Hopp til hovedinnholdet

Priser og  betaling i barnehagen

Forskrift om foreldrebetaling

Foreldrebetaling i private og kommunale barnehagene følger bestemmelsene i forskrift om foreldrebetaling.

Maksimalpris i barnehage

Stortinget har vedtatt at maksimalpris for heltidsplass i barnehage er kr. 2.910,- per måned fra 1. januar 2018.

Priser barnehage

Pristabell for barnehage
Oppholdstid per ukeVanlig sats inntekt over 500 500
5 dager per uke 2 910
4 dager per uke 2 561
2 dager i uke 1 og 3 dager i uke 2 2 049

Søskenmoderasjon

  • Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nummer 2
  • Det gis 50 % søskenmoderasjon for søsken nummer 3 og øvrige
  • Søskenmoderasjonen gis til det eldste barnet.

I de tilfeller hvor foresatte har barn både i kommunal og privat barnehage gis det også søskenmoderasjon. Det er foreldrenes ansvar å informere styrer i barnehagen om søsken i andre barnehager.

Redusert betaling i barnehagen

Husholdninger med inntekt under kr. 533. 500 kan søke om redusert betaling for barnehageplassen.


Hvem kan søke?

Foreldrebetalingen skal utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede inntekt. Husholdninger som har en samlet inntekt lavere enn 533.500 kroner per år, har rett til redusert betaling.

For barn med barnehageplass i Skedsmo kommune, men som er bosatt i andre kommuner, skal søknaden sendes til den kommunen hvor barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist

Ved hovedopptak og nytt barnehageår er søknadsfristen 1. juni. Hvis søknaden innvilges vil redusert betaling gjelde fra 1. august. For søknader underveis i barnehageåret vil redusert betaling gjelde fra måneden etter at vedtaket fattes av kommunen. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Gratis kjernetid

Gratis kjernetid gjelder for 3-, 4- og 5 åringer. Retten til gratis kjernetid inntrer fra 1. august det året barnet fyller 3 år.

Inntektsgrensen for å ha rett til 20 timer gratis kjernetid er fra 1. august 2017 kroner 533 500 for husholdningens samlede inntekt.

Du må søke om å få gratis kjernetid. Hvis du har søkt om redusert betaling, og husholdningens inntekt er lavere enn kr 533 500 per år, vil barn over 3 år få 20 timer gratis opphold per uke. Redusert betaling og gratis kjernetid søkes om og behandles i samme prosess, og gjelder fra oppstart av barnehageåret i august, eventuelt fra senere startdato. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Hvis du har rett til gratis kjernetid, og velger kun å benytte de 20 timene, er barnehagetilbudet gratis.

Hvilke inntekter skal regnes med?

For begge ordningene skal foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt (punkt 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.2 – 2.4 – 2.7.8 – 2.8 – 3.1 i skattemeldingen). Selvstendig næringsdrivende må levere næringsinntekt.

  • Som én husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Hvis foreldrene ikke bor sammen og barnet bor fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

 

Matpenger

I enkelte barnehager er det et tillegg for matservering. Dette faktureres som matpenger eller kosttillegg.

Spørsmål?

For mer informasjon, ta kontakt med den enkelte barnehage.

Ved spørsmål om faktura, kontakt:

Gerd Vestad