Hopp til hovedinnholdet

Vedtekter for kommunale barnehager

§ 1 Drift

Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med “Lov om barnehager”, kommunale planer og vedtak. Barnehagene har et virksomt internkontrollsystem i henhold til Arbeidsmiljøloven.   

§ 2 Den kommunale forvaltning

Hovedutvalg for utdanning er ansvarlig for samordning, planlegging og drift av barnehagene. Hovedutvalget behandler de saker som fremgår av Lov om barnehager med forskrifter.  Administrativt er barnehagene tilknyttet utdanningssektoren med kommunaldirektøren som ansvarlig.  Styrer har den daglige ledelse av den enkelte barnehage.   

§ 3 Arealutnytting

Den generelle norm for barns leke- og oppholdsareal inne er 4 m² netto per barn over 3 år og 5,3 m2 per barn under 3 år.   

§ 4 Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet, verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.  


Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.  


Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering.   

§ 5 Foreldreråd og samarbeidsutvalg

For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg (jf. Lov om barnehager § 4). Foreldrerådet består av foreldrene/de foresatte til alle barna i barnehagen. Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe er likt representert.


Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ. Det skal bli forelagt og har rett til å uttale seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og forholdet til foreldrene.  


Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eier, og kan melde fra til kommunen eller fylkesmannen som tilsynsmyndighet, dersom barnehagen ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, barnehagens vedtekter og barnehagens budsjett.  


Samarbeidsutvalget for hver barnehage skal fastsette en årsplan for den pedagogiske virksomheten.  

§ 6 Taushetsplikt / opplysningsplikt

For virksomheter etter Lov om barnehager gjelder reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven §§ 13 til 13 f tilsvarende.  


Barnehagepersonalet skal av eget tiltak gi sosialtjenesten og barneverntjenesten opplysninger etter §§ 21 og 22 i Lov om barnehager. Opplysningene skal normalt gis av styrer.   

§ 7 Opptakskrets og opptakskriterier

Opptakskrets for de kommunale barnehagene er Skedsmo kommune. Barnehageplass tildeles etter følgende opptakskriterier i prioritert rekkefølge:  

 1. Barn med nedsatt funksjonsevne. Det skal foretas en sakkyndig vurdering for å vurdere om barnet har nedsatt funksjonsevne. Sakkyndig instans kan være lege, psykolog eller pedagogisk-psykologisk tjeneste. Sakkyndig vurdering må vedlegges søknaden.  Barn som det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. Kopi av vedtak må vedlegges søknaden. 
 2. Søsken av barn som har barnehageplass i den aktuelle barnehagen.  
 3. Barn som søker overflytting til annen barnehage i Skedsmo. Gjelder kun i hovedopptakets to første runder. Overflytting fra barnehage med aldersbegrensning prioriteres før andre overflyttinger.  
 4. Barn av personell som er vanskelig å rekruttere, ansatt av Skedsmo kommune. Uttalelse fra virksomhetens leder må vedlegges søknaden.
 5. Barn som ikke har barnehageplass innen kommunegrensene.
 6. Barn av eneforsørgere med studieplass eller fast jobb.

Når flere søkere står likt, foretas elektronisk trekning mellom disse.


Det skal tas hensyn til barnehagens samlede pedagogiske og omsorgsmessige oppgaver, samt gruppesammensetning med hensyn til barnas alder, kjønn og funksjonsevne.  


I helt spesielle tilfelle kan kommunen foreta en individuell skjønnsmessig vurdering av hvilket barn som bør gis forrang.    

§ 8 Opptak av barn

 1. For kommunale barnehager er rådmannen ved kommunaldirektøren for utdanning opptaksmyndighet.  
 2. De kommunale barnehagene inngår i kommunens samordnede opptaksprosess.  
 3. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.  
 4. Søknad om opptak skjer elektronisk. Tildeling av og avslag på barnehageplass skjer i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene i § 7.  
 5. Søknad om overføring til annen barnehage og bytte av oppholdstid fremsettes også elektronisk.  
 6. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket, med hensyn til ønsket barnehage og oppholdstid.  
 7. Barn med nedsatt funksjonsevne kan tildeles plass i annen barnehage enn foreldrene ønsker, dersom den andre barnehagen er bedre tilrettelagt eller har spesiell kompetanse knyttet til barnets behov.  
 8. Tilbud om plass gis med antall hele dager per uke.  
 9. Barn som tas opp tildeles plass fram til skolepliktig alder, eller til barnet flytter ut av kommunen.  
 10. Det gis ikke permisjon fra opphold i barnehage. Søknad om redusert oppholdstid i en periode regnes ikke som permisjon, men endring av oppholdstiden.  
 11. Ved tilbud om barnehageplass, blir barnet strøket fra søkerlisten. Foresatte kan søke på nytt, uavhengig av om de svarer ja eller nei til tilbudet. Barnet får samme prioritetskode som det hadde før tilbudet om barnehageplass.  

§8 a Supplerende opptak

 1. Supplerende opptak til ledige plasser gjennomføres hele året på grunnlag av søkerlisten på det aktuelle tidspunkt.
 2. Det foretas én elektronisk trekning for hvert supplerende opptak.  
 3. Ved supplerende opptak sendes ikke avslag til de som ikke får plass, unntatt søkere med lovfestet rett til prioritet som ikke tilbys plass. 

§8 b Hovedopptak

 1. Hovedopptaket gjennomføres èn gang pr. år etter kunngjøring i lokalpressen. Fristen for søknad om barnehageplass er 1. mars for etterfølgende barnehageår som regnes fra 1. august – 31. juli året etter.  
 2. I hovedopptakets 1. runde tildeles plass etter trekningsnummer til de som har barnehagen som 1. ønske. Etter 1. runde følges kun trekningsnummer.  
 3. Det foretas én elektronisk trekning pr. årskull ved hovedopptaket.   

§ 9 Klagerett

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan klage dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt.  Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker.  Dersom kommunen ikke tar klagen under behandling eller ikke gir klageren medhold i at denne skulle vært tilbudt den ønskede barnehageplassen, skal kommunen sende klagen til klageinstansen. Kommunens klageorgan er klageinstans.   

§ 10 Åpningstider

Barnehagene holdes åpne mandag - fredag fra kl. 07.00 til kl. 17.00.


Jule- og nyttårsaften er alle barnehagene stengt. Onsdag før skjærtorsdag er åpningstiden fra kl. 07.00 - 13.00.


Barnehagene har 5 planleggingsdager pr. år; da er barnehagene stengt.  


Da termin 7 er betalingsfri, skal barna ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. Tre uker skal tas i forbindelse med hovedferieperioden (01.06 – 30.09). Hvis barnet ikke skal fortsette i barnehagen etterfølgende barnehageår, må hele ferien avvikles innen 31.07. De 5 planleggingsdagene kan regnes som feriedager. Skjema for ferieavvikling leveres barnehagen etter nærmere beskjed fra styrer.

§ 11 Betaling for opphold

Betaling for barnas opphold i barnehagene skjer etter Forskrift om foreldrebetaling i barnehager og de til enhver tid gjeldende satser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret.  Familiens restanser i betaling for tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning må være oppgjort innen barnet kan få begynne i barnehagen.  

 

Retningslinjer for betaling

 1. Regninger sendes ut forskuddsvis med forfall 15. i hver måned. Det betales for 11 måneder pr. år. Termin 7 er betalingsfri.
 2. Betaling regnes fra avtalt startdato.
 3. Foreldrebetaling for en plass i barnehage skal ikke settes høyere enn en maksimalgrense. Betaling for kost kan komme i tillegg. Maksimalgrensen blir fastsatt i Stortingets årlige budsjettvedtak. 
 4. Det betales full pris for 1. barn. Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50 % for søsken nr. 3 og øvrige. 
 5. Husstander med lav inntekt kan få redusert oppholdsbetaling. Eget søknadsskjema må benyttes, og spesifisert dokumentasjon må følge søknaden. Søknader behandles fortløpende. Det gis ikke tilbakevirkende kraft ved innvilgelse av redusert betaling.
 6. Hvis betaling ikke er mottatt innen fristen sendes et inkassovarsel inklusive gebyr. Forsinkelsesrenter vil påløpe fra forfallsdatoen på fakturaen til betalingsdato. 
 7. Hvis inkassovarselet ikke blir betalt innen fristen, sendes skriftlig varsel om oppsigelse av plassen. 
 8. Ved fortsatt manglende betaling, vil kravet bli sendt til Nedre Romerike kemnerkontor for innfordring, og kan medføre ytterligere omkostninger samt rettslig inndriving av kravet.

Redusert drift

Ved uforutsette hendinger, slik at driften helt eller delvis må innstilles, er ikke Skedsmo kommune erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste o.l. til foreldre/foresatte. Reduksjon av betaling for opphold vil bare kunne skje hvis åpningstiden er mindre enn 7 timer pr. dag. Ved arbeidskonflikt hvor barnehagen er helt stengt, fritas foreldrene for betaling i den tiden barnehagen er stengt.

Fritak for betaling

Når et barn er fraværende på grunn av langvarig, sammenhengende sykdom i 1 mnd. - legeattest må legges ved - kan det etter særskilt vurdering innvilges betalingsfritak. Det gis ikke adgang til å søke permisjon med fritak for betaling i barnehageåret. Det kan heller ikke kreves fritak for betaling selv om foreldre har ferie utenom hovedferieperioden. 

§ 12 Oppsigelse av barnehageplassen

Oppsigelsesfrist

 Oppsigelse må leveres elektronisk. Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned. Betaling påløper i oppsigelsestiden. Dette gjelder selv om barnet ikke begynner i barnehagen etter at plassen er akseptert.  

Når familien flytter ut av kommunen, må plassen sies opp og oppsigelsesfristen gjelder. Etter særskilt vurdering kan plassen beholdes frem til første ferie. Slik søknad fremmes til styrer i barnehagen.  

Ved evt. innskrenkninger i driften kan barnehageplassen sies opp av kommunen med 3 måneders varsel regnet fra den 1. i påfølgende måned.  

 

 

Mislighold

Rådmannen ved kommunaldirektør for utdanning kan ta tildelingen av barnehageplass opp til ny vurdering dersom plassen ikke benyttes etter forutsetningene i vedtektene, det vil si:

 • åpningstiden (jf. § 10) ikke overholdes (for eksempel der barnet gjentatte ganger hentes for sent) 
 • betalingsreglementet ikke overholdes (jf. § 11)
 • det gis uriktige opplysninger i søknaden (jf. barnehagelovens § 12a og 13)
 • det står igjen restanse (ubetalte regninger) fra tidligere opphold i barnehage/SFO
 • det unnlates å gi oppdaterte opplysninger om økt inntekt ved innvilget redusert betaling 
 • dersom særskilte forhold gir grunn til det   

§ 13 Helse/sykdom

Barnehagen vil i forbindelse med oppstart i barnehagen innhente opplysninger om barnets helse, jf. Lov om barnehager § 23.  


Barn med smittsomme sykdommer/redusert allmenntilstand skal holdes hjemme. I tvilstilfeller har styrer avgjørelsesmyndigheten.   

§ 14 Erstatningsplikt/forsikring

Klær og andre eiendeler må være navnet. Barnehagene har ingen erstatningsplikt for medbrakte personlige eiendeler som for eksempel klær, vogner, leker m.m.  Barn i Skedsmo kommunale barnehager er kollektivt ulykkesforsikret for den tiden de oppholder seg i barnehagen, på utflukter, reiser og liknende som er arrangert av barnehagen og på direkte vei til og fra barnehagen.   

§ 15 Kontantstøtte

Kommunen har plikt til å opprette og føre register til bruk for NAV i forbindelse med kontroll av beregning og utbetaling av kontantstøtte etter kontantstøtteloven.  Registeret skal inneholde opplysninger om: 

 • navn, fødselsnummer og adresse til barn i alderen 1-2 år som har barnehageplass med offentlig driftstilskudd 
 • navn, fødselsnummer og adresse til den/de barnet bor fast hos 
 • avtalt ukentlig oppholdstid i barnehagen 
 • tidspunktet for når barnet begynte i barnehagen, når det eventuelt fikk endret oppholdstiden eller sluttet i barnehagen.  

Dersom barnet er i kontantstøttealder kan familien være berettiget til kontantstøtte. Familien må selv ta kontakt med NAV.   

§ 16 Gyldighet

Forandringer i og tilføyelser til disse vedtektene fremmes gjennom hovedutvalg for utdanning og vedtas av kommunestyret.  


 

Vedtektene ble vedtatt i kommunestyret 26.02.2014, og revidert 14.12.2016.