Hopp til hovedinnholdet

Delegasjon til Rådmannen

Delegasjon til Rådmannen

Sist endret ved kommunestyrets vedtak 160616, sak 16/87.

  1. Rådmannen er med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 1 den øverste leder av den kommunale administrasjon. Rådmannen har myndighet til å treffe avgjørelser i alle administrative spørsmål og å disponere kommunens ressurser innenfor de planer og rammer som er fastsatt av kommunestyret eller andre organer med slik myndighet, og som forøvrig er i samsvar med lover, forskrifter, vedtekter og reglementer.

  2. Rådmannen har myndighet til å treffe avgjørelse i personalsaker med unntak av saker hvor slik myndighet er lagt til andre ved lov eller ved vedtak i kommunestyret. Jfr. kommunens personalreglementer/ansettelsesreglement. Rådmannen forbereder, gjennomfører og godkjenner forhandlinger om ansattes lønns- og arbeidsvilkår på vegne av kommunen.

  3. Rådmannen har, med hjemmel i kommunelovens § 23 nr. 4 myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, med mindre kommunestyret har bestemt noe annet.

  4. Rådmannen fremmer innstilling overfor formannskapet i alle saker som ikke skal om hovedutvalget. Rådmannen fremmer innstilling i alle saker som legges fram for hovedutvalgene. I saker som skal videre til formannskap/kommunestyre fremmer hovedutvalget innstilling overfor formannskapet/kommunestyret. Rådmannen fremmer innstilling i alle saker som legges fram for faste underutvalg. I saker som skal videre til hovedutvalget fremmer underutvalget innstilling overfor hovedutvalget.

  5. Rådmannen har myndighet til å utføre de gjøremål og utøve den myndighet som kommunestyret etter plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter kan delegere, med unntak av de oppgaver som er særskilt delegert hovedutvalget for teknisk sektor, samt vedtakelse av forelegg etter § 114. Rådmannen har også myndighet til å fatte vedtak tillagt kommunen etter veiloven og etter forskrift om utslipp fra separate avløpsanlegg gitt i medhold av forurensingsloven, samt fatte vedtak og avgi uttalelse på vegne av kommunen i saker etter jordloven og konsesjonsloven.  Delegering av myndighet som nevnt gjelder for saker som ikke er av prinsipiell karakter. Hovedutvalget for teknisk sektor skal dessuten gis fortløpende oversikt over vedtak fattet i henhold til delegert myndighet. Rådmannen har også myndighet til å fatte vedtak og avgi uttalelse på vegne av kommunen i saker etter odelsloven, forpaktingsloven og skogbruksloven. Delegering av myndighet som nevnt gjelder for saker som ikke er av prinsipiell karakter.

  6. Rådmannen har budsjettmyndighet i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

  7. Rådmannen delegeres myndighet til å foreta anmeldelse og begjære påtale, og fremme krav om erstatning, i alle saker hvor kommunen er involvert, jf. straffeloven § 79 femte ledd.

  8. Rådmannen delegeres myndighet til å påanke kjennelser/dommer på vegne av kommunen, men skal underrette formannskapet så snart som mulig. Dersom det er tid til det skal spørsmålet forelegges formannskap og eventuelt kommunestyret før det tas ut anke. 
  9. Rådmannen delegeres myndighet til å innvilge søknader om økonomisk støtte til kulturarrangementer med beløp inntil kr 50.000.

  10. Rådmannen kan delegere sin myndighet internt i administrasjonen, med mindre delegeringsvedtak og/eller reglementer sier noe annet.