Virksomhetsplan   Brånås skole 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Informasjon fra skolen til foreldre er digital.

Enhetens tiltak: Skolen sender informasjon til foreldre og elever via OneNote, mail, SMS og sosiale medier.

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Skolen følger sektorens plan.

Enhetens tiltak:

Alle kjenner til sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn.

Minoritetsspråklige elever testes med kommunal test.

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål:

1.    Alle lærere på skolen har mottatt veiledning fra PPA.


Enhetens tiltak:

1.    Legge til rette for at alle får deltatt på veiledningen.

2.    Erfaringsutveksling I personalet etter veiledningen.

3.    Temaet Psykisk helse tas opp I fellestid en gang hvert semester.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål:

Det gjennomføres kildesortering i alle klasserom.

Alle klasser har fokus på miljøspørsmål ved skolestart.


Enhetens tiltak:

Det legges til rette for kildesortering.

Rusken gjennomføres jevnlig.

 

Alle elever på 4. trinn følger miljøundervisning I forbindelse besøk på ROAF.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Oppdragsforståelse

Enhetens mål:

Personalet på Brånås har en felles oppdragsforståelse.

Enhetens tiltak:

Drøfte sentrale begreper fra læringsplakaten og læreplanens generelle del.

Faglighet

Enhetens mål: Innenfor området faglighet vil skolen styrker lærernes kompetanse i engelsk og naturfag.


Enhetens tiltak:

Naturfagrom oppgraderes slik at det blir lettere å gjennomføre forsøk.

Bruk av faglærere på alle årstrinn.

Benytte ressurspersoner fra Kjeller Kunnskapssenter.

Sette I gang tiltak rettet mot elever som er under kritisk grense i engelsk. Erfaringsdeling i fellestid.

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål:

Sykefraværet er under 6%


Enhetens tiltak:

Gjennomføre ulike trivselstiltak med personalet

Følge helsemyndighetenes råd om smittefare og iverksette tiltak for å unngå smitte.

Informere foreldre og gi anbefalinger om generelle helseråd.

Handlingsprogram mål 1

Øke elevenes læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

  • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
  • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

  • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Enhetens mål:

Opprettholde og videreutvikle dagens nivå

Enhetens tiltak:

  1. Utnytte rapporter fra kartleggingsprøver for å utvikle den enkelte elev.
  2. Dele erfaringer I lærergruppa
  3. Fortsette Leselos og lignende tiltak
  4. Rett bok til rett barn

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:

Årsplan for elever som får særskilt norskopplæring


Enhetens tiltak:

Starte tidlig med særskilt norsk

Samtale med foreldre om viktigheten av å la barna delta i fritidsaktiviteter.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?