Hopp til hovedinnholdet

Priser og  betaling i barnehagen

Forskrift om foreldrebetaling

Foreldrebetaling i private og kommunale barnehagene følger bestemmelsene i forskrift om foreldrebetaling.

Nye priser fra 1. august 2019

Stortinget har vedtatt ny makspris for heltidsplass gjeldende fra 1. august 2019.
Ny pris er kr. 3 040 per måned for full plass.

Priser i barnehagen fra 1.8. 2019

Pristabell for barnehage
Oppholdstid per ukePris per måned
5 dager per uke 3 040
4 dager per uke 2 675
2 dager i uke 1 og 3 dager i uke 2 2 140

Søskenmoderasjon

  • Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nummer 2
  • Det gis 50 % søskenmoderasjon for søsken nummer 3 og øvrige
  • Søskenmoderasjonen gis til det eldste barnet.

I de tilfeller hvor foresatte har barn både i kommunal og privat barnehage gis det også søskenmoderasjon. Det er foreldrenes ansvar å informere styrer i barnehagen om søsken i andre barnehager.

Redusert betaling ved lav inntekt

Husholdninger med inntekt under kr. 557 333 kan søke om redusert betaling for barnehageplassen.


Hvem kan søke?

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke kommunen om redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Fra 1. august 2019 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 557 333 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 

For barn med barnehageplass i Skedsmo kommune, men som er bosatt i andre kommuner, skal søknaden sendes til den kommunen hvor barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist

Ved hovedopptak og nytt barnehageår er søknadsfristen 15. mai. Hvis søknaden innvilges vil redusert betaling gjelde fra 1. august. For søknader underveis i barnehageåret vil redusert betaling gjelde fra måneden etter at vedtaket fattes av kommunen. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.
Gratis kjernetid gjelder for 2-, 3-, 4- og 5 åringer. Retten til gratis kjernetid inntrer fra 1. august det året barnet fyller 2 år, for de som har rett til redusert oppholdsbetaling. Ordningen ble utvidet til også å gjelde 2-åringer 1. august 2019.
 
Redusert betaling og gratis kjernetid må du søke om i samme skjema (se knapp over). Det blir behandlet i samme prosess. Gratis kjernetid gjelder fra oppstart av barnehageåret i august, eventuelt fra senere startdato. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

 

For begge ordningene skal foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt (punkt 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.2 – 2.4 – 2.7.8 – 2.8 – 3.1 i skattemeldingen). Selvstendig næringsdrivende må levere næringsinntekt.

  • Som én husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Hvis foreldrene ikke bor sammen og barnet bor fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Matpenger

I enkelte barnehager er det et tillegg for matservering. Dette faktureres som matpenger eller kosttillegg.

Faktura

Du kan motta fakturaene fra Skedsmo kommune på følgende måter:

  1. I nettbanken som eFaktura, avtalegiro eller en kombinasjon av eFaktura med avtalegiro.
  2. I VIPPS
  3. I Digipost
  4. Papirfaktura sendt pr. post
Fakturaene blir sendt ut i nevnte rekkefølge avhengig av hvilken distribusjonskanal (1.-3.) du har opprettet.
Har du ikke eFaktura/avtalegiro, VIPPS eller Digipost sendes papirfaktura.
 
Kontaktinformasjon for faktura står på den enkelte fakturaen.

Spørsmål?

For mer informasjon, ta kontakt med den enkelte barnehage.

Utdanningssektoren, stab og PP-tjenesten flytter til nye lokaler!

Fra mandag 25. november finner du oss i  Solheimsgata 18 i Lillestrøm 2.- 4. etasje
 
Postadresse, fakturaadresse og telefon blir som før;
Post: Skedsmo kommune, PB 313, 2001 Lillestrøm 
Faktura (for leverandører): Skedsmo kommune, Fakturamottak, PB 414, 2001 Lillestrøm

Telefon utdanning, stab: 66 93 83 67   
Telefon PP-tjenesten (PPA): 66 93 83 68
 
E-post: PP-tjenesten: ppt@skedsmo.kommune.no
Barnehage: opptakbhg@skedsmo.kommune.no
Utdanning,  stab: ekspedus@skedsmo.kommune.no

Velkommen til nye lokaler fra uke 48!