Hopp til hovedinnholdet

Delegasjon til hovedutvalg for helse- og sosiale tjenester

  1. I medhold av kommunelovens § 10 nr. 2 gir kommunestyret hovedutvalget for helse- og sosiale tjenester myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde, med mindre myndigheten er lagt til annet organ eller rådmannen.

  2.  Hovedutvalget for helse- og sosiale tjenester er ansvarlig for samordning, planlegging og drift av kommunens samlede helse- og sosialtjenester. For øvrig arbeider utvalget innenfor de rammer som er fastlagt i sosialtjenesteloven, barnevernsloven, kommunehelsetjenesteloven m.v. , samt i henhold til de vedtak som fattes av kommunestyret.

  3.  Hovedutvalget for helse- og sosiale tjenester har vedtaksmyndighet innenfor sitt arbeidsområde i tråd med de retningslinjer som er fastsatt i lov, gitt i medhold av lov og i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement og vedtak fattet av kommunestyret.