Hopp til hovedinnholdet

Søke om redusert betaling og gratis kjernetid

Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

  • Ingen skal betale mer enn maksimalt 6 % av samlet inntekt på barnehageplass.
  • Barn over 3 år fra familier/husholdninger med inntekt under 533 500 kr har rett til gratis kjernetid på 20 timer per uke.

Begge ordningene krever at foresatte søker til kommunen. Søker du om redusert betaling og har rett til gratis kjernetid, blir dette innvilget i samme søknad.
Det er samme søknadsskjema for begge ordningene. Søknadsskjema kan leveres i barnehagen eller sendes til Skedsmo kommune, Utdanningssektoren, Postboks 313, 2001 Lillestrøm.

Redusert betaling ved lav inntekt

Husholdninger med inntekt under kr. 533. 500 kan søke om redusert betaling for barnehageplassen.


Søknadsfrist

Ved hovedopptak og nytt barnehageår er søknadsfristen 1. juni. Hvis søknaden innvilges vil redusert betaling gjelde fra 1. august. For søknader underveis i barnehageåret vil redusert betaling gjelde fra måneden etter at vedtaket fattes av kommunen. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Hvem kan søke?

Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Husholdninger som har en samlet inntekt lavere enn 533.500 kroner per år, har rett til redusert betaling.

For barn med barnehageplass i Skedsmo kommune, men som er bosatt i andre kommuner, skal søknaden sendes til den kommunen hvor barnet er folkeregistrert.

Gratis kjernetid ved lav inntekt

Gratis kjernetid gjelder for 3-, 4- og 5 åringer. Retten til gratis kjernetid inntrer fra 1. august det året barnet fyller 3 år.

Inntektsgrensen for å ha rett til 20 timer gratis kjernetid er fra 1. august 2017 kroner 533 500 for husholdningens samlede inntekt.

Du må søke om å få gratis kjernetid. Hvis du har søkt om redusert betaling, og husholdningens inntekt er lavere enn kr 533 500 per år, vil barn over 3 år få 20 timer gratis opphold per uke. Redusert betaling og gratis kjernetid søkes om og behandles i samme prosess, og gjelder fra oppstart av barnehageåret i august, eventuelt fra senere startdato. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Hvis du har rett til gratis kjernetid, og velger kun å benytte de 20 timene, er barnehagetilbudet gratis.

Hvilke inntekter skal regnes med?

For begge ordningene skal foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt (punkt 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.2 – 2.4 – 2.7.8 – 2.8 – 3.1 i skattemeldingen). Selvstendig næringsdrivende må levere næringsinntekt.

  • Som én husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Hvis foreldrene ikke bor sammen og barnet bor fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

 

Regelverk

Regler om foreldrebetaling i barnehagen står i Forskrift om foreldrebetaling § 3.

Spørsmål om redusert betaling?

Kontakt Mette Engelund-Brænden