Hopp til hovedinnholdet

Opptak i barnehage

 • Alle barnehagene i Skedsmo har felles opptaksrutiner -både kommunale- private- og familiebarnehager.
 • Opptak gjøres etter hvert som plasser blir ledige, hele året. Plassering avhenger av at det er ledig kapasitet i barnehagene, så det kan ta tid før det kan gis tilbud om plass.
 • Det sendes èn søknad som kan gjelde for flere barnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket , med søknadsfrist 1. mars, og til opptak gjennom hele barnehageåret.
 • Du må være bosatt i Skedsmo kommune for å ha plass i kommunal barnehage. Hvis du skal flytte til Skedsmo, men ikke har adresse her ennå, kan du søke, og få tilbud om plass, men flyttemelding må vises før plassen kan tas i bruk.
 • De private barnehagene gir primært plass til barn bosatt i Skedsmo kommune, men ved ledig kapasitet kan de ta inn barn fra andre kommuner. Se den enkelte barnehages vedtekter.
 • Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt i opptaket.
 • Likebehandling av barn, og av kommunale og private barnehager skal sikres gjennom samordnet opptak. 

Hvem har rett til barnehageplass?

 • Barn som har fylt ett år innen 31. august, som det er søkt for innen 1. mars, har rett til  plass i barnehage innen 31. august.
 • Barn født i september, oktober, november kan få plass fra august, men de har rett til plass innen utgangen av den måneden de fyller ett år.
 • Alle som ønsker plass innen 30.11. er med i årets hovedopptak.
 • Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen der barnet er bosatt.

Prioritet ved spesielle behov

Send dokumentasjon til

Skedsmo kommune
Utdanningssektoren
Postboks 313
2001 Lillestrøm 

Hvis det søkes om prioritet på ventelistene på grunn av spesielle behov, må relevant dokumentasjon være mottatt i Skedsmo kommune innen søknadsfristen 1. mars for å gjelde i hovedopptaket. Dersom dokumentasjon leveres etter fristen vil eventuell prioritet gjelde fra den dagen det er innvilget.

Når det er flere søkere enn plasser, skal følgende prioriteres ved opptak, jamfør barnehageloven:

 • Barn med funksjonsnedsettelse. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har funksjonsnedsettelse. Sakkyndig instans kan være lege, psykolog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Sakkyndig vurdering må vedlegges søknaden.
 • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4–12 og 4–4 annet og fjerde ledd. Kopi av vedtak må sendes utdanningssektoren.

Andre grupper som kan prioriteres skal være presisert i den enkelte barnehages vedtekter, og kan variere fra barnehage til barnehage. Vedtektene kan du finne på barnehagens nettsted, eller ved å kontakte barnehagen.

Hovedopptaket

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars.

 • Hovedopptaket gjelder plasser som blir ledig i august når et helt årskull slutter i barnehage.
 • Barn fra familiebarnehager i Skedsmo med aldersbegrensning gis prioritet ved overflytting til annen barnehage ved hovedopptak. Slik prioritet gis ved overflytting til alle kommunale barnehager og til noen av de private barnehagene, se den enkelte barnehages vedtekter. 

Svar på søknad om plass

Svar på søknad om plass i hovedopptaket sendes ut i flere puljer.

Alle som søkte innen fristen 1. mars vil få svar innen begynnelsen av mai. I 2019 er hovedopptaket forsinket, så alle vil få svar innen 31. mai.

Når vi har et tilbud om plass til barnet får du melding på SMS og e-post.

Når du skal svare på tilbud om plass må du logge deg inn med ID porten på søknads-siden og svare på tilbudet som ligger under fanen "Aktuelle saker".

Spørsmål om opptak