Hopp til hovedinnholdet

Priser og  betaling i barnehagen

Forskrift om foreldrebetaling

Foreldrebetaling i private og kommunale barnehagene følger bestemmelsene i forskrift om foreldrebetaling.

Maksimalpris i barnehage

Stortinget har vedtatt at maksimalpris for heltidsplass i barnehage er kr. 2.910,- per måned fra 1. januar 2018.

Priser barnehage

Pristabell for barnehage
Oppholdstid per ukeVanlig sats inntekt over 500 500
5 dager per uke 2 910
4 dager per uke 2 561
2 dager i uke 1 og 3 dager i uke 2 2 049

Søskenmoderasjon

  • Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nummer 2
  • Det gis 50 % søskenmoderasjon for søsken nummer 3 og øvrige
  • Søskenmoderasjonen gis til det eldste barnet.

I de tilfeller hvor foresatte har barn både i kommunal og privat barnehage gis det også søskenmoderasjon. Det er foreldrenes ansvar å informere styrer i barnehagen om søsken i andre barnehager.

Redusert betaling ved lav inntekt

Husholdninger med inntekt under kr. 533. 500 kan søke om redusert betaling for barnehageplassen.


Hvem kan søke?

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, kan du søke kommunen om redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 

For barn med barnehageplass i Skedsmo kommune, men som er bosatt i andre kommuner, skal søknaden sendes til den kommunen hvor barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist

Ved hovedopptak og nytt barnehageår er søknadsfristen 1. juni. Hvis søknaden innvilges vil redusert betaling gjelde fra 1. august. For søknader underveis i barnehageåret vil redusert betaling gjelde fra måneden etter at vedtaket fattes av kommunen. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.
Gratis kjernetid gjelder for 3-, 4- og 5 åringer. Retten til gratis kjernetid inntrer fra 1. august det året barnet fyller 3 år, for de som har rett til redusert oppholdsbetaling.

Redusert betaling og gratis kjernetid må du søke om i samme skjema (se knapp over). Det blir behandlet i samme prosess. Gratis kjernetid gjelder fra oppstart av barnehageåret i august, eventuelt fra senere startdato. Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Hvis du har rett til gratis kjernetid, og velger kun å benytte de 20 timene, er barnehagetilbudet gratis.

For begge ordningene skal foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt (punkt 1.6 – 1.7 – 2.1 – 2.2 – 2.4 – 2.7.8 – 2.8 – 3.1 i skattemeldingen). Selvstendig næringsdrivende må levere næringsinntekt.

  • Som én husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
  • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
  • Hvis foreldrene ikke bor sammen og barnet bor fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Matpenger

I enkelte barnehager er det et tillegg for matservering. Dette faktureres som matpenger eller kosttillegg.

Faktura

Du kan motta fakturaene fra Skedsmo kommune på følgende måter:

  1. I nettbanken som eFaktura, avtalegiro eller en kombinasjon av eFaktura med avtalegiro.
  2. I VIPPS
  3. I Digipost
  4. Papirfaktura sendt pr. post
Fakturaene blir sendt ut i nevnte rekkefølge avhengig av hvilken distribusjonskanal (1.-3.) du har opprettet.
Har du ikke eFaktura/avtalegiro, VIPPS eller Digipost sendes papirfaktura.
 
Kontaktinformasjon for faktura står på den enkelte fakturaen.

Spørsmål?

For mer informasjon, ta kontakt med den enkelte barnehage.

Ved spørsmål om faktura, kontakt:

Gerd Vestad