Priser og betaling i SFO

Priser

Priser SFO gjeldende fra 1. januar 2017

Antall dager per uke 

Høy sats kr./mnd.

Lav sats kr./mnd.

     5 dager 

     3 260

     1 566

     4 dager

     2 629 

     1 537

     3 dager

     2 005 

     1504 

     2 dager

     1 387

        783

     1 dag

        767

        578

     50 % *

     1 631

        782

* 50 % plass betyr annenhver uke, eller to uker på og to uker av, innenfor en måned.


Alle med inntekt over 3,5G (G = grunnbeløpet i folketrygden)  betaler høyeste sats. 


Prisen for opphold i SFO har økt med 2% siden forrige år. Det tas forbehold om endring av betalingssatsene i skoleåret.

Søke om redusert betaling

Dersom husstanden har en samlet inntekt på under 3,5G (G = grunnbeløp i folketrygden) kan du søke om redusert betaling.

Spørsmål om redusert betaling

For spørsmål om redusert betaling, kontakt:

Mette Engelund-Brænden

Søskenmoderasjon

Det gis ingen søskenmoderasjon. 

Matpenger (kostpenger)

Kostpenger er inkludert i satsene.

Endre oppholdstid

Reduksjon i oppholdstid vil alltid gjelde fra den 1. i måneden. Ønske om reduksjon i oppholdstid må meldes elektronisk minimum 1 måned før endringen skal tre i kraft. Se vedtektene § 11.


Økning av antall dager pr. uke kan skje dersom bemanningen tillater det. Se vedtektene § 11.


Søknad om endring, og oppsigelse av plass gjøres elektronisk

Oppsigelse av plass

Oppsigelse av plass gjøres elektronisk. Oppsigelsestiden er 2 måneder fra den 1. i påfølgende måned. Ved flytting ut av kommunen er oppsigelsestiden 1 måned. Se vedtektene §10.


Du kan se hele betalingsregulativet  i §8 i vedtektene for SFO.

Spørsmål om SFO-regning (faktura)

Ved spørsmål om faktura, kontakt:

Gerd Vestad

Fant du det du lette etter?