Åsenhagen skoles virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Ta i bruk foreldreportalen som informasjonskanal når denne foreligger av kommunen.

Enhetens tiltak:

 • Opplæring av personalet I bruken av foreldreportalen.
 • Informere foreldre om intensjonen og bruken av foreldreportalen på et foreldremøte.

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:Opprette og etablere skolen som en innføringsskole for egen skole, Brånås skole og Vardeåsen skole.

Enhetens tiltak:

 • Tilsette personell til å bekle stillingen(ene) som MINOS-lærer.
 • Ta i bruk læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter fra august 2017.
 • Organisere og etablere klasserom for innføringsklassen.
 • Koordinere og informere tilstøtende skoler om innføringsskolen.
 • Kompetanseheve personalet i språkopplæring av minoritetsspråklige. 

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål: Gjennomføre kurs i psykisk helse for hele personalet og 16 lærere gjennom våren 2017.
Personalet endrer tilnærming til elever som har utfordringer med psykisk helse.

Enhetens tiltak:

 • Kvalitetssikre uttak av lærere som følger kursrekken.
 • Dele erfaringer fra kurset til hele personalet. 

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Økt bevissthet rundt klima og miljø gjennom tverrfaglig undervisning på skolen.

Enhetens tiltak:

 • Hvert trinn gjennomfører et klima- og miljøprosjekt med forankring i nærmiljøet.
 • Elevrådet gjennomfører lokale miljøtiltak på skolen i samarbeid med skolens ledelse og skolens samarbeidsutvalg.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap

Enhetens mål: Ansatte på skolen forstår betydningen av og praktiserer «medarbeiderskap» på arbeidsplassen.

Enhetens tiltak:

 • Kompetanseheving av personalet i fellestiden gjennom foredrag av skoleledelsen og arbeid i skolens team.
 • Kontinuerlig fokus på medarbeiderskap i daglig tjeneste og i medarbeidersamtaler.

Samspill

Enhetens mål: Ansatte på skolen forstår betydningen av og praktiserer «samspill» på arbeidsplassen.

Enhetens tiltak:

 •  Kompetanseheving av personalet i fellestiden gjennom foredrag av skoleledelsen og arbeid i skolens team.
 • Kontinuerlig fokus på samspill i daglig tjeneste og i medarbeidersamtaler

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål: Åsenhagen skole har et samlet sykefravær på under 4,5%

Enhetens tiltak:

 • Utvikle skolen som en helsefremmende arbeidsplass gjennom inkluderende prosesser og transparent ledelse.
 • Intervenere tidlig når ansatte er syke ved oppfølging av den enkelte.
 • Tydeliggjøre skolens krav og forventninger til den enkelte, samt i dialog sikre at den enkelte føler seg verdsatt og anerkjent i sin utøvelse av jobben.

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

 • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
 • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

 • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

 

Enhetens mål:

 • Resultatene på skolenivå i lesing og regning på 1.-3. trinn skal ligge slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 12,5% eller lavere.
 • 2/3 av elevene har resultater på Nasjonale prøver på eller over Skedsmostandard.

Enhetens tiltak:

 • Utvikle et godt læringsmiljø basert på kjennetegn for god praksis i PKL.
 • I tillegg til de sektorbestemte kursene i lesing og regning tilbyr skolen:
 • Regnekurs på 2. og 4. trinn.
 • Lesekurs på 3. og 4. trinn.
 • ”Rett bok til rett barn” på 3. og 4. trinn.
 • Nivåtilpassede lesebøker tilgjengelig på bibliotek for alle trinn (bokkasser i klasserom på småskoletrinnet).
 • Kvalitetssikre kartleggingsprøver og nasjonale prøver gjennom forberedende møter og resultatoppfølgingsmøter.
 • Nivåbaserte kurs på mellomtrinnet.
 • Ekstra foreldremøte på 4. trinn; orientering om de nasjonale prøvene på høsten.
 • Kompetanseheving av lærerne i forhold til nasjonale prøver.
 • Opprettholde små klasser på småskoletrinnet.
 • Delingstimer 2.-4. trinn 

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:

 • Å bygge systemer og retningslinjer for å kunne imøtekomme oppdraget med å bli en «innføringsskole».
 • Å utvikle MINOS-opplæringen i tråd med læreplanen i grunnleggende norsk og kommunens plan for språkopplæring for minoritetsspråklige.

Enhetens tiltak:

 • Å bygge tilstrekkelig kompetanse og kapasitet ved skolen.
 • Å utnevne en koordinator for særskilt språkopplæring ved skolen. 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?