Virksomhetsplan Kjeller skole 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Forord

Virksomhetsplanen for Kjeller skole og SFO er en plan som viser hva vi prioriterer for å nå politisk vedtatte mål i 2017.

Vi har siden oppstarten utviklet organisasjonen og ser at vi har de fleste funksjoner og rutiner på plass for å håndtere de allsidige og varierte oppgaver en stor skole krever.

Kjeller skole er en profilskole innenfor realfag og teknologiske fag og lørdag 22. april arrangeres den andre Kjellerdagen, hvor vi inviterer til åpen skole. Utviklingen av profilskolen skal styrke den faglige utviklingen hos elevene i samtlige fag.

Årets virksomhetsplan bygger videre på det gode arbeidet i foregående år og det er spesielt viktig å fortsette arbeidet med det vi har gjort gjennom satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». Der har vi systematisert kollegaveiledningen og dette er videreført også etter at satsingen er formelt avsluttet. 

Sammen med et fortsatt sterkt fokus på å utvikle et godt læringsmiljø har Kjeller skole som mål å bygge på de eksisterende utviklingsområdene og kunne dokumentere en progresjon på elevenes læringsutbytte. Vi har de siste årene sett at elever som går ut av 10. klasse har gode forutsetninger for videre skolegang og at indikatorer som skolebidrag, eksamensresultater og grunnskolepoeng viser at skolen har en positiv utvikling.

Kjeller den 30.01.17, 
Øyvind Rundtom
Rektor

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål:

Skole og SFO medvirker til at foresatte kjenner til og bruker digitale informasjons- og kommunikasjonskanaler.

Enhetens tiltak:

Utdanningssektorens rutinebeskrivelser følges opp og implementeres.

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:

Språkopplæringen til minoritetsspråklige barn er styrket.

Enhetens tiltak:

Skolen følger opp vedtatte tiltak.

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål:

Ansatte har bevissthet rundt folkehelse og kjenner til rutiner, planverk og tiltak.

Enhetens tiltak:

Sosialpedagogisk team brukes som ressurs for å heve kompetansen internt og har kontakt og oversikt med tverrsektorielle planer og tiltak.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål:

Profilskoleperiodene videreutvikles og det er laget en brukervennlig og oversiktlig mal for planlegging, gjennomføring og evaluering.

Enhetens tiltak:

Profilskoleperioder høst og vår med tverrfaglige temaer innen realfagene.

Kjellerdagen arrangeres lørdag 22. april.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap og faglighet

Enhetens mål:

Følgende områder er valgt:

  • Medarbeiderskap
  • Faglighet

 Enhetens tiltak:

Skolen har gjennom medskaping identifisert områder for videreutvikling og det er laget en plan for utviklingsområdene som fører til at områdene styrkes.

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål:

Samlet sykefravær er under 7,3 %

Enhetens tiltak:

Systematisk og tett oppfølging av sykefravær, med spesiell vekt på forebyggende tiltak

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

  • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
  • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

  • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Kjeller skoles mål

Kjeller skoles mål
 TrinnEmneMål (% under bekymringsgrense)
  1 Lesing 12,5
  1 Regning 12,5
  2 Lesing 12,5
  2 Regning 14
  3 Lesing 10
  3 Regning 15

Kjeller skoles mål

Kjeller skoles mål
 TrinnNasjonal prøveSkalapoengMål % over Skedsmostandard
  5 Lesing 50 50% over Skedsmostandard
  5 Rening 50 50% over Skedsmostandard
  5 Engelsk 50 50% over Skedsmostandard
  8 Lesing 51 50% over Skedsmostandard
  8 Regning 51 50% over Skedsmostandard
  8 Engelsk 55 50% over Skedsmostandard
  9 Lesing 59 66% over Skedsmostandard
  9 Regning   66% over Skedsmostandard

Enhetens tiltak:

1. Elevenes resultater følges systematisk opp i resultatoppfølgingsmøter med ledelse og lærere på det enkelte trinn og relevante tiltak settes inn i etterkant.

2. Pedagogisk styrkingsteam og sosialpedagogisk team støtter opp om elevenes faglige og sosiale utvikling i samarbeid med pedagogisk personale, assistenter og ledelsen. 

3. I det pedagogiske utviklingsarbeidet prioriteres:

  • Videreutvikling av profilskolen
  • Kollegaveiledning brukes systematisk av alle lærere rundt områder med hensikt i å øke elevenes læringsutbytte
  • Arbeid med de to utviklingsområdene som er valgt.

4. Obligatoriske tiltak fra kommunale planer og rutiner er fulgt opp. 

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:

Skolen kjenner til vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn

Enhetens tiltak:

Følge opp vedtatte tiltak.

Handlingsprogram mål 3

Styrke begynneropplæringen.

Årsmål 3

Det er etablert et «nivå-2» -tilbud for barn med autismespekterforstyrrelser og nevropsykiatriske vansker på 1. – 4. trinn.

Enhetens mål:

Foresatte med elever innenfor kategoriene ovenfor kjenner til tilbudet.

Enhetens tiltak:

Pedagogisk styrkingsteam ved skolen veileder og bistår med å søke tilbudet for aktuelle elever.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?