Hopp til hovedinnholdet

Opptak i barnehage

Frist for å søke plass i barnehage fra høsten er 1. mars!

Alle som søker før 1. mars og som ønsker plass innen 30.11.2018 er med i årets hovedopptak. Dokumentasjon om eventuelle spesielle behov må være mottatt i kommunen innen fristen 1. mars for å gjelde i hovedopptaket. 

 • Alle barnehagene i Skedsmo har felles hovedopptak, både kommunale- private- og familiebarnehager.
 • Det sendes èn søknad som kan gjelde for flere barnehager. Dette gjelder både til hovedopptaket , med søknadsfrist 1. mars, og til supplerende opptak gjennom hele barnehageåret.

Hvem har rett til barnehageplass

 • Barn som har fylt ett år innen 31. august 2018, som det er søkt for innen 1. mars, har rett til  plass i barnehage innen 31. august.
 • Barn født i september, oktober, november 2017 kan få plass fra august, men de har rett til plass innen utgangen av den måneden de fyller ett år.
 • Alle som ønsker plass innen 30.11.2018 er med i årets hovedopptak.
 • Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen der barnet er bosatt

Prioritet ved spesielle behov

Dokumentasjon sendes til

Skedsmo kommune
Utdanningssektoren
Postboks 313
2001 Lillestrøm 

Hvis det søkes om prioritet på ventelistene på grunn av spesielle behov, må relevant dokumentasjon være sendt Skedsmo kommune innen søknadsfristen 1. mars. Dersom dokumentasjon leveres etter fristen vil eventuell prioritet gjelde fra den dagen det er innvilget.

Når det er flere søkere enn plasser, skal følgende prioriteres ved opptak, jfr. barnehageloven:

 • Barn med funksjonsnedsettelse. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har funksjonsnedsettelse. Sakkyndig instans kan være lege, psykolog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Sakkyndig vurdering må vedlegges søknaden.
 • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4–12 og 4–4 annet og fjerde ledd. Kopi av vedtak må sendes utdanningssektoren.

Andre grupper som kan prioriteres skal være presisert i den enkelte barnehages vedtekter, og kan variere fra barnehage til barnehage. Vedtektene kan du finne på barnehagens nettsted, eller ved å kontakte barnehagen.

Hovedopptaket

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars.

 • Hovedopptaket gjelder plasser som blir ledig i august når et helt årskull slutter i barnehage.
 • Du må være bosatt i Skedsmo kommune for å ha plass i kommunal barnehage. Hvis du skal flytte til Skedsmo, men ikke har adresse her ennå, kan du søke, og få tilbud om plass, men flyttemelding må vises før plassen kan tas i bruk.
 • De private barnehagene gir primært plass til barn bosatt i Skedsmo kommune, men ved ledig kapasitet kan de ta inn barn fra andre kommuner. Se den enkelte barnehages vedtekter.
 • Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt i opptaket.
 • Likebehandling av barn, og av kommunale og private barnehager skal sikres gjennom samordnet opptak. 
 • Barn fra familiebarnehager i Skedsmo med aldersbegrensning gis prioritet ved overflytting til annen barnehage ved hovedopptak. Slik prioritet gis ved overflytting til alle kommunale barnehager og til noen av de private barnehagene, se den enkelte barnehages vedtekter. 

Svar på søknad om plass

 • Svar på søknad om plass i hovedopptaket sendes ut i flere puljer.
 • Alle som søkte innen fristen 1. mars vil få svar innen begynnelsen av mai.
 • Når tilbud er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

 • Utenom hovedopptak vil det bare sendes tilbud når det er ledig kapasitet.

Supplerende opptak

Utføres etter hvert som plasser blir ledige, hele året. Plassering avhenger av at det er ledig kapasitet i barnehagene, så det kan ta tid før det kan gis tilbud om plass.

Spørsmål om opptak