Nettstedet vedlikeholdes. Ustabilitet kan forekomme.

Virksomhetsplan Sagdalen skole 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Forord

Som tidligere arbeider skolen fortsatt for å ha en god drift og møte utfordringene i forhold til læringsresultater med all den pedagogiske kunnskapen skolen er i besittelse av. I skoleåret som har gått har det på personalsiden vært fokus på å videreutvikle lærernes systemforståelse og kommunikative ferdigheter. Dette arbeidet vil fortsette også i 2017, og målet er å skape gode relasjoner til alle skolens brukere og å gjøre læringsmiljøet ved skolen enda bedre enn det er i dag. Skolen samarbeider tett med ekstern veileder for å kvalitetssikre arbeidet som gjøres.

Et trygt skolemiljø skal være en selvsagt rett for alle elever, så også for barna på Strømmen. Skolen vil fortsatt arbeide for et trygt og inkluderende skolemiljø, og de utfordringene vi får på dette området skal håndteres umiddelbart. Skolen har gode rutiner for dette arbeidet, og vi ønsker fortsatt å ha god dialog med foreldregruppen om dette arbeidet. Som et ledd i arbeidet med å styrke skolemiljøet har skolen startet opp med et program med trivselsledere i friminuttene på Sagdalen avd.2. Dette programmet utvides samtidig som inspeksjonen styrkes.

Skolen deltar i forskningsprosjektet «Two teachers», og siden dette er et 4-årig prosjekt fortsetter det neste i 2017 også. Skolen ønsker håper også at matematikkprosjektet «Dragonbox» for våre minste elever fortsetter og aller helst utvides, og det søkes også om midler til en ny runde med kompetanseheving for lærerne gjennom Erasmus+.

Det tette samarbeidet mellom skole og SFO er godt, og dette er viktig for å kunne gi elevene best mulig oppfølging gjennom hele dagen. Dette samarbeidet vil bli opprettholdt også kommende skoleår ved blant annet regelmessig møtevirksomhet og samkjøring av aktivitetsplaner.

Samarbeidet mellom skolen og skolens foreldreutvalg fungerer godt. Modellen med tre teamutvalg og et overordnet Skoleutvalg gir rom for bred deltakelse og et godt engasjement. Skolen har som mål å ha god dialog og et godt samarbeid med den enkelte foresatte og med foreldreutvalgene.

Strømmen, 09.01.2017

John Ahlsen
Rektor 

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:

  • Skolen når kommunale standarder på alle nasjonale prøver og kartleggingsprøver. 
  • Prosentdelen elever under bekymringsgrense overstiger ikke 15% på noen nasjonal prøver eller kartleggingsprøve

Enhetens tiltak:

  • Intensive kurs (norsk, engelsk og regning).
  • Følge opp alle kartleggingsprøver på individuelt nivå og gruppenivå.
  • Gjennomføre utefagdager med mål fra kompetanseplanene (norsk, engelsk, regning).
  • Tiltak i forhold til lesing og skriving: «Leselos», «Rett bok til rett barn», systematisk bruk av «lesekvart», bruk av «RELEMO». Skolens fagteam er styrket i forhold til lese- og skriveopplæring.
  • Tiltak i forhold til regning: strategikartlegging av elever under kritisk grense, økt fokus på praktisk matematikk, intensive kurs i tall og tallforståelse, følge opp kommunale tiltaksplaner, opprettholde brukerfrekvensen av pedagogisk programvare.

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål:

Skolen har som mål å ta imot nye elever uten norskspråklige kunnskaper på en god og inkluderende måte

Skolen skal gi god og effektiv språkopplæring til minoritetsspråklige elever slik at de raskt får språkkunnskaper som gir elevene godt utbytte av ordinært undervisningstilbud

Enhetens tiltak:

Skolen har omorganisert undervisningen for fremmedspråklige elever. Elevene mottar undervisning på forskjellige nivåer etter hvor gode ferdigheter de har i norsk språk. Tidligere ble elevene delt inn etter alder. Undervisningen gis av faste lærere med kompetanse innen fagområdet.

Opplæringen gis etter «Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter», og det er tatt i bruk forskjellige metoder i opplæringen for å sikre at undervisningen dekker både dagligspråk og akademisk språkopplæring.

Handlingsprogram mål 3

Styrke begynneropplæringen.

Årsmål 3

Det er etablert et «nivå-2» -tilbud for barn med autismespekterforstyrrelser og nevropsykiatriske vansker på 1. – 4. trinn.

     Sagdalen skole bruker tildelt ekstraressurs til intensiv leseopplæring for elever på 1.-4.årstrinn med hovedvekt på de to tidligste årstrinnene. Erfaring viser at denne type opplæring har god effekt, og skolen viderefører dette. I tillegg er skolens fagteam styrket slik at det også gis kurs i leseopplæring fra lærere tilknyttet teamet.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?