Hopp til hovedinnholdet

Arbeidsgiver

Skatteattest

Skal du levere varer og tjenester til stat eller kommune trenger du skatteattest.

 Attesten bestilles på www.altinn.no

 • Attesten inneholder informasjon om skatter, avgifter og mva.
 • Ved bestilling i altinn.no, kommer det en kvitteringsdel til meldingsboksen.
 • Attesten produseres samme dag og kan hentes fra meldingsboksen i altinn.no

Du kan også kontakte kemnerkontoret for bestilling.

Organisasjonsformer

Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskap kjennetegnes ved at det økonomiske ansvaret er begrenset til innskutt aksjekapital. Aksjeselskapet er et eget rettssubjekt. Alle aksjeselskap er underlagt de reglene som fremkommer i aksjeloven.

Aksjeselskap får utskrevet forskuddsskatt som forfaller til betaling 15. februar og 15. april. Som hovedregel vil utskrevet forskuddsskatt være lik utliknet skatt ved siste likning.
Skatteetaten kan besvare spørsmål vedrørende
 endring av forskuddsskatten.

Enkeltpersonforetak (personlig næringsdrivende)

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) er en organisasjonsform hvor du personlig står ansvarlig for næringsvirksomheten. Du vil med andre ord ha fullt økonomisk ansvar for virksomheten sin gjeld.

Skattemessig liknes virksomheten i enkeltpersonforetaket sammen med eieren personlig. Nettooverskuddet er skattepliktig (nettotap er fradragsberettiget) sammen med eierens andre inntekter.

Innehaver av enkeltpersonforetak må betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten forfaller til betaling i fire like store terminer (15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november) og blir utskrevet av Skatteetaten.

For å endre forskuddsskatten må du ta kontakt med Skatteetaten.

NUF (norsk registrert utenlandskforetak)

NUF har de samme plikter og frister som et aksjeselskap.

Frivillig organisasjon

En ideell organisasjon er et lag, en forening eller selskap som ikke har erverv som formål. Eksempler er humanitære og kristelige organisasjoner, idrettslag, veldedige eller allmennyttige organisasjoner, musikkorps eller andre organisasjoner som ikke arbeider for økonomisk vinning. Les mer om skatt for organisasjoner hos Skatteetaten.

Forenklet a-melding

Ordningen kan benyttes av:

 • Veldedige eller allmennyttige institusjoner eller organisasjoner
 • Samlede lønnsutbetalinger ikke overstiger kr 800 000, og bare for lønnsutbetalinger opp til kr 80 000 per ansatt
 • Lønnsutbetalingene kan ikke være ledd i næringsvirksomhet

Mer om innlevering av forenklet A-melding hos Skatteetaten

Ved ansettelse

Det skal foreligge skriftlig kontrakt med alle ansatte. Kontrakten regulerer arbeidsforholdet og skal blant annet si noe om hvor mye arbeidstaker skal jobbe, hva lønnen er og hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres.

På arbeidstilsynet sine nettsider ligger det forslag til standardkontrakter på flere språk.

Minstekravene til innholdet i kontrakten er regulert i arbeidsmiljøloven § 14-6.

Arbeidstakerregisteret (Aa-registeret)

Alle arbeidstakere, med noen få unntak, skal meldes inn i Aa-registeret. Innmeldingen skal skje senest fredagen etter at arbeidsforholdet startet, ble endret eller opphørte. Ved innføring av A-ordningen er det gitt dispensasjon slik at fristen er ved innsending av A-melding. Innmelding og endringer gjøres på altinn.no.


Har du spørsmål om Aa-registeret må du kontakte NAV

Obligatorisk tjenestepensjon (OTP)

OTP skal sikre arbeidstakers alderspensjon.

Virksomheten må opprette OTP når (jf OTP-loven § 1):

 1. minst to personer i foretaket som begge har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling
 2. minst en arbeidstaker uten eierinteresse i foretaket som har en arbeidstids og lønn i foretaket som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
 3. personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst 2 årsverk.

Dersom du er usikker på om din bedrift er pliktig til å opprette OTP ta kontakt med Finanstilsynet.
Telefon: 22 93 98 00 E-post: post@finanstilsynet.no 

 

Utbetaling av lønn

Skattekort

Som arbeidsgiver plikter du å foreta forskuddstrekk i lønnen i henhold til innlevert skattekort. Dersom ikke skattekortet blir levert skal det trekkes 50 prosent.


Elektronisk skattekort bestilles via Altinn.

Lønnsdokumentasjon

Ved utbetaling av lønn skal arbeidstaker motta lønnsslipp. Dette er viktig da lønnsslippen er eneste dokumentasjon for arbeidstaker for at det er foretatt forskuddstrekk i lønnen.

Lønnsslippen skal minst inneholde:

 • navn og fødselsnummer
 • trekkperioden
 • bruttolønn og grunnlag for forskuddstrekk
 • foretatt forskuddstrekk og eventuelt utleggstrekk
 • arbeidsgivers navn og organisasjonsnummer

Skattetrekkskonto

Forskuddstrekket skal beregnes og holdes tilbake ved lønnsutbetaling. Senest dagen etter at trekket er foretatt skal trukket beløp overføres til skattetrekkskonto.

A-melding

A-meldingen er grunnlag for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk. Oppgaven skal leveres innen den 5. måneden etter utløpet av den kalendermåned opplysningene gjelder. Arbeidsgiver skal gi en årlig sammenstilling til arbeidstaker innen 1. februar påfølgende år. Sammenstillingen skal vise alle inntekts- og trekkopplysninger som er gitt i A-meldingen i løpet av året.

Arbeidsgiveravgiften og forskuddstrekket for de to foregående kalendermånedene forfaller til betaling 15. januar, 15. mars, 15, mai, 15. juni, 15. september og 15. november.

Oversikt over når A-meldingene skal leveres og oppgjør skal foretas:

Oversikt over når A-meldingene skal leveres og oppgjør skal foretas
MånedFrist A-meldingFrist oppgjør
Januar 5. feb.  
Februar 5. mar. 15. mar.
Mars 5. apr.  
April 5. mai. 15. mai.
Mai 5. jun.  
Juni 5. jul. 15. jul.
Juli 5. aug.  
August 5. sep. 15. sep.
September 5. okt.  
Oktober 5. nov. 15. nov.
November 5. des.  
Desember 5. jan. 15. jan.

Både avgiften og forskuddstrekket skal innbetales til Nedre Romerike kemnerkontor. KID nummer må benyttes ved betaling. Dersom du ikke har KID kan dette genereres via Skatteetaten.


Kontaktinformasjon

Spørsmål om A-meldingen rettes til A-ordningen hos Skatteetaten.

Telefon:         800 80 000, tastevalg 4-3-2

Åpningstid er kl 08.00 - 15.00 på hverdager.

E-post: a-ordningen@skatteetaten.no. Spesifiser i emnefeltet hva henvendelsen gjelder.

Dersom du har problemer med Altinn (innlogging, roller og rettigheter eller delegering av roller el) må du kontakte Altinn brukerstøtte.

Telefon: 75 00 60 00, e-post: support@altinn.no.

Kontonummer for betaling er:

Kontonummer for betaling
KommuneKontonummerSwiftIban
Fet (0227) 6345.06.02274 NDEANOKK NO6563450602274
Nittedal (0233) 6345.06.02339 NDEANOKK NO5663450602339
Rælingen (0228) 6345.06.02282 NDEANOKK NO4363450602282
Skedsmo (0231) 6345.06.02312 NDEANOKK NO0963450602312
Sørum (0226) 6345.06.02266 NDEANOKK NO8763450602266
Aurskog-Høland (0221) 6345.06.02215 NDEANOKK NO0963450602215

Ved forfall på lørdag, søndag og helligdager blir forfallsdatoen første virkedag etter.

Arbeidsgiveravgift

Lokaliseringen til virksomheten bestemmer hvilken sone og prosent som skal benyttes for beregning av avgift. Den vanligste satsen er 14,1 prosent, sone 1. Ved underenheter er det forretningsadressen i Enhetsregisteret som er avgjørende for sonetilhørigheten.

Legg merke til at det er andre regler for ambulerende virksomhet og landbruk og fiske. På a-meldingen skal arbeidsgiveravgiften spesifiseres på grunnlag, refusjon og pensjon.

Grunnlag

Grunnlag arbeidsgiveravgift er brutto lønn og andre avgiftspliktige ytelser.
Se 
skatteetaten.no for detaljer om avgiftsplikt i øvrige ytelser.

Refusjon

Faktisk refusjon av for eksempel sykepenger fra NAV skal komme til fradrag i grunnlag for beregning av arbeidsgiveravgift. Refusjonen skal tas med i den terminen refusjonen er mottatt.

Pensjon

Det skal betales arbeidsgiveravgift av tilskudd til pensjonsordninger. Avgiftsplikten er knyttet til innbetalingen, inkludert administrasjonskostnader, jfr. folketrygdloven § 23-2 (4).

Forskuddstrekk

Forskuddstrekket skal spesifiseres ut i fra skattekommunen til arbeidstaker.