Hopp til hovedinnholdet

Vardeåsen  barnehage

Besøksadresse

Lurudveien 4
2020 Skedsmokorset

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Styrer

Maria Sundt Kristiansen

Sekretær

Vibeke Skau

Telefon til avdelingene

Kardemommeby 63 87 29 61
Kardemommeby, mobil 90199179
Mummidalen 63 87 29 62
Mummidalen, mobil 90532738
Hakkebakkeskogen 63 87 29 63
Hakkebakkeskogen, mobil 90510427
Hundremeterskogen 63 87 29 64
Hundremeterskogen, mobil 90478895
Lønneberget 63 87 29 65
Lønneberget, mobil 90621769
Fellesrom 63 87 29 66

Nytt fra barnehagen

IST Direkte

IST Direkte er Skedsmo-barnehagenes verktøy for kommunikasjon mellom hjem og barnehage. 

Her kan du gi beskjeder og opprette avtaler (f.eks. henteavtaler), samt melde fravær ved sykdom og registrere fri. Barnehagen kan dele nyheter, bilder og dokumenter. Brukernavn, passord og informasjon får du i barnehagen.

Åpningstider

Hverdager fra kl. 07.00–17.00
Barnehagen har stengt julaften og nyttårsaften. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen kl. 13.00

Planleggingsdager

Fredag 31. mai 2019
Torsdag 16.august 2019
Fredag 17.august 2019
Fredag 25. oktober 2019

Om barnehagen

Vardeåsen barnehage ligger ved foten av Vardeåsen på Skedsmokorset. Barnehagen er en av kommunens fem ressursbarnehager som gir spesialpedagogisk hjelp til førskolebarn. Barnehagen er samlokalisert med Vardeåsen skole.

Organisering

Barnehagen er en avdelingsbarnehage med 5 avdelinger med både pedagogiske ledere, førskolelærere og spesialpedagoger, fagarbeidere og assistenter. De fem avdelingene heter Kardemommeby, Mummidalen, Hakkebakkeskogen, Hundremeterskogen og Lønneberget. Hakkebakkeskogen er er en forsterket avdeling, med større areal og flere voksne for å kunne gi et bredt tilbud til barn med særskilt behov for hjelp og støtte.

Satsningsområder

Implementering av ny rammeplan

Den 1.august 2017 fikk barnehagene i Norge ny rammeplan. Vi har plukket ut ordet Livsmestring. Og vi har delt dette opp tre områder vi skal jobbe spesielt med dette året.
  1. Sosial kompetanse.  Vi er opptatt av barns utvikling av sosiale ferdigheter og utvikling av egenledelsesferdigheter. Vi er inspirert av Kari Lamers teori og hennes rammeprogram «Du og jeg og vi to.» Se også informasjon i barnehagens årsplan.
  2. Relasjon voksne barn. Barn har et grunnleggende behov for trygghet, forutsigbarhet og for tilknytning til personer i barnehagen. Måten den voksne svarer og bekrefter barna på, er avgjørende for hva de lærer og hvordan de opplever seg selv. Sensitive, trygge voksne hjelper barn å utvikle seg ut fra sine forutsetninger.
  3. Tiltak mot mobbing. Barnehagen arbeider systematisk med relasjonsbygging, vennskap og sosiale ferdigheter for å forhindre utvikling av uheldige handlingsmønstre.

Lek

Vi vektlegger å gi barna gode opplevelser der lek, omsorg og læring ses i sammenheng. Leken i seg selv er viktig og får god plass i barnehagen vår. 

Språk

Vi arbeider systematisk med barnas språkutvikling, og personalet har god kompetanse på området. 

Tvers-team

Vi har jevnlige «Tvers -team», der foreldre sammen med barnehagens personale kan drøfte små og større utfordringer med representanter fra helse, barnevern og PP tjenesten. Målet er å gi hjelp så tidlig som mulig til barn som trenger det.

Vi har et nært samarbeid med skole og SFO ved nærmiljøsenteret. 

Barnehagefakta

Barnehagefakta

Skedsmo kommune viser barnehagefakta (fra utdanningsdirektoratet sine sider) for de kommunale barnehagene i kommunen.

Hvor mange voksne per barn, personalets kompetanse, hvor store utearealene er og hva som er åpningstidene er eksempler på spørsmål en kan få svar på gjennom Barnehagefakta.

Foreldreundersøkelsen

Foreldreundersøkelsen holdes annen hver vår i private- og kommunale barnehager. Den besvares av foreldre med barn i barnehagen.
Undersøkelsen tar opp tema om  barns læring og utvikling, foreldresamarbeid, ansattes samspill med barna og ledelse og organisasjon.

Priser

Fra 01.08. 2019 koster en full plass i barnehage  3 040 kroner per måned, men prisen varierer etter foreldrenes inntekt.

Prisoversikt for barnehagene og regler for betaling.

Barnehageplass

Du må logge deg på via ID-porten når du skal:

  • svare på tilbud
  • følge saksgangen til søknaden
  • søke om endring av oppholdstid
  • si opp plassen
  • endre adresse, e-post eller telefonnummer

Opptak

Kommunen samordner opptaket av barn til alle barnehager. Det betyr at du kan søke på samme måte til kommunale barnehager, private barnehager og private familiebarnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket og til supplerende opptak gjennom barnehageåret.

 Regler for opptak.

Redusert betaling

Familier med lav inntekt får ikke automatisk lav pris for barnehageplassen. 

Søknadsskjema og mer informasjon.

Planer

Årsplan

Målet med årsplanen er å gi styrere, pedagogiske ledere og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens pedagogiske innhold og oppgaver. Årsplanen gir også informasjon til foreldre, eier og tilsynsmyndighet.

Virksomhetsplan

Virksomhetsplanen er utdanningssektorens utviklingsplan for virksomhetene.

Kommunale planer

Vedtekter

Vedtekter for Skedsmo kommunale barnehager.
Vedtektene ble sist endret i kommunestyret 14.12.2016.