Virksomhetsplan Gjellerås skole 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Informasjon fra skolen skal være digital.

Enhetens tiltak: Skolen benytter foreldreportalen, mail, SMS, (One Note) og sosiale medier til informasjon og kommunikasjon med foresatte.

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: 1. Følge sektorens plan for kartlegging av språkferdighet.

                          2. Skolen har etablert gode rutiner for å være en mottaksskole.

Enhetens tiltak: 1. Skolen har gode rutiner for kartlegging av språkferdigheter. God kjennskap til Udirs veileder: «Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever.»

                          2. Vi følger rutinene når barn kommer flyttende til skolen.

                          3. Flere lærere er skolert til opplæringen av nyankomne.

                          4. Nødvendig materiell er på plass. 

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål:  Alle lærere har økt kompetanse knyttet til elevers psykisk helse.

Enhetens tiltak: Alle lærere har deltatt på kurs knyttet til temaer om elevers psykiske helse.
Ytterligere kurs og veiledning for lærere som har behov for det. 

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Skolen har økt fokus på miljøspørsmål.                                                   

Enhetens tiltak:

 • Skolen skal redusere papirbruken ved å kommunisere digitalt med hjemmene.
 • Skolen deltar på «Gå til skolen-aksjonen».
 • Skolen har økt fokus på å holde det rent og ryddig ute og inne.
 • Skolen har økt fokus på kildesortering.

 

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Organisasjonsforståelse

Enhetens mål: Medarbeiderne har en felles forståelse for Gjellerås skole som organisasjon

Enhetens tiltak:

 • Videreutvikle organisasjonskartet for Gjellerås skole
 • Legge til rette for god informasjonsflyt og delingskultur
 • Videreutvikle skolens visjon og pedagogiske plattform 

 

Lederskap

Enhetens mål: Skolen har et lederskap som skaper tillit, trygghet og utvikling

Enhetens tiltak:

 • Tydelig ansvarsfordeling med oppmerksomhet på VI-ledelse
 • Ledelsen er tilstede med oppmerksomhet mot hver enkelt medarbeider og team
 • Legge til rette for gode, demokratiske prosesser i personalet                     

 

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål:  Skolen opprettholder et lavt sykefravær på under 6 %.

Enhetens tiltak:

 • Tett oppfølging av sykmeldte
 • God tilrettelegging ved behov
 • Ulike trivselstiltak gjennom året

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

 • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
 • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

 • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Enhetens mål:

Innen 2019 skal elevene på 1. – 3. trinn på Gjellerås skole ha oppnådd Skedsmostandard på kartleggingsprøvene i lesing, regning og engelsk.

Inneværende skoleår skal andel elever under kritisk grense ikke overstige:
- Lesing 1. trinn: 15 %, 2. trinn: 14 %, 3. trinn: 15 %
- Regning 1. trinn: 15 %, 2. trinn: 15 %, 3. trinn: 15 %
- Engelsk 3. trinn: Lyttedel: 10 %, lesing: 10%, begge ferdigheter: 5%

På Nasjonale prøver i lesing skal elevene på 5. trinn ligge under 25 % på nivå 1 og ha minimum 25 % av elevene på nivå 3.
På Nasjonale prøver i regning skal elevene på 5. trinn ligge under 25 % på nivå 1 og ha minimum 25 % av elevene på nivå 3.
På Nasjonale prøver i engelsk skal elevene på 5. trinn ligge under 25 % på nivå 1 og ha minimum 25 % av elevene på nivå 3.

På Nasjonale prøver i lesing skal elevene på 8. trinn ligge under 5% på nivå 1, 20% nivå 2, 50% nivå 3, 20% nivå 4 og minimum 5% på nivå 5.

På Nasjonale prøver i regning skal elevene på 8. trinn ligge under 5% på nivå 1, 20% nivå 2, 50% nivå 3, 20% nivå 4 og minimum 5% på nivå 5.

På Nasjonale prøver i engelsk skal elevene på 8. trinn ligge under 5% på nivå 1, 20% nivå 2, 50% nivå 3, 20% nivå 4 og minimum 5% på nivå 5.

 

Enhetens tiltak:

·         Skolen følger en forpliktende plan for lese-/og læringsstrategier.

·         Skolen forplikter seg til å bruke sentrale ord og begreper i alle fag.

·         Skolen viderefører leseprosjektet «Rett bok til rett barn» for 3. og 4. trinn.

·         Skolen videreutvikler arbeidet med fagteam i lesing, regning, engelsk, særskilt språkopplæring, og IKT.

·         Leseveileder følger opp lese- og skriveopplæringen på 1. – 4. trinn og veileder lærerne på 5. – 7. trinn.

·         Skolen sikrer gode rutiner rundt forberedelser, gjennomføring og resultatoppfølging av kartlegginger.

·         Tidlig innsats på 1. og 2. trinn ved økt ressursinnsats. 

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:

 • Følge sektorens plan for kartlegging av språkferdighet.
 • Skolen har etablert gode rutiner for å være en mottaksskole.

 

Enhetens tiltak:

 1. Skolen har gode rutiner for kartlegging av språkferdigheter. God kjennskap til Udirs veileder: «Innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever.»
 2. Vi følger rutinene når barn kommer flyttende til skolen.
 3. Flere lærere er skolert til opplæringen av nyankomne.
 4. Nødvendig materiell er på plass. 

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?

Vi bruker denne informasjonen til å lage bedre innhold og tjenester, men vi svarer ikke på disse tilbakemeldingene.
Skriv derfor ikke personlig informasjon som navn, e-post eller mobilnummer. Ønsker du svar anbefaler vi at du bruker kontaktskjemaet vårt.