Hopp til hovedinnholdet

Søke om redusert betaling og gratis kjernetid

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

  • Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke kommunen om redusert pris.
  • Barn over 3 år, fra familier/husholdninger med inntekt under 548 500 kr, har rett til gratis kjernetid på 20 timer per uke. Fra august 2019 blir ordningen utvidet til også å gjelde 2-åringer.

Begge ordningene krever at foresatte søker til kommunen. Søker du om redusert betaling og har rett til gratis kjernetid, blir dette innvilget i samme søknad.
Det er samme søknadsskjema for begge ordningene. 

Skriftlig søknad leveres i barnehagen eller sendes til

Skedsmo kommune
Utdanningssektoren
Postboks 313
2001 Lillestrøm 

Redusert betaling ved lav inntekt

Husholdninger med inntekt under kr. 557 333 kan søke om redusert betaling for barnehageplassen.


Søknadsfrist

Ved hovedopptak og nytt barnehageår er søknadsfristen 15. mai. Hvis søknaden innvilges vil redusert betaling gjelde fra 1. august. For søknader underveis i barnehageåret vil redusert betaling gjelde fra måneden etter at vedtaket fattes av kommunen. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Hvem kan søke?

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke kommunen om redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Fra 1. august 2019 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 557 333 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 

For barn med barnehageplass i Skedsmo kommune, men som er bosatt i andre kommuner, skal søknaden sendes til den kommunen hvor barnet er folkeregistrert.

Gratis kjernetid ved lav inntekt

Gratis kjernetid gjelder for 3-, 4- og 5 åringer. Retten til gratis kjernetid inntrer fra 1. august det året barnet fyller 3 år, for de som har rett til redusert oppholdsbetaling. Fra 1. august 2019 blir ordningen utvidet til også å gjelde 2-åringer.

Redusert betaling og gratis kjernetid må du søke om i samme skjema (se knapp over). Det blir behandlet i samme prosess. Gratis kjernetid gjelder fra oppstart av barnehageåret i august, eventuelt fra senere startdato. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

 

Hvilke inntekter skal regnes med?

For begge ordningene skal foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt (punkt 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.2 – 2.4 – 2.7.8 – 2.8 – 3.1 i skattemeldingen). Selvstendig næringsdrivende må levere næringsinntekt.

  • Som én husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Hvis foreldrene ikke bor sammen og barnet bor fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Regelverk

Regler om foreldrebetaling i barnehagen står i Forskrift om foreldrebetaling § 3.

Spørsmål om redusert betaling?

Kontakt Linda Karlsen