klippekort)

Barn 3-15 år / honnør 35,-
Voksen 70,-

Sesongkort:

Barn 800,-
Voksne 1600,-
Morgenbader 800,-

Kveldsutleie: Minimumspris per time

950,- per time.

Vannsklie (dagskort)

kr 70,-

Vannsklie (per tur)

Kr 10,-

Regionkontor Landbruk

Prisliste regionkontor og landbruk
Konsulentbistand på ikke lovpålagte tjenester - pr time 845
Temakart for markslag (AR5 7 klasser) og for erosjonsrisiko 100
Gårdskart (AR5 13 klasser)med tilhørende opplysninger om ressurssituasjon 950

De tjenester som Regionkontor Landbruk (RKL) yter til kommunenes innbyggere er i dag prislagt kun på fradelings- og konsesjonssaker (jf gebyrforskriften til konsesjonsloven). Øvrige saker innen miljøvern til eksempel bakkeplaneringssaker (hjemlet i miljøvernloven), saker hjemlet i skogloven, og saksbehandling av økonomiske søknader til Innovasjon Norge og Fylkesmannens landbruksavdeling, har ikke landbrukskontoret anledning til å ta betaling for.

Ridetimer

Ridetimepriser på Sørum fritidsgård

Prisliste Sørum fritidsgård
Barn fra Skedsmo 125
Barn fra andre kommuner 205
Voksne 205

Tilrettelagt fritid

Egenandel aktivitetstilbud/fritidstilbud for 2017 er 36,-

Gravferd

Gravferdshandlinger

Prisliste gravferdshandlinger

Begravelser/kremasjoner 2016:

Innenbygdsboende:

 

 

Leie av Stalsberghagen - store kapell (200 sitteplasser)

1.575

 

Leie av Stalsberghagen - lille kapell (50 sitteplasser)

995

 

Leie av sermonirom – kirkene

0

 

Opprydding etter seremoni

1.050

inkl mva.

 

Utenbygdsboende

 

 

Leie av Stalsberghagen - store kapell (200 sitteplasser)

2.210

 

Leie av Stalsberghagen - lille kapell (50 sitteplasser)

1.420

 

Leie av Skedsmo kapell 1.420  

Leie av sermonirom – kirkene

2.735

 

Opprydding etter seremoni

1.050

inkl mva.

Kremasjonsavgift egenandel

735

 

Kremasjonsavgift Skedsmo/Lørenskog/Rælingen 3.470  

Kremasjonsavgift - avtalekommune

3.780

 

Kremasjonsavgift dødfødte og inntil 1 år - Skedsmo/Lørenskog/Rælingen 1.735  

Kremasjonsavgift dødfødte og inntil 1 år - avtalekommune

1.890

 

Nedsettelse av urne

1.315

inkl mva. 

Forsendelse av urne

525

inkl mva.

 

Festeavgifter:

 

 

Innenbygdsboende:

 

 

Enkel grav (Årlig)

150

 

Dobbel grav (Årlig)

300

 

Festeavgift for urnegraver

150

 

Ved fornyelser av utgåtte gravsteder

300

 

Anonym minnelund

0

 

Nedsetting av urne

0

 

Festeavgift navnet minnelund / Skedsmo (20 år (maks 40 år)

13.660

 

 

Utenbysboende:

 

 

Engangsavgift for nytt urnegravsted - For opprettelse av gravsted

5.250

 

Festeavgift pr år (Årlig)

300

 

Minnelund (Engangs)

1.890

 

Nedsettelse av urne 

 1.310

inkl mva. 

 

Andre tjenester

 

 

Planting, stell, vanning og høstrydding pr år (juni - sept)

1.180

inkl mva.

Vanning pr år (juni - sept)

525

inkl mva.

Høstplanting (September)

235

inkl mva.

Oppretting, flytting av monument, bolting

750-2500

inkl mva.

Opptining av gravminne for montering

515

inkl mva.

Omlegging av urne

585

inkl mva.

Skedsmo kapell for syning innbys/utenbys 515  

Det gis ikke ny kistegrav til utenbygdsboende. Etter søknad kan det innvilges urnegrav på Skedsmo kirkegård.

Teknisk sektor

Vann, kloakk, renovasjon og feiing

Prisliste gebyrer vann og kloakk

Vann og kloakk

Pris inkl mva.

Kubikkpris vann

17,23

Kubikkpris avløp

19,85

Fastledd vann

Fastledd vann lav sats

491

Fastledd vann normal sats

8 850

Fastledd vann kombi

24 584

Fastledd avløp

Fastledd avløp lav sats

533

Fastledd avløp normal sats

9 596

Fastledd avløp kombi

26 655

Ved erstatning av målere  betales innkjøpspris (selvkost).

Renovasjon:

Pris inkl mva.

Beholdere/containere: 

 

140 l

3 072

140 l sommertømming

1 657

240 l

5 272

240 l sommertømming

2 404

Tillegg henteavstand

540

360 liter

7 907

660 liter

14 496

2,5 m³

54 915

4 m³

87 863

6 m³

131 794

8 m³

175 726

10 m3

219 657

Avfallsbrønn / -sug (pr. 5 boenheter)

12 811

Ekstrasekk

50

Feie/tilsynsgebyr:

Prisliste feiing
 

Pris inkl mva

T 670 inntil 3 etg.

473

T 672 dobl.innt 3 etg.

700

T 675 Fyrhuspipe, stor

1 400

T 676 Fabrikkpipe

3 968

Avgiftsreduksjon for gasspeiser

50%

Priseksempel kommunale gebyrer:

Årsgebyr vann og avløp - måleravlest forbruk, registrert forbruk 150 m3, fastledd lav sats, avfallsdunk 140 l, pipe inntil 3 etg.

Priseksempel vannmåler
 

Antall

 

Pris

 

Sum

Fastledd vann lav sats

1

x

491

=

491

Forbruk vann, m³

150

x

17,23

=

2 584,50

Fastledd avløp lav sats

1

x

533

=

533

Forbruk avløp, m³

150

x

19,85

=

2 977,50

Renovasjon 140 l

1

x

3 072

=

3 072

Feie/tilsynsgebyr inntil 3.etg

1

x

473

=

473

Sum å betale

10 131,00

Årsgebyr vann og avløp - stipulert forbruk BRA 120 m2, to boenheter, fastledd lav sats, avfallsdunk 140 l, ingen pipeløp

Priseksempel
 

Antall

 

Pris

 

Sum

Forbruk vann (omregningsfaktor 1,5 tilsier forbruk på 180 m³)

180

x

17,23

=

3 101,40

Fastledd avløp lav sats

2

x

491,00

=

982,00

Forbruk avløp (omregningsfaktor 1,5 tilsier forbruk på 180 m³)

180

x

19,85

=

3 573,00

Renovasjon 140 l

1

x

3 072,00

=

3 072,00

Feie/tilsynsgebyr inntil 3.etg

0

x

473,00

=

0

Fastledd vann lav sats

2

x

491,00

=

982,00

Sum å betale

11 710,40

Tilknytningsgebyr for vann og avløp:

Priseksempel tilknytningsgebyr vann og avløp

Tilknytningsgebyr vann:

Pris inkl mva

0 – 100m²

354,00

101-1000m²

177,00

Over 1001 m²

70,00

Tilknytningsgebyr avløp:

Pris inkl mva

0-100 m²

354,00

101-1000 m²

177,00

Over 1001 m²

70,00

Priseksempler tilknytningsgebyr: 

Tilknytningsgebyr for ny bolig med bruksareal (BRA) 250 m²

Priseksempel tilknytningsgebyr
 

Antall

 

Pris

 

Sum

Vann: 0- 100 m²

100

x

354

=

35 445

101 - 1000 m²

150

x

177

=

26 584

1001 m² og over

0

x

70

=

0

Avløp: 0 - 100 m²

100

x

354

=

35 445

101 - 1000 m²

150

x

177

=

26 584

1001 m² og over

0

x

70

=

0

Sum å betale

124 058

Tilknytningsgebyr for tilbygg. 

Gammel bolig bruksareal (BRA) 120 m² tilbygg BRA 50 m².

Tilknytningsgebyr for tilbygg
 

Antall

 

Pris

 

Sum

Vann: 0- 100 m²

0

x

354

=

0

101 - 1000 m²

50

x

177

=

8 861

1001 m² og over

0

x

70

=

0

Avløp: 0 - 100 m²

0

x

354

=

0

101 - 1000 m²

50

x

177

=

8 861

1001 m² og over

0

x

70

=

0

Sum å betale

17 723

Slamtømming

Prisliste slamtømming

Slamtømming

Pris inkl mva

2 m³ 1348

3 m³

1 454

4 m³

1 785

5 m³

2 114

6 m³

2 438

7 m³

2 774

8 m³

3 095

9 m³

3 435

10 m³

3 758

11 m³

4 086

12 m³

4 423

16 m³

5 850

Gråvann

Pris inkl mva

3 m³

488

4 m³

601

5 m³

704

6 m³

818

7 m³

931

8 m³

1 035

Tett tank

Pris inkl mva

Pr. m3

399

 • Slam:Tømmes 1 gang i året
 • Gråvann:Tømming hvert 3 år.
 • Tett tank:Tømming etter behov (minst 1 gang i året)

Uteservering

Pris for leie av areal til uteservering: 690,00 pr. m2 (ikke mva-pliktig)

Rigg og drift

Pris for leie av areal til rigg og drift

 • Innenfor LSK-triangelet 263,- pr. m² (ikke mva-pliktig)
 • Utenfor LSK-triangelet 184,- pr. m² (ikke mva-pliktig)

Frikjøp av P-plass

Avgift for frikjøp av parkeringsplasser

 • pr. parkeringsplass:  250 000,- (ikke mva-pliktig)
 • pr. sykkelparkeringsplass: 30 000,- (ikke mva-pliktig)

Graving i vei

Gebyr for arbeidsvarsling og graving i kommunal vei

 • Gebyr for arbeidsvarsling: 1 000,- (ikke mva-pliktig)
 • Gebyr for graving i kommunal vei: 4 000,- (ikke mva-pliktig)

Refusjon for forringelse av vei (etter areal - minsteareal 10m²)
(ikke mva-pliktig)

Refusjon for forringelse av vei

Etter areal. Minsteareal er10m²
Prisliste forringelse av vei

0 - 10m²

1000 kr

10 - 20m²

2500 kr

20 - 50²

3500 kr

Over 50m²

5000 kr


(ikke mva-pliktig)

Kart

Priser for kartprodukter

Prisliste kartprodukter

Produkter og leveranser

Pris inkl mva

Følgende produkter faktureres etter pris pr uttak:

1 250,-

 • Reguleringsplandata på vektorformat.
 • Kommuneplan på vektorformat.
 • Vann- og avløpsdata på vektorformat.

Følgende produkter faktureres etter Statens Kartverks Priskalkulator:

 • FKB-data på vektorformat og ortofoto

Beregnes (priskalkulator)

Følgende produkter faktureres etter timepris:

1 110,-

 • Papirkart og pdf-filer av eksisterende kartdata
 • Øvrige kartdata på vektorformat (ikke FKB)
 • Utarbeidelse av temakart og annet kartarbeid

Situasjonskart:

Pris (ikke mva-pliktig)

Komplett situasjonskart basert på kartkontrollert kartbase med tilhørende opplysninger (grunnkart påført vann- og avløpsnettet, matrikkelinformasjon, nabolister påført hjemmelshaverinformasjon, samt arealplankart med arealplanbestemmelser).

2 560,-

Forenklet situasjonskart (gjelder kun ved rekvisisjon av oppmåling og eierseksjonering)

0

Oppmålingsgebyr

Gebyr for arbeider etter matrikkelloven (lovens § 32, forskriftene § 16):

Oppretting av matrikkelenhet ved oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet ved oppmålingsforretning
Oppretting av grunneiendom og festegrunn Pris (ikke mva. pliktig)
areal fra 0 – 2000 m² 22 480,-
areal fra 2001 skal beregnes etter medgått tid, minstegebyr er for tiden 3500,- 1 110,-/time
Ved oppretting av flere matrikkelenheter gjelder følgende rabattordning: 
For 1 enheter 0 %
For 2-4 enheter (rabatt per enhet) 50 %
For 5-10 enheter (rabatt per enhet) 60 %
For ytterligere utearealer (rabatt per enhet) 70 %
Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn = gebyr som for oppretting av grunneiendom  

Oppretting av anleggseiendom

Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom. For volumeiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:
  Pris (ikke mva. pliktig)
volum fra 0 – 2000 m³ 3 250,-
volum fra 2001 m³ - økning per påbegynt 1000 m3 1 290,-
Ved komplekse konstruksjoner i anleggseiendom beregnes gebyret for opprettelse/arealoverføring etter medgått tid.  

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Prisliste oppmåling av uteareal på eierseksjon
 Pris (ikke mva.-pliktig)
Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon 12 920,-
Ved oppmåling av flere utearealer på samme eiendom gjelder følgende rabattordning:
For 1.-2. uteareal: 0 %
For 3.-4. utearealer (rabatt per uteareal): 50 %
For 5-10 utearealer (rabatt per uteareal): 60 %
For ytterligere utearealer (rabatt per uteareal): 70 %

Klarlegging av eksisterende grense

Prisliste klarlegging av eksisterende grense
Grensen er tidligere koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
  Pris (ikke mva.-pliktig)
For inntil 2 punkter 6 300,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 1 050,-
Grensen er ikke tidligere koordinatbestemt
For inntil 2 punkter 8 400,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 2 100,-

Klarlegging av rettigheter

 
  Pris (ikke mva. pliktig)
Gebyr for klarlegging av rettigheter faktureres etter medgått tid, pr time 1 110,-

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
 Pris (ikke mva. pliktig)
Grunnbeløp for 1. enhet 3 890,-
Deretter pr. enhet 1 070,-
I tillegg kommer ordinært gebyr for oppmåling av matrikkelenhet, uteareal eller anleggseiendom.
Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning kreves hele gebyret betalt inn forskuddsvis.
 

Oppmålingsforretning uten oppmøte i marka

For oppmålingsforretning som kan gjennomføres uten oppmøte i marka betales 65% av gebyrsatsen for tilsvarende forretninger med oppmøte (opprette grunneiendom og festegrunn, oppmåling av uteareal til eierseksjon, opprette anleggseiendom).

Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Grensejustering av grunneiendom, festegrunn og jordsameie
  Pris (ikke mva-pliktig)
Gjelder ved grensejustering mellom 2 eiendommer. For overskytende eiendommer betales et tillegg på 50 % pr. eiendom. Der grensene ikke er klarlagt ifm. grensejustering, betales i tillegg gebyr for klarlegging av grense.  9 670,-
Anleggseiendom
Gebyr som for grensejustering av grunneiendom. For volum-eiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:
volum fra 0 – 250 m³ 1 290,-
volum fra 251 – 1000 m³ 2 570,-
For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggs-eiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

Arealoverføring

Arealoverføring
Grunneiendom, festegrunn og jordsameie  Pris (ikke mva-pliktig)
areal fra 0 – 200 m² 9 670,-
areal fra 201 – 2000 m² 22 480,-
areal fra 2001 – 25 000 m², økning per påbegynt 1000m² 2 680,-
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Der grensene ikke er klarlagt ifm. arealoverføring, betales i tillegg gebyr for klarlegging av grense. For overføring av arealer til og fra offentlig vei- og jernbanegrunn større enn 500 kvm, gjelder gebyr ovenfor.
Anleggseiendom
Gebyr som for arealoverføring av grunneiendom. For volumeiendommer betales et tillegg til ordinært gebyr som følger:
volum fra 0 – 250 m³ 1 580,-
volum fra 251 – 500 m³ 3 150,-
volum fra 501 m³ – økning per påbegynt 500 m3. 1 260,-

Oppmåling - fellesbestemmelser

 
Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering. Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes til 50 % av gebyrsatsene.  
Urimelig gebyr. Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen fastsette et passende gebyr.  
Betalingstidspunkt. Gebyret kan kreves inn forskuddsvis. Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning skal hele gebyret betales inn forskuddsvis.  
Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken. Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.  
Utstedelse av matrikkelbrev Pris (ikke mva. pliktig)
Matrikkelbrev inntil 10 sider  175,-
Matrikkelbrev over 10 sider  350,-
Endring i maksimalsatsene for matrikkelbrev reguleres av Statens kartverk i takt med den årlige kostnadsutviklingen  
Gebyr beregnet på grunnlag av anvendt tid Pris (ikke mva. pliktig)
Gebyr for oppmålingstekniske arbeider som ikke kan beregnes etter de foranstående satser, beregnes på grunnlag av medgått tid.  Minstegebyret er 3.500 kr.  1 110,-
Tinglysningsgebyr (kommer i tillegg) Pris (ikke mva. pliktig)
Tinglysningsgebyr (betales iht statens regulativ) 525,-
Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6.mars 1970 til skatteinspektørene  

Byggesaksbehandling

Gebyr for byggesaksbehandling

Komplett søknad

Mottas komplett søknad samlet i en innsending reduseres gebyret med 10 %.
Hvis søker ikke har greid å komplettere søknaden på tross av ett mangelbrev fra Bygningsmyndigheten hvor manglene er angitt, slik at mangelbrev nr. 2 må skrives, tillegges gebyret kr. 1580.

Bolig

 

1. boenhet

26 340,-

For 2. boenhet t.o.m. 10 boenhet i samme bygg: pr. boenhet

11 740,-

For 11. boenhet t.o.m. 30. boenhet i samme bygg: pr. boenhet

9 380,-

For 31. boenhet og flere boenheter i samme bygg: pr. boenhet

4 690,-

 

 

Tilbygg, påbygg, underbygging, boliggarasje og uthus på boligeiendom

Tilbygg, påbygg eller underbygging som gir ny boenhet til bolig, pr boenhet

17 610,-

Tilbygg, påbygg eller underbygging mindre enn 50 m² som ikke gir ny boenhet til bolig

8 690,-

Tilbygg, påbygg eller underbygging større enn 50 m² som ikke gir ny boenhet til bolig

14 090,-

Frittliggende boliggarasje eller uthus til og med 50 m²

8 800,-

Frittliggende boliggarasje eller uthus over 50 m²

14 090,-

Garasjeanlegg utført som bygninger større enn 70 m², på terreng:

14 090,-

Parkeringskjeller:

14 090,-

For garasjeanlegg og parkeringskjeller tilleggsgebyr pr. parkeringsplass
f.o.m. 3. parkeringsplass.

1 130,-

Alle andre typer bygg
For bygg med flere bruksformål (f. eks. næring + bolig) beregnes gebyr etter bestemmelsene om boligdelen + næringsdelen

Nybygg, utvidelser i intervallene:

0 – 50 m²

17 610,-

mellom 51 – 100 m²

29 340,-

mellom 101 – 300 m²

35 220,-

mellom 301 – 500 m²

58 790,-

mellom 501 – 800 m²

82 150,-

mellom 801 – 1000 m²

105 620,-

For BRA over 1000 m² betales tillegg et gebyr pr. påbegynt 400 m²

5 710,-

Spesielle bygg, skilt og dispensasjoner

Stadionanlegg (eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg, se satsene for næringsbygg)

 82 150,-

Skilt og reklame:

 

Per søknad som omfatter inntil 3 skilt

3 530,-

Per søknad som omfatter inntil 5 skilt

4 690,-

Per søknad som omfatter inntil 10 skilt

8 220,-

Per søknad som omfatter mer enn 10 skilt

17 610,-

Samlet skiltplan for større bygg

11 750,-

Dispensasjoner
som krever regionale myndigheters uttalelser per forhold
– Dispensasjoner som avslås betales med 75 % av beløpet for disp.behandling

8 220,-

Dispensasjoner
– som avklares uten regionale myndigheters uttalelser pr. forhold
– Dispensasjoner som avslås betales med 75 % av beløpet for disp.behandling

5 880,-

Driftsbygninger i landbruket
Nybygg, endringsarbeider og tilbygg/påbygg til og med 1000 m².
Over 1000 m² nyttes gebyrer som for næringsbygg.

16 440,-

Midlertidige eller transportable bygninger, konstruksjoner, anlegg

Kiosker, brakker, telt og lignende t.o.m. 50 m²

8 220,-

Kiosker, brakker, telt og lignende over 50 m²

16 440,-

Boligbrakker, paviljonger til skolebruk, barnehagebruk etc.

35 220,-

Mindre konstruksjoner og anlegg
• Anlegg, flytting, utvidelse av privat vei eller parkeringsplass
• Søknadspliktig endring av terreng, areal mindre enn 100 m²
• Innhengning eller støyskjerm under 10 m lengde
• Støttemur under 10 m lengde
• Trappeheis og løfteplattform
• Oljetanker og fyringsanlegg
• Pipe (ny) eller pipe (rehabilitering) i bolighus / småhus
• Flytebrygger under 10 m lengde
• For alle andre mindre bygg og konstruksjoner og anlegg - eksempelvis tak over inngangsparti, små tilbygg for inngang/trapp
• Ikke overbygde terrasser inntil 50 m²
• Ved tiltak som i utgangspunktet er unntatt byggesaksbehandling (§ 20-5), men som allikevel skal godkjennes pga. avstandsbestemmelsene benyttes faktor 0,5 (dokkestuer, uthus, levegg)
• Takoverbygg
• Trapper i kjellernedgang

4 690,-

Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse
Nyoppføring og nyanlegg eller søknadspliktig endring, ombygging og fornyelse av følgende konstruksjoner og anlegg:

 • Utendørs svømmebasseng
 • Lagertanker
 • Broer
 • Master
 • Offentlig veianlegg pr. påbegynt 300 m lengde
 • Offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann, og rørledning for avfall og fjernvarme, pr. påbegynt 300 m tracèlengde
 • Kai, molo, brygge og flytebrygge over 10 m lengde
 • Utendørs lagring og produksjonsvirksomhet
 • Åpne anlegg for idrett og lek
 • Ballbinge
 • Private ledningsanlegg uansett lengde
 • Andre konstruksjoner som ikke kan betegnes som bygning på næringseiendom
 • Fyringsanlegg, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heis, rulletrapp og rullebånd
 • Midlertidig deponering av masse
 • Støttemur og innhegning over 10 m lengde
 • Utendørsplan og/ eller revisjon av samme som kan behandles administrativt
 • Parkeringsplasser på terreng med mer enn 10 plasser
 • Andre bygningstekniske installasjoner

8 220,-

Større konstruksjoner og anlegg
Masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid:

 • Som berører areal over 100 m² og opptil 500 m²

14 090,-

 • Mellom 500 m² t.o.m. 2000 m²

36 320,-

 • Mellom 2000 m² t.o.m. 3000 m²

41 080,-

 • For arealer over 3000 m² betales et tillegg pr. påbegynt 200 m²

3 530,-

Tribuner og idrettsbaner og andre anlegg for idrett og lek som ikke er nevnt som spesielle bygg
(Dersom tribunen har rom for næringsvirksomhet betales gebyr for næringsarealene i tillegg).

13 680,-

Tuneller og underjordiske haller, lokk og konstruksjoner over vei eller vann

14 090,-

Behandling av utomhusplan som sak i teknisk hovedutvalg/politisk utvalg

25 210,-

Bruksendring, endring, hovedombygging og riving
Bruksendring og hovedombygging : 50% av satsene for tilsvarende areal i nybygg
Riving : 25% av satsene for tilsvarende nybygg

Oppdeling av bolig/leilighet pr ny leilighet

11 050,-

Sammenføyning av bruksareal

4 690,-

Bruksendring med varighet inntil 6 mnd.

4 690,-

Ny etasjeplan i eksisterende bygning: 50 % av satsene for tilsvarende nybygg

 

Fasadeendring for bygning per søknad for åpen småhusbebyggelse

4 690,-

Fasadeendring for bygning per søknad for større bygg

9 380,-

Endring av bygningstekniske installasjoner

3 530,-

Endring av ansvarsrett

3 470,-

Revidert tegninger som krever ny behandling, småhusbebyggelse

4 600,-

Revidert tegninger som krever ny behandling, næringbygg og boligblokker

8 030,-

Trinnvis igangsetting og midlertidig brukstillatelse

Trinnvis igangsettingstillatelse per igangsetting

8 220,-

Midlertidig brukstillatelse som ikke krever befaring per bruksenhet

4 690,-

Midlertidig brukstillatelse som krever befaring per bruksenhet

8 220,-

Maksimalbeløp midlertidig brukstillatelse i større prosjekter som ikke krever befaring.

34 340,-

Maksimalbeløp midlertidig brukstillatelse i større prosjekter som krever befaring.

45 800,-

Driftstillatelse heis = ferdigattest

0,-

Foretaksgodkjenning og ansvarsrett
(Byggesaksforskriften Kap. 9, § 9-1,2 og § 6-8)

For personlig ansvarsrett for selvbygger

2 370,-

For foretak uten sentral godkjenning

3 750,-

For foretak med sentral godkjenning

0,-

Opplysning: Godkjenning av ansvarsrett gjelder pr foretak i den konkrete saken.

 

 

Tilleggsgebyr for ulovlige tiltak og igangsatte tiltak uten godkjennelse
For tiltak som påbegynnes eller utføres uten at rammetillatelse eller igangsettingstillatelse
foreligger ilegges
•    50 % tillegg regnet av det samlede gebyret inkl. foretaksgodkjenning og ansvarsrett dersom tiltaket blir godkjent
•    Gebyr etter avslagsreglene med 50 % tillegg hvis tiltaket blir avslått

Forhåndskonferanse med påfølgende referat: For store utbyggingsprosjekter

4 200,-

Forhåndskonferanse med påfølgende referat: For de øvrige byggeprosjekter

2 100,-

Eierseksjonering

Gebyr eierseksjonering

Endres iht rettsgebyret og tinglysningsgebyret

Pris (ikke mva-pliktig)

Saker uten befaring (nybygg) 3 rettsgebyr + tinglysing

3 672,-

Saker med befaring (eksisterende bygg) 5 rettsgebyr + tinglysing

5 770,-

Rettsgebyr

1 049,-

Tinglysningsgebyr kommer i tillegg, og videresendes til Statens Kartverk

525,-

Deling av eiendom

Prisliste eierseksjonering
 

Inkl. mva

 • Behandlingsgebyr for opprettelse av ny grunneiendom/festegrunn, pr. eiendom.
 • Behandlingsgebyr pr. areal for arealoverføringer.

15 440,-

For delesaker som ikke godkjennes betales 50 % av ordinært gebyr.

Gebyret for fradeling er stykkpris pr. eiendom som oppstår ved deling eller opprettelse av festegrunn, også ved samtidig fradeling/feste av flere tomter fra samme eiendom. Kommunens ordinære gebyrer etter matrikkelloven, som for oppmålingsforretning, kommer i tillegg.

Plan- og reguleringsgebyr

Reguleringsplaner

Reguleringsplaner

Pris (ikke mva-pliktig)

Gebyr for planområdets areal

 

Grunnbeløp (50% av grunnbeløp kan kreves betalt etter avholdt oppstartsmøte)

159 650,-

Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrunsformålet (definert i kommuneplanen) opptil 20.000 m2

15,-

Tillegg pr m2 for arealer innenfor sentrumsformålet for arealer utover 20.000 m2

1,-

Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) opp til 20.000 m²

10,-

Tillegg pr m² for øvrige arealer (ikke sentrumsformål) utover 20.000 m²

1,-

Gebyr for bebyggelsens areal

Tillegg pr m² T-BRA 0 – 10.000 m² innenfor sentrumsformålet

26,-

Tillegg pr m² T-BRA 10.000 – 20.000 m² innenfor sentrumsformålet

21,-

Tillegg pr m² T-BRA for areal utover 20.000 m² innenfor sentrumsformålet

5,-

Tillegg pr m² T-BRA 0 – 10.000 m²

21,-

Tillegg pr m² T-BRA 10.000 – 20.000 m²

15,-

Tillegg pr m² T-BRA for areal utover 20.000 m²

1,-

Tilleggsgebyr for nødvending endring og konvertering av private digitale planforslag beregnes på grunnlag av medgått tid.  Timepris

1 110,-

Mindre endring av reguleringsplan, jf pbl § 12-14

Små endringer av formålsgrense, eller endringer som inngår i behandling av delesak, og som varsles og høres sammen med slik sak

20 600,-

Øvrige mindre endringer som behandles som selvstendig sak med egen varsling og høring eksternt

 56 650,-

Ny behandling av planforslag

Prosent av gebyret som for ny plan dersom ny begrenset høring og ny behandling i hovedutvalg for tekniske tjenester.

25 %

Prosent av gebyret som for ny plan dersom endringen medfører nytt offentlig ettersyn.

50 %

Konsekvensutredninger, jf pbl § 4-2

Der kommunen er ansvarlig myndighet for vedlegg I-tiltak, og der det oppstår utredningsplikt for vedlegg II-tiltak, skal det for behandling av konsekvens-utredninger betales et gebyr i prosent av gebyret for planområdets areal.

50 %

Refusjonssaker, jf pbl §§ 18-1 – 18-12

For refusjonssaker i prosent av godkjent kostnadsoverslag. Minstegebyret er kr 30 900,- for vei- eller ledningsanlegg og kr 51 500,- for vei- og ledningsanlegg.

Minstegebyret betales når tilsendt dokumentasjon aksepteres som fyllest-gjørende for å starte anlegget, jfr. pbl § 18-8. Dersom refusjonsenheten deles, påvirker ikke dette minstegebyret.

Endelig gebyr skal ikke overstige kr 221 450,- og betales når vedtak etter pbl § 18-9 fattes. Tidligere betalt gebyr kommer til fradrag i endelig gebyr.

For refusjonssaker som ikke fullføres kan det kreves betalt halvt gebyr.

3 %

Avslag

 

For innsendte planforslag som forkastes ved politisk behandling (førstegangsbehandling av plan eller mindre endring av reguleringsplan i hovedutvalg for tekniske tjenester), reduseres gebyret med en prosentsats.

50 %

Redusert gebyr

Dersom gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til det arbeid planmyndigheten har hatt med saken, kan kommunen fastsette passende gebyr

 

Behandling av plan- og delesaker etter § 33 -1 i lov om planlegging og byggesaksbehandling

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?