Hopp til hovedinnholdet

Frydenlund skole og ressurssenter

Besøksadresse

Frydenlundsgata 25
2010 Strømmen

Postadresse

Pb 313
2001 Lillestrøm

Rektor

Toril Wangen Hexeberg

Undervisningsinspektør

Karen Grini

SFO-leder

Marit Sannerhaugen Røstvik

Sekretær

Kristin M. Krogstad

Helsesøster

Martine Lønnebotten Hansen

Voksenopplæring og logopedtjeneste

Strømsveien 80
2010 Strømmen

Undervisningsinspektør

Kaj H. Breistein

Teamleder, Logopedtjenesten

Eli Irene Sandø Kjus

Nytt fra skolen vår

Logg på Skoleportalen

Skoleportalen er Skedsmo-grunnskolenes læringsplattform og informasjonskanal på nett. Portalen er foreløpig kun åpen for elever og lærere i Skedsmoskolen. 

Logg på Skoleportalen

Foresatte har foreløpig ikke mulighet til å logge inn på Skoleportalen. Vi jobber med å få denne løsningen på plass. Informasjon til hjemmet vil komme på e-post og eventuelt som ranselpost i denne perioden.

Søke plass på Frydenlund

En søknad om skoleplass på Frydenlund, er en søknad om skolebytte fra elevens hjemmeskole (den nærmeste skolen).

Skolen har begrenset med plasser, og skoleplass på Frydenlund er ingen individuell rettighet.

Søknadsfristen er 1. januar.
Søknaden sendes: Utdanningssektoren, PB 313, 2001 Lillestrøm

Vedtak fattes innen 1. april, og du kan forvente svar i begynnelsen av april.

Du finner mer informasjon på siden for særlig tilrettelagte undervisningstilbud.

Søke fri fra skolen

 
Les  reglene for permisjon før du søker om fri.

Skolens ferier og fridager

Skole-hjem samarbeid

Planleggingsdagene til skolen legges i elevenes ferie, på oppsatte fridager eller på kveldstid, og vil ikke berøre elevene.

Planleggingsdager for SFO står på siden til den enkelte SFO.

Ordensreglement

Bytte skole

Eleven har rett til å gå på den nærmeste skolen eller den skolen som han eller hun hører til (hjemmeskolen).


Du kan:

  • Søke om å bytte skole.
  • Søke om å beholde skoleplass ved flytting innen kommunen.
  • Melde om skolebytte på grunn av flytting.

Om skolen

Frydenlund skole og ressurssenter er en del av Skedsmo kommunes grunnskole. Vi er en skole med høy spesialpedagogisk kompetanse. Vi bistår etter behov de andre grunnskolene med veiledning og kunnskapsdeling. Elevene som går i 1.–10. trinn har store sammensatte lærevansker. Frydenlund skole gir et individuelt tilrettelagt opplæringstilbud etter kap. 5 i Opplæringsloven. Alle elevene har individuell opplæringsplan (IOP). Skolen gir et SFO tilbud fra 1.–10.klasse.

Ressurssenteret består av 3 team som gir logopedisk- og spesialpedagogisk tilbud til kommunenes innbyggere, barn og voksne.

Satsningsområder

Videreføre relasjonsledelse som ledelsesmodell og pedagogisk plattform.

  • Styrke læringsmiljøet ved å arbeide med relasjonene elev–elev, lærer–elev og klasseledelse.
  • Veiledning til personalet ved skolevandring og videoveiledning.
  • Støtte elevrådet, la elevene få innflytelse over egen skolehverdag.
  • Forebygge atferdsvansker ved opplæring i programmet De utrolige årene av Caroline Webster Stratton.
  • Utvikle skolens og ressurssenters digitale arbeid, informasjon til foreldre og IKT arbeid med vekt på nettbrett i undervisningen.

Valgfag

 

  • Forskning i praksis
  • Fysisk aktivitet og helse

 

Voksenopplæring og logopedtjeneste

Logopedtjenesten og voksenopplæringssenteret

 holder til i Strømsveien 80. Mer informasjon om tjenestetilbudet finner du på senterets egen side.

Helsesøster og skolehelsetjenesten

Helsesøster er tilstede på Frydenlund hver tirsdag og annenhver torsdag, i partallsuker.

Kontaktinformasjon til helsesøster på skolen finner du øverst på siden.


Det er helsesøster til stede på skolen mandag til fredag.


Dersom du ikke får tak i henne kan du ringe


Strømmen/Skjetten helsestasjon Tlf. 63 84 95 80, som vil formidle beskjed.


Skolehelsetjenesten følger opp forespørsler fra elever, foreldre eller lærere.

SFO

Skolen har egen skolefritidsordning (SFO).
Formålet er å gi barna  omsorg og tilsyn før og etter undervisningstid. Funksjonshemmede barn som er elever ved Frydenlund skole og ressurssenter, gis et tilbud til og med 10. årstrinn. Tilbudet er frivillig, og prisen bestemmes av hvor lang oppholdstid som velges.

Voksenavdelingen tilbyr spesialundervisning til voksne utviklingshemmede som trenger vedlikehold eller nyinnlæring etter Opplæringslovens kap. 4.

Ungdomsundersøkelsen 2016


Ungdomsundersøkelsen i Skedsmo 2016 -resultater
.

Undersøkelsen tar for seg ulike aspekter ved å være ung. Tallene viser resultater for elever på ungdomsskolen. Du finner også sammenliknbare tall for fylket og hele landet.

Planer