Søknadsportalen for barnehage og SFO blir midlertidig stengt mellom 1. og 16. november på grunn av oppdatering. Det vil ikke være mulig å søke, endre eller si opp plass i denne perioden.

Opptak i barnehage

Alle barnehagene i Skedsmo har felles hovedopptak, både kommunale- private- og familiebarnehager.
Det sendes èn søknad som kan gjelde for flere barnehager. 

Dette gjelder både til hovedopptaket , med søknadsfrist 1. mars, og til supplerende opptak gjennom hele barnehageåret.

Hvem har rett til barnehageplass?

Barn som har fylt ett år innen 31. august 2017, som det er søkt for innen 1. mars, har rett til  plass i barnehage innen 31. august.

Barn født i september og oktober 2016 kan få plass fra august, men de har rett til plass innen utgangen av den måneden de fyller ett år.


Barnet har rett til barnehageplass i den kommunen der barnet er bosatt.

Forslag om endring i rett til barnehageplass- novemberbarn

Departementet foreslår at barn født i november skal gis rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år. Kommunen står fritt til å tilby barn født i november plass i august. Dette betyr at barnet potensielt kan være ni måneder når han eller hun begynner i barnehagen. Det vil være opp til foreldrene å velge om de ønsker oppstart i den måneden barnet fyller ett år.

Dette er et forslag, det er ikke vedtatt i Stortinget ennå.

Vi anbefaler foreldre til novemberbarn om å søke om barnehageplass innen fristen for hovedopptaket 1. mars.

Hovedopptaket

Søknadsfrist til hovedopptaket er 1. mars.

 • Hovedopptaket gjelder plasser som blir ledig i august når et helt årskull slutter i barnehage.
 • Du må være bosatt i Skedsmo kommune for å ha plass i kommunal barnehage. Hvis du skal flytte til Skedsmo, men ikke har adresse her ennå, kan du søke, og få tilbud om plass, men flyttemelding må vises før plassen kan tas i bruk.
 • De private barnehagene gir primært plass til barn bosatt i Skedsmo kommune, men ved ledig kapasitet kan de ta inn barn fra andre kommuner. Se den enkelte barnehages vedtekter.
 • Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt i opptaket.
 • Likebehandling av barn, og av kommunale og private barnehager skal sikres gjennom samordnet opptak. 
 • Barn fra familiebarnehager i Skedsmo med aldersbegrensning gis prioritet ved overflytting til annen barnehage ved hovedopptak. Slik prioritet gis ved overflytting til alle kommunale barnehager og til noen av de private barnehagene, se den enkelte barnehages vedtekter. 

Supplerende opptak

Utføres etter hvert som plasser blir ledige, hele året. Plassering avhenger av at det er ledig kapasitet i barnehagene, så det kan ta tid før det kan gis tilbud om plass.

Svar på søknad

 • Svar på søknad om plass i hovedopptaket sendes ut i flere puljer.
 • Alle som søkte innen fristen 1. mars vil få svar innen begynnelsen av mai.
 • Når tilbud er opprettet vil du få melding via SMS og e-post.

 • Utenom hovedopptak vil det bare sendes tilbud når det er ledig kapasitet.

Prioritet ved spesielle behov

Hvis det søkes om prioritet på ventelistene på grunn av spesielle behov, må relevant dokumentasjon være sendt Skedsmo kommune, Utdanningssektoren, pb. 313, 2001 Lillestrøm innen søknadsfristen 1. mars. Dersom dokumentasjon leveres etter fristen vil eventuell prioritet gjelde fra den dagen det er innvilget.

 

Når det er flere søkere enn plasser, skal følgende prioriteres ved opptak, jfr. barnehageloven:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Sakkyndig instans kan være lege, psykolog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Sakkyndig vurdering må vedlegges søknaden.
 • Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester § 4–12 og 4–4 annet og fjerde ledd. Kopi av vedtak må sendes utdanningssektoren.

Andre grupper som kan prioriteres skal være presisert i den enkelte barnehages vedtekter, og kan variere fra barnehage til barnehage. Vedtektene kan du finne på barnehagens nettsted, eller ved å kontakte barnehagen.

Spørsmål om opptak?

Hvis du har du spørsmål om opptak i barnehage? Sjekk om det du lurer på finnes på vår "ofte stilte spørsmål"-side.


Har du fortsatt spørsmål om opptak, kan du kontakte oss på e-post: opptakbhg@skedsmo.kommune.no.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?