Hopp til hovedinnholdet

Vedtekter for SFO

Vedtektene ble vedtatt i kommunestyret 10.06.2015, med endring i §7 gjeldende fra 1. oktober 2015.

I budsjett for 2017, vedtatt i kommunestyret 13.12.2017, er grensen for inntekt i forbindelse med redusert oppholdsbetaling endret til 4 G.

§ 1 Drift

Skolefritidsordningen (SFO) drives av Skedsmo kommune og i samsvar med “Opplæringslova” av 9. juni 1998, §13-7 samt kommunale planer og vedtak.  

§ 2 Den kommunale forvaltning

Hovedutvalg for utdanning er styringsinstans med kommunaldirektør for utdanning som administrativt ansvarlig.  

§ 3 Arealutnytting

Arealet som benyttes til SFO skal være egnet for barns lek og aktiviteter ute og inne.   

§ 4 Formål

SFO er en del av den enkelte skoles helhetlige læringsmiljø. Formålet er å gi barn på 1. - 4. årstrinn omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid i nær forståelse og samarbeid med hjemmet. Funksjonshemmede barn som er elever ved Frydenlund skole og ressurssenter, gis et tilbud til og med 10. årstrinn.  


Tilbudet skal gi mulighet for: 


 • mat, hvile og omsorg 
 • fri lek i et trygt og stimulerende miljø 
 • å utvikle evne til samarbeid og ansvar 
 • å delta i ulike former for praktiske og estetiske aktiviteter 
 • å delta i kultur- og fritidsaktiviteter 

§ 5 Råd og utvalg

Foreldreråd ved skolen

Foreldrerådet består av alle foreldre som har barn ved skolen. Det skal fremme fellesinteresser og bidra aktivt til å skape et godt skolemiljø. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg. (Jfr. § 11- 4 i Opplæringslova).  

Samarbeidsutvalg ved skolen

Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ ved skolen. Organet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen. Det består av foreldre, lærere, elever og andre ansatte ved skolen. (Jfr. § 11-1 i Opplæringslova). Samarbeidsutvalget kan delegere saker om SFO til et arbeidsutvalg.

Det kan etableres et felles samarbeidsutvalg for grunnskole og barnehage.   

§ 6 Taushetsplikt / opplysningsplikt

For virksomheter etter Opplæringslova gjelder reglene om taushetsplikt i Forvaltningsloven, §§ 13 - 13 f.  


Personalet skal av eget tiltak gi sosialtjenesten og barneverntjenesten opplysninger etter §§ 15-3 og 15-4 i Opplæringslova. Opplysningene skal normalt gis av rektor.

§ 7 Opptak av barn

Alle som søker plass med hjemmel i § 4, tas inn. Det er ett hovedopptak for nye barn med søknadsfrist 1. mars. Opptaket gjelder normalt i fire år, eller til plassen sies opp skriftlig.  


Har familien restanse (ubetalte regninger) fra tidligere opphold i barnehage eller skolefritidsordning, må det være inngått en betalingsavtale med Nedre Romerike kemnerkontor, eller hele restansen må være oppgjort innen barnet kan begynne i SFO.


Barna kan som fast ordning delta 1,2, 3, 4 eller 5 dager pr. uke. Barna kan som en fast ordning delta i SFO hver 2. uke (50 % plass) Det er i spesielle tilfeller anledning til å benytte enkeltdager i SFO etter særskilt avtale med den enkelte skole. 


Innmelding via kommunens innbyggerportal
.  


For innmelding utenom hovedopptaket kan det gis et SFO-tilbud dersom bemanningen tilsier det.   

§ 8 Betaling for opphold

Skolefritidstilbudet skal finansieres gjennom kommunale bevilgninger og foreldrebetaling. 
 

Betaling for barnas opphold i SFO skjer etter de til enhver tid gjeldende satser og retningslinjer vedtatt av kommunestyret. Det gis ikke søskenmoderasjon.  

Retningslinjer for betaling

 1. Regninger sendes ut forskuddsvis med forfall 15. i hver måned. Det betales for 11 mnd. pr. år. I juli måned er SFO stengt i 4 uker. Denne måneden (termin 7) er derfor betalingsfri.
 2. Antall påmeldte dager er bindende for betaling inntil skriftlig endring / oppsigelse foreligger. Betaling påløper i oppsigelsestida.
 3. Betaling regnes fra 1. i hver måned. Det må betales for hel måned.
 4. Det må betales for full dag, selv om dagen bare benyttes før eller etter skoletid. 
 5. Hvis betaling ikke er mottatt innen fristen, sendes et inkassovarsel inklusive gebyr. Forsinkelsesrenter vil påløpe fra forfallsdatoen på fakturaen til betalingsdato.
 6. Hvis inkassovarselet ikke blir betalt innen fristen, sendes skriftlig varsel om oppsigelse av plassen.
 7. Ved fortsatt manglende betaling, vil kravet bli sendt til Nedre Romerike kemnerkontor for innfordring, og kan medføre ytterligere omkostninger samt rettslig inndriving av kravet. 

Erstatningsplikt ved redusert drift

Ved uforutsette hendinger, slik at driften helt eller delvis må innstilles, er ikke Skedsmo kommune erstatningspliktig for tapt arbeidsfortjeneste o.l. til foresatte.  

Fritak for betaling

Når et barn er fraværende på grunn av langvarig, sammenhengende sykdom i minst 1 mnd. - legeattest må legges ved - kan det etter særskilt vurdering innvilges betalingsfritak.  

Det gis ikke adgang til å søke permisjon med fritak for betaling i skoleåret eller fritak for betaling av kost. Det kan heller ikke kreves fritak for betaling selv om foreldre har ferie til andre tider enn den tid SFO er stengt. 

§ 8A Redusert betaling

Husstander med lav inntekt kan søke om redusert betaling og få innvilget lav sats. Inntektsgrensen vedtas i kommunens årsbudsjett. 

Betalingssatsene er basert på husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. 

 • Som husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere.
 • Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.
 • Hvis foreldrene ikke bor sammen og barnet bor fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistret.

Eget søknadsskjema må benyttes og spesifisert dokumentasjon må følge søknaden. 

Det søkes for et skoleår om gangen med søknadsfrist fastsatt av kommunen. 

For søknader underveis i skoleåret vil redusert betaling gjelde fra måneden etter at vedtaket fattes av kommunen. 

Det gis ikke tilbakevirkende kraft.

Ved endring av inntekt

Dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen i løpet av året, skal ny søknad og dokumentasjon på inntekt sendes inn, slik at riktig sats for foreldrebetaling kan beregnes. Siste selvangivelse må leveres også når det søkes om endring av foreldrebetaling.

Manglende selvangivelse

Ved manglende selvangivelse må annen dokumentasjon av inntekt legges ved. Kommunen har rett til å vurdere hva som er gyldig dokumentasjon, og eksempler på annen dokumentasjon er opplyst på søknadsskjema. 

Klagerett

I henhold til Forvaltningsloven §28, første ledd, er det klagerett på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra vedtaket er mottatt. En eventuell klage må være skriftlig og begrunnet, og den skal sendes til kommunen. Dersom klagen ikke tas til følge, går saken videre til kommunens eget klageorgan.

§ 9 Åpningstider

SFO holdes åpen kl. 07.00 - 17.00, men stengt i den tiden alle elever har undervisning. Det er stengt 4 uker i juli måned, på SFO’s planleggingsdager og på jul- og nyttårs-aften. Onsdag før skjærtorsdag er SFO åpen kl. 07.00 - 13.00. Ellers er det åpent på skolens fridager og i ferier.   

§ 10 Oppsigelse av plass i SFO

Oppsigelsesfrist

Tildelt plass må sies opp elektronisk på kommunens nettsider. Det er 2 måneders oppsigelsestid. Ved flytting ut av kommunen er oppsigelsestiden 1 måned. Oppsigelsestiden løper fra den 1. i påfølgende måned. 

Ved eventuelle innskrenkninger i driften, kan plass i SFO sies opp av Skedsmo kommune med 3 måneders varsel, regnet fra den 1. i påfølgende måned. 

Mislighold

Rådmannen ved kommunaldirektør for utdanning kan ta tildelingen av SFO-plassen opp til ny vurdering dersom plassen ikke benyttes etter forutsetningene i vedtektene, det vil si: 

 • åpningstiden (jf. § 9) ikke overholdes (for eksempel der barnet gjentatte ganger hentes for sent.) 
 • betalingsreglementet ikke overholdes (jf. §8) 
 • det står igjen restanse (ubetalte regninger) ved skoleårets/barnehageårets slutt 
 • det unnlates å gi oppdaterte opplysninger om økt inntekt ved innvilget redusert betaling 
 • dersom særskilte forhold gir grunn til det

§ 11 Endring i oppholdstid

Øke oppholdstid

Gjelder endringen økning i antall dager, kan dette skje dersom bemanningen tillater det. Økningen vil da tre i kraft fra den 1. i den påfølgende måned.

Redusere oppholdstid

Reduksjon i oppholdstid vil alltid gjelde fra den 1. i måneden. Ønske om reduksjon i oppholdstid må meldes elektronisk minimum 1 måned før endringen skal tre i kraft. 

§ 12 Bemanning og ledelse

SFO er en del av den enkelte skoles virksomhet hvor rektor er faglig og administrativ leder. Leder for SFO har ansvar for den daglige ledelse av ordningen.  


Under rektors ledelse består bemanningen av: 


 • Daglig leder 
 • Baseledere
 • Fagarbeider/assistenter  

Bemanningen følger den til enhver tid gjeldende bemanningsnorm som er p.t. 1,6 t/u pr. heltidsplass.   

§ 13 Forsikring / erstatningsplikt

Barn i skole og SFO er kollektivt ulykkesforsikret for den tiden de oppholder seg på skolen, på utflukter, reiser o.l. som er arrangert av skolen / SFO og på direkte vei til og fra skolen. SFO har ingen erstatningsplikt for medbrakte personlige eiendeler.