Kjeller SFOs virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Øke andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i skolefritidsordningene.

Årsmål 1

Andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i SFO har økt fra 40,56 % til 43 %.

Enhetens mål: Beholde og øke antall innmeldte barn på 3. og 4.trinn


Enhetens tiltak: Fokus på elevmedvirkning og tilpassede aktiviteter for 3. og 4. trinn

Handlingsprogram mål 2

Styrke kvaliteten i SFO og bygge opp under læringsprosessene i skolen.

Årsmål 2

Det er utarbeidet en felles plattform for arbeid med prosesskvalitet i skolefritids­ordningene.

Enhetens mål: Kjeller SFO bidrar i arbeidet med å utarbeide en felles plattform for prosesskvalitet.

 

Enhetens tiltak: Det arbeides med tema prosesskvalitet på personalmøter, og Kjeller gir innspill til plattformen som utarbeides. 

Enhetens mål: Øke kvaliteten på mattilbudet

 
Enhetens tiltak: Tilby en variert og sunn matmeny. Matmenyen sendes ut til foresatte sammen med aktivitetsplanene.


Enhetens mål: Økt fokus på et variert og godt aktivitetstilbud innenfor områdene i rammeplanen. Synliggjøre barns SFO-hverdag og aktivitetstilbud gjennom sosiale medier og månedsbrev.


Enhetens tiltak: Tilby og tilrettelegge for frilek og voksenstyrte aktiviteter. Voksne på SFO skal være synlige igangsettere av lek i skolegården og på basen.

 


Faste innlegg på sosiale medier hver uke.

Handlingsprogram mål 3

Evaluere og revidere Rammeplanen for SFO.

Årsmål 3

Arbeidet med evaluering og revidering av ny rammeplan er ferdigstilt og implementering er iverksatt i personalgruppen. 

Enhetens mål: Kjeller bidrar i arbeidet og kommer med innspill i arbeidet med evaluering og revidering av ny rammeplan.


Enhetens tiltak: Starte implementering av ny rammeplan.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?