Virksomhetsplan for Asak skole 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Medarbeiderskap

Enhetens mål: Skolen skal ha gjort seg kjent med kommunens 7 strategiske utviklingsområder og satt fokus på medarbeiderskap.


Det er utarbeidet en plan for enhetens arbeid.


Enhetens tiltak: Skolen utarbeider felles kriterier/forståelse for hva medarbeiderskap innebærer for Asak skole.

Samspill

Enhetens mål: Skolen skal ha gjort seg kjent med kommunens 7 strategiske utviklingsområder og satt fokus på samspill.


Det er utarbeidet en plan for enhetens arbeid.


Enhetens tiltak: Skolen utarbeider felles kriterier/forståelse for hva samspill innebærer for Asak skole.

Sykefravær

Enhetens mål: Mål for samlet sykefravær er satt til 5%

Enhetens tiltak: God tilrettelegging og oppfølging for alle ansatte.

Handlingsprogram mål 1

Øke elevenes læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

  • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
  • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

  • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Enhetens mål:

  • Skolens resultater skal innenfor trinn og område være bedre en kommunens mål.
  • Det skal være en forbedring på resultater for de gitte trinn fra forrige tilsvarende prøver.

 Enhetens tiltak:

  •  Oppfølgingsmøter med alle aktuelle lærere der forpliktende tiltak iverksettes.
  •  Aktuelle elever følges opp individuelt eller i grupper.
  • Foreldre orienteres og eventuelle foreldrebidrag avklares.

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:
Skolens mål følger kommunens mål. 

Enhetens tiltak:

Skolen har pr. i dag ingen elever kategorien språkopplæring for minoritetsspråklige.

Handlingsprogram mål 3

Styrke begynneropplæringen.

Årsmål 3

Det er etablert et «nivå-2» -tilbud for barn med autismespekterforstyrrelser og nevropsykiatriske vansker på 1. – 4. trinn.

Enhetens mål: Skolen skal ha gjort seg kjent med aktuelle tilbud og tatt dette opp med aktuelle samarbeidspartnere.


Enhetens tiltak: Skolen skal ha kartlagt eventuelle elever for aktuelle tiltak knyttet mot etablert tilbud «nivå-2».

 Det er etablert et «nivå-2» tilbud for barn med autismespekterforstyrrelser og nevropsykiatriske vansker på 5. – 10.trinn.


Enhetens mål: Aktuelle elever følger skolens planer der det er «naturlig».


Enhetens tiltak: Aktuelle elever følges opp av ressurslærere knyttet til «nivå-2» og trinnets lærere.


Det utvikles et samarbeid med aktuelle skole 1. – 4. trinn «nivå-2». 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?