Frydenlund skoles virksomhetsplan 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Forord

Med dette foreligger virksomhetsplan for Frydenlund skole og ressurssenter (heretter FSR) og Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste (heretter FVL) for 2017.

FSR forholder seg til følgende programområder fra utdanningssektorens virksomhetsplan.

Programområde for C: Grunnskolen, programområde for D: Spesial- og sosialpedagogiske tiltak og programområde for H: Voksenopplæring. Denne planen har ikke eget område for SFO. Skole og SFO er en helhet. De samme målene for virksomheten gjelder både for skole og SFO.

FSR ble rehabilitert og utbygget skoleåret 2014-15. Skolen har skoleårene 2015-16 og 2016-17 hatt 48 elever. Det er stor innsøking for skoleåret 2017-18, 17 søkere til 7 ledige elevplasser. Frydenlund skole har de siste årene fått flere utviklingshemmede elever med autismespekterforstyrrelser. Noen av disse elevene er veldig sårbare, og det medfører utfordrende atferd når de ikke mestrer hverdagen sin. Mange av disse elevene må i perioder skjermes fra medelever. Vi har fått flere elever som trenger to voksne og flere som trenger 1-1 oppfølging. Vi forutså ikke behovet for så mange grupperom under utvidelsen av FSR som denne elevgruppen trenger. Skolen måtte derfor ta i bruk rom fra læreravdelingen og et allrom for å ivareta de ulike behovene. Dette øker trykket på romkapasiteten.

Sykefraværet økte i forbindelse med de nye utfordringene vi fikk. To av planleggingsdagene høsten 2016 måtte derfor avsettes til å øke kompetansen om forebygging og håndtering av utfordrende atferd. Vi kjøpte hjelp fra «Verge A/S». Planleggingsdagene bidro til at personalet nå tør å stå i utfordringene i skolehverdagen, og er blitt tryggere på å håndtere utfordrende atferd.

Frydenlund skole har i tre semestre vært med på Ungdomstrinn i utvikling(UIU). Vi har kalt det undervisning i utvikling og alle lærerne har deltatt i prosjektet. Dette har vært en vitamininnsprøyting for å styrke arbeidet med grunnleggende ferdigheter og kollektiv læring blant lærerne. Vårt satsningsområde har vært praktisk regning. Vi har hatt veiledning fra Høgskolen i Oslo og Akershus(HIOA) ved Gerd Ånestad. Lærerne har fått ny kunnskap om grunnleggende matematikk og regning, og tatt i bruk nye pedagogiske metoder som fremmer praktisk regning og vurdering for læring. Noen temaer i prosjektet har vært; subitiering (umiddelbar antallsoppfatning uten å telle), aspekter ved tall, relasjonell tallforståelse og posisjonssystemer. Vi bruker tilpassede perlesnorer og annet konkretiseringsmateriell i arbeid med tall, telling, antall/mengde, geometriske figurer og måling i alle fag. Vi har også brukt ASK (tegn til tale, bilder og kommunikasjonsmaskiner) til temaene for de elevene som har behov for dette. Utviklingsarbeidet (UIU) har medført en større forståelse for arbeidet med grunnleggende ferdigheter, som regning på andre fags premisser - i kroppsøving, forming, naturfag, mat og helse, musikk mv.

Frydenlund har en veileder i sitt ressurssenter i 30 % stilling. Hovedoppgaven er å ha PPT sitt ansvar for elever som trenger alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) i grunnskolen i Skedsmo. Ressurssenteret skal også bidra til at utviklingshemmede elever i Skedsmoskolen skal få et mest mulig likeverdig skoletilbud. I år er det blitt gitt mest veiledning til elever med behov for (ASK) både internt og eksternt, men også til faglig tilrettelegging for utviklingshemmede elever i normalskolen.

Frydenlund voksenopplæring og logopedtjeneste ble samlokalisert høsten 2015 i Strømsveien 80. Nærheten mellom FSR og FVL har gitt en mer ledbar organisasjon. Logopedene kan arbeide både med barn og voksne etter behov og det gir en økt fleksibilitet i tjenesten. Det er samtidig mulig å spesialisere seg på et fagområde som dysfagi, stemme, uttalevansker, lese- og skriveopplæring mm. Vi ønsker med dette å hente ut gevinster av samlokaliseringen både internt og eksternt.

Lærerne som arbeider med vedlikeholdsundervisning av voksne utviklingshemmede elever har fått et større faglig fellesskap. De kan delta på skolens utviklings- og kompetansehevingsarbeid etter behov.

 Toril Wangen Hexeberg

rektor  

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Gi informasjon om tilbudet på foreldremøter og i utviklingssamtaler

Enhetens tiltak: Legge ut aktuell informasjon i foreldreportalen

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Alle minoritetsspråklige elever har individuelle læringsmål for språkutvikling

Enhetens tiltak: Minoritetsspråklige elever har i sin IOP individuelle mål for språkutvikling, evt. ASK, alternativ og supplerende kommunikasjon, og lese- og skriveopplæring.

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål: Invitere PPA på en planleggingsdag. Forebygge psykiske vansker hos sårbare utviklingshemmede elever.


Enhetens tiltak: Ha et godt læringsmiljø for elevene og et godt arbeidsmiljø for personalet med vekt på forebygging, gode relasjoner til hverandre og gode holdninger preget av raushet og respekt for ulikheter.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Legge inn arbeid med miljøvern i årsplan for naturfag, mat og helse og samfunnsfag

 

Enhetens tiltak: En grønn og miljøvennlig skole med kildesortering på hvert team

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap

Enhetens mål: Frydenlund har utviklet en interaksjonsmodell for medarbeiderskap og lederskap

Enhetens tiltak: Bortreiseseminar med alle teamledere og ledergruppa. Dele kunnskap fra rektorseminarene om Stenbacker/Karevold. Lage en prosjektplan for implementering av interaksjonsmodellen.

Samspill

Enhetens mål: Skolen har arbeidet med utviklingsområdet samspill og utviklet en felles standard for alle for voksne på FSR.

Enhetens tiltak: Implementere gode verktøy og begreper fra Stenbacker og Karevold. Videreutvikle gode holdninger i læringsmiljøet og arbeidsmiljøet og ha raushet for hverandre.

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål: 7,3%

Enhetens tiltak: Et godt arbeidsmiljø og jevnlig sykefraværsoppfølging med de som har høyt fravær (IA- bedrift).

Grunnskolen

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

  • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
  • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

  • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Enhetens mål: Gi elevene et faglig optimal skoletilbud ut i fra egne forutsetninger.

Tiltak 1: Utvide innholdet i elevenes IOP med vekt på arbeid med grunnleggende ferdigheter og underveisvurdering.

Tiltak 2: Skolen har et læringsmiljø som ivaretar elevenes individuelle behov, slik at de opplever mestring og trygghet

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Alle minoritetsspråklige elever har individuelle læringsmål for språkutvikling

Enhetens tiltak: Minoritetsspråklige elever har i sin IOP individuelle mål for språkutvikling, evt. ASK, alternativ og supplerende kommunikasjon, og lese- og skriveopplæring.

Handlingsprogram mål 3

Styrke begynneropplæringen.

Årsmål 3

Det er etablert et «nivå-2» -tilbud for barn med autismespekterforstyrrelser og nevropsykiatriske vansker på 1. – 4. trinn.

Enhetens mål: Ha høy kompetanse på utviklingshemmede elever med autismespekterforstyrrelser og nevropsykiatriske vansker


Enhetens tiltak: Lærere og miljøpersonalet skal jevnlig få kompetanseheving på disse områdene. Kunnskapsdeling og kollektiv læring ved interne- og eksterne kunnskapsformidlere.

Sosial- og spesialpedagogiske tiltak

Handlingsprogram mål 1

Videreføre utviklingen av et større faglig og sosialt fellesskap og en bedre utnyttelse av de spesial­pedago­giske ressursene ved samlokalisering og samordning av tjenestene.

Årsmål 1

Arbeidet med å hente ut faglige gevinster ved en samordning av barne- og voksenlogo­pedien i én tjeneste som kan arbeide både med barn og voksne etter behov, er videreført. 

Enhetens mål: Spesialisering av noen logopeder til arbeid med stemmevansker og lese- og skriveopplæring for voksne.

Enhetens tiltak: Kompetanseheving ved deltagelse i stemmenettverk, kurs og veiledning fra kollegaer.

Handlingsprogram mål 2

Bygge interne strukturer og organisatoriske løsninger som kan fremme skolens pedagogiske utvikling. 

Årsmål 2

Det er iverksatt tiltak for kompetanse- og metodeutvikling innenfor grunnleggende ferdigheter, regning/matematikk og naturfag.

Enhetens mål: Skolens interne kompetansehevingstid har hovedfokus på de grunnleggende ferdigheter.

Enhetens tiltak: Bruke grunnleggende ferdigheter som utgangspunkt for elevenes individuelle opplæringsplan (IOP)

Videreutvikle kunnskap i regning fra prosjektet «Ungdomstrinn i utvikling» og i naturfag fra kunnskapssenteret ved Kjeller skole.

Programområde voksenopplæring

Handlingsprogram mål 3

Bidra til at voksne brukere med nedsatte skriftlige og muntlige kommunikasjons­ferdigheter opplever økt livskvalitet gjennom bedrete ferdigheter

Årsmål 3

Tilbudet til dysfagipasienter er styrket gjennom samarbeid med helsetjenesten.

Enhetens mål: Bidra til å lære opp elever i ASK ved f. eks en talemaskin, når progredierende sykdom hindrer kommunikasjon.

Enhetens tiltak 1: Være oppdatert på ny teknologisk utvikling av talemaskiner og ASK generelt, ved kurs og ved deltagelse på skolens ASK samlinger

Enhetens tiltak 2: Invitere til kompetanseheving i bruk av ASK- (talemaskin eller lignende) for brukergrupper som er aktuelle nærpersoner i elevens liv.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.