Nettstedet vedlikeholdes. Ustabilitet kan forekomme.

Vardeåsen barnehages virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål:

Barnehagen følger opp rutiner for bruk av foreldreportalen.

IST direkte er tatt i bruk.


Enhetens tiltak:

Personalet har fått opplæring I IST direkte.

I pad til adm bruk er anskaffet.

IST direkte tas i bruk.

Utdanningssektorens årsmål 2

Enhetens mål:

Barna er kartlagt med TRAS- etter godkjenning fra foreldrene.

Nødvendige tiltak fra språkintervensjonen er iverksatt.

 

Enhetens tiltak:

Alle barn kartlegges med TRAS.
Det er etablert språkgrupper med metoder fra språkintervensjonen for de barna som trenger det..

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål: Folkehelseperspektivet er ivaretatt i barnehagens planer.


Enhetens tiltak: Foreta planalyse og iverksette tiltak.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Avdelingene ivaretar opplæring og veiledning i arbeidet med klima og miljø.


Enhetens tiltak: Det arbeides med opplegg knyttet til klima og miljø.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Oppdragsforståelse

Enhetens mål: Området oppdragsforståelse er gjennomarbeidet.

Enhetens tiltak:

Gjennomgang og diskusjon om den enkeltes oppdrag og oppdragsforståelse på plandagen 2.januar.

Alle ansatte har personlige mål for å utvikle utfordringer i sitt oppdrag.

Lederskap

Enhetens mål: Området lederskap er gjennomarbeidet.

Enhetens tiltak:

Gjennomgang og diskusjon om lederskap på plandagen 2.januar

Retning og mening med lederskap er tatt opp med den enkelte leder i medarbeidersamtalen

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål: Sykefraværet er satt til 7,3%

Enhetens tiltak:

  •  Arbeide med sykefraværsoppfølging.
  • Ha samtaler ved hyppig korttidsfravær.

 

Handlingsprogram mål 1

Følge opp sektorens realfagsstrategi.

Årsmål 1

“Nysgjerrigper-metoden», en metode for å fremme barns undring, utforsking og vitebegjær, er tatt i bruk i arbeidet med realfagssatsingen i alle barnehager.

Enhetens mål: «Nysgjerrigper- metoden» er tatt i bruk

Enhetens tiltak: Metodikken kobles opp mot eksiterende prosjekt «Med naturen på bordet».

Handlingsprogram mål 2

Fange opp og følge opp risikoutsatte barn.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt/videreført.

Enhetens mål: Alle barn er kartlagt med TRAS

 

Enhetens tiltak: Nødvendige tiltak fra språkintervensjonen er iverksatt

Handlingsprogram mål 3

Øke andelen barnehagelærere i barnegruppene.

Årsmål 3

Andelen barnehagelærere har økt fra 30,7 til 35 %.

Enhetens mål: Øke andelen barnehagelærere i barnehagen.

 

Enhetens tiltak: Vurdere ansettelse av barnehagelærer ved ledighet

 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?