Hopp til hovedinnholdet

Barnehagemiljø

Psykososialt barnehagemiljø

Barnehagen skal møte barns behov for omsorg, trygghet, tilhørighet og anerkjennelse, og sikre at barn får ta del i og medvirke i fellesskapet. Positive og nære relasjoner mellom barn og voksne er av stor betydning for barns trivsel og utvikling i barnehagen, samtidig er samspill med andre barn en viktig arena for barns tilegnelse av sosial kompetanse.

Hvilket ansvar har barnehagen?

En viktig oppgave for de voksne i barnehagen er å hjelpe barna å bygge relasjoner til hverandre. Dette forutsetter voksne som gode modeller for positive sosiale handlinger, som er tilstede og observerer samspillet mellom barna, og som vurderer grad av egen involvering. Personalet skal blant annet støtte barna i å sette egne grenser, respektere andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner. Videre skal personalet forebygge, stoppe og følge opp diskriminering, utestenging, mobbing, krenkelser og uheldige samspillsmønstre.

Hva skal du gjøre hvis barnet ditt ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

Ta kontakt med barnehagen så fort som mulig. Forklar hva saken handler om, og be om at barnehagen iverksetter tiltak slik at barnet får det bedre. 
Dersom du opplever å ikke få den hjelp og støtte dere trenger i saker som omhandler ditt barns trivsel i barnehagen, kan du også ta kontakt med kommunen. Kommunen kan gi råd og veiledning, og kan kontakte barnehagen, undersøke saken og vurdere behov for tiltak

Utdanningssektoren

Telefon 66938367

Mobbeombudet i Akershus

Janne Myrås er mobbeombud for barnehager og grunnskoler i Akershus. Som mobbeombud arbeider hun for at alle barn i barnehager og grunnskoler skal ha en trygg og mobbefri hverdag. Både barn og foreldre kan få støtte, råd og veiledning, og Myrås kan også være en samtalepartner i vanskelige saker for å bidra til at de blir løst. 

Mobbeombud for barn og unge i Akershus

Janne Myrås
Telefon 93072533

Vil du vite mer?

  • Du finner mer informasjon i plan for kvalitetssikring av omsorgs- og læringsmiljøet i barnehagen (PKOL) som er utarbeidet av Skedsmo kommune.
  • Utdanningsdirektoratet har laget nettstedet Nullmobbing.no. 
  • Rammeplan for barnehagen