Virksomhetsplan Skjetten skole 2017

Handlingsprogram mål gjelder for perioden 2017-2020 og årsbudsjettmål gjelder for 2017.

Forord

Kunnskap er nøkkelen til utvikling av det samfunnet vi lever i.  Vi vet ikke hva slags kunnskap dagens barn trenger i fremtidens arbeidsliv, men vi vet at de grunnleggende ferdighetene å lese, å skrive, å regne, å kunne uttrykke seg muntlig og å kunne bruke digitale verktøy, er ferdigheter man er avhengig av for å klare seg i et demokratisk samfunn.  Skolen har i mange år jobbet med OECD sitt fokus på 21. århundrets ferdigheter, det har derfor vært naturlig for skolen og fortsette dette arbeidet i tråd med stortingsmelding 28 og fokus på dybdelæring. Norsk skole har forutsetninger for å bli bedre, og det er positivt at internasjonale skoleundersøkelser viser at utviklingen har snudd i positiv retning.      

For at Skjetten skole skal lykkes må det jobbes systematisk og man må ha klare og presise mål. Man må samtidig skape en kultur for å gi gode tilbakemeldinger til elevene underveis, slik at sluttresultatet viser at elevenes læringsutbytte har økt.  De ansatte i skolen skal bruke resultater på kartlegginger og undersøkelser til å forbedre og reflektere over egen praksis.  

Planens struktur og inndeling følger mønsteret fra tidligere, og det legges vekt på at målene skal være etterprøvbare og presist formulerte. Skjetten skole sin virksomhetsplan har som formål og styrke elevenes læring gjennom styrking av elevenes læringsmiljø og målrettet innsats med tanke på kunnskapsinnlæring. Planen viser skolens forpliktende arbeid med å gi et verdifullt bidrag til undervisningssektorens mål. Planen viser en omfattende satsing innenfor områdene norsk, matematikk, engelsk, IKT og utvikling av læringsmiljø og sosial kompetanse. I møtet mellom skole, foresatte og elever vil man se en ytterligere økt vektlegging av dokumenterte resultater, tydeligere krav til læring, og en tydelig oppfølging basert på resultater og måloppnåelse. Målene i planen er forpliktende og uttrykker klare prioriteringer.

Som tidligere har ansatte, FAU, elevrådet og SU fremmet innspill på årsmål og tiltak for alle programområdene. Dette har gitt en god prosess og en godt forankret virksomhetsplan, som inneholder konkrete mål og tiltak.

Med dette foreligger Skjetten skoles virksomhetsplan for 2017.

Geir F. Pettersen, rektor

Utdanningssektorens årsmål 1

Rutinebeskrivelser for bruk av foreldreportalene for barnehage, skole og SFO er utarbeidet. Skoler og barnehager medvirker til at foreldrene opplever disse som viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i barnas læring.

Enhetens mål: Gjøre rutinene kjent for foresatte.

Enhetens tiltak: Informere og kurse foresatte på foreldremøter.

Utdanningssektorens årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Implementere tiltakene fra planen.


Enhetens tiltak: Minosveileder følger opp planen knyttet mot evaluering av drift av innføringsavdelingen og oppfølging av faglærere innenfor minoritetsfeltet. I tillegg jobbe med å bevisstgjøre alle lærere på at de er «Minoslærere» i alle fag. Implementere og evaluere arbeidet med språkintervensjonen.

Utdanningssektorens årsmål 3

PPA har gjennomført veiledning for lærere på alle skoler knyttet til temaet psykisk helse.

Enhetens mål: Øke lærernes kompetanse innenfor psykisk helse, samt trygge lærerne på håndtering av elever som utfordrer oss.


Enhetens tiltak: PPA veileder lærere. Østbytunet holder kurset «Men vi er ikke terapeuter" i januar 2017.

Utdanningssektorens årsmål 4

Det igangsettes et arbeid for å sikre at alle skoler og barnehager innarbeider et tverrfaglig fokus på klima og miljø innenfor gjeldende læreplan/rammeplan. 

Enhetens mål: Gjennomføre dybdelæringsprosjekter hvor kunst og håndverk, klima og miljø er en del av de obligatoriske emnene.


Enhetens tiltak: Iverksette to nye pilotprosjekter (3. og 7. trinn) knyttet til dybdelæring og stortingsmelding 28. 4. trinn fortsetter sin piloteringsperiode innenfor dybdelæring og resterende trinn prøver ut ulike dybdelæringsprosjekter i perioden.

Mål for alle programområdene

Alle enheter har valgt ut 2 områder innenfor rammen av sektorens 7 strategiske utviklingsområder og iverksatt tiltak innenfor disse. 

Medarbeiderskap

Enhetens mål: Alle medarbeidere har en felles forståelse og jobber med å utvikle et godt medarbeiderskap.


Enhetens tiltak: Implementere arbeidet med interaksjonsmodell, rutinen for samspill, rutinen for voksenrollen og medarbeidersamtalemal. 

Kommunikasjon og samspill

Kompetanseheving innenfor områdene kommunikasjon og samspill.


Enhetens mål: Alle medarbeider har en felles forståelse og jobber med å utvikle godt samspill og god kommunikasjon.


Enhetens tiltak: Implementer arbeidet med rutinen for samspill og kommunikasjon. Kurs med Ivar Karevold i personalet. Evaluere rutinen for «Voksenrollen» på skole/SFO.

Sykefravær

Mål for samlet sykefravær i sektoren er satt til 7,3%

Enhetens mål: 6% sykefravær i skolen.


Enhetens tiltak: Følge rutinen for sykefraværsoppfølging. Ledelsen er tett på teamene i forhold til arbeidsmiljøet. 

Handlingsprogram mål 1

Øke elevens læringsutbytte.

Årsmål 1

Nasjonale kartleggingsprøver i lesing og regning på 1.,2. og 3. trinn:

 • Resultatene på kommunenivå i lesing på alle trinn og i regning på 1. trinn opp­rettholdes.
 • Resultatene på kommunenivå i regning på 2. og 3. trinn forbedres slik at prosentdelen elever under bekymringsgrensen er på 15 % eller under. 

Nasjonale prøver i lesing og regning på 5., 8. og 9. trinn:

 • 2/3 av elevene har resultater på eller over Skedsmostandarden.

Enhetens mål nasjonale kartleggingsprøver:

1. trinn:

 • lesing 14%
 • regning 15%
2. trinn:
 • lesing 14%
 • regning 15,5%
3. trinn:
 • lesing 10%
 • regning 14%
5. trinn:
 • lesing 50 p
 • regning 51 p

1.Veiledningsteam som bidrar med kvalitetssikring av kommunale planer på team-, klasse- og individnivå (lærer). Praksisnær veiledning. Vurdering av læreverk, læremidler og metoder i opplæringen. Å være pådriver og ressursperson innenfor sitt fagfelt. Analysere/drøfte tiltak i etterkant av prøver og kartlegginger.

2. Lærerne setter seg inn i skolens utvidete prøveplan, prøvene og veiledningene jmf. tiltakskort knyttet til resultatoppfølging.

3. Bruke skolens felles metodikk for begynneropplæringen i lesing, skriving og regning.

4. Evaluere og videreføre ordningen med økt bruk av faglærere.

6. Fortsette samarbeidet med HIOA om utdanning av fremtidens lærere

7. Distribuert lederskap- utnytte styrkene til den enkelte - motivere - ansvarliggjøre -etterspørre - konfronterende intervensjon.

Tiltak knyttet til lesing:

 • 2.trinn: Lesepuff, klassekurs i stavelseslesing og fagbokprosjekt.
 • 3. og 4.trinn: Faglesing og «rett bok til rett elev»
 • 5.trinn: ”Leselyst” går ut og vi utarbeider nytt lokalt leseopplegg
 • 6.trinn: ”Grip boka”
 • 7. trinn: Lesing av ulike sjangre
 • Gjennomføre veiledning av foresatte i hvordan de kan understøtte skolen i leseopplæringen
 • Benytte skolebiblioteket ukentlig som læringsarena
 • Leselekse hver dag, med tilhørende lesebestillinger.
 • Implementere standard for dysleksikurs (norsk og engelsk).
 • Elever og lærere får opplæring i pedagogiske programmer til bruk for elever med dysleksi.
 • 7.trinn får mulighet til å være på biblioteket i storefri.

Tiltak knyttet til regning:

 • Regnepuff 3. trinn
 • Ledelsen måler skolebidragsfaktoren i matematikk på 3. trinn, ved hjelp av at ledelsen kartlegger elevene høst 2017 og våren 2018 med samme prøve.
 • Bruk av konkretiseringsmateriell
 • Mattiaden: Årlig matematikkdag på tvers av trinn med felles tema 
 • Matematikkveileder som:

-Gjennomfører veiledning av foresatte i hvordan de kan understøtte matematikkopplæringen gjennom deltakelse på foreldremøtet til 2.trinn våren 2017 og 4. trinn høsten 2017. 

-Gjennomfører kursing av nyansatte lærere i hvordan vi skal jobbe med matematikk på skolen.

-Opplæring for lærere i bruk av pedagogiske programmer ved behov.

 

Tiltak knyttet til engelsk:

 • 1.-7. trinn: Systematisk bruk av engelsk i dagligtale f.eks. i samlingene/timene
 • Engelsk skoledag på 5.-, 6.- og 7.trinnet
 • Innkjøp av bøker til biblioteket 
 • Vurdere etablering av engelskveileder
 • Help-start

Tiltak knyttet til IKT:

 • Ta i bruk Skriv og Lær HD fra 1. trinn
 • 1. trinn bruker pc i stasjonsundervisning og nettbrett i forbindelse med Dragonbox
 • Fellesmøte 2017: Informasjon om Foreldreportalen
 • Ukeplaner og annen informasjon til foresatte og elever (elevene fra 3.-7. trinn) legges ukentlig i OneNote
 • WeDo 2.0. Koding med Lego for 2.-4. trinn.
 • Innkjøp, installasjon og tilrettelegging av IKT utstyr
 • Elever fra 3.-7. bruker: OneNote, Multi SmartØving
 • Etablere superbrukere på skolenivå knyttet til de programmene skolen benytter
 • Implementere den lokale IKT-planen. (Planen er lik Skedsmo kommune sin plan:http://skedsmo.iktplan.no/ men er fordelt på hvert trinn.)
 • Ta i bruk koding på alle trinn. (jfr.IKT-planen)
 • Systematisk arbeid med digital dømmekraft, nettvett og personvern
 • Ta i bruk Creaza og Skriv og Lær HD
 • CD-ordkurs for alle elevene på 4. trinn.
 • Opplæring i pedagogisk bruk av OneNote for nye lærere/ansatte
 • Opplæring i bruk av Creaza for nye lærere
 • Opplæring av personalet på SFO

 

Handlingsprogram mål 2

Følge opp k-sak 12/93, Tiltak for å heve kvaliteten i Skedsmoskolen.

Årsmål 2

Vedtatte tiltak i sektorens plan for styrking av språkopplæringen for minoritets­språklige barn er iverksatt. 

Enhetens mål: Starte arbeidet med å implementere sektorens plan.

Enhetens tiltak: Revidere og videreutvikle Skjetten skoles 5 tiltakskort etter justeringsprosessen 2014-15. (kommunal tilsynsrapport våren 2014). Iverksette to nye pilotprosjekter (3. og 7. trinn) knyttet til dybdelæring og stortingsmelding 28. 4. trinn fortsetter sin piloteringsperiode innenfor dybdelæring og resterende trinn prøver ut ulike dybdelæringsprosjekter. Skolen implementere og evaluere arbeidet med språkintervensjonen.

Minosveileder følger opp planen knyttet mot evaluering av drift av innføringsavdelingen og oppfølging av faglærere innenfor minoritetsfeltet. I tillegg jobbe med å veilede alle lærere som minoslærere i alle fag.

Handlingsprogram mål 3

Styrke begynneropplæringen.

Enhetens tiltak: Bruke skolens felles metodikk for begynneropplæringen i lesing, skriving og regning. Tidlig innsats: Vurdere å fortsette med to lærere per 1. klasse. Styrke bemanningen ytterligere på 2. -4. trinn.

Årsmål 3

Det er etablert et «nivå-2» -tilbud for barn med autismespekterforstyrrelser og nevropsykiatriske vansker på 1. – 4. trinn.

Enhetens mål: Vurdere om vi har elever som har behov for dette tilbudet.

Fant du det du lette etter?

Takk, så bra! Hva lette du etter?

Beklager, det vil vi gjøre noe med. Hva lette du etter?