Sten-Tærud SFOs virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Handlingsprogram mål 1

Øke andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i skolefritidsordningene.

Årsmål 1

Andelen barn fra 3. og 4. årstrinn i SFO har økt fra 40,56 % til 43 %.

Enhetens mål: Aktivitetstilbudet til 3. og 4. trinn skal bli mer attraktivt og aldersadekvat, slik at barna/foreldrene ønsker å forlenge sin tid på Sten-Tærud SFO.


Enhetens tiltak: Aktivitetstilbudet skal gjøres mer attraktivt ved at barna får økt medvirkning i sin SFO-hverdag, og ved at vi har en bedre dialog med både barn og foreldre/foresatte. Dette gjennom samtaler, informasjon og dokumentasjon. Et tettere samarbeid med skolen kan også være et godt tiltak.

Handlingsprogram mål 2

Styrke kvaliteten i SFO og bygge opp under læringsprosessene i skolen.

Årsmål 2

Det er utarbeidet en felles plattform for arbeid med prosesskvalitet i skolefritids­ordningene.

Enhetens mål: Sten-Tærud SFO skal i likhet med de andre SFOene i kommunen, bidra til at plattform for arbeid med prosesskvalitet i skolefritidsordningene blir utarbeidet.


Enhetens tiltak:

1. Bruke basemøter, baseledermøter og andre felles fora for ansatte, til å jobbe med ulike områder rundt kvalitet i SFO.  Dele dette arbeidet med arbeidsgruppen, som jobber med den felles plattformen for prosesskvalitet i kommunen.

2. Jobbe med grunnleggende sosiale ferdigheter med barna, som sosial kompetanse, relasjoner, lekekompetanse og samspill.

3. Trekke frem to områder fra brukerundersøkelsen som vi skal forbedre: Aktivitetstilbudet og Informasjon og dokumentasjon.   

Handlingsprogram mål 3

Evaluere og revidere Rammeplanen for SFO.

Årsmål 3

Arbeidet med evaluering og revidering av ny rammeplan er ferdigstilt og implementering er iverksatt i personalgruppen. 

Enhetens tiltak:
1. Møte de krav som stilles til hver SFO for at ny rammeplan skal bli ferdigstilt.
2. Implementering av ny rammeplan skjer gjennom å aktivt bruke planen i ulikt planarbeid, og gjennomføring og evaluering, av vårt arbeid med barna.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?