Hopp til hovedinnholdet

Delegasjon til hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk

Delegasjon til hovedutvalg for kultur, miljø og landbruk

  1. I medhold av kommunelovens § 10 nr. 2 gir kommunestyret hovedutvalget for kultur, miljø og landbruk myndighet til å treffe avgjørelser i saker som gjelder utvalgets ansvarsområde, med mindre myndigheten er lagt til annet organ eller rådmannen.

  2. Hovedutvalget er ansvarlig for samordning, planlegging og drift innenfor områdene kultur, miljø og landbruk, og arbeider innenfor de rammer som følger av lov, forskrift, statlige rundskriv og pålegg samt i henhold til de vedtak som fattes av kommunestyret.

  3. Hovedutvalget skal utarbeide og foreslå hovedprinsipper for kommunens miljø- og ressursforvaltning, og ivareta kommunens ansvar i landbruksfaglige saker.

  4. Hovedutvalget har vedtaksmyndighet innenfor sitt arbeidsområde i tråd med de retningslinjer som er fastsatt i lov, gitt i medhold av lov og i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement og vedtak fattet av kommunestyret.