Strømmen barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Forord

Virksomhetsplanen til Strømmen barnehage skal konkretisere hvordan vi skal jobbe for å nå våre mål utledet av tverrsektorielle og utdanningssektorens årsmål, hovedperiodemål og årsbudsjettmål. Tiltak som konkret sier noe om det direkte arbeidet med barna er også tatt inn årsplanen for 2017.
Strømmen 26.01.17,Sissel Båtnes, Styrer

Tverrsektorielt årsmål 1

Skedsmo kommune skal være blant de fremste kommuner i Norge på inn­bygger­dialog. Det brukes digitale tjenester og klart språk for å oppnå vesentlige produktivitetsgevinster, gi riktig kvalitet og fornøyde brukere.

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Foreldrene opplever å få lett tilgang på informasjon og lettere kunne gi beskjeder til barnehagen.

Enhetens tiltak: Ta i bruk IST-direkte, som er en digitalisert kommunikasjonsløsning mot foreldre. Kontinuerlig vurdere informasjonsflyten i barnehagen.

Tverrsektorielt årsmål 2

Ha iverksatt koordinerte og helhetlige tiltak slik at innvandrerbefolkningen inte­greres på en god måte og har høy deltakelse i samfunn, utdanning og yrkesliv.

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 
Enhetens mål: Oppdage flere barn med forsinket språkutvikling og dårlige norskkunnskaper på et tidlig tidspunkt slik at de kan få god oppfølging før skolestart.

Enhetens tiltak: Kartlegge alle fra 2 år med TRAS hvis vi lurer på noe rundt barnets språkutvikling. Bruke språkintervensjonen ved behov. Delta i prosjekt med 4 førskolebarn for å finne metoder for å identifisere barn som har behov for språkintervensjonen på skolen.

Tverrsektorielt årsmål 4

Skedsmo kommune skal sikre en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom målrettet og helhetlig planlegging.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Vi har startet arbeidet med å ha et tverrfaglig fokus på klima og miljø.

Enhetens tiltak: Ha fokus på klima og miljø i eksisterende planer.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap

Enhetens mål: Arbeide med medarbeiderskap – medarbeidere som gjør hverandre gode.

Enhetens tiltak: Medarbeidere skal gi beskjeder til den det gjelder. Gjøre informasjonsutvekslingen best mulig. Samarbeide om å hjelpe hverandre. Arbeide med «vi-følelsen».

Oppdragsforståelse

Enhetens mål: Alle ansatte har god oppdragsforståelse.

Enhetens tiltak: Konkretisere og utdype hva vi legger i oppdraget vårt: Strømmen barnehage skal legge til rette for at barna skal utvikle seg til den best mulige utgaven av seg selv.

Sykefravær

Enhetens mål: Sykefraværet er på 10 %.

Enhetens tiltak: Ha fokus på nærvær. Tilrettelegge ved behov. Styrer ha samtaler med de som har hyppig fravær.

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Enhetens mål: Nysgjerrigper-metoden er tatt i bruk.

Enhetens tiltak: Opplæring i metoden på personalmøte og refleksjon rundt metoden på avdelingsmøter for å hjelpe personalet til å bruke den. Ha prosjekter der det er lett å komme i gang.

Handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Enhetens mål: Oppdage flere barn med forsinket språkutvikling og dårlige norskkunnskaper på et tidlig tidspunkt slik at de kan få god oppfølging før skolestart.

Enhetens tiltak: Kartlegge alle fra 2 år med TRAS hvis vi lurer på noe rundt barnets språkutvikling. Bruke språkintervensjonen ved behov. Delta i prosjekt med 4 førskolebarn for å finne metoder for å identifisere barn som har behov for språkintervensjonen på skolen.

Handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Enhetens mål: Beholde de barnehagelærerne vi har slik at vi opprettholder 38 % barnehagelærere i grunnbemanningen. (Når en i permisjon er tilbake er vi oppe i 44 %.)

Enhetens tiltak: Ha godt faglig fokus og mulighet til påfyll. Pedagogiske ledere får støtte og hjelp ved behov. Det er gode arbeidsplasser og teknikken fungerer.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?